ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1185

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਦੇਖੁ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ॥ ਅਹੰ ਤਿਆਗਿ ਤਿਆਗੇ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ॥ ਤੁਮ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਭਾਗੇ ॥ ਹਰਿ ਚੇਤਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਘਨ ਬਾਸੁ ਕੂਲੇ ॥ ਇਕਿ ਰਹੇ ਸੂਕਿ ਕਠੂਲੇ ॥ ਬਸੰਤ ਰੁਤਿ ਆਈ ॥ ਪਰਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ॥੧॥ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ॥ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਬੋਵਹੁ ਬੋਵਹੁ ॥ ਅਨ ਰੂਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ॥ ਮਤੁ ਭਰਮਿ ਭੂਲਹੁ ਭੂਲਹੁ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਹੈ ਲੇਖਾ ॥ ਮਨ ਰੁਤਿ ਨਾਮ ਰੇ ॥ ਗੁਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥੨॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 1185}

pdArQ:- dyKu—(AMdr JwqI mwr ky) vyK [ PUl PUl PUly—Pu`l hI Pu`l iKVy hoey hn, iKVwau hI iKVwau hY [ AhM—haumY [ iqAwig—iqAwg ky [ pwgy—cMbiVAw rhu [ sBwgy—hy BwgW vwly (mn)! mn—hy mn! [1[rhwau[

sGn—sMGxI CW vwly [ bwsu—sugMDI [ kUly—nrm, koml [ ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} [ rhy sUik—su`ky rihMdy hn [ kTUly—(su`kI) kwT vrgy krVy [ bsMq ruiq—KyVy dI ruq, mnu`Kw jnm ijs ivc Awqmk jIvn dw iKVwau pRwpq kIqw jw skdw hY [ prPUlqw rhy—(ijhVw mnu`K nwm jpdw hY auh) iKiVAw rihMdw hY [1[

Ab—hux, mnu`Kw jIvn imlx qy [ klU—kwlu, smw, nwm bIjx dw smw [ ry—hy BweI! An—{ANX} koeI hor [ An rUiq nwhI—(mnu`Kw jnm qoN ibnw nwm bIjx dw) koeI hor smw nhIN [ mqu—mqW [ Brim—(mwieAw dI) Btkxw ivc pY ky [ mqu BUlhu—mqW kurwhy pY jwE, kurwhy nwh pY jwxw [ gur imly—gur imil, gurU ƒ iml ky (hI) [ ijsu msqik—ijs (mnu`K) dy m`Qy au~qy [ lyKw—(nwm dI pRwpqI dw) lyK [ mn—hy mn! khy—aucwrdw hY [2[

ArQ:- hy myry mn! (Awpxy AMdroN) haumY dUr kr, haumY dUr kr, (iPr) vyK (qyry AMdr) Pu`l hI Pu`l iKVy hoey hn (qyry AMdr Awqmk iKVwau hY) [ hy BwgW vwly mn! pRBU dy sohxy crnW nwl cMbiVAw rhu, pRBU nwl juiVAw rhu [ hy myry mn! prmwqmw ƒ Xwd krdw rhu [rhwau[

hy myry mn! jdoN bsMq dw smw AwauNdw hY, (qdoN ru`K qrwvq nwl) sMGxI CW vwly, sugMDI vwly Aqy nrm ho jWdy hn, pr keI ru`K AYsy huMdy hn jo (bsMq Awaux qy BI) su`ky rihMdy hn, qy, su`ky kwT vrgy krVy rihMdy hn (ies qrHW, hy mn! BwvyN Awqmk jIvn dw iKVwau pRwpq kr skx vwlI mnu`Kw jIvn dI ru`q qyry au~qy AweI hY, iPr BI ijhVw BwgW vwlw mnu`K hir-nwm jpdw hY, auh hI) iKiVAw rih skdw hY [1[

hy myry mn! hux mnu`Kw jnm imlx qy (nwm bIjx dw) smw qYƒ imilAw hY [ (AwpxI ihrdy dI pYlI ivc) isr& hir-nwm bIj, isr& hir-nwm bIj [ (mnu`Kw jIvn qoN ibnw) iksy hor jnm ivc prmwqmw dw nwm nhIN bIijAw jw skygw, nhIN bIijAw jw skygw [ hy myry mn! vyKIN, (mwieAw dI) B`j-dOV ivc pY ky ikqy kurwhy nwh pY jweIN [ hy mn! (ieh mnu`Kw jnm hI) nwm bIjx dw smw hY [ (pr, hy mn!) gurU ƒ iml ky hI hir-nwm pRwpq kIqw jw skdw hY [ hy nwnk! ijs mnu`K dy m`Qy auqy (DuroN nwm dI pRwpqI dw) lyK au~GVdw hY auh mnu`K hI sdw prmwqmw dy gux aucwrdw hY [2[18[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਹਿੰਡੋਲ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰਿ ਕਰਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੈਸਹੁ ਸਫਾ ਵਿਛਾਇ ॥੧॥ ਇਨ੍ਹ੍ਹ ਬਿਧਿ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਬੀਰ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਨਹ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਚਉਪੜਿ ਸਾਜਹੁ ਸਤੁ ਕਰਹੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਾਰੀ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਜੀਤਹੁ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰਿ ਪਿਆਰੀ ॥੨॥ ਉਠਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ॥ ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਤੇ ॥੩॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰਿ ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਨਰੁ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣਿ ਬਾਜੀ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 1185}

pdArQ:- hoie iekqR—(swD sMgiq ivc) iek`Ty ho ky [ BweI—hy BweI! duibDw—myr-qyr, ivqkry [ ilv lwie—(pRBU-crnW ivc) surqI joV ky [ joVI—jotIdwr, swQI [ hovhu joVI—swQI bxo [ hir nwmY ky joVI—hir-nwm-ismrn dw cOpV Kyfx vwly swQI [ gurmuiK—gurU dI rwhIN, gurU dI srn pY ky [ sPw ivCwie—sPw ivCw ky, cOpV vwlw k`pVw ivCw ky [ gurmuiK sPw ivCwie—gurU dI srn pey rihxw—ieh kpVw ivCw ky [ bYshu—bYTo [1[

ien ibiD—ies qrIky nwl [ pwsw Fwlhu—pwsw su`to [ AMq kwil—A^Irly vkq [ pIr—pIV [1[rhwau[

krm Drm—Drm dy krm,  nyk kMm [  swjhu—bxwE [ squ—au~cw Awcrn [ swrI—nrd [ AYsI—AijhI [2[

auiT—au~T ky [ prBwqy—AMimRq vyly [ iesnwnu—hir-nwm ivc Awqmk ieSnwn [ soey—su`qy hoey BI [ ibKVy—AOKy [ lµGwvY—pwr lµGWdw hY, ijqWdw hY [ shj—Awqmk Afolqw [ syqI—nwl [ Gir—sÍY-srUp ivc, pRBU-crnW ivc [3[

Awpy—Awp hI [ KylY—jgq-Kyf Kyfdw hY [ rcnu rcwieAw—rcnw rcI hY [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ ijix—ij`q ky [4[

ArQ:- hy vIr! gurU dI srn pY ky idn rwq prmwqmw dw nwm jipAw kro, ies qrHW (ies jIvn-Kyf ivc) dwA clwvo (pwsw su`to) [ (jy ies qrHW ieh Kyf Kyfdy rhogy qW) izMdgI dy A^Irly smy (jmW dw) du`K nhIN l`gygw [1[rhwau[

hy myry vIr! iek`Ty ho ky swD sMgiq ivc bYiTAw kro, (auQy pRBU-crnW ivc) suriq joV ky (Awpxy mn ivcoN) myr-qyr imtwieAw kro [ gurU dI srn pey rihxw—ieh cOpV dw k`pVw ivCw ky mn ƒ itkwieAw kro, (Aqy swD sMgiq ivc) hir-nwm-ismrn dw cOpV Kyfx vwly swQI bixAw kro [1[

hy myry vIr! nyk kMm krn ƒ qusI cOpV dI Kyf bxwvo, au~cy Awcrn ƒ nrd bxwvo [ (ies nrd dI brkiq nwl) qusI (Awpxy AMdroN) kwm ƒ k®oD ƒ loB ƒ Aqy moh ƒ v`s ivc kro [ hy vIr! ieho ijhI Kyf prmwqmw ƒ ipAwrI l`gdI hY (psMd AwauNdI hY) [2[

hy myry vIr! AMimRq vyly au~T ky (nwm-jl ivc) cu`BI lwieAw kro, su`qy hoey BI prmwqmw dy AwrwDn ivc juVy rho [ (ijhVy mnu`K ieh au~dm krdy hn auhnW ƒ) ipAwrw gurU (kwmwidkW dy twkry qy) AOKy dwA qoN kwmXwb kr dyNdw hY, auh mnu`K Awqmk Afolqw dy suK-Awnµd nwl pRBU-crnW ivc itky rihMdy hn [3[

hy dws nwnk! (AwK—hy vIr!) prmwqmw Awp hI jgq-Kyf Kyfdw hY, Awp hI ieh Kyf vyKdw hY [ pRBU ny Awp hI ieh rcnw rcI hoeI hY [ ieQy ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky (kwmwidkW dy twkry qy jIvn-Kyf) Kyfdw hY, auh ieh bwjI ij`q ky pRBU-dr qy phuMcdw hY [4[1[19[

not:- isrlyK Anuswr ieh Sbd Aqy ies dy Agly dovyN Sbd bsMq Aqy ihMfol dohW imlvyN rwgW ivc gwey jwx dI ihdwieq hY [ ieh isrlyK ghu nwl vyKxw [ iesy qrHW dw hI isrlyK hY bwxI ‘EAMkwru’ dw [ ijvyN ieQy ‘bsMq’ Aqy ‘ihMfol’ do l&z iek`Ty hn, iqvyN auQy ‘rwmklI’ Aqy ‘dKxI’ dovyN iek`Ty hn [ bwxI dw nwm isr& ‘EAMkwru’ hY [

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਹਿੰਡੋਲ ॥ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਤੂਹੈ ਜਾਣਹਿ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਜਾਣੈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਤੁਝੈ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਆਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੈ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ ॥ ਭਗਤੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਰੰਗੁ ਧਰਤਾ ॥੨॥ ਤੂ ਵਡ ਦਾਤਾ ਤੂ ਵਡ ਦਾਨਾ ਅਉਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ॥ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ॥੩॥ ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਗੋਚਰੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਖਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਭਾਣਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਢਹਿ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਾ ॥੪॥੨॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1185-1186}

pdArQ:- qU hY—qUM hI [ jwxih—(qUM) jwxdw hYN [ jwxY—jwxdw hY [ ijs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu dw   u  au~f igAw hY} [ krih—(qUM) krdw hYN [ soeI—auhI mnu`K [1[

kau—ƒ, qoN [ bilhwrw—sdky [ suhwvw—sohxw [ pRB—hy pRBU! rMg—coj-qmwSy [ Awpwrw—byAMq [1[rhwau[

syvw—BgqI [ quJ qy—qYQoN, qyrI pRyrnw nwl [ quDu BwvY—(ijhVw) qYƒ ipAwrw l`gdw hY [ rMgu—pRym-rMg [2[

dwnw—isAwxw [ ko—koeI [ smrQu—sB qwkqW dw mwlk [ ikAw jwxw—mYN kIh jwxdw hW? [3[

mhlu—itkwxw [ Agocru—{A-go-cru [ go—igAwn-ieMdRy} [ jIvW dy igAwn-ieMidRAW qoN pry [ ibKmu—AOKw [ Bwxw—rzw [ duAwrY—(qyry) dr qy [ mugD—mUrK [ Ajwxw—AM\wx [4[

ArQ:- hy pRBU! mYN qyry BgqW qoN sdky jWdw hW [ (auhnW dI hI ikrpw nwl qyry dr qy phuMicAw jw skdw hY) [ hy pRBU! ij`Qy qUM v`sdw hYN auh QW sdw sohxw hY, byAMq hn qyry coj-qmwSy [1[rhwau[

hy pRBU! qyrI kudriq (qwkq) qUM Awp hI jwxdw hYN, koeI hor (qyrI smrQw ƒ) nhIN smJ skdw [ hy myry ipAwry pRBU! ijs mnu`K au~qy qUM (Awp) imhr krdw hYN, auhI qyry nwl sWJ pWdw hY [1[

hy pRBU! qyrI BgqI qyrI pRyrnw nwl hI ho skdI hY, (qyrI pRyrnw qoN ibnw) koeI BI hor pRwxI (qyrI BgqI) nhIN kr skdw [ qyrw Bgq (BI) auhI mnu`K (bxdw hY ijhVw) qYƒ ipAwrw l`gdw hY ijs (dy mn) ƒ qUM (Awpxy ipAwr dw) rMg cwVHdw hYN [2[

hy pRBU! qUM (sB qoN) v`fw dwqwr hYN, qUM (sB qoN) v`fw isAwxw hYN (qyry brwbr dw) koeI hor dUjw nhIN hY [ qUM sB qwkqW dw mwlk hYN, qUM myrw Ksm hYN, mYN qyrI BgqI krnI nhIN jwxdw (qUM Awp hI imhr kryN, qW kr skdw hW) [3[

hy myry ipAwry pRBU! ij`Qy qUM v`sdw hYN auh itkwxw AsW jIvW dy igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY, qyrI rzw ivc qurnw bVw AOKw kMm hY [ hy nwnk! AwK—(hy pRBU!) mYN qyry dr qy if`g ipAw hW, mYƒ mUrK ƒ mYƒ AM\wx ƒ (qUM Awp h`Q dy ky) bcw lY [4[2[20[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh