ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1179

ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਨੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਬਹੁ ਧਾਵੈ ਤਿਲੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ ॥ ਗੁਰਿ ਅੰਕਸੁ ਸਬਦੁ ਦਾਰੂ ਸਿਰਿ ਧਾਰਿਓ ਘਰਿ ਮੰਦਰਿ ਆਣਿ ਵਸਾਈਐ ॥੧॥ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਘਰਿ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਮਾਣਕ ਲਾਦੇ ਮਨੁ ਭ੍ਰਮਿਆ ਲਹਿ ਨ ਸਕਾਈਐ ॥ ਜਿਉ ਓਡਾ ਕੂਪੁ ਗੁਹਜ ਖਿਨ ਕਾਢੈ ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਵਸਤੁ ਲਹਾਈਐ ॥੨॥ ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਨਰ ਜੀਵਾਈਐ ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪੁੰਨਿ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਈਐ ॥੩॥ ਮਧੁਸੂਦਨ ਹਰਿ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਐ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੪॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1179}

pdArQ:- Brim Brim—Btk Btk ky [ DwvY—dOVdw iPrdw hY [ iqlu—rqw Br BI [ Gir—Gr ivc, srIr-Gr ivc, iek itkwxy qy, Afolqw ivc [ vwsw—invws [ nh pweIAY—nhIN pwieAw jw skdw [ guir—gurU ny [ AMksu—hwQI ƒ clwx vwlw lohy dw kuMfw jo mhwvq dy h`Q ivc PiVAw huMdw hY [ dwrU—dvweI [ isir—isr au~qy [ DwirE—DirAw, r`iKAw [ Gir—Gr ivc [ mMdir—mMdr ivc [ Awix—ilAw ky [ vsweIAY—vswieAw jw skdw hY [1[

goibMd jIau—hy pRBU jI! {sMboDn} [ myil—imlw [ iDAweIAY—iDAwieAw jw skdw hY [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ smwiD—juVI hoeI suriq [1[rhwau[

Gir—ihrdy-Gr ivc [ BRimAw—Btkdw irhw [ Efw—syNGw jo DrqI ƒ suMG ky hI d`s dyNdw hY ik ieQy purwxw KUh im`tI hyT d`ibAw ipAw hY [ kUpu—KUh [ guhj—luikAw hoieAw [ iKn—qurq [ siqguir—gurU dI rwhIN [ vsqu—nwm-pdwrQ [ lhweIAY—l`B leIdw hY [2[

ijn—{bhu-vcn} ijnHW ny [ swDu—swDy hoey mn vwlw [ qy—auh mnu`K {bhu-vcn} [ iDRgu—iPtkwr-jog [ puMin—kIqy hoey Bly kMm dy kwrn [ bdlY—dI ^wqr [3[

mDu sUdn—{‘mDu’ rw^S ƒ mwrn vwlw} hy duSt-dmn prmwqmw! kir—kr ky [ inrbwx pdu—auh Awqmk AvsQw ij`Qy koeI vwsnw poh nhIN skdI, vwsnw-rihq Awqmk drjw [ imil swDU—gurU ƒ iml ky [4[

ArQ:- hy goibMd jI! (mYƒ) swD sMgiq ivc imlw [ (swD sMgiq ivc iml ky) hy hrI! (qyrw nwm) ismirAw jw skdw hY [ hy hrI! ijhVw mnu`K (swD sMgiq dI brkiq nwl) Awqmk Afolqw ivc suriq joVdw hY, aus dw haumY dw rog dUr ho jWdw hY, auh Awqmk Awnµd mwxdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (mnu`K dw) mn hryk iKn Btk Btk ky (mwieAw dI ^wqr) bhuq dOVdw iPrdw hY, ies qrHW ieh rqw Br smy leI BI Awpxy srIr-Gr ivc (sÍY srUp ivc) itk nhIN skdw [ (gurU dw) Sbd (mn dI Btkxw dUr krn leI) dvweI (hY [ ijvyN mhwvq hwQI ƒ v`s ivc r`Kx leI lohy dw fMfw aus dy isr auqy mwrdw hY, iqvyN) gurU ny (ijs mnu`K dy) isr au~qy Awpxw Sbd-AMkS r`K id`qw, aus dy mn ƒ ihrdy-Gr ivc ihrdy-mMdr ivc ilAw ky itkw id`qw [1[

hy BweI! (hryk mnu`K dy ihrdy-) Gr ivc (prmwqmw dI is&iq-swlwh dy) AnykW rqn lwl moqI Bry pey hn [ (pr jd qk) mn (mwieAw dI ^wqr) Btkdw iPrdw hY, qd qk auhnW ƒ l`B nhIN skIdw [ hy BweI! ijvyN koeI syNGw (DrqI ivc) d`ibAw hoieAw (purwxw) KUh qurq l`B lYNdw hY, iqvyN (mnu`K dy AMdr hI luikAw hoieAw) nwm-pdwrQ gurU dI rwhIN l`B pYNdw hY [2[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ny swDy hoey mn vwlw ieho ijhw gurU nhIN l`Bw, auhnW mnu`KW dw jIaUxw sdw iPtkwr-jog hI huMdw hY (auh sdw Aijhy kMm hI krdy hn ik auhnW ƒ jgq ivc iPtkwrW pYNdIAW rihMdIAW hn) [ hy BweI! (Aijhy mnu`KW ny) kImqI mnu`Kw jnm ipClI kIqI nyk kmweI dy kwrn Pl vjoN pRwpq kIqw sI, pr hux auh jnm kOfI dy Bw (AjweIN) jw irhw hY [3[

hy duSt-dmn hrI! hy pRBU! (myry auqy) imhr kr [ ikrpw kr ky (mYƒ) gurU imlw [ hy dws nwnk! (AwK—ijhVw mnu`K) gurU ƒ iml ky prmwqmw dy gux gWdw hY, auh mnu`K auh Awqmk AvsQw hwsl kr lYNdw hY ij`Qy koeI vwsnw poh nhIN skdI [4[4[6[

ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਬਿਖਿਆ ਦੇਹ ਮਨਮੁਖ ਸੁੰਞੀ ਸੁੰਞੁ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਜਮਿ ਪਕਰੇ ਕਾਲਿ ਸਲੁੰਞੁ ॥੧॥ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਬਿਖੁ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੁੰਞੁ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰਿ ਪਿਆਰੀ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੁੰਞੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਦਇਆ ਕਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਰਣਾਗਤਿ ਸਾਧੂ ਪੰਞੁ ॥ ਹਮ ਡੁਬਦੇ ਪਾਥਰ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਭੰਞੁ ॥੨॥ ਹਰਿ ਉਸਤਤਿ ਧਾਰਹੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬੁਧਿ ਲੰਞੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਨੀ ਹਮ ਹਰਿ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਿ ਵੰਞੁ ॥੩॥ ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਿ ਮਨੋਰਥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਲੰਞੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਤਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹੈ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਹਰਿ ਭੰਞੁ ॥੪॥੫॥੭॥੧੨॥੧੮॥੭॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 1179}

pdArQ:- Awvx jwxu—jnm mrn dw gyV [ ibiKAw—mwieAw (dy moh dy kwrn) [ dyh—srIr [ mnmuK dyh—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K dw srIr [ suM\I—(kwieAW nwm qoN) s`KxI [ suM\u—(nwm vloN) s`Kxw-pn [ jim—jm ny [ kwil—kwl ny, mOq ny, Awqmk mOq ny [ sluM\u—kysW smyq, kysW qoN [1[

goibMd jIau—hy goibMd jI! {sMboDn} [ ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlw zhr [ mmqw—Apx`q [ muM\u—dUr kr [ imil—iml ky [ BuM\u—mYN BuMcW, mYN mwxW [1[rhwau[

sq sMgiq swD—gurU dI sq sMgiq [ kir—kr ky [ swDU—gurU [ pM\u—mYN ipAw rhW [ pRB—hy pRBU! duK BM\u—du`KW dw nws krn vwlw [2[

ausqiq—is&iq-swlwh [ ird AMqir—(myry) ihrdy ivc [ suAwmI—hy suAwmI! buiD—(myrI) Akl [ lµ\u—rOSn ho jwey [ hir nwmY—hir-nwm ivc [ ivthu—qoN [ Guim vM\u—mYN sdky jWdw hW [3[

pUir—pUry kr [ hir pRB—hy hrI! hy pRBU! lµ\u—(Awqmk) cwnx [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ guir—gurU ny [ hir BM\u—hir-Bjn, hir-nwm [4[

ArQ:- hy (myry) goibMd jI! (myry AMdroN Awqmk mOq ilAwaux vwlI) haumY Aqy mmqw dI zhr dUr kr [ hy hrI! swD sMgiq qyrI ipAwrI hY gurU dI ipAwrI hY [ (imhr kr) mYN swD sMgiq ivc iml ky qyry nwm dw rs mwxdw rhW [1[rhwau[

hy BweI! mwieAw (dy moh) dy kwrn Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`KW dw jnm mrn dw gyV bixAw rihMdw hY auhnW ƒ klyS vwpirAw rihMdw hY, auhnW dw srIr nwm qoN s`Kxw rihMdw hY, auhnW dy AMdr nwm vloN suM\ bxI rihMdI hY [ auh mnu`K prmwqmw dw nwm iek iKn leI iek pl leI BI Xwd nhIN krdy [ Awqmk mOq ny hr vyly auhnW ƒ isroN PiVAw hoieAw huMdw hY [1[

hy pRBU! imhr kr ky (mYƒ) gurU dI sq sMgiq ivc imlweI r`K, mYN gurU dI srn (sdw) ipAw rhW [ hy pRBU! (pwpW nwl Bwry) p`Qr (hoey) AsW jIvW ƒ (pwpW ivc) fu`b irhW ƒ k`F lY [ hy pRBU jI! qusI dInW auqy dieAw krn vwly ho, qusI swfy du`K nws krn vwly ho [2[

hy hrI! hy suAwmI! (AwpxI) is&iq-swlwh (myry) ihrdy ivc vsweI r`K [ (imhr kr) qyrI swD sMgiq ivc iml ky (myrI) Akl (qyry nwm dy cwnx nwl) rOSn ho jwey [ hy BweI! prmwqmw dy nwm ivc myrI pRIq bx geI hY, mYN (hux) prmwqmw qoN (sdw) sdky jWdw hW [3[

hy hrI! hy pRBU! (mYN) syvk dy mnorQ pUry kr, mYƒ Awpxw nwm b^S, (qyrw nwm hI myry vwsqy) cwnx (hY) [ hy dws nwnk! (AwK—ijs mnu`K ƒ) gurU ny prmwqmw dw nwm-mMqR b^iSAw hY, aus dy mn ivc aus dy qn ivc Awqmk iKVwau bx igAw [4[5[7[37[

vyrvw SbdW dw:

mhlw 1 — 12

mhlw 3 — 18

mhlw 4 —   7

 . . . . . —---

 . joV . . . 37

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh