ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1167

ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਉਪਜੈ ਨਹੀ ਆਸਾ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸਾ ॥ ਬਰਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਜਾਪੈ ਨਾਮੁ ॥ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਨਿਹਕਾਮੁ ॥੧॥ ਪਰਚੈ ਰਾਮੁ ਰਵੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੈ ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੋ ਮੁਨਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਦੁਆਰੇ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਸਮਾਇ ॥ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਰੈ ॥ ਕਰਤਾ ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ ॥੨॥ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਬਿਲਾਇ ॥ ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸੁ ॥ ਗਿਆਨੁ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸੁ ॥੩॥ ਘ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦਧਿ ਮਥੈ ਸਇਆਨ ॥ ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਨ ॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ॥ ਰਿਦੈ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਜਪਸਿ ਅਭਾਗ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1167}

not:- Sbd dw muK-Bwv ‘rhwau’ dI quk ivc hoieAw krdw hY, bwkI dy Sbd ivc aus dI ivAwiKAw [

mu`K-Bwv:- jo mnu`K nwm ismrdw hY aus dw mn pRBU ivc prc jWdw hY; pwrs-pRBU ƒ Coh ky auh, mwno, sonw ho jWdw hY [

bwkI dy Sbd ivc aus sonw bx gey mnu`K dy jIvn dI qsvIr id`qI hY—(1) ‘inhkwmu’, vwSnw-rihq ho jWdw hY; (2) duibDw imt jWdI hY qy auh inrBau ho jWdw hY; (3) ikrq-kwr dw moh imt jWdw hY; (4) mu`kdI g`l ieh ik ijaUNdw hI mukq ho jWdw hY [

pdArQ:- Awsw—(pwrs-pRBU nwl Cohx dI) qWG [ brn—vrxn, pRBU dy guxW dw vrxn, is&iq-swlwh [ sihq—smyq [ jwpY—jpdw hY [ inhkwmu—kwmnw-rihq, vwSnw-rihq [1[

prcY—prc jWdw hY, ig`J jWdw hY, AmoV-puxy vloN ht jWdw hY, ivkwrW vloN ht jWdw hY [ jau—jdoN [ prsY—CuMhdw hY [1[rhwau[

Kwie—Kw jWdw hY, mukw dyNdw hY [ duibDw—duic`qw-pn, myr-qyr, pRBU nwloN vKyvW [ qRYlok—iqMnW lokW ivc ivAwpk pRBU ivc [ ibnu duAwry—ijs pRBU dw ds duAwirAW vwlw srIr nhIN hY [ sBu koeI—hryk jIv [ krqw hoie—(nwm ismrn vwlw mnu`K) krqwr dw rUp ho jWdw hY [ AnBY—BY-rihq AvsQw ivc [2[

kwrn—vwsqy [ bnrwie—bnspqI [ PUlI—Pu`ldI hY, iKVdI hY [ iblwie—dUr ho jWdw hY [ krm—dunIAw dI ikrq-kwr [ AiBAwsu—muV muV krnw [ krm AiBAwsu—dunIAw dI rozwnw ikrq-kwr [ igAwnY kwrn—igAwn dI ^wqr, pRBU ivc prcx dI ^wqr, au~cy jIvn dI sUJ vwsqy, jIvn dw shI rsqw l`Bx leI [ qh—aus AvsQw ivc A`pV ky [ krmh nwsu—krmW dw nws, ikrq-kwr dw nws, ikrq-kwr dy moh dw nws [3[

iGRq—iGau [ diD—nhIN [ mQY—irVkdI hY [ sieAwn—isAwxI iesqRI [ inrbwn—vwSnw-rihq [ kI n—ikauN nhIN? ABwg—hy Bwg hIx! [4[

ArQ:- jdoN koeI mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdw hY qW aus dw mn pRBU ivc prc jWdw hY; jdoN pwrs-pRBU ƒ auh CuMhdw hY (auh, mwno, sonw ho jWdw hY), qy, aus dI myr-qyr mu`k jWdI hY [1[rhwau[

(pr pwrs-pRBU dy crn Cohxy sOKw kMm nhIN hY, ikauNik auh iehnW A`KW nwl id`sdw nhIN hY, qy) aus ƒ vyKx qoN ibnw (aus pwrs-pRBU dy crx Cohx dI) qWG pYdw nhIN huMdI, (ies id`sdy sMswr nwl hI moh bixAw rihMdw hY,) qy, ieh jo kuJ id`sdw hY ieh sB nws ho jwx vwlw hY [ jo mnu`K pRBU dy gux gWdw hY, qy, pRBU dw nwm jpdw hY, isr& auhI Asl jogI hY qy auh kwmnw-rihq ho jWdw hY [1[

(nwm ismrn vwlw) auh mnu`K (Asl) irSI hY, auh (nwm dI brkiq nwl) Awpxy mn dI myr-qyr imtw lYNdw hY, qy, aus pRBU ivc smwieAw rihMdw hY ijs dw koeI ^ws srIr nhIN hY [ (jgq ivc) hryk mnu`K Awpo Awpxy mn dw suBwau vrqdw hY (Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY; pr nwm ismrn vwlw mnu`K Awpxy mn dy ip`Cy qurn dy QW, nwm dI brkiq nwl) krqwr dw rUp ho jWdw hY, qy, aus AvsQw ivc itikAw rihMdw hY ij`Qy koeI fr Bau nhIN [2[

(jgq dI swrI) bnspqI Pl dyx dI ^wqr iKVdI hY; jdoN Pl l`gdw hY Pu`l dUr ho jWdw hY [ iesy qrHW dunIAw dI rozwnw ikrq-kwr igAwn dI ^wqr hY (pRBU ivc prcx leI hY, au~c-jIvn dI sUJ leI hY), jdoN au~c-jIvn dI sUJ pYdw ho jWdI hY qW aus AvsQw ivc A`pV ky ikrq-kwr dw (mwiek au~dmW dw) moh imt jWdw hY [3[

not:- pwTk jn ‘rhwau’ dI quk dw iDAwn r`Kx [ swry Sbd ivc aus jIvn dw ivsQwr hY jo nwm ismirAW bxdw hY; ies kyNdrI i^Awl dy duAwly hI swry Sbd ny rihxw hY [ iksy krm-kWf dw koeI izkr rivdws jI ny ‘rhwau’ dI quk ivc nhIN CyiVAw [ ies bMd nµ: 3 ivc BI ieh bVI AFukvIN g`l hovygI jy l&z ‘krm’ dw ArQ ‘krm-kWf’ kIqw jwey [

isAwxI iesqRI iGau dI ^wqr dhIN irVkdI hY (iqvyN jo mnu`K nwm jp ky pRBU-crnW ivc prcdw hY auh jwxdw hY ik dunIAw dw jIvn-inrbwh, dunIAw dI ikrq-kwr pRBU-crnW ivc juVn vwsqy hI hY [ so, auh mnu`K nwm dI brkiq nwl) mwieAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw hI mukq huMdw hY qy sdw vwSnw-rihq rihMdw hY [ rivdws ieh sB qoN au~cy vYrwg (dI pRwpqI) dI g`l d`sdw hY; hy Bwg-hIx! pRBU qyry ihrdy ivc hI hY, qUM aus ƒ ikauN nhIN Xwd krdw? [4[1[

not:- jd BI iksy kvI dI iksy ilKq bwry koeI S`k pey, qW aus ƒ smJx leI shI qrIkw iehI ho skdw hY ik aus guMJl ƒ ausy dI bwkI dI hor rcnw ivcoN smiJAw jwvy [ kvI ij`Qy AwpxI bolI ƒ vrqdw qy sMvwrdw iSMgwrdw hY, au~Qy auh purwxy l&zW, purwxy muhwvirAW qy purwxy vrqy idRStWqW ƒ nvyN qrIky nwl BI vrqdw qy vrq skdw hY [ gurU goibMd isMG jI dy l&z ‘BgOqI’ vrqx qoN keI lok ieh tplw Kwx l`g pey ik siqgurU jI ny dyvI-pUjw jW SsqR-pUjw kIqI [ pr jdoN ies l&z ƒ auhnW dI AwpxI hI rcnw ivc vriqAw ghu nwl vyiKAw jwey qW sw& pRq`K ho jWdw hY ik l&z ‘BgOqI’ prmwqmw vwsqy auhnW vriqAw hY [ rwmklI rwg ivc id`qI bwxI ‘sdu’ qoN keI lok Gwbrdy sn ik ies ivc krm-kWf krn dI AwigAw kIqI hY, pr ieh inrw BulyKw hI sI (pVHo myrI pusqk ‘s`d stIk’) [ ieh bwxI auhnW mhw purKW dI hY jo swQoN dUr au~cI cotI qy Kyf rhy sn, au~cy mMflW ivc aufwrIAW lw rhy sn [ ies ƒ smJx leI ies ivc juVnw peygw, mwieAw ivc Kyfdy mn ƒ rqw rok ky ieDr kw&I smw dyxw peygw, qW hI auhnW dI fUMGweI ivc A`pVn dI Aws ho skdI hY [

vydWqI lokW ny ieh prcwr kIqw ik ieh jgq imiQAw hY, Asl ivc ies jgq dI koeI hsqI hI nhIN hY, mwieAw dw prdw pYx krky jIv ƒ ieh Brm ho igAw hY ik jgq dI koeI hsqI hY [ auhnW ieh g`l smJwaux leI r`sI qy s`p dw idRStWq id`qw ik hnyry dy kwrn r`sI ƒ s`p smiJAw igAw, Asl ivc s`p ikqy hY hI nhIN sI [ rivdws jI ny BI ieh idRStWq vrq ilAw; pr ies qoN ieh Bwv nhIN ilAw jw skdw ik rivdws jI vydWqI sn [ ieh idRStWq vydWqIAW dI mlkIAq nhIN ho igAw [ vyKo rwg soriT, Sbd—“jb hm hoqy” [ krm-kWfIAW ny Pu`l qy Pl dw idRStWq vriqAw, rivdws jI ny BI ies ƒ vrq ilAw; pr ies dw ieh mqlb nhIN inkl skdw ik rivdws jI krm-kWfI sn [ Aw^r rivdws jI ikhVI au~cI kul dy bRwhmx sn ik auh iksy krm-kWf nwl cMbVy rihMdy? nwh jnyaU pwx dw h`k, nwh mMdr ivc vVn dI AwigAw, nwh iksy srwD smy bRwhmx ny auhnW dy Gr dw Kwxw, nwh sMiDAw qrpx gwieqRI Awidk dw auhnW ƒ koeI AiDkwr [ iPr, auh ikhVw krm-kWf sI ijs dw SOk rivdws jI ƒ ho skdw sI?

rivdws jI ny ies Sbd ivc nwm ismrn vwly bMdy dy au~cy jIvn dw izkr kIqw hY [

iesy hI rwg ivc id`qw hoieAw gurU Amrdws jI dw hyT-iliKAw Sbd rivdws jI dy ies Sbd dw Awnµd lYx vwsqy bVw suAwdlw shweI bxygw [

BYrau mhlw 3 ] so muin, ij mn kI duibDw mwry ] duibDw mwir bRhmu bIcwry ]1] iesu mn kau koeI Kojhu BweI ] mnu Kojq nwmu nau iniD pweI ]1] rhwau ] mUlu mohu kir krqY jgqu aupwieAw ] mmqw lwie Brim BuolwieAw ]2] iesu mn qy sB ipMf prwxw ] mn kY vIcwir hukmu buiJ smwxw ]3] krmu hovY guru ikrpw krY ] iehu mnu jwgY iesu mn kI duibDw mrY ]4] mn kw suBwau sdw bYrwgI ] sB mih vsY AqIqu AnrwgI ]5] khq nwnku jo jwxY Byau ] Awid purKu inrMjn dyau ]6]5] {pMnw 1128}

ijs mnu`K au~qy pRBU dI imhr hovy aus au~qy gurU ikrpw krdw hY, aus dw mn mwieAw dy moh ivcoN jwg pYNdw hY [ ijhVI g`l rivdws jI ny ‘krmh nwsu’ ivc ieSwry-mwqR d`sI hY, auh gurU Amrdws jI ny dUjy bMd qoN pMjvyN bMd qk KulHy l&zW ivc smJw id`qI hY ik ‘krmh nwsu’ dw Bwv hY ‘moh mmqw dw nws’ [

not:- kI iehnW dohW SbdW ƒ iek`Ty r`K ky piVHAW ieh g`l XkInI p`kI nhIN ho geI ik gurU Amrdws jI dw ieh Sbd Bgq rivdws jI dy Sbd dy prQwie hY? dUjy l&zW ivc ieauN kih lvo ik ieh Sbd au~cwrn vyly gurU Amrdws jI dy pws Bgq rivdws jI dw Sbd mOjUd sI [ dohW SbdW dy keI l&zW qy qukW dI sWJ sb`b nwl nhIN bx geI [ ieh i^Awl au~kw Zlq hY ik BgqW dI bwxI gurU Arjn swihb ny iek`TI kIqI sI [ siqgurU nwnk jI ny pihlI ‘audwsI’ smy bnwrs jw ky Bgq rivdws jI dy swry Sbd ilK ley [ AwpxI bwxI nwl sWB ky ieh Sbd gurU nwnk dyv jI ny gurU AMgd swihb ƒ id`qy [ auhnW qoN ieh swrI bwxI gurU Amrdws jI ƒ imlI [

Sbd dw Bwv:- ismrn dI vifAweI—ismrn dI brkiq nwl mnu`K mwieAw dy moh vwlw AmoVpuxw C`f dyNdw hY, vwSnw-rihq ho jWdw hY [

ਨਾਮਦੇਵ ॥ ਆਉ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ ॥ ਕਰਿ ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨਿ ਆਕਾਸ ਕੁਲਹ ਸਿਰਿ ਕੀਨੀ ਕਉਸੈ ਸਪਤ ਪਯਾਲਾ ॥ ਚਮਰ ਪੋਸ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਿਧਿ ਬਨੇ ਗੁਪਾਲਾ ॥੧॥ ਛਪਨ ਕੋਟਿ ਕਾ ਪੇਹਨੁ ਤੇਰਾ ਸੋਲਹ ਸਹਸ ਇਜਾਰਾ ॥ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮੁਦਗਰੁ ਤੇਰਾ ਸਹਨਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ ॥੨॥ ਦੇਹੀ ਮਹਜਿਦਿ ਮਨੁ ਮਉਲਾਨਾ ਸਹਜ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ॥ ਬੀਬੀ ਕਉਲਾ ਸਉ ਕਾਇਨੁ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੈ ॥੩॥ ਭਗਤਿ ਕਰਤ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਛਿਨਾਏ ਕਿਹ ਪਹਿ ਕਰਉ ਪੁਕਾਰਾ ॥ ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਫਿਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦੇਸਵਾ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1167}

pdArQ:- Awau—jI AwieAW ƒ [ klµdr—hy klµdr! kysvw—hy kySv! hy sohxy kysW vwly pRBU! kir—kr ky [ AbdwlI Bysvw—AbdwlI &kIrW vwlw sohxw vys [rhwau[

not:- bMdgI vwly muslmwn &kIr kys (zul&W) r`Kdy hn, ies vwsqy ‘klµdr’ dy nwl l&z ‘kysv’ BI vriqAw hY [ AbdwlI &kIr isr auqy ku`lw (au~cI nok vwlI topI) pWdy hn; v`fw colw, lµmw qMbw Awidk auhnW dI puSwk huMdI hY [ nwmdyv jI iksy AbdwlI &kIr ƒ vyK ky prmwqmw ƒ BI AbdwlI rUp ivc ibAwn krdy hn [ jdoN bwdSwh ny frwvy id`qy, qW nwmdyv jI kihx l`gy ik myrI pYj r`Kx leI ‘gruV cVy goibMdu Awielw’ [ infr ho ky iek k`tV muslmwn dy swhmxy prmwqmw dw auh srUp d`sdy hn jo ihMdU purwxW ny imiQAw hoieAw hY [ pr jdoN mMdr ivcoN k`Fy jwx dw izkr krdy hn qW Awpxy pRBU ƒ muslmwnI rUp ivc ibAwn krdy hn [ iksy ^ws srUp dy pujwrI nhIN hn, auhnW dw prmwqmw ‘sgl bydysvw’ ivc iPrn vwlw (ivAwpk) hY [

ijin—ijs (qYN) ny [ kulh—topI, ku`lw [ isir—isr au~qy [ kausY—KVwvW [ pXwlw—pqwl [ cmr pos—cMm dI puSwk vwly, swry jIA-jMq [ mMdru—Gr [ gupwlw—hy DrqI dy r`iKAk! [1[

Cpn koit—CpMjw kroV myG mwlw, CpMjw kroV b`dl [ pyhn—coZw [ solh shs—solW hzwr (Awlm) [ not:- muslmwnI i^Awl Anuswr koeI ATwrW hzwr qy koeI solW hzwr Awlm (jhwn) AwKdy hn [ keI ivdvwn s`jx ies dw ArQ ‘solW hzwr gopIAW’ krdy Aw rhy hn [ pr ieh au~kw hI Zlq qy AFu`kvW hY; pRBU dw srUp ibAwn krdy hoey swry AwkwS, swry pqwl, swry jIAw-jMq, swrIAW myGmwlw, swrI bnspqI, swrw sMswr aus pRBU dy bwhrly ilbws dw ih`sw d`sdy hn [ byAMq jIv pYdw krn vwly pRBU dy ‘iejwry’ vwsqy ‘solW hzwr gopIAW’ koeI vifAweI dI g`l nhIN hY; ieh qW sulqwn ƒ mIAW AwKx vwlI g`l BI nhIN [ iejwrw—qMbw [ Bwr ATwrh—bnspqI dy ATwrW Bwr, swrI bnspqI [ mudgru—muqihrw, sloqr, fMfw jo &kIr lok Awm qOr qy h`Q ivc r`Kdy hn [ shnk—im`tI dI rkybI [2[

dyhI—(myrw) srIr [ mhijid—msjd, msIq [ maulwnw—mOlvI, mu`lW [ shj—Afolqw [ shj invwj—Afolqw-rUp inmwz [ kaulw—mwieAw [ sau—isau, nwl [ kwienu—nkwh, ivAwh [ inrMkwr—hy inrMkwr! hy Awkwr-rihq pRBU! Awkwr—jgq [ inrMkwr AwkwrY—hy swry jgq dy inrMkwr! [3[

iCnwey—Kuhwey [ not:- l&z ‘CIny’ Aqy ‘iCnwey’ v`Ko-v`K ArQ vwly hn [ iksy aus ‘klµdr’ ƒ sMboDn nhIN kr rhy, ijs ny nwmdyv dy CYxy ‘Kohy’; srb-ivAwpk pRBU dw AbdwlI-Bys ibAwn krdy hoey AwKdy hn ik qUM hI myry CYxy ‘Kuhwey’ [ nwmdyv jI ny l&z ‘qwl iCnwey’ ausy qrHW vriqAw hY ijvyN kbIr jI ny ‘Xh mwlw ApunI lIjY’ vriqAw hY [ nw kbIr jI gl ivc mwlw pweI iPrdy sn, nw nwmdyv jI h`Q ivc CYxy PVI iPrdy sn [ CYxy Awm qOr qy mMdrW ivc hI AwrqI vyly vjwey jWdy hn; so, ‘qwl iCnwey’ dw Bwv hY ik mMdr ivcoN D`ky idvwey, mMdr ivcoN kFw id`qw [ (vyKo iblwvl kbIr jI—‘inq auiT korI gwgir’; Aqy soriT kbIr jI—‘BUKy Bgiq n kIjY’ ivc myrw iliKAw not) [ ikh pih—hor iks pws? pukwrw—&irAwd, iSkYq [ iPry—iPrdw hY, ivAwpk hY [ sgl bydysvw—swry dysW ivc [4[

ArQ:- hy (suhxIAW zul&W vwly) klµdr-pRBU! hy suhxy kysW vwly pRBU! qUM AbdwlI &kIrW dw pihrwvw pw ky (AwieAw hYN); jI AwieAW ƒ (Aw, myry ihrdy-msIq ivc Aw bYT) [rhwau[

(hy klµdr! hy kySv! qUM Aw, qUM) ijs ny (s`q) AsmwnW ƒ ku`lw (bxw ky Awpxy) isr au~qy pwieAw hoieAw hY, ijs ny s`q pqwlW ƒ AwpxIAW KVwvW bxwieAw hoieAw hY [ hy klµdr-pRBU! swry jIAw-jMq qyry v`sx leI Gr hn [ hy DrqI dy r`iKAk! qUM ies qrHW dw bixAw hoieAw hYN [1[

(hy klµdr-pRBU!) CpMjw kroV (myG mwlw) qyrw coZw hY, solW hzwr Awlm qyrw qMbw hY; hy kySv! swrI bnspqI qyrw sloqr hY, qy swrw sMswr qyrI shxkI (im`tI dI rkybI) hY [2[

(hy klµdr-pRBU! Aw, myrI msIqy Aw) myrw srIr (qyry leI) msIq hY, myrw mn (qyry nwm dI bWg dyx vwlw) mu`lW hY, qy (qyry crnW ivc juiVAw rih ky) Afolqw dI inmwz pVH irhw hY [ hy swry jgq dy mwlk inrMkwr! bIbI l`CmI nwl qyrw ivAwh hoieAw hY (Bwv, ieh swrI mwieAw qyry crnW dI hI dwsI hY) [3[

(hy klµdr-pRBU!) mYƒ BgqI krdy ƒ qUM hI mMdr ivcoN kFwieAw, (qYƒ C`f ky mYN hor) iks A`gy idl dIAW g`lW krW? (hy BweI!) nwmdyv dw mwlk-prmwqmw hryk jIv dy AMdr dI jwxn vwlw hY, qy swry dysW ivc ivAwpk hY [4[1[

Sbd dw Bwv—ismrn dI brkiq—infrqw, au~c-jwqIey lokW dI vDIkI dy ivru`D Awvwz auTWdy hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh