ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1178

ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਗੜ ਮੰਦਰਿ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਖੋਜੀਐ ਮਿਲਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥ ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਪਾਪ ਸਭਿ ਨਾਸਹਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੰਚ ਚੋਰ ਮਿਲਿ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹਿਰਿਆ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜ ਪਰੇ ਤਬ ਪਕਰੇ ਧਨੁ ਸਾਬਤੁ ਰਾਸਿ ਉਬਰਿਆ ॥੨॥ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਉਪਾਵ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖਪਤਿ ਪਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੁ ਮਿਲਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਂਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੧॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1178}

pdArQ:- rqn—sRySt Awqmk gux [ koTVI—sohxw ijhw koTw, sohxw ijhw ^zwnw [ rqn koTVI—sRySt Awqmk guxW dw sohxw ijhw ^zwnw [ gV—iklHw [ mMdir—mMdr ivc [ gV mMdir—srIr-iklHy ivc, srIr-mMdr ivc [ lukwnI—gupq hY [ KojIAY—Koj kIqI jw skdI hY, BwlI jw skdI hY [ imil—(gurU ƒ) iml ky [ joqI—pRBU dI joiq ivc [1[

mwDo—hy mwieAw dy Ksm! hy pRBU! swDU—gurU [ siB—swry [ nwsih—dUr ho jWdy hn [ prm pdu—sB qoN au~cw Awqmk drjw [ pwie—pRwpq kr lYNdw hY [1[rhwau[

pMc cor—kwmwidk pMj cor [ lwgy—l`gy hoey hn, sMnH lw rhy hn [ ihirAw—curw ilAw hY [ Koj—Kurw, inSwn [ pkry—PVy jWdy hn [ aubirAw—bc jWdw hY [2[

aupwv—{l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn} hIly [ ird—ihrdw [ purK piq—sB mnu`KW dw pqI, sB mnu`KW nwloN sRySt [ AigAwn—Awqmk jIvn vloN by-smJI [3[

jgMnwQ—jgq dw nwQ [ jgdIs—jgq dw eISÍr [ gusweI—DrqI dw Ksm [ swDu—gurU [ AMqir—AMdr, ivc [ ihrdY—ihrdy ivc [ gwvY—gWdw hY [4[

ArQ:- hy mwieAw dy Ksm pRBU! (mYƒ) dws ƒ gurU imlw dy [ gurU dw drsn kridAW swry pwp nws ho jWdy hn [ (ijhVw mnu`K gurU dw drsn krdw hY, auh) piv`qr Aqy sB qoN au~cw Awqmk drjw hwsl kr lYNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dw nwm sRySt Awqmk guxW dw sohxw ijhw ^zwnw hY, ieh ^zwnw srIr-iklHy ivc srIr-mMdr ivc gupq ipAw rihMdw hY [ jdoN (mnu`K ƒ) gurU imldw hY qdoN (aus ^zwny dI) Bwl kIqI jw skdI hY [ (gurU ƒ) iml ky mnu`K dI ijMd prmwqmw dI joiq ivc lIn ho jWdI hY [1[

hy BweI! (mnu`K dy ies srIr-) ngr ivc (kwmwidk) pMj cor iml ky sMnH lweI r`Kdy hn, Aqy (mnu`K dy AMdroN) prmwqmw dw nwm-Dn curw lYNdy hn [ jdoN koeI mnu`K gurU dI miq lY ky iehnW dw Kurw inSwn l`Bdw hY qdoN (ieh cor) PVy jWdy hn, Aqy aus mnu`K dw nwm-Dn nwm-srmwieAw swry dw swrw bc jWdw hY [2[

hy BweI! Drm dy ivKwvy vwly Aqy BrmW-vihmW vwly hIly kr ky (mnu`K) Q`k jWdy hn auhnW dy ihrdy ivc sdw mwieAw (dI iqRSnw hI itkI rihMdI hY) [ pr ijs mnu`K ƒ sRySt purK gurU iml pYNdw hY, auh mnu`K Awpxy AMdroN Awqmk jIvn v`loN by-smJI dw hnyrw dUr kr lYNdw hY [3[

hy nwnk! jgq dw nwQ, jgq dw mwlk, jgq dw Ksm imhr kr ky ijs mnu`K ƒ gurU imlWdw hY, aus mnu`K dy mn ivc Awqmk Afolqw bxI rihMdI hY, auh mnu`K Awpxy ihrdy ivc sdw prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY [4[1[3[

not:- isr-lyK Anuswr ieh Sbd bsMq Aqy ihMfol dohW imlvyN rwgW ivc gwey jwxy hn [

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਹਿੰਡੋਲ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਤੁਮਨਛੇ ॥ ਹਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਹਮ ਬਨਛੇ ॥੧॥ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਛੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਮਲੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਨਛੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਜਨੁ ਜਾਤਿ ਅਵਿਜਾਤਾ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਪਤਿਤ ਪਵੀਛੇ ॥ ਹਰਿ ਕੀਓ ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੇ ਊਪਰਿ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਦਿਨਛੇ ॥੨॥ ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭਿ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸ ਤਿਨਛੇ ॥ ਸੇ ਧੰਨਿ ਵਡੇ ਵਡ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਧਾਰਿਓ ਹਰਿ ਉਰਛੇ ॥੩॥ ਹਮ ਢੀਂਢੇ ਢੀਮ ਬਹੁਤੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਹਰਿ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਛੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਤੂਠੇ ਹਮ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵੀਛੇ ॥੪॥੨॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1178}

pd purK:- purK—srb-ivAwpk [ Agm—AphuMc [ gusweI—DrqI dw Ksm [ kIry—kIVy [ ikrm—in`ky in`ky kIVy [ qumnCy—qyry (pYdw kIqy hoey) [ dIn dieAwl—hy dInW auqy dieAw krn vwly! bnCy—bWCy, locdy hW [1[

myil—imlw [ ik®pCy—ikrpw [ iklivK—pwp [ imil—myil, imlw ky {swDwrn qOr qy ‘imil’ dw ArQ hY ‘iml ky’} [ hnCy—h`Cy, piv`qr jIvn vwly [1[rhwau[

jwiq Aivjwqw—au~cI jwiq dw cwhy nIvIN jwiq dw [ piqq—ivkwrW ivc if`gw hoieAw [ pvICy—piv`qr [ piqq pvICy—ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw [ qy—qoN [ sgl Bvn qy—swry BvnW qoN [ aUpir—au~cw [ idnCy—id`qI [ soBw—vifAweI [2[

Ajwiq—nIvIN jwiq [ siB mwns—swry mnorQ [ iqnCy—auhnW dy [ pUry—pUrn krdw hY [ so—auh {bhu-vcn} [ DMin—BwgW vwly [ pUry—guxW nwl pUrn [ aurCy—ihrdy ivc [3[

FINF—nIc [ FIm—im`tI dw Fylw [ imlCy—iml [ pRB—hy pRBU! qUTy—dieAwvwn hoey [4[

ArQ:- hy goibMd jI! (myry auqy) imhr kr (mYƒ swD-) sMgiq ivc imlw [ mYN AnykW jnmW dy pwpW dI mYl nwl il`biVAw hoieAw hW [ hy pRBU! (mYƒ swD-) sMgiq ivc imlw ky su`cy jIvn vwlw bxw [1[rhwau[

hy pRBU! qUM AphuMc hYN, qUM jgq dw mwlk hYN, qUM sB qoN v`fw purK hYN, AsI qyry pYdw kIqy hoey qu`C ijhy jIv hW [ hy dInW au~qy dieAw krn vwly hrI! hy pRBU! (myry au~qy) imhr kr (mYƒ gurU imlw) mYN gurU siqgurU dy crnW (dI DUV) dI qWG r`Kdw hW [1[

hy hrI! qyrw syvk au~cI jwiq dw hovy cwhy nIvIN jwiq dw, ivkwrIAW qoN piv`qr krn vwlw qyrw nwm ijs ny jipAw hY, hy hrI! qUM aus ƒ swry jgq dy jIvW qoN au~cw kr id`qw [ hy pRBU! qUM aus ƒ (lok prlok dI) vifAweI b^S id`qI [2[

hy BweI! au~cI jwiq dw hovy cwhy nIvIN jwiq dw, ijhVw ijhVw BI mnu`K pRBU dw nwm ismrdw hY, auhnW dy swry mnorQ pUry ho jWdy hn [ hy BweI! pRBU dy ijnHW syvkW ny hrI-pRBU ƒ Awpxy ihrdy ivc vsw ilAw, auh BwgW vwly hn, auh sBnW qoN v`fy hn, auh pUrn purK hn [3[

hy hrI! AsI jIv nIc hW, AsI mUrK hW, AsI pwpW dy Bwr nwl d`by pey hW [ hy hrI! imhr kr, swƒ iml [ hy dws nwnk! (AwK—) pRBU dieAwvwn hoieAw, swƒ gurU iml ipAw, (gurU ny) swƒ ivkwrIAW qoN piv`qr bxw id`qw [4[2[4[

ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰਾ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਮਨੂਆ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਨਿਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਗੀਧੇ ॥ ਜਿਉ ਬਾਰਿਕੁ ਰਸਕਿ ਪਰਿਓ ਥਨਿ ਮਾਤਾ ਥਨਿ ਕਾਢੇ ਬਿਲਲ ਬਿਲੀਧੇ ॥੧॥ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਬੀਧੇ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਵਿਚਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਹਰਿ ਸੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਨ ਕੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹੈ ਜੇਤੇ ਹਰਿ ਬਿਰਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਬੀਧੇ ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਲ ਦੇਖੇ ਸੁਕਲੀਧੇ ॥੨॥ ਜਨ ਜਪਿਓ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਰਹਰਿ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਧੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਨਿਕਸੀ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਹਰਿ ਜਲਿ ਨੀਧੇ ॥੩॥ ਹਮਰੇ ਕਰਮ ਨ ਬਿਚਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਪੈਜ ਰਖਹੁ ਅਪਨੀਧੇ ॥ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੁਣਿ ਬਿਨਉ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਪਵੀਧੇ ॥੪॥੩॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1178-1179}

pdArQ:- mnUAw—AM\wxw mn [ rih n skY—DIrj nhIN kr skdw [ nwm ris—nwm dy suAwd ivc [ gIDy—ig`J igAw hY [ bwirku—Cotw bwl [ rsik—suAwd nwl [ Qin mwqw—mW dy Qx au~qy [ Qin kwFy—jy Qx (aus dy mUMh ivcoN) k`F ilAw jwey [ ibll iblIDy—ivlkx l`g pYNdw hY [1[

goibMd jIau—hy goibMd jI! {sMboDn} [ bIDy—iv`J gey hn [ vfY Bwig—v`fI iksmq nwl [ sIDy—is`D ho igAw hY, l`B ipAw hY [1[rhwau[

jyqy—ijqny BI [ hY—hYN {bhu-vcn} [ sws sws—swry swh [ ibrih—ibrhoN ivc, ipAwr-Bry ivCoVy ivc [ bIDy—iv`Jy hoey hn [ suklIDy—su`k jWdw hY [2[

inrMjnu—{inr-AMjnu [ AMjnu—mwieAw dy moh dI kwlK} piv`qr [ nrhir—prmwqmw [ aupdyis  gurU—gurU ny Awpxy aupdyS nwl [ pRIDy—pRos r`iKAw, swhmxy ivKw id`qw [ inksI—inkl geI, dUr ho geI [ jil—jl nwl [ AMimRiq jil—Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl nwl [ nIDy—nwqy, Awqmk ieSnwn kIqw [3[

hmry—AsW jIvW dy [ Twkur—hy Twkur! ibcrhu—ivcwro [ pYj—ie`zq, lwj [ ApnIDy—Awpxy dws dI [ hir—hy hrI! BwvY—jy qYƒ cMgw l`gy [ ibnau—{ivnX} bynqI, ArzoeI [ pvIDy—ipAw hY [4[

ArQ:- hy goibMd jI! hy hrI! (gurU dI imhr nwl) myrw mn myrw qn qyry nwm ivc iv`J gey hn [ hy BweI! v`fI iksmq nwl mYƒ gurU siqgurU iml ipAw hY [ (gurU dI ikrpw nwl hux mYN) Awpxy srIr-ngr ivc hI prmwqmw ƒ l`B ilAw hY [1[rhwau[

hy BweI! (jdoN qoN mYƒ gurU imilAw hY, qdoN qoN) myrw mn sdw prmwqmw dy nwm dy suAwd ivc msq rihMdw hY, hux ieh mn iek iKn vwsqy BI (aus suAwd qoN ibnw) rih nhIN skdw; ijvyN Cotw bwl bVy suAwd nwl AwpxI mW dy Qx ƒ cMbVdw hY, pr jy Qx (aus dy mUMh ivcoN) k`F leIey qW auh ivlkx l`g pYNdw hY [1[

hy BweI! prmwqmw dy Bgq (dI aumr) dy ijqny BI swh huMdy hn, auh swry prmwqmw dy ibrhoN ivc iv`Jy rihMdy hn [ ijvyN kOl Pu`l Aqy pwxI dw bVw fUMGw ipAwr huMdw hY, pwxI dw drsn krn qoN ibnw kOl-Pu`l su`k jWdw hY (iehI hwl huMdw hY Bgq jnW dw) [2[

hy BweI! prmwqmw dy syvk prmwqmw dw piv`qr nwm (sdw) jpdy hn [ gurU ny (Awpxy) aupdyS nwl auhnW ƒ prmwqmw swhmxy (hr QW v`sdw) ivKw id`qw huMdw hY [ (nwm dI brkiq nwl auhnW dy AMdroN) jnmW jnmWqrW dI haumY dI mYl dUr ho jWdI hY [ auh Awqmk jIvn dyx vwly hir nwm-jl ivc (sdw) ieSnwn krdy rihMdy hn [3[

hy mwlk-pRBU! AsW jIvW dy (cMgy mMdy) krm nwh ivcwrny; Awpxy syvk-dws dI qusW Awp ie`zq r`KxI [ hy dws nwnk! (AwK—) ijvyN qYƒ BwvY myrI bynqI-ArzoeI sux, mYN qyrI srn ipAW hW [4[3[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh