ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1187

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਕਹਾ ਭੂਲਿਓ ਰੇ ਝੂਠੇ ਲੋਭ ਲਾਗ ॥ ਕਛੁ ਬਿਗਰਿਓ ਨਾਹਿਨ ਅਜਹੁ ਜਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਮ ਸੁਪਨੈ ਕੈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਨੁ ॥ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਹਰਿ ਬਸਤ ਨੀਤ ॥ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਭਜੁ ਤਾਹਿ ਮੀਤ ॥੨॥ ਬਾਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਤਾ ਕੇ ਗਾਇ ॥੩॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1187}

pdArQ:- khw BUilE—ik`Qy KuMiJAw ipAw hYN? ry—hy BweI! loiB—loB ivc [ lwig—l`g ky [ nwihn—nhIN [ Ajhu—hux BI [ jwgu—sucyq ho, isAwxw bx [1[rhwau[

sm—brwbr [ jwnu—smJ [ iCn mih—iek iCn ivc [ swcI mwnu—ieh g`l s`cI mMn [1[

sMig—nwl [ nIq—sdw [ inis—rwq [ bwsur—idn [ Bju qwih—aus dw Bjn kirAw kr [ mIq—hy im`qr! [2[

bwr AMq kI—AMq dy smy [ shwie—shweI, mddgwr [ qw ky—aus (pRBU) dy [3[

ArQ:- hy BweI! nwsvMq dunIAw dy loB ivc Ps ky (hir-nwm qoN) ik`Qy KuMiJAw iPrdw hYN? hux hI isAwxw bx, (qy, prmwqmw dw nwm jipAw kr [ jy bwkI dI aumr ismrn ivc guzwryN, qW BI qyrw) kuJ ivgiVAw nhIN [1[rhwau[

hy BweI! ies jgq ƒ supny (ivc vyKy pdwrQW) dy brwbr smJ [ ieh g`l s`cI mMn ik (ieh jgq) iek iCn ivc nws ho jWdw hY [1[

hy im`qr! prmwqmw sdw qyry nwl v`sdw hY [ qUM idn rwq aus dw hI Bjn kirAw kr [2[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) A^Irly smy prmwqmw hI mddgwr bxdw hY [ qUM (sdw) aus dy gux gwieAw kr [3[5[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੀਆ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਗੁ ਕਊਆ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਚੀਤਿ ॥ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਗਿਰੈ ਦੇਖੁ ਭੀਤਿ ॥ ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਚੀਤਿ ਅਨੀਤਿ ॥ ਜਗ ਸਿਉ ਤੂਟੀ ਝੂਠ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਬਜਰੁ ਭਾਰੁ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਘਰੁ ਬਾਲੂ ਕਾ ਘੂਮਨ ਘੇਰਿ ॥ ਬਰਖਸਿ ਬਾਣੀ ਬੁਦਬੁਦਾ ਹੇਰਿ ॥ ਮਾਤ੍ਰ ਬੂੰਦ ਤੇ ਧਰਿ ਚਕੁ ਫੇਰਿ ॥ ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਨਾਮੈ ਕੀ ਚੇਰਿ ॥੨॥ ਸਰਬ ਉਪਾਇ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਮੋਰੁ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪਗ ਲਾਗਉ ਤੋਰ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੋ ਚਾਹਉ ਤੁਝ ਓਰੁ ॥ ਨਾਮੁ ਦੁਰਾਇ ਚਲੈ ਸੋ ਚੋਰੁ ॥੩॥ ਪਤਿ ਖੋਈ ਬਿਖੁ ਅੰਚਲਿ ਪਾਇ ॥ ਸਾਚ ਨਾਮਿ ਰਤੋ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹਸਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਜਾਇ ॥ ਭੈ ਮਾਨੈ ਨਿਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥ ਕਾਮਨਿ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰਿ ਭੋਗੁ ॥ ਪਾਨ ਫੂਲ ਮੀਠੇ ਰਸ ਰੋਗ ॥ ਖੀਲੈ ਬਿਗਸੈ ਤੇਤੋ ਸੋਗ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤਿ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹਸਿ ਹੋਗ ॥੫॥ ਕਾਪੜੁ ਪਹਿਰਸਿ ਅਧਿਕੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪੁ ਬਿਕਾਰੁ ॥ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰੁ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੂਨਾ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥੬॥ ਗਾਛਹੁ ਪੁਤ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰਿ ॥ ਨਾਮੁ ਭਣਹੁ ਸਚੁ ਦੋਤੁ ਸਵਾਰਿ ॥ ਪ੍ਰਿਉ ਸੇਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧਾਰਿ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬਿਖੁ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰਿ ॥੭॥ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਾ ਤੋਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਠਾਢੇ ਚਾਹਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਿ ॥ ਤੇਰੇ ਨਾਮਿ ਸੰਤੋਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1187}

pdArQ:- jgu—jgq, mwieAw-vyiVHAw jIv [ cIiq—ic`q ivc [ igrY—if`gdw hY [ dyKu—(hy BweI!) vyK [ BIiq—iB`qI, cogw [ AnIiq—bdnIqI [ isau—nwl [ qUtI—tu`t jWdI hY, sdw nhIN inBdI [1[

ibKu—zhr [ bjru—krVw [ gun cwru—guxW vwlw Awcwr (Awcrn) [1[rhwau[

bwlU—ryq [ brKis—vrKw hox qy [ bwxI—bnwvt [ hyir—vyK [ qy—qoN [ Dir—bxw dyNdw hY [ Pyir—Pyr ky [ nwmY kI—nwm dI hI [ cyir—dwsI [2[

isirmoru—iSromxI [ krau—mYN krW [ pg qor—qyrI crnIN [ nwim—nwm ivc [ Eru—pwsw, Awsrw [ durwie—lukw ky [ clY—jIvn-pMD qy qurdw hY [3[

piq—ie`zq [ AMcil pwie—p`ly bMnH ky [ kIn@is—krdw hY [ mwie—hy mW! [4[

kwmin—iesqRI [ suMdir—sohxI [ KIlY—KyldI hY, iK`lIAW pWdI hY [ ibgsY—iKVdI hY, ^us huMdI hY [ qyqo—auqnw hI (vDIk) [ kIn@is—krdw hY [5[

pihris—pihndI hY [ AiDku—bhuq [ mwtI—im`tI dI mUrqI, kWieAW [ PUlI—Pu`ldI hY, mwx krdI hY [ bwru—drvwzw (ijs rsqy pRBU ƒ iml skIdw hY) [ Gru bwru—ihrdw [6[

gwChu—jwE (mYƒ kurwhy pwx dy jqn nwh kro) [ puqRI rwj kuAwir—hy puqRI! hy rwj kumwrI! hy myrI ijMdy! doqu—AMimRq vylw, svyrw, idn [ svwir—svwr ky, sMBwl ky [ ADwir—Awsry nwl [ iqAws—mwieAw dI iqRSnw [7[

mohin—mohn ny [ mnu moih—myrw mn [ qoih—(hy pRBU!) qYƒ [ TwFy—Kloqy hoey [ duAwir—dr qy [ nwim—nwm ivc [ ikrpw Dwir—myhr kr [8[

ArQ:- (hy BweI!) vyK, ijs dy ic`q ivc prmwqmw dw nwm nhIN hY auh mwieAw-vyiVHAw jIv kW (dy suBwv vwlw) hY; pRBU dw nwm Bulw ky (auh kW vWg) cogy qy if`gdw hY, aus dw mn (mwieAw vl hI) foldw rihMdw hY, aus dy ic`q ivc (sdw) Kot hI huMdw hY [ pr dunIAw dI mwieAw nwl ieh pRIiq JUTI hY, kdy qoV nhIN cVHdI [1[

(hy BweI! kwm qy kRoD (mwno) zhr hY (jo Awqmk jIvn ƒ mukw dyNdw hY), ieh (mwno) iek krVw boJ hY (ijs dy hyT Awqmk jIvn Gu`t ky mr jWdw hY) [ guxW vwlw Awcrn (Awqmk jIvn) prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw kdy bx hI nhIN skdw [1[

(hy BweI!) vyK, ijvyN GuMmx-GyrI ivc ryq dw Gr bixAw hoieAw hovy, ijvyN vrKw vyly bulbulw bx jWdw hY (iqvyN ies srIr dI pWieAW hY, ijs ƒ isrjxhwr ny AwpxI kudriq dw) c`k Gumw ky (ipqw dy vIrj dI) bUMd mwqR qoN rc id`qw hY (ijvyN koeI GuimAwr c`k Gumw ky im`tI qoN BWfw bxw dyNdw hY) [ (so, hy BweI! jy qUM Awqmk mOq qoN bcxw hY qW AwpxI ijMd ƒ) aus pRBU dy nwm dI dwsI bxw ijs dI joiq sB jIvW ivc mOjUd hY [2[

hy pRBU! qUM swry jIv pYdw kr ky sB dy isr qy iSromxI hYN, gurU hYN [ myrI ieh qWG hY ik mYN qyrI BgqI krW, mYN qyry crnIN l`gw rhW, qyry nwm-rMg ivc rMigAw rhW qy qyrw hI p`lw PVI r`KW [ jyhVw mnu`K qyry nwm ƒ (AwpxI ijMd qoN) dUr dUr r`K ky (jIvn-pMD ivc) qurdw hY auh qyrw cor hY [3[

hy myrI mW! jyhVw mnu`K (ivkwrW dI) zhr hI p`ly bMnHdw hY auh AwpxI ie`zq gvw lYNdw hY, pr jyhVw bMdw sdw-iQr prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMigAw jWdw hY, auh pRBU dy dys ivc ie`zq nwl jWdw hY [ (aus ƒ ieh XkIn huMdw hY ik) pRBU jo kuJ krdw hY AwpxI rzw ivc krdw hY (iksy hor dw aus dI rzw ivc koeI d^l nhIN), qy jyhVw bMdw aus dy fr-Adb ivc rihx ig`J jWdw hY auh (ies jIvn-s&r ivc kwm kRoD Awidk vloN) by-i&kr ho ky qurdw hY [4[

suMdr jIv-iesqRI dunIAw dy cMgy pdwrQW dw Bog loVdI hY, pr ieh pwn Pu`l im`Ty pdwrQW dy suAwd—ieh sB hor hor ivkwr qy rog hI pYdw krdy hn [ ijqnw hI vDIk auh iehnW BogW ivc iK`lIAW mwrdI hY qy ^uS huMdI hY auqnw hI vDIk du`K-rog ivAwpdw hY [ pr jyhVI jIv-iesqRI pRBU dI srn Aw jWdI hY (auh rzw ivc qurdI hY aus ƒ inScw huMdw hY ik) jo kuJ pRBU krdw hY auhI huMdw hY [5[

jyhVI jIv-iesqRI sohxw sohxw k`pVw pihndI hY vDIk vDIk iSMgwr krdI hY, AwpxI kWieAW ƒ vyK vyK ky Pu`l Pu`l bihMdI hY, aus dw rUp aus ƒ hor hor ivkwr vl pRyrdw hY, dunIAw dIAW AwsW qy ^whSW aus dy (dsvyN) drvwzy ƒ bMd kr dyNdIAW hn, prmwqmw dy nwm qoN ibnw aus dw ihrdw-Gr suM\w hI rihMdw hY [6[

hy ijMdy! au~T au~dm kr, qUM swry jgq dy rwjy-pRBU dI AMs hYN, qUM rwj-puqRI hYN, qUM rwj-kumwrI hYN, AMimRq vyly dI sMBwl kr ky inq aus sdw-iQr rihx vwly pRBU dw nwm ismr [ pRBU dy pRym dy Awsry rih ky aus pRIqm dI syvw-BgqI kr, qy gurU dy Sbd ivc juV ky mwieAw dI iqRSnw ƒ dUr kr ieh iqRSnw zhr hY jo qyry Awqmk jIvn ƒ mwr dyvygI [7[

hy nwnk! (Ardws kr qy AwK—) qYN mohn ny (Awpxy kOqkW nwl) myrw mn moh ilAw hY, (myhr kr qw ik) mYN gurU dy Sbd dI rwhIN qYƒ pCwx skW [ hy pRBU! AsI jIv qyry dr qy Kloqy (bynqI krdy hW), ikrpw kr, qyry nwm ivc juV ky AsI sMqoK Dwrn kr skIey [8[1[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਨੁ ਭੂਲਉ ਭਰਮਸਿ ਆਇ ਜਾਇ ॥ ਅਤਿ ਲੁਬਧ ਲੁਭਾਨਉ ਬਿਖਮ ਮਾਇ ॥ ਨਹ ਅਸਥਿਰੁ ਦੀਸੈ ਏਕ ਭਾਇ ॥ ਜਿਉ ਮੀਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਕੰਠਿ ਪਾਇ ॥੧॥ ਮਨੁ ਭੂਲਉ ਸਮਝਸਿ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸਹਜ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨੁ ਭੂਲਉ ਭਰਮਸਿ ਭਵਰ ਤਾਰ ॥ ਬਿਲ ਬਿਰਥੇ ਚਾਹੈ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ ॥ ਮੈਗਲ ਜਿਉ ਫਾਸਸਿ ਕਾਮਹਾਰ ॥ ਕੜਿ ਬੰਧਨਿ ਬਾਧਿਓ ਸੀਸ ਮਾਰ ॥੨॥ ਮਨੁ ਮੁਗਧੌ ਦਾਦਰੁ ਭਗਤਿਹੀਨੁ ॥ ਦਰਿ ਭ੍ਰਸਟ ਸਰਾਪੀ ਨਾਮ ਬੀਨੁ ॥ ਤਾ ਕੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਲੀਨ ॥ ਸਭਿ ਦੂਖ ਸਖਾਈ ਗੁਣਹ ਬੀਨ ॥੩॥ ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਜਾਈ ਠਾਕਿ ਰਾਖੁ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਰਸ ਰਾਤੇ ਪਤਿ ਨ ਸਾਖੁ ॥ ਤੂ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪਿ ਰਾਖੁ ॥ ਧਰਿ ਧਾਰਣ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ॥੪॥ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸੁ ਕਹਉ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹਉ ਮਾਇ ॥ ਅਵਗਣ ਛੋਡਉ ਗੁਣ ਕਮਾਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੫॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਬੰਧਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ ਸਦਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੬॥ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਭੁ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ॥ ਦੂਖ ਸੂਖ ਸਭ ਤਿਸੁ ਰਜਾਇ ॥੭॥ ਤੂ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੂਲੌ ਕਦੇ ਨਾਹਿ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ਮਤਿ ਅਗਾਹਿ ॥ ਤੂ ਮੋਟਉ ਠਾਕੁਰੁ ਸਬਦ ਮਾਹਿ ॥ ਮਨੁ ਨਾਨਕ ਮਾਨਿਆ ਸਚੁ ਸਲਾਹਿ ॥੮॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1187-1188}

pdArQ:- Brmis—Btkdw hY [ Awie jwie—AwauNdw hY jWdw hY, dOV-B`j krdw hY [ Aiq—bhuq [ lubD—lwlcI [ luBwnau—lwlc ivc PisAw hoieAw hY [ ibKm mwie—AOKI mwieAw, auh mwieAw ijs qoN bcxw bhuq AOKw hY [ eyk Bwie—iek prmwqmw dy ipAwr ivc [ mIn—m`CI [ kMiT—gl ivc [1[

swic nwie—sdw-iQr pRBU dy nwm ivc (juV ky) [ shj—Awqmk Afolqw [ Bwie—pRym ivc [ shj Bwie—Afolqw dy Bwv ivc [1[rhwau[

Bvr qwr—BOry dI qrHW [ ibl—ieMdy [ ibrQy ibkwr—ivArQ ivkwr [ mYgl—hwQI {mdkl} [ kwmhwr—kwmwqur, kwm-ADIn [ kiV—kV ky, bMnH ky [ bMDin—bMDn nwl, r`sy (sMgl) nwl [ sIs mwr—isr qy mwr [2[

mugDO—mUrK [ dwdru—f`fU [ dir BRst—dr qoN if`gw hoieAw [ bInu—ibnu, s`Kxw [ guxh bIn—guxW qoN ^wlI [3[

Twik—rok ky [ swsu—ieqbwr [ surqw—iDAwn r`Kx vwlw [ rwKu—rwKw [ Dwir—Dr ky, pYdw kr ky [ Dwrx—DrxI, DrqI [4[

khau—mYN AwKW [ ibrQw—{ÒXQw} du`K, pIVw [ mwie—hy mW! kmwie—ivhwJ ky [ sic—sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc [5[

auqm—sRySt [ Doie—Do ky [ bMiD n skY—bMnH nhIN skdw [6[

BwxY—rzw ivc [ AwvY jwie—Btkdw hY [ hukim—hukm ivc [7[

Agwih—AgwD [ slwih—slwh ky, is&iq-swlwh kr ky [8[

ArQ:- (mwieAw dy moh dy kwrn) kurwhy ipAw mn sdw-iQr pRBU dy nwm ivc (juV ky hI) AwpxI Bu`l ƒ smJdw hY [ (jdoN mn) gurU dy Sbd ƒ ivcwrdw hY qW ieh Awqmk Afolqw dy Bwv ivc (itkdw hY) [1[rhwau[

(mwieAw dy moh dy kwrn) kurwhy ipAw hoieAw mn Btkdw hY (mwieAw dI ^wqr hI) dOV-B`j krdw rihMdw hY, bVw lwlcI hoieAw rihMdw hY, aus mwieAw dy lwlc ivc PisAw rihMdw hY, ijs dI PwhI ivcoN inklxw bhuq AOKw hY [ (ijqnw icr mn mwieAw dy ADIn rihMdw hY, qd qk) ieh kdy itkvIN hwlq ivc nhIN id`sdw, iek pRBU dy pRym ivc (mgn) nhIN id`sdw [ ijvyN m`CI (iB`qI dy lwlc ivc) Awpxy gl kuMfI pvw lYNdI hY, (iqvyN mn mwieAw dI ZulwmI ivc Awpxy Awp ƒ Psw lYNdw hY) [1[

(mwieAw dy pRBwv dy kwrn) kurwhy ipAw hoieAw mn BOry vWg Btkdw hY, mn ieMidRAW dI rwhIN bhuqy ivArQ ivkwr krny cwhuMdw hY, ieh mn kwmwqur hwQI vWg Psdw hY jo sMgl nwl kV ky bMinHAw jWdw hY qy isr auqy cotW shwrdw hY [2[

mUrK mn BgqI qoN vWijAw rihMdw hY, (ieh mUrK mn, mwno) f`fU hY (jo nyVy hI au~gy hoey kOl Pu`l dI kdr nhIN jwxdw) [ (kurwhy ipAw hoieAw mn) pRBU dy dr qoN if`igAw hoieAw hY, (mwno) srwipAw hoieAw hY, prmwqmw dy nwm qoN s`Kxw hY [ jyhVw mnu`K nwm qoN ^wlI hY aus dI nwh koeI cMgI jwiq mMnI jWdI hY nwh cMgI kul, koeI aus dw nwm qk nhIN lYNdw, auh Awqmk guxW qoN vWijAw rihMdw hY, swry duK hI duK aus dy swQI bxy rihMdy hn [3[

hy BweI! ieh mn cMcl hY, ies ƒ rok ky r`K qwik ieh (ivkwrW dy ip`Cy) Btkdw nwh iPry [ prmwqmw dy nwm-rs ivc rMgy jwx qoN ibnw nwh ikqy ie`zq imldI hY nwh koeI ieqbwr krdw hY [

isRStI rc ky prmwqmw Awp hI (ies dIAW loVW BI) jwxdw hY (ies vwsqy, hy BweI! pRBU dy dr qy Ardws kr qy AwK—hy pRBU!) qUM Awp hI (swfIAW jIvW dIAW ArdwsW) suxn vwlw hYN, qy Awp hI swfw rwKw hYN [4[

hy mW! mYN pRBU qoN ibnw hor iks ƒ jw ky AwKW? pRBU Awp hI (jIvW ƒ) kurwhy pWdw hY, pRBU Awp hI gurU imlWdw hY, so, mYN gurU dy dr qy hI idl dw du`K kih skdw hW [ gurU dI shYqw nwl hI gux ivhwJ ky AOgux C`f skdw hW [ jyhVw mnu`K gurU dy Sbd ivc msq rihMdw hY, auh aus sdw-iQr rihx vwly prmwqmw (dI Xwd) ivc lIn rihMdw hY [5[

jy gurU iml pey qW (mnu`K dI) miq sRySt ho jWdI hY, mn pivqR ho jWdw hY, auh mnu`K Awpxy mn ivcoN haumY dI mYl Do ky k`F dyNdw hY, auh ivkwrW qoN sdw bicAw rihMdw hY, koeI (ivkwr) aus ƒ kwbU nhIN kr skdw, auh sdw prmwqmw dw nwm ismrdw hY, koeI hor (SuZl aus ƒ Awpxy vl iK`c) nhIN pw skdw [6[

(pr jIv dy kIh v`s? ies mn dI koeI pyS nhIN jw skdI)  ieh mn prmwqmw dy Bwxy Anuswr (mwieAw dy moh ivc) Btkdw iPrdw hY, auh pRBU Awp hI sB jIvW ivc v`sdw hY (aus dI rzw dy ault) koeI hIl-hu`jq kIqI nhIN jw skdI [ hr QW pRBU dw hukm hI c`l irhw hY, swrI isRStI pRBU dy hukm ivc hI b`JI rihMdI hY [ (jIvW ƒ vwprdy) swry duK qy suK aus prmwqmw dI rzw Anuswr hI hn [7[

hy pRBU! qUM ABu`l hYN, ZlqI nhIN krdw, qUM kdy BI aukweI nhIN KWdw [ (qyrI rzw Anuswr) gurU ijs ƒ Awpxw Sbd suxWdw hY aus mnu`K dI miq BI AgwD (fUMGI) ho jWdI hY (Bwv, auh BI fUMGI smJ vwlw ho jWdw hY qy koeI aukweI aus auqy pRBwv nhIN pw skdI) [ hy pRBU! qUM v`fw (pwlxhwr) mwlk hYN qy gurU dy Sbd ivc v`sdw hYN (Bwv, jyhVw mnu`K gurU dy Sbd ivc juVdw hY aus ƒ qyrw drsn ho jWdw hY) [

aus sdw-iQr rihx vwly pRBU dI is&iq-swlwh kr ky nwnk dw mn (aus dI Xwd ivc) ig`J igAw hY [8[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh