ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1183

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਸਭ ਗਏ ਪਾਪ ॥ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਤ ਸਭਿ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਫੇਰ ॥੧॥ ਬਸੰਤੁ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਰੰਗੁ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸਦਾ ਸੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤ ਜਨੀ ਕੀਆ ਉਪਦੇਸੁ ॥ ਜਹ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤੁ ਸੋ ਧੰਨਿ ਦੇਸੁ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਿਹੀਨ ਉਦਿਆਨ ਥਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਪਛਾਨੁ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਭੋਗ ਰੰਗੁ ॥ ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਤ ਤੂ ਸਦਾ ਸੰਗੁ ॥ ਨਿਕਟਿ ਪੇਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ॥ ਈਤ ਊਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ॥੩॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਗੋ ਧਿਆਨੁ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ ਤੇਰਿਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਸਦ ਹਜੂਰਿ ॥੪॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1183}

pdArQ:- rMig—pRym ivc (juiVAW) [ jpq—jpidAW [ sMqwp—du`K-klyS [ siB—swry [ AMDyr—mwieAw dy moh dy hnyry [ Pyr—jnm mrn dy gyV [1[

hmwrY—myry ihrdy ivc [ rMgu—ipAwr [ bsMq—iKVwau [ isau—nwl [ sMgu—swQ [1[rhwau[

jnI—jnW ny [ jh—ij`Qy [ DMin—BwgW vwlw [ auidAwn—aujwV [ pRswid—ikrpw nwl [ Git Git—hryk srIr ivc (ivAwpk) [ pCwnu—smJ lY [2[

rs—suAwd [ rMgu—mOj-bhwr [ mn—hy mn! sMgu—iJjikAw kr [ inkit—nyVy [ pyKu—vyK [ krxhwr—sB kuJ kr skx vwlw [ eIq—ies lok ivc [ aUq—prlok ivc [ swr—svwrn vwlw [3[

kir—kr ky [ pRiB—pRBU ny [ bwCau—bwCauN, mYN mMgdw hW [ DUir—crn-DUV [ jip—jpIN, mYN jpdw rhW [4[

ArQ:- hy BweI! (gurU dI ikrpw nwl) sMq jnW nwl (myrw) sdw swQ bixAw rihMdw hY, (hux) myry AMdr prmwqmw (dy nwm) dw ipAwr bx igAw hY, myry ihrdy ivc iKVwau pYdw ho igAw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dy ipAwr ivc (itikAW) swry pwp imt jWdy hn, prmwqmw dw nwm jpidAW koeI du`K klyS poh nhIN skdy, goibMd dw nwm jpidAW (mwieAw dy moh dy) swry hnyry imt jWdy hn, hir-nwm ismridAW jnm mrn dy gyV nhIN rih jWdy [1[

hy BweI! sMq jnW ny ieh is`iKAw id`qI hY ik ij`Qy prmwqmw dw Bgq v`sdw hY auh dys BwgW vwlw hY Aqy prmwqmw dI BgqI qoN s`Kxw QW aujwV (brwbr) hY [ hy BweI! gurU dI ikrpw nwl (qUM aus prmwqmw ƒ) hryk srIr ivc v`sdw smJ [2[

hy (myry) mn! prmwqmw dI is&iq-swlwh ƒ hI dunIAw dy rsW BogW dI mOj-bhwr smJ [ hy mn! pwp kridAW sdw iJjikAw kr [ sB kuJ kr skx vwly pRBU ƒ (Awpxy) nyVy v`sdw vyK [ ies lok Aqy prlok dy swry kMm pRBU hI sMvwrn vwlw hY [3[

hy BweI! pRBU ny imhr kr ky (ijs mnu`K au~qy) b^SS kIqI, aus dI suriq pRBU dy sohxy crnW ivc juV geI [ hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) mYN qyry sMq jnW dy crnW dI DUV mMgdw hW, (qw ik) hy suAwmI! (auhnW dI sMgiq dI brkiq nwl qYƒ) sdw AMg-sMg smJ ky jpdw rhW [4[11[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਚੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਿਤ ਨਵਾ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਤ ਚਵਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਰਖਵਾਲੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਨਹੀ ਸੰਤਾਪ ॥੧॥ ਖਸਮੁ ਧਿਆਈ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਸਾਚੈ ਸਾਹਿਬਿ ਰਖਿਆ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਪਣੇ ਜਨ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਰਖੇ ॥ ਦੁਸਟ ਦੂਤ ਸਭਿ ਭ੍ਰਮਿ ਥਕੇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥ ਦੁਖੁ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰਿ ਰਹੇ ਧਾਇ ॥੨॥ ਕਿਰਤੁ ਓਨ੍ਹ੍ਹਾ ਕਾ ਮਿਟਸਿ ਨਾਹਿ ॥ ਓਇ ਅਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪਿ ਖਾਹਿ ॥ ਜਨ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪਿ ਸੋਇ ॥ ਜਨ ਕਉ ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਕਸਿ ਕੋਇ ॥੩॥ ਪ੍ਰਭਿ ਦਾਸ ਰਖੇ ਕਰਿ ਜਤਨੁ ਆਪਿ ॥ ਅਖੰਡ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ॥ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਰਸਨ ਗਾਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਚਰਣ ਧਿਆਇ ॥੪॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1183}

pdArQ:- scu—sdw kwiem rihx vwlw [ inq nvw—sdw nvW, sdw sohxw [ qy—qoN, dI rwhIN [ cvw—cvW, mYN aucwrdw hW [ jw kY ismrix—ijs dI ismrn dI rwhIN [ sMqwp—du`K-klyS [1[

iDAweI—iDAweIN, mYN iDAwauNdw hW [ iek min—iekwgR mn nwl [ iek Bwie—Anµn ipAwr nwl [ swcY swihib—sdw kwiem rihx vwly mwlk ny [ kMiT—gl nwl [ lwie—lw ky [1[rhwau[

jn—dws, syvk {bhu-vcn} [ pRiB—pRBU ny [ dust dUq—cMdry vYrI [ siB—swry [ BRim—Btk Btk ky [ Qky—hwr gey [ jwie—QW [ dys idsMqir—dys dys AMqir, hor hor dys ivc [ rhy Dwie—dOV dOV ky Q`k gey [2[

ikrqu—kIqw hoieAw kMm [ Eie—{l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn} [ Kwih—KWdy hn [ soie—auh (pRBU) hI [ phuic n skis—brwbrI nhIN kr skdw [3[

pRiB—pRBU ny [ kir—kr ky [ AKMf—Aqu`t [ pUrn—mukMml [ jw ko—ijs (prmwqmw) dw [ rsn—jIB nwl [ jIvY—Awqmk jIvn pRwpq krdw hY [ iDAwie—iDAwn Dr ky [4[

ArQ:- hy BweI! mYN pUry gurU dI sdw srn ipAw rihMdw hW (aus dI imhr nwl) sdw kwiem rihx vwly mwlk-pRBU ny (mYƒ) Awpxy gl nwl lw ky r`iKAw kIqI hoeI hY, (hux) mYN iekwgR mn nwl ausy dy ipAwr ivc itk ky aus Ksm-pRBU ƒ ismrdw rihMdw hW [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw sdw kwiem rihx vwlw hY, (iPr auh ipAwrw l`gdw hY ikauNik auh) sdw hI nvW hY [ gurU dI imhr nwl mYN sdw (aus dw nwm) aucwrdw hW [ hy BweI! (ijvyN) mwpy (Awpxy b`cy dw sdw iDAwn r`Kdy hn, iqvyN) pRBU jI sdw (myry) rwKy hn (auh pRBU AYsw hY) ik aus dy ismrn nwl koeI du`K-klyS poh nhIN skdy [1[

hy BweI! pRBU ny Awpxy syvkW dI sdw Awp r`iKAw kIqI hY (syvkW dy) BYVy vYrI swry Btk Btk ky hwr jWdy hn [ (syvkW ƒ) sdw-iQr pRBU dy rUp gurU qoN ibnw hor koeI Awsrw nhIN huMdw [ (ijhVy mnu`K gurU ƒ C`f ky) hor hor QW Btkdy iPrdy hn, auhnW ƒ du`K (vwprdw hY) [2[

hy BweI! (gurU ƒ C`f ky hor hor QW Btkx vwly) auhnW mnu`KW dw (ieh) kIqw hoieAw kMm (kIqy iehnW kMmW dw sMskwr-smUh auhnW dy AMdroN) imtdw nhIN [ Awpxy kIqy krmW dw Pl auh Awp hI KWdy hn [ Awpxy syvk dw rwKw pRBU Awp bxdw hY [ koeI hor mnu`K pRBU dy syvk dI brwbrI nhIN kr skdw [3[

hy BweI! ijs pRBU dw Aqu`t Aqy pUrn prqwp hY, aus ny (aucycw) jqn kr ky Awpxy syvkW dI sdw Awp rwKI kIqI hY [ hy BweI! aus goibMd dy gux sdw AwpxI jIB nwl gwieAw kr [ nwnk (BI) aus prmwqmw dy crnW dw iDAwn Dr ky Awqmk jIvn hwsl krdw rihMdw hY [4[12[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਚਰਣ ਸਰੇਵਤ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰੀ ਮਇਆ ॥ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥੧॥ ਸਾ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਸੈ ਬਿਲਲਾਂਤੀ ਸਾਕਤੁ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਜਿਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਸਿ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਾਸਿ ॥ ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕਿ ਖਸਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥੨॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਓ ਨਿਵਾਸ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਹੋਈ ਪੂਰਨ ਆਸ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਿਆ ॥੩॥ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਏਹ ॥ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ॥ ਪ੍ਰਭ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1183-1184}

pdArQ:- sryvq—ihrdy ivc vsWidAW, ismridAW [ pwrbRhim—pwrbRhm ny [ pRiB—pRBU ny [ mieAw—dieAw [ srb—swry [ mnorQ—loVW, murwdW [ kwm—kMm [ jip—jp ky [ jIvY—Awqmk jIvn hwsl krdw hY [1[

sw—auh {iesqRI ilMg} [ suhwvI—suKdweI [ ijqu—ijs (ru`q) ivc [ iciq—ic`q ivc [ ibllWqI—ivlkdI [ swkqu—prmwqmw nwloN tu`tw hoieAw mnu`K [ AwvY jwvY—jMmdw mrdw rihMdw hY [1[rhwau[

sy—auh mnu`K {bhu-vcn} [ rwis—srmwieAw, pUMjI [ sbid—Sbd dI rwhIN [ BY—swry fr [ pdu—Awqmk drjw [ inrBY pdu—auh Awqmk drjw ij`Qy koeI fr poh nwh sky [ imil—iml ky [ nwnik—nwnk ny [2[

pRiB—pRBU ny [ jip—jp ky [ jil—jl ivc [ Qil—DrqI ivc [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql auqy, pulwV ivc, AwkwS ivc [3[

Ast—A`T [ isiD—is`DIAW, is`DW vwlIAW Awqmk qwkqW [ nviniD—nO ^zwny [ krim—imhr nwl [ pRB—hy pRBU! jIvih—Awqmk jIvn hwsl krdy hn {bhu-vcn} [ kml pRgws—ihrdw iKV pYNdw hY [4[

ArQ:- hy BweI! (mnu`K vwsqy) auh ru`q sohxI huMdI hY jdoN prmwqmw aus dy ic`q ivc Aw v`sdw hY [ gurU dI srn qoN ibnw (lukweI) ivlkdI id`sdI hY [ prmwqmw qoN tu`tw hoieAw mnu`K muV muV jMmdw mrdw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijs mnu`K auqy) pwrbRhm pRBU ny imhr kIqI, gurU dy crn ihrdy ivc vsWidAW aus mnu`K dw hryk du`K dUr ho jWdw hY, aus dIAW swrIAW murwdW aus dy swry kMm isry cVH jWdy hn [ hy BweI! nwnk (BI) aus prmwqmw dw nwm jp ky Awqmk jIvn pRwpq kr irhw hY [1[

hy BweI! ijnHW mnu`KW dy AMdr prmwqmw dw nwm-srmwieAw mOjUd hY auh Dn vwly hn, gurU dy Sbd dI brkiq nwl auhnW dy AMdroN kwm kRoD (Awidk ivkwr) nws ho jWdy hn [ auhnW dy swry fr dUr ho jWdy hn, auh AYsw Awqmk drjw pRwpq kr lYNdy hn ij`Qy koeI fr poh nhIN skdw [ hy BweI! gurU ƒ iml ky nwnk ny (BI) aus Ksm-pRBU ƒ ismirAw hY [2[

hy BweI! prmwqmw ny ijs mnu`K dw itkwxw swD sMgiq ivc bxw id`qw hY, prmwqmw dw nwm jp jp ky aus dI hryk Aws pUrI ho jWdI hY [ auh pRBU pwxI ivc DrqI ivc AwkwS ivc (hr QW) ivAwpk hY [ gurU ƒ iml ky nwnk ny (BI) ausy dw ismrn kIqw hY [3[

hy BweI! ieh hir-nwm hI (is`DW dIAW) A`T Awqmk qwkqW hY (kubyr dy) nO ^zwny hY [ ijs mnu`K ƒ pRBU ieh nwm dyNdw hY ausy ƒ aus dI imhr nwl imldw hY [ hy nwnk! (AwK—) hy pRBU! qyry dws (qyrw nwm) jp jp ky Awqmk jIvn hwsl krdy hn, gurU ƒ iml ky (nwm dI brkiq nwl auhnW dw) ihrdw-kOl iKiVAw rihMdw hY [4[13[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh