ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1176

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਇਕ ਤੁਕੇ ॥ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਕਿਰਮ ਜੰਤੁ ॥ ਦੇਹਿ ਤ ਜਾਪੀ ਆਦਿ ਮੰਤੁ ॥੧॥ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵੀਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਕੈ ਲਗਉ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਲਾਗੇ ਨਾਮ ਸੁਆਦਿ ॥ ਕਾਹੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ਵੈਰਿ ਵਾਦਿ ॥੨॥ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਚੂਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਸਹਜ ਭਾਇ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੩॥ ਊਤਮੁ ਊਚਾ ਸਬਦ ਕਾਮੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ॥੪॥੧॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1176}

iek quky—iek quk vwly Sbd [

pdArQ:- kIAw—pYdw kIqw hoieAw [ ikrm—kIVw [ ikrm jMqu—inmwxw jIv [ dyih—dyihˆ, jy qUM dyvyN [ jwpI—jwpIN, mYN jpW [ Awid mMqu—mu`Flw nwm-mMqR, siqnwm [1[

AwiK—AwK ky, ibAwn kr ky [ vIcwrI—vIcwrIN, mYN mn ivc vswvW [ mwie—hy mW! jip—jp ky [ lgau—mYN l`gW, lgauN [ hir kY pwie—pRBU dI crnIN [1[rhwau[

pRswid—ikrpw nwl [ nwim suAwid—nwm dy suAwd ivc [ vYir—vYr ivc [ vwid—JgVy ivc [2[

guir—gurU ny [ cUkw—mu`kw igAw [ shj—Awqmk Afolqw [ Bwie—pRym ivc [3[

sbd kwmu—is&iq-swlwh dI bwxI pVHn vwlw kMm [ nwnku vKwxY—nwnk aucwrdw hY [ swcu—sdw kwiem rihx vwlw [4[

ArQ:- hy mW! (myrI qWG ieh hY ik) mYN prmwqmw dy gux aucwr ky auhnW ƒ Awpxy mn ivc vsweI r`KW, hir-nwm jp jp ky hrI dy crnW ivc juiVAw rhW [1[rhwau[

hy pRBU! mYN qyrw hI pYdw kIqw hoieAw qu`C jIv hW, jy qUM Awp hI dyvyN, qW hI mYN qyrw siqnwm-mMqR jp skdw hW [1[

hy BweI! mnu`K gurU dI ikrpw nwl (hI) nwm dy rs ivc l`g skdw hY [ vYr ivc ivroD ivc ikauN AwpxI izMdgI gvw rhy ho? (gurU dI srn pvo) [2[

hy BweI! ijs mnu`K auqy gurU ny imhr kIqI, aus dy AMdroN AhMkwr mu`k igAw [ aus ny Awqmk Afolqw dyx vwly pRym ivc itk ky prmwqmw dw nwm pRwpq kr ilAw [3[

hy BweI! pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI pVHn vwlw kMm (hor swry kMmW nwloN) sRySt hY au~cw hY, (qwhIeyN) nwnk sdw-iQr pRBU dw nwm aucwrdw rihMdw hY [4[13[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤੁ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਉਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਿ ॥੧॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਾਚੁ ਧਿਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥ ਤਾਂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਤੁ ਮਨਿ ਮਉਲਿਐ ਭਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥੨॥ ਏਕੋ ਏਕੁ ਸਭੁ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੩॥ ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਸਭੁ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1176}

pdArQ:- bnspiq—ru`K ibrK Gwh bUt Awidk, DrqI ivcoN au~gI, auqBuj [ maulI—hrI-BrI ho jWdI hY, iKV pYNdI hY [ mauilAw—iKV pYNdw hY, hrw-Brw ho jWdw hY, Awqmk jIvn vwlw ho jWdw hY [ sMig—nwl [1[

swcu—sdw-iQr hir-nwm [ mugD mnw—hy mUrK mn! suKu—Awqmk Anµd [1[rhwau[

iequ—ies dI rwhIN [ iequ min—ies mn dI rwhIN [ iequ min mauilAY—jy ieh mn Awqmk jIvn vwlw ho jwey [ AMimRq Plu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-Pl [ nwmu goibMd—goibMd dw nwm [2[

sBu—hryk jIv [ AwiK—AwK ky [ vKwxY—d`sdw hY [ eyko eyku—prmwqmw iek Awp hI Awp hY [ eyko jwxY—iek prmwqmw nwl fUMGI sWJ pWdw hY [3[

khq nwnku—nwnk AwKdw hY [ swihb qy—mwlk-pRBU qoN, mwlk dI pRyrnw nwl [4[

ArQ:- hy (myry) mUrK mn! qUM sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ƒ ismirAw kr [ qdoN hI, hy myry mn! qUM Awnµd mwx skyNgw [1[rhwau[

hy BweI! (ijvyN jdoN) bsMq cVHdw hY qW swrI bnspqI hrI-BrI ho jWdI hY, (iqvyN) gurU dI sMgiq ivc rih ky ieh mn (Awqmk jIvn nwl) hrw-Brw ho jWdw hY [1[

hy BweI! (ijs mnu`K ny gurU dI sMgiq ivc) goibMd dw nwm hwsl kr ilAw, Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-Pl pRwpq kr ilAw, aus dw ieh mn iKV pYx nwl aus dy AMdr Awqmk Awnµd pYdw ho igAw hY [2[

hy BweI! auN\ qW hryk mnu`K AwK ky d`sdw hY ik (sB QweIN) prmwqmw Awp hI Awp hY, pr jdoN mnu`K prmwqmw dI rzw ƒ smJdw hY, qdoN hI aus nwl fUMGI sWJ pWdw hY [3[

hy BweI! nwnk AwKdw hY—(jdoN mnu`K prmwqmw dI rzw ƒ smJ lYNdw hY qdoN) mnu`K ‘mYN, mYN’ nhIN krdw (qdoN aus ƒ ieh smJ pY jWdI hY ik) jIv auhI kuJ AwKdw vyKdw hY jo mwlk vloN pRyrnw huMdI hY [4[14[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਭਿ ਜੁਗ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਹੋਏ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਚ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਿ ਬਸੰਤੁ ਹਰੇ ਸਭਿ ਲੋਇ ॥ ਫਲਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਾਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥੩॥ ਮਨਿ ਬਸੰਤੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਨੁ ਬਿਰਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸੋਇ ॥੪॥੩॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1176}

pdArQ:- siB—swry [ BytY—imldw hY [1[

hir jIau—hy pRBU jI! {sMboDn} [ Awpy—qUM Awp hI [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ sc nwim—(qyry) sdw kwiem rihx vwly nwm ivc [ smwie—lIn ho jWdw hY [1[rhwau[

min—mn ivc [ bsMqu—sdw iKVy rihx vwlw pRBU [ siB—swry [ loie—jgq ivc [ Plih—auh Pldy hn [ PulIAih—auhnW ƒ Pu`l l`gdy hn, auh pRPulq huMdy hn [ nwim—nwm dI rwhIN [2[

sdw bsMqu—sdw hI Awqmk iKVwau [ aur—ihrdw [3[

hirAw—Awqmk jIvn nwl BrpUr [ ibrKu—ru`K [ soie—auh mnu`K [4[

ArQ:- hy pRBU jI! (ijs mnu`K ƒ) qUM Awp hI (Awpxy crnW ivc) joV lYNdw hYN, gurU dy Sbd dI rwhIN (auh mnu`K) (qyry) sdw kwiem rihx vwly nwm ivc lIn rihMdw hY [1[rhwau[

hy pRBU! swry jug (swry smy) qyry hI bxwey hoey hn (qyry nwm dI pRwpqI jugW dy ivqkry nwl nhIN huMdI [ ijs mnu`K ƒ qyrI imhr nwl) gurU iml pYNdw hY (aus dy AMdr nwm jpx vwlI) miq Akl pYdw ho jWdI hY [1[

hy BweI! (ijnHW mnu`KW dy) mn ivc sdw iKVy rihx vwlw pRBU Aw v`sdw hY, auh swry hI ies jgq ivc Awqmk jIvn vwly ho jWdy hn, auh mnu`K dunIAw ivc BI kwmXwb huMdy hn, prmwqmw dy nwm dI brkiq nwl auhnW dy AMdr Awqmk Awnµd (BI) bixAw rihMdw hY [2[

hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dy Sbd ƒ mn ivc vsWdw hY prmwqmw dy nwm ƒ ihrdy ivc itkweI r`Kdw hY, aus dy AMdr sdw Awqmk iKVwau bixAw rihMdw hY [3[

hy nwnk! ijs mnu`K dy mn ivc sdw iKVy rihx vwlw hrI Aw v`sdw hY, aus dw qn Awqmk jIvn vwlw ho jWdw hY aus dw mn Awqmk jIvn vwlw ho jWdw hY [ hy nwnk! ieh srIr (mwno) ru`K hY, (ijs dy mn ivc bsMq Aw jWdI hY) aus mnu`K dw ieh srIr-ru`K hir-nwm-Pl pRwpq kr lYNdw hY [4[15[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਬਸੰਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇ ॥੧॥ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਲਿਆ ਦੂਜੈ ਦੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧੰਧੈ ਬਾਂਧਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਸਦਾ ਬਿਲਲਾਇ ॥੨॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ॥ ਜਮਕਾਲ ਕੀ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਨ ਫੇਟੈ ॥੩॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟਾ ਗੁਰਿ ਲੀਆ ਛਡਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੪॥੪॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 1176}

pdArQ:- bsMqu—Awqmk iKVwau [ jo—ijhVw ijhVw mnu`K {iek-vcn} [ gwie—gWdw hY {iek-vcn} [ pUrY Bwig—v`fI iksmq nwl [ krwie—krWdw hY [1[

DMDY—DMDy ivc [ bWDw—b`Jw hoieAw [ mUTw—T`igAw hoieAw, lu`itAw hoieAw [ ibllwie—ivlkdw hY, duKI huMdw hY [2[

CUtY—(mwieAw dy pMjy qoN) bcdw hY [ jw—jdoN [ BytY—imldw hY [ jm kwl—mOq, Awqmk mOq [ PytY—s`t hyT, mwr ivc [3[

guir—gurU ny [ sbid—Sbd dI rwhIN [ jlwie—swV dyNdw hY [4[

ArQ:- hy BweI! (ijs mnu`K dw) ieh mn mwieAw dy moh ivc (Ps ky) myr-qyr ivc (Ps ky) Awqmk mOq shyV lYNdw hY (aus mnu`K dy) ies mn ƒ Awqmk iKVwau dI Cuh hwsl nhIN huMdI [1[rhwau[

hy BweI! ijhVw ijhVw mnu`K prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY, auhnW dy AMdr Awqmk iKVwau bixAw rihMdw hY [ (pr jIv dy v`s dI g`l nhIN hY) v`fI iksmq nwl prmwqmw (Awp hI jIv pwsoN) BgqI krWdw hY [1[

hy BweI! ijs mnu`K dw ieh mn mwieAw dy DMDy ivc b`Jw rihMdw hY (qy ies hwlq ivc itikAw rih ky) krm kmWdw hY, mwieAw (dw moh) aus dy Awqmk jIvn ƒ lu`t lYNdw hY, auh sdw duKI rihMdw hY [2[

hy BweI! jdoN mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY qdoN mnu`K dw ieh mn (mwieAw dy moh dy pMjy ivcoN) bc inkldw hY [ iPr auh Awqmk mOq dI mwr dy kwbU nhIN AwauNdw [3[

pr, hy BweI! (mwieAw dy moh ivcoN inklxw jIv dy Awpxy v`s dI g`l nhIN, ijs mnu`K ƒ) gurU ny (mwieAw dy pMjy ivcoN) Cfw ilAw, aus dw ieh mn (mwieAw dy moh qoN) bc igAw [ hy nwnk! auh mnu`K mwieAw dy moh ƒ gurU dy Sbd dI shwieqw nwl swV dyNdw hY [4[16[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਬਸੰਤੁ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ਏਹਿ ਜੀਅ ਜੰਤ ਫੂਲਹਿ ਹਰਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਇਨ ਬਿਧਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ ਇਹੁ ਜਗੁ ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥੨॥ ਫਲ ਫੂਲ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ ਮੂਲਿ ਲਗੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥੩॥ ਆਪਿ ਬਸੰਤੁ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਵਾੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ॥੪॥੫॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 1176-1177}

pdArQ:- ciVAw—SurU huMdw hY [ PUlI—iKV pYNdI hY [ bnrwie—bnspqI [ eyih—{l&z ‘eyh’ qoN bhu-vcn’} [ PUlih—pRPulq huMdy hn, iKV pYNdy hn, Awqmk jIvn vwly ho jWdy hn [ lwie—lw ky, joV ky [1[

ien@ ibiD—ies qrIky nwl {A`Kr ‘n’ dy nwl A`Dw ‘h’ hY} [ hirAw—Awqmk jIvn vwlw [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ Doie—Do ky [1[rhwau[

siqgur bwxI—gurU dI bwxI [ suxwey—(Awpxy Awp ƒ) suxWdw hY [ siqgur Bwey—siqgur Bwie, gurU dy ipAwr ivc (itk ky) [2[

jw—jdoN [ Awpy—pRBU Awp hI [ mUil—jgq dy mu`F ivc [ qW—qdoN hI [3[

sBu—swrw [ vwVI—bgIcw [ pUrY Bwig—v`fI iksmq nwl [ inrwlI—(mwieAw dy moh qoN) inrlyp krn vwlI [4[

ArQ:- hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky (Awpxy AMdroN) haumY Do ky k`F dyNdw hY Aqy idn rwq hr vyly prmwqmw dw nwm jpdw hY, ies qrIky nwl (aus dw) ieh mn Awqmk jIvn nwl BrpUr ho jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijvyN jdoN) bsMq dw mOsm SurU huMdw hY qdoN swrI bnspqI iKV pYNdI hY (iqvyN) ieh swry jIv prmwqmw ivc ic`q joV ky Awqmk jIvn nwl iKV pYNdy hn [1[

hy BweI! jdoN ieh jgq gurU dI bwxI suxdw hY gurU dw Sbd suxdw hY Aqy gurU dy ipAwr ivc mgn huMdw hY qdoN ieh Awqmk jIvn nwl hrw-Brw ho jWdw hY [2[

hy BweI! (jIv dy Awpxy v`s dI g`l nhIN hY [ mnu`Kw jIvn dy ru`K ƒ Awqmk guxW dy) Pu`l Pl (qdoN hI) l`gdy jdoN prmwqmw Awp hI lWdw hY [ (jdoN pRBU dI imhr nwl mnu`K ƒ) gurU imldw hY, qdoN mnu`K swry jgq dy isrjxhwr ivc juVdw hY [3[

hy BweI! ieh swrw jgq (prmwqmw dI) bgIcI hY, (ies ƒ hrw-Brw krn vwlw) bsMq BI auh auh Awp hI hY [ hy nwnk! (mwieAw dy moh qoN) inrlyp krn vwlI hir-BgqI v`fI iksmq nwl hI (iksy mnu`K ƒ imldI hY) [4[17[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh