ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1184

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਤੁਕੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਗਲ ਇਛਾ ਜਪਿ ਪੁੰਨੀਆ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥੧॥ ਤੁਮ ਰਵਹੁ ਗੋਬਿੰਦੈ ਰਵਣ ਜੋਗੁ ॥ ਜਿਤੁ ਰਵਿਐ ਸੁਖ ਸਹਜ ਭੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ ਅਪਣਾ ਦਾਸੁ ਆਪਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿਆ ॥੨॥ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸਿ ਬਨੀ ॥ ਆਇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਧਨੀ ॥੩॥ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਪੂਜਾਰਿਆ ॥੪॥੧॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1184}

pdArQ:- sgl—swrIAW [ jip—(pRBU dw nwm) jp ky [ puMnIAw—pUrIAW ho jWdIAW hn [ pRiB—pRBU ny [ myly—imlw ley [ icrI ivCuMinAw—icr dy ivCuVy hoieAW ƒ [1[

rvhu—ismro [ goibMdY—goibMd (dy nwm) ƒ [ rvx jogu—ismrn-jog ƒ [ ijqu—ijs dI rwhIN [ ijqu rivAY—ijs dw ismrn kIiqAW, jy aus dw ismrn kIqw jwey [ suK shj Bogu—Awqmk Afolqw dy suKW dw suAwd [1[rhwau[

kir—kr ky [ ndir—imhr dI ingwh nwl [ inhwilAw—q`ikAw, vyiKAw [ sm@wilAw—sMBwl kIqI [2[

syj—ihrdw-syj [ suhwvI—sohxI [ ris—(imlwp dy) suAwd nwl [ suK DnI—suKW dy mwlk [3[

pUjwirAw—pujwrI bxw ilAw [4[

ArQ:- hy BweI! qusI ismrn-jog goibMd dw nwm ismirAw kro [ jy (aus dw nwm) ismirAw jwey, qW Awqmk Afolqw dy suKW dw suAwd (pRwpq huMdw hY) [1[rhwau[

hy BweI! (ijnHW ny ismrn kIqw, auhnW) icr dy ivCuVy hoieAW ƒ (BI) pRBU ny (Awpxy crnW dy nwl) imlw ilAw, (prmwqmw dw nwm) jp ky auhnW dIAW swrIAW murwdW pUrIAW ho geIAW [1[

hy BweI! pRBU ny Awpxy dws dI (sdw) Awp sMBwl kIqI hY [ ikrpw kr ky (pRBU ny Awpxy dws ƒ sdw) imhr dI ingwh nwl q`ikAw hY [2[

hy BweI! suKW dy mwlk pRBU jI (ijs mnu`K ƒ) Aw ky iml pYNdy hn, (pRBU-imlwp dy) suAwd nwl auhnW  dI ihrdw-syj sohxI bx jWdI hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) pRBU ny myrw koeI gux nhIN ivcwirAw, koeI AOgux nhIN ivcwirAw, (imhr kr ky aus ny mYƒ) Awpxy crnW dw pujwrI bxw ilAw hY [4[1[14[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਿਲਬਿਖ ਬਿਨਸੇ ਗਾਇ ਗੁਨਾ ॥ ਅਨਦਿਨ ਉਪਜੀ ਸਹਜ ਧੁਨਾ ॥੧॥ ਮਨੁ ਮਉਲਿਓ ਹਰਿ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭੇਟੇ ਨਿਤ ਰਾਤੌ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗਪਾਲ ॥ ਲੜਿ ਲਾਇ ਉਧਾਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥੨॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਾਧ ਧੂਰਿ ॥ ਨਿਤ ਦੇਖੈ ਸੁਆਮੀ ਹਜੂਰਿ ॥੩॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਗਈ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ॥੪॥੨॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1184}

pdArQ:- iklibK—pwp [ gwie—gw ky [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ shj Dunw—Awqmk Afolqw dI rO [1[

mauilE—iKV pYNdw hY [ kir—kr ky [ swDU—gurU [ Byty—imlWdw hY [ rwqO—rMigAw rihMdw hY [ rMig—rMg ivc [1[rhwau[

goupwl—{A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn— o Aqy   u  [ Asl l&z hY ‘gopwl’ [ ieQy ‘gupwl’ pVHnw hY} [ liV—p`ly nwl [ lwie—lw ky [ auDwry—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGWdw hY [2[

swD DUir—gurU dy crnW dI DUV [ dyKY—vyKdw hY {iek-vcn} [ hjUir—AMg-sMg, hwzr-nwzr [3[

nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw imhr kr ky ijs syvk ƒ gurU imlWdw hY, auh syvk sdw hir-nwm dy rMg ivc rMigAw jWdw hY, aus syvk dw mn pRBU dy crnW ivc (juV ky) Awqmk jIvn vwlw ho jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (koeI BI mnu`K hovy, prmwqmw dy) gux gw ky aus dy swry pwp nws ho jWdy hn, aus dy AMdr hr vyly Awqmk Afolqw dI rO pYdw hoeI rihMdI hY [1[

hy BweI! imhr kr ky gopwl-pRBU (ijs mnu`K dy ihrdy ivc) prgt huMdw hY, dInW auqy dieAw krn vwlw pRBU aus ƒ Awpxy lV lw ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw dyNdw hY [2[

hy BweI! ijs mnu`K dw ieh mn gurU dy crnW dI DUV bxdw hY, auh mnu`K suAwmI-pRBU ƒ sdw Awpxy AMg-sMg v`sdw vyKdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) ijs mnu`K auqy pRBU dI imhr huMdI hY (aus dy AMdroN) kwm k®oD iqRSnw (Awidk ivkwr) dUr ho jWdy hn [4[2[15[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਿ ॥ ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਅਪਨੇ ਕਰ ਥਾਪਿ ॥੧॥ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸਦ ਬਸੰਤੁ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਆਏ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੰਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਕਟੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ॥ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਾਪਿ ॥੨॥ ਜੋ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਜਪੇ ਨਾਉ ॥ ਸਭਿ ਫਲ ਪਾਏ ਨਿਹਚਲ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤਿ ॥੪॥੩॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 1184}

pdArQ:- imtwey—imtWdw hY [ bwlk—{bhu-vcn} b`icAW ƒ [ rwKy—r`Kdw hY, rwKI krdw hY [ kr—h`Q {bhu-vcn} [ Qwip—Qwp ky, Qwpxw dy ky [ kr Qwip—h`QW nwl Qwpxw dy ky [1[

shj—Awqmk Afolqw [ igRih—(ihrdy-) Gr ivc [ sd bsMqu—sdw kwiem rihx vwlw iKVwau [ kilAwx rUp hir mMqu—suK-srUp prmwqmw dw nwm-mMqR [  jip—jp ky [1[rhwau[

sog—icMqw-i&kr [ sMqwp—du`K-klyS [ pRiB—pRBU ny [ kau—ƒ [ jwip—jipAw kr [2[

jpy—jpdw hY, jpY [ siB—swry [ inhcl gux gwau—sdw kwiem rihx vwly guxW dw gwien (kr ky) [3[

rIiq—mrXwdw [4[

ArQ:- hy BweI! (ijhVy mnu`K) pUry gurU dI srn AwauNdy hn, suK-srUp prmwqmw dw nwm-mMqR jp ky (auhnW dy ihrdy-) Gr ivc Awqmk Afolqw vwlI SWqI bxI rihMdI hY, sdw kwiem rihx vwlw iKVwau bixAw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijhVy mnu`K pUry gurU dI srn AwauNdy hn) prmwqmw Awp (auhnW dy swry) rog imtw dyNdw hY, auhnW b`icAW ƒ Awpxy h`QW nwl Qwpxw dy ky auhnW dI r`iKAw krdw hY (ijvyN mwpy Awpxy b`icAW dI sMBwl krdy hn) [1[

hy BweI! (ijhVy mnu`K pUry gurU dI srn Aw gey) pRBU ny Awp (auhnW dy swry) icMqw-i&kr Aqy du`K-klyS imtw id`qy [ hy BweI! qUM BI sdw hI sdw hI Awpxy gurU ƒ Xwd krdw rhu [2[

hy pRBU! ijhVw mnu`K qyrw nwm jpdw hY, auh mnu`K qyry sdw kwiem rihx vwly guxW dw gwien kr ky swry Pl pRwpq kr lYNdw hY [3[

hy nwnk! Bgq jnW dI ieh sohxI jIvn-mrXwdw hY, ik auh sdw hI suKW dy dyx vwly prmwqmw dw nwm jpdy rihMdy hn [4[3[16[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੁਕਮੁ ਕਰਿ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ਨਿਹਾਲ ॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਇਆ ਦਇਆਲੁ ॥੧॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਭੁ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਹਿ ਦੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਮੇਰਾ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰਿਓ ॥ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਭਵਜਲੁ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ॥੨॥ ਪ੍ਰਭਿ ਕਾਟਿ ਮੈਲੁ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ॥੩॥ ਆਪਿ ਕਰਹਿ ਆਪਿ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥੪॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 1184-1185}

pdArQ:- hukmu kir—hukm dy ky [ inhwl—pRsMn-ic`q [ syvk kau—syvkW auqy [ dieAwlu—dieAwvwn [1[

guir pUrY—pUry gurU ny [ sBu—hryk kMm [ pUrw kIAw—isry cwVH id`qw [ AMimRq nwmu—Awqmk jIvn   dyx vwlw hir-nwm [ ird mih—ihrdy ivc [1[rhwau[

krmu—cMgw kMm [ pkir—PV ky [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ insqwirE—pwr lµGw id`qw [2[

pRiB—pRBU ny [ kwit—k`t ky, dUr kr ky [3[

krih—qUM krdw hYN, krihˆ [ krxYhwry—hy sB kuJ kr skx vwly pRBU! kir—kr ky [ auDwry—auDwir, pwr lµGw lY [4[

ArQ:- hy BweI! pUry gurU ny Awqmk jIvn dyx vwlw hir nwm (ijs mnu`K dy) ihrdy ivc vsw id`qw, (aus mnu`K dw aus ny) hryk kMm isry cwVH id`qw (aus dw swrw jIvn sPl kr id`qw) [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw Awpxy syvkW au~qy (sdw) dieAwvwn huMdw hY, Awpxy hukm Anuswr auhnW ƒ pRsMn-ic`q r`Kdw hY [1[

hy BweI! (gurU ny) myrw (BI) koeI (cMgw) krm nhIN ivcwirAw myrw koeI Drm nhIN ivcwirAw, bwhoN PV ky aus ny (mYƒ) sMswr-smuMdr (dy ivkwrW) qoN pwr lµGw id`qw hY [2[

hy BweI! ijhVy BI mnu`K pUry gurU dI srn pY gey, prmwqmw ny (Awp auhnW dy AMdroN ivkwrW dI) mYl k`t ky auhnW ƒ piv`qr jIvn vwlw bxw ilAw [3[

hy sB kuJ kr skx vwly pRBU! qUM sB kuJ Awp hI kr irhw hYN [ imhr kr ky (mYƒ) nwnk ƒ (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lY [4[4[17[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh