ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1177

ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦ ਅਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ਇਕੁ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਭਾਈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਇ ॥ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ਉਠਿ ਗਇਆ ਭਾਈ ਸੁਖੁ ਵੁਠਾ ਮਨਿ ਆਇ ॥੨॥ ਧੁਰਿ ਆਪੇ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨੋ ਬਖਸਿਓਨੁ ਭਾਈ ਸਬਦੇ ਲਇਅਨੁ ਮਿਲਾਇ ॥ ਧੂੜਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਕੀ ਅਘੁਲੀਐ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥੩॥ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਭਾਈ ਜਿਨਿ ਹਰਿਆ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸੁਖੁ ਸਦ ਵਸੈ ਭਾਈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥੧੨॥੧੮॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 1177}

pdArQ:- ivthu—qoN [ vwirAw—sdky [ BweI—hy BweI! bil jweI—bil jweIN, mYN kurbwn jWdw hW [ swlwhI—swlwhI, mYN slwhuMdw hW [ sd—sdw [ lweI—lweIN, mYN lWdw hW [1[

mn—hy mn! nwim—nwm ivc [ lwie—joV [ hirAw—Awqmk jIvn vwlw [ pwie—pRwpq kr ky [1[rhwau[

guir—gurU ny [ sy—auh {bhu-vcn} [ rsu AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw rs [ pIAwie—imlw ky [ auiT gieAw—nws ho igAw [ vuTw—v`s ipAw [ Awie—Aw ky [ min—mn ivc [2[

Duir—Dur drgwh qoN [ no—ƒ [ bKisEnu—b^iSAw aus (prmwqmw) ny [ sbdy—Sbd dI rwhIN [ lieAnu—ley hn aus (prmwqmw) ny [ AGulIAY—inrlyp ho jweIdw hY, mukq ho jweIdw hY [ myil—myl ky [3[

ijin—ijs (prmwqmw) ny [ sBu koie—hryk jIv [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ sd—sdw [ sbid—Sbid dI rwhIN [ imlwvw—imlwp [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dy nwm ivc ic`q joV [ hy BweI! prmwqmw dw nwm-Pl pRwpq kr ky qyrw mn iKV peygw qyrw qn iKV peygw [1[rhwau[

hy BweI! mYN gurU dI bwxI qoN gurU dy Sbd qoN sdky jWdw hW [ hy BweI! mYN sdw Awpxy gurU ƒ slwhuMdw hW, mYN Awpxy gurU dy crnW ivc ic`q joVdw hW [1[

hy BweI! gurU ny ijnHW mnu`KW dI r`iKAw kIqI auh (mwieAw dy moh dy pMjy qoN) bc gey gurU ny auhnW ƒ Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs iplw ky (bcw ilAw) [ hy BweI! auhnW dy AMdroN haumY dw du`K dUr ho igAw, auhnW dy mn ivc Awnµd Aw v`isAw [2[

hy BweI! Dur drgwh qoN prmwqmw ny Awp hI ijnHW auqy b^SS kIqI, auhnW ƒ aus ny (gurU dy) Sbd ivc joV id`qw [ hy BweI! auhnW dI crn-DUV dI brkiq nwl (mwieAw qoN) inrlyp ho jweIdw hY (ijnHW auqy b^SS krdw hY auhnW ƒ) swD sMgiq ivc myl ky (Awpxy crnW ivc) joV lYNdw hY [3[

hy BweI! ijs prmwqmw ny hryk jIv ƒ ijMd id`qI hY auh Awp hI (jIvW pwsoN sB kuJ) krWdw hY Awp hI (sB ivc ivAwpk ho ky sB kuJ) krdw hY [ hy nwnk! (AwK—) hy BweI! gurU dy Sbd dI rwhIN ijs mnu`K dw imlwp prmwqmw nwl ho jWdw hY, aus dy mn ivc aus dy qn ivc sdw Awnµd bixAw rihMdw hY [4[1[18[12[18[30[

vyrvw:

mhlw 1 —   12

mhlw 3 —   18

 . . . . . . —--

 . joV . . . . 30

ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਤੁਕੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਿਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ ਜੋਤਿ ॥ ਤਿਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥੧॥ ਏਕੋ ਹਰਿ ਰਵਿਆ ਸ੍ਰਬ ਥਾਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਿਲੀਐ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਅੰਤਰਿ ਏਕੋ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਇਕੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੨॥ ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਸਾਕਤ ਨਰ ਲੋਭੀ ਜਾਣਹਿ ਦੂਰਿ ॥੩॥ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਰਤੈ ਹਰਿ ਲੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਏਕਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1177}

pdArQ:- psrI—iKlrI hoeI [ joiq—cwnx [ Git Git—hryk srIr ivc [ rmeIAw—sohxw rwm [ Eiq poiq—{Aoq—auixAw hoieAw [ pRoq—pRoqw hoieAw} qwxy pyty vWg [1[

rivAw—mOjUd hY [ sRb—{svL} [ sRb Qwie—swry QW ivc [ sbdI—Sbd dI rwhIN [ imlIAY—imilAw jw skdw hY [ mwie—hy mW! [1[rhwau[

Git—srIr [ Git Git AMqir—hryk srIr dy AMdr [ eyko—iek Awp hI [ guir imilAY—jy gurU iml pey [ pRgtu hoie—prq`K id`s pYNdw hY [2[

swkq—prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K [ loBI—lwlcI [ jwxih—jwxdy hn, smJdy hn {bhu-vcn} [3[

loie—jgq ivc {AiDkrx kwrk, iek-vcn} [ eykou—{A`Kr  ‘k’  dy  nwl  do lgW
hn—  o Aqy   u  [ Asl l&z ‘eyku’ hY, ie`Qy ‘eyko’ pVHnw hY} [ su—auh kuJ [4[

ArQ:- hy myrI mW! (BwvyN isr&) iek prmwqmw hI sB QweIN mOjUd hY, (iPr BI) gurU dy Sbd dI rwhIN hI (aus ƒ) imilAw jw skdw hY [1[rhwau[

hy myrI mW! ijvyN sUrj dI ikrx dw cwnx (swry jgq ivc) iKlirAw hoieAw hY, iqvyN sohxw rwm qwxy pyty vWg hryk srIr ivc mOjUd hY [1[

hy mW! auh iek prmwqmw hI hryk srIr dy AMdr ivAwpk hY [ jy (jIv ƒ) gurU iml pey,  qW auh prmwqmw prq`K id`s pYNdw hY [2[

hy mW! iek prmwqmw hI hr QW z`ry z`ry ivc v`s irhw hY [ pr prmwqmw nwloN tu`ty hoey mwieAw dy lwlcI mnu`K smJdy hn ik auh ikqy dUr v`sdw hY [3[

hy nwnk! iek prmwqmw hI swry jgq ivc vrq irhw hY [ auh srb-ivAwpk pRBU hI jo  kuJ krdw hY auh huMdw hY [4[1[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਦੁਇ ਸਦੇ ਪਏ ॥ ਮਨ ਹਰਿ ਸਿਮਰਹੁ ਅੰਤਿ ਸਦਾ ਰਖਿ ਲਏ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚੇਤਿ ਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਸਭੁ ਆਲਸੁ ਦੂਖ ਭੰਜਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਵਹੁ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਹਉਮੈ ਮੁਏ ॥ ਕਾਲਿ ਦੈਤਿ ਸੰਘਾਰੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਗਏ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੋਊ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ॥੩॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1177}

pdArQ:- rYix—rwq [ duie—dovyN [ sdy—s`dy {l&z ‘s`dw’ qoN bhu-vcn—mOq dw snyhw} [ sdy pey—s`dy pey, mOq dy sunyhy iml rhy hn [ mn—hy mn! AMiq—AMq ƒ, Aw^r ƒ, AMq vyly [ riK lIey—r`iKAw krdw hY [1[

cyiq—cyqy kr [ sBu—swrw [ dUK—swry du`K [ BMij—nws kr ky [ gurmiq—gurU dI miq lY ky [ kyry—dy [1[rhwau[

mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K [ muey—Awqmk mOq shyhVdy hn [ kwil—kwl ny [ dYiq—dYNq ny [ sMGwry—mwr id`qy [ jmpuir—jm dI purI ivc [2[

gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K [ ilv—lgn [ Bwgy—dUr ho jWdy hn [3[

kau—ƒ [ quTw—dieAwvwn hoieAw [ bnvwrI—prmwqmw [4[

ArQ:- hy myry mn! sdw prmwqmw ƒ Xwd kirAw kr, gurU dI miq lY ky prmwqmw dy gux gwieAw kr [ (ijs mnu`K ny ieh au~dm kIqw, aus ny) swrw Awls dUr kr ky Awpxy swry du`K nws kr ky prmwqmw dw imlwp hwsl kr ilAw [1[rhwau[

hy myry mn! rwq Aqy idn dovyN mOq dw s`dw dy rhy hn (ik aumr bIq rhI hY, qy, mOq nyVy Aw rhI hY) [ hy mn! prmwqmw dw nwm ismirAw kr, hir-nwm hI AMq vyly sdw r`iKAw krdw hY [1[

hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K muV muV haumY dy kwrn Awqmk mOq shyVdy rihMdy hn [ jdoN kwl dYNq ny auhnW ƒ mwr mukwieAw, qdoN jmW dy v`s pY gey [2[

hy BweI! gurU dy snmuK rihx vwly mnu`KW dy AMdr prmwqmw dy nwm dI lgn l`gdI hY (ijs dI brkiq nwl) jMmx qy mrn dy auhnW dy dovyN du`K dUr ho jWdy hn [3[

hy BweI! Awpxy BgqW auqy prmwqmw Awp imhr krdw hY (auhnW ƒ gurU imlWdw hY) [ hy BweI! ijs mnu`K au~qy gurU nwnk dieAwvwn hoieAw, aus ƒ prmwqmw iml ipAw [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh