ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1174

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ ਏਕੋ ਚੇਤੈ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਰਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੇਵਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਜਗ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਚਹੁ ਜੁਗ ਪਸਰੀ ਸਾਚੀ ਸੋਇ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਜਨੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੨॥ ਇਕਿ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਭਾਇ ॥ ਸਾਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਦੇਖਿ ਹਜੂਰਿ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਧੂਰਿ ॥੩॥ ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1174}

pdArQ:- pUry Bwig—v`fI iksmq nwl [ scu—sdw-iQr hir-nwm  [ scu kwr—sdw-iQr hir-nwm (ismrn dI) kwr [ eyko—iek prmwqmw ƒ hI [ cyqY—Xwd krdw hY [ sPl—kwmXwb [ swic nwim—sdw kwiem rihx vwly hir-nwm ivc [ shij—Awqmk Afolqw ivc [1[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ ilv lwie—suriq joV ky [ syvhu—ismro [ Awpu—Awpw-Bwv [1[rhwau[

swcI bwxI—sdw kwiem rihx vwlI is&iq-swlwh dI bwxI [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ psrI—iKlrI hoeI hY [ soie—soBw [ nwim—nwm ivc [ rqw—rMigAw hoieAw [ jnu—Bgq [2[

ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} keI [ swcY sbid—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc [ swcY Bwie—sdw-iQr pRBU dy ipAwr ivc [ swcu—sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw [ dyiK—vyK ky [ hjUir—AMg-sMg (v`sdw) [ pMkj—kOl Pu`l [ pg—pYr [ pg pMkj—kOl Pu`l vrgy sohxy crn [3[

gur sbdI—gurU dy Sbd dI rwhIN [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ scu—sdw-iQr pRBU [ syivAw—ismirAw [ iqin—aus ny {iek-vcn} [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [ nwim—nwm ivc [4[

ArQ:- hy BweI! Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr kr ky prmwqmw dw nwm ismirAw kro [ gurU  dI srn pY ky suriq joV ky kwr krdy irhw kro [1[rhwau[

hy BweI! ijhVw mnu`K v`fI iksmq nwl sdw-iQr hir-nwm ismrn dI kwr krdw hY, ijhVw mnu`K isr& iek prmwqmw ƒ hI ic`q ivc itkWdw hY, auh muV muV jUnW ivc nhIN pYNdw [ ies jgq ivc AwieAw hoieAw auh mnu`K kwmXwb izMdgI vwlw hY, jo sdw-iQr hir-nwm ivc Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY [1[

hy BweI! ijhVw mnu`K sdw gurU dy Sbd ivc lIn rihMdw hY, aus mnu`K dI tyk sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI auh bwxI bx jWdI hY ijhVI swry jgq ivc (jIvn-rO ho ky) smweI hoeI hY [ hy BweI! prmwqmw dy nwm ivc rMigAw hoieAw mnu`K (jgq ivc) pRis`D ho jWdw hY, aus dI At`l soBw cOhW jugW ivc iKlrI rihMdI hY [2[

hy BweI! keI Aijhy mnu`K hn jo sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc suriq joVI r`Kdy hn [ sdw-iQr pRBU dy pRym ivc itk ky auh mnu`K sdw-iQr pRBU dw rUp ho jWdy hn [ auh mnu`K sdw-iQr pRBU ƒ Awpxy AMg-sMg v`sdw vyK ky aus dw nwm ismrdy rihMdy hn, Aqy sMq jnW dy sohxy crnW dI DUV (Awpxy m`Qy qy lWdy hn) [3[

hy nwnk! ijs mnu`K ny sdw-iQr hir-nwm ismirAw hY, aus ny Awqmk Awnµd mwixAw hY, auh sdw Awqmk Afolqw ivc hir-nwm ivc lIn rihMdw hY [ gurU dy Sbd dI rwhIN (prmwqmw nwl) aus dw imlwp ho jWdw hY [ aus ƒ (hr QW) iek krqwr hI id`sdw hY, aus qoN ibnw koeI hor aus ƒ nzrIN nhIN AwauNdw [4[7[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜਨ ਦੇਖਿ ਹਜੂਰਿ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਧੂਰਿ ॥ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਸਦ ਰਹਹਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥ ਦਾਸਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥ ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਸੇਵੀ ਕਿਉ ਮਾਇ ॥੨॥ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਜਿਨੀ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥ ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੩॥ ਜਿਨਿ ਗਿਆਨੁ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਹਰਿ ਤੂ ਜਾਣੁ ॥ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਸਿਞਾਣੁ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ਤਾਂ ਸੁਧਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੪॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1174}

pdArQ:- krih—krdy hn {bhu-vcn} [ jn—syvk {bhu-vcn} [ dyiK—vyK ky [ hjUir—hwzr-nwzr, AMg-sMg [ pg—crn [ pMkj—kOl-Pu`l {pMk—ic`kV [ j—jMimAw hoieAw} [ syqI—nwl [ sd—sdw [ ilv—lgn [ siqguir—gurU ny [1[

pdvI—Awqmk drjw [1[rhwau[

syvhu—ismro [ ijqu—ijs dI rwhIN [ ijqu syivAY—ijs dI BgqI krn nwl [ AwvY—jMmdw [ jwie—mrdw [ Avru—hor [ syvI—syvIN, mYN syvW [ mwie—hy mW! [2[

swcy—At`l jIvn vwly, sdw-iQr pRBU dw rUp [ swcu—sdw-iQr pRBU [ pCwixAw—sWJ pweI [ Awpu—Awpw-Bwv [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [ nwim—nwm ivc [ gurmuiK—gurU dI srn ipAW [ scu soie—auh sdw-iQr pRBU [3[

ijin—ijs (pRBU) ny [ igAwnu—Awqmk jIvn dI sUJ [ jwxu—sWJ pw lY [ swc sbid—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN [ is\wxu—sWJ pw [ suiD—sUJ [ nwim rqy—nwm ivc rMgIj ky [4[

ArQ:- hy BweI! koeI ivrlw mnu`K (prmwqmw dy) syvkW dw syvk bxdw hY, (ijhVw mnu`K bxdw hY) auh sRySt Awqmk drjw hwsl kr lYNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! Bgq-jn prmwqmw ƒ AMg-sMg v`sdw vyK ky aus dI BgqI krdy hn, sMq jnW dy sohxy crnW dI DUV (Awpxy m`Qy qy lWdy hn) auh sdw prmwqmw nwl AwpxI suriq joVI r`Kdy hn [ pUry gurU ny auhnW ƒ ieh smJ b^SI huMdI hY [1[

hy BweI! aus iek prmwqmw dI BgqI kirAw kro, ijs vrgw hor koeI nhIN hY, qy ijs dI BgqI kIiqAW sdw Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [ hy (myrI) mW! auh prmwqmw nwh kdy mrdw hY, nwh jnm mrn dy gyV ivc pYNdw hY [ mYN aus qoN ibnw iksy hor dI BgqI ikauN krW? [2[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ny sdw-iQr pRBU nwl sWJ pw leI, auh At`l jIvn vwly ho gey [ auh mnu`K Awpw-Bwv gvw ky Awqmk Afolqw ivc hir-nwm ivc lIn rihMdy hn [ hy BweI! prmwqmw dw nwm gurU dI srn ipAW imldw hY, (ijs ƒ imldw hY aus dw) mn piv`qr ho jWdw hY, (aus ƒ) sdw-iQr qy piv`qr prmwqmw (hI hr QW id`sdw hY) [3[

hy BweI! ijs (prmwqmw) ny (qyry AMdr) Awqmk jIvn dI sUJ pYdw kIqI hY, aus nwl sdw fUMGI sWJ pweI r`K [ aus sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN aus iek prmwqmw nwl jwx-pCwx bxweI r`K [ hy nwnk! jdoN mnu`K prmwqmw dy nwm dw suAwd c`Kdw hY qdoN (aus ƒ au~cy Awqmk jIvn dI) smJ pRwpq ho jWdI hY [ nwm ivc rMgIj ky auh sdw-iQr pRBU (aus ƒ hr QW v`sdw id`sdw hY) [4[8[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਕੁਲਾਂ ਕਾ ਕਰਹਿ ਉਧਾਰੁ ॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਕਾਹੇ ਆਏ ॥ ਨਾਮਹੁ ਭੂਲੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥੧॥ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰਿ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਾਚੁ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਪਵਿਤੁ ਸਰੀਰਾ ॥ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥ ਸਾਚਾ ਸੇਵਹੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਚੁ ਸੋਭਾ ਹੋਇ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਹੋਰਿ ਸਭਿ ਭੂਲਹਿ ਦੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥ ਸਾਚਾ ਸੇਵਹੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1174}

pdArQ:- nwim—nwm ivc [ rqy—rMgy hoey [ krih—krdy hn {bhu-vcn} [ auDwru—pwr-auqwrw [ swcI bwxI—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI is&iq-swlwh [ nwm ipAwru—nwm dw ipAwr [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K [ kwhy Awey—Bwv, jIvn ivArQ gvw gey [ BUly—kurwhy pey hoey [ nwmhu—nwm qoN [ gvwey—gvwie, gvw ky [1[

jIvq mrY—jIaUNdw mrdw hY, dunIAw dI ikrq-kwr krdw ivkwrW vloN mrdw hY [ mir—mr ky, ivkwrW vloN bicAw rih ky [ mrxu—mOq, ivkwrW vloN mOq, ivkwrW dI mwr qoN bicAw hoieAw jIvn [ svwrY—sohxw bxw lYNdw hY [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ swcu—sdw kwiem rihx vwlw pRBU [ aur—ihrdw [1[rhwau[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ scu—sdw-iQr hir-nwm [ Bojnu—(Awqmk jIvn dI) ^urwk [ sd—sdw [ guxI ghIrw—guxW dw mwlk fUMGy ijgry vwlw pRBU [ prswdI—ikrpw nwl [ swic—sdw-iQr hir-nwm ivc [2[

syvhu—ismirAw kro [ pCwxY—sWJ pWdw hY [ dir—dr qy [ nIswxY—inSwn, rwhdwrI, prvwnw [ scu—sdw-iQr hir-nwm [ dir swcY—sdw-iQr pRBU dy dr qy [ inj Gir—Awpxy Gr ivc [3[

hoir—{l&z ‘hor’ qoN bhu-vcn} [ siB—swry [ BUlih—kurwhy pey rihMdy hn [ dUjY—mwieAw  (dy ipAwr) ivc [ piq—ie`zq [ Koie—gvw ky [ nwmy—nwm dI rwhIN [4[

ArQ:- hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN sdw kwiem rihx vwly hir-nwm ƒ Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY, auh mnu`K dunIAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw hI mwieAw dy moh qoN bicAw rihMdw hY [ ivkwrW vloN mr ky auh mnu`K ivkwrW qoN bcy hoey Awpxy jIvn ƒ sohxw bxw lYNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dy nwm ivc rMgy hoey mnu`K (AwpxIAW swrIAW) kulW dw (BI) pwr-auqwrw kr lYNdy hn [ sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh (auhnW dy ihrdy ivc itkI rihMdI hY), hir-nwm dw ipAwr (auhnW dy mn ivc v`isAw rihMdw hY) [

pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K kurwhy pey rihMdy hn, nwm qoN KuMJ ky jIvn AjweIN gvw ky auh jgq ivc ijhy Awey ijhy nwh Awey [1[

hy BweI! gurU dI srn pY ky ijhVw mnu`K sdw-iQr hir-nwm ƒ (Awpxy Awqmk jIvn dI) ^urwk bxWdw hY, aus dw srIr piv`qr ho jWdw hY, aus dw mn piv`qr ho jWdw hY [ guxW dw mwlk fUMGy ijgry vwlw hrI sdw (aus dy AMdr v`sdw hY) [ auh mnu`K jnm mrn dy gyV ivc nhIN pYNdw, gurU dI ikrpw nwl auh sdw-iQr hir-nwm ivc lIn rihMdw hY [2[

hy BweI! sdw kwiem rihx vwly pRBU dI BgqI kirAw kro [ ijhVw mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN sdw-iQr pRBU nwl sWJ pWdw hY, prmwqmw dy dr qy aus ƒ Awdr imldw hY [ sdw-iQr hir nwm (ijs dy mn ivc v`sdw hY) sdw-iQr pRBU dy dr qy aus dI soBw huMdI hY [ auh mnu`K Awpxy Gr ivc itikAw rihMdw hY (Btkxw qoN bicAw rihMdw hY) [3[

hy BweI! auh sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw Awp Bu`lW krn vwlw nhIN [ hor swry jIv mwieAw dy moh ivc ie`zq gvw ky (izMdgI dy) Zlq rwhy pey rihMdy hn [ hy BweI! sdw-iQr pRBU dI BgqI krdy irhw kro [

hy nwnk! (AwK—hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc) sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh (itkI rihMdI hY) aus mnu`K dI suriq sdw-iQr hir-nwm ivc lIn rihMdI hY [4[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh