ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1166

ਘਰੁ ੨ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਮਿਲੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਉਤਰੈ ਪਾਰਿ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ॥੧॥ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਆਨ ਸਭ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਨ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਪੰਚ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਨ ਮਰਿਬੋ ਝੂਰਿ ॥੨॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲੇਹਿ ॥੩॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਭਵਨ ਤ੍ਰੈ ਸੂਝੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਊਚ ਪਦ ਬੂਝੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਸੀਸੁ ਅਕਾਸਿ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਸਦਾ ਸਾਬਾਸਿ ॥੪॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੀ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਏਕ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਲਿਲਾਟਹਿ ਲੇਖ ॥੫॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਕੰਧੁ ਨਹੀ ਹਿਰੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਛਾਪਰਿ ਛਾਈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਸਿਹਜ ਨਿਕਸਾਈ ॥੬॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਅਠਸਠਿ ਨਾਇਆ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤਨਿ ਚਕ੍ਰ ਲਗਾਇਆ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਦੁਆਦਸ ਸੇਵਾ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਸਭੈ ਬਿਖੁ ਮੇਵਾ ॥੭॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਸੰਸਾ ਟੂਟੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਭਉਜਲ ਤਰੈ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਤ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ॥੮॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਅਠਦਸ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਜਉ ਗੁਰਦੇਉ ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰਦੇਉ ਅਵਰ ਨਹੀ ਜਾਈ ॥ ਨਾਮਦੇਉ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੯॥੧॥੨॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1166-1167}

pdArQ:- siq—sdw-iQr rihx vwlI [ gurdyv—gurU (dI syvw) [ Awn—hor [1[rhwau[

dhids—dsIN pwsIN [ pMc—kwmwidk [2[

AkQ—aus pRBU dI jo ibAwn nhIN ho skdw [ AMimRq—piv`qr [ dyh—srIr [3[

sIsu—isr, idmwZ, mn [ Akwis—AkwS ivc, au~cy itkwxy qy, pRBU-crnW ivc [4[

illwtih—m`Qy au~qy [5[

kMDu—srIr [ n ihrY—(kwmwidk koeI BI) curWdw nhIN [ Cwpir—C`prI, CMn, ku`lI, Gr [ ishj—mMjw, plµG [ inksweI—k`F id`qI (not:- bwdSwh ny jo mMjw nwmdyv ƒ id`qw sI, auh aus ny dirAw ivc su`t id`qw [ Swh ƒ pqw l`gw, aus ny ikhw ik vwps kro [ nwmdyv ny muV dirAw ivcoN k`F id`qw) [6[

ATsiT—ATwhT qIrQ [ qin—srIr au~qy [ duAwds syvw—bwrW isv-ilMgW dI pUjw [7[

AT ds—ATwrW (isMimRqIAW dw d`isAw hoieAw) [ ATwrh Bwr—swrI bnspqI (dy p`qr, Pu`l Awidk pUjw leI Byt) [ jweI—QW [9[

ArQ:- hor sB (dyviqAW dI) syvw-pUjw ivArQ hY, ivArQ hY, ivArQ hY [ ieh XkIn jwxo ik gurU dI syvw hI sdw-iQr rihx vwlw au~dm hY [1[rhwau[

jy gurU iml pey qW r`b iml pYNdw hY, (sMswr-smuMdr qoN mnu`K) pwr lµG jWdw hY, (ie`QoN) qr ky bYkuMT ivc jw A`pVdw hY, (dunIAw ivc) rihMdy hoieAW (ivkwrW vloN aus dw mn) mirAw rihMdw hY [1[

jy gurU iml pey qW auh nwm jpx dw suBwau pkw dyNdw hY, (iPr mn) dsIN pwsIN dOVdw nhIN, pMj kwmwidkW qoN bicAw rihMdw hY, (icMqw i&krW ivc) Jur Jur ky nhIN Kpdw [2[

jy gurU iml pey qW mnu`K dy bol im`Ty ho jWdy hn, Ak`Q pRBU dIAW g`lW krn l`g pYNdw hY, srIr piv`qr rihMdw hY, (ikauNik iPr ieh sdw) nwm jpdw hY [3[

jy gurU iml pey qW mnu`K ƒ iqMnW BvnW dI sUJ ho jWdI hY (Bwv, ieh smJ Aw jWdI hY ik pRBU iqMnW BvnW ivc hI mOjUd hY), au~cI Awqmk AvsQw nwl jwx-pCwx ho jWdI hY, mn pRBU-crnW ivc itikAw rihMdw hY (hr QW qoN) sdw soBw imldI hY [4[

jy gurU iml pey qW mnu`K (dunIAw ivc rihMdw hoieAw hI) sdw ivrkq rihMdw hY, iksy dI inMdw nhIN krdw, cMgy mMdy sB nwl ipAwr krdw hY [ gurU dy imilAW hI m`Qy dy cMgy lyK au~GVdy hn [5[

jy gurU iml pey qW srIr (ivkwrW ivc pY ky) iC`jdw nhIN (Bwv, mnu`K ivkwrW ivc pRivrq nhIN huMdw, qy nw hI aus dI s`iqAw ivArQ jWdI hY); au~cI jwq Awidk dy mwx vwly mnu`K gurU Srn Awey bMdy au~qy dbwau nhIN pw skdy, ijvyN ik auh dyhurw nwmdyv vl prq igAw sI ijs ivcoN aus ƒ D`ky pey sn; gurU dI Srn pey ZrIb ƒ r`b Awp bhuVdw hY ijvyN ik nwmdyv dI ku`lI bxI sI; r`b Awp shweI huMdw hY ijvyN ik bwdSwh dy frwvy dyx qy mMjw dirAw ivcoN kFw id`qw [6[

jy gurU iml pey qW ATwhT qIrQW dw ieSnwn ho igAw (jwxo), srIr au~qy c`kr l`g gey smJo (ijvyN bYrwgI duAwrkw jw ky lwauNdy hn), bwrW hI iSv-ilMgW dI pUjw ho geI jwxo; aus mnu`K leI swry zihr BI im`Ty Pl bx jWdy hn [7[

jy gurU iml pey qW idl dy sMsy imt jWdy hn, jmW qoN (hI) ^lwsI ho jWdI hY, sMswr-smuMdr qoN mnu`K pwr lµG jWdw hY, jnm mrn qoN bc jWdw hY [8[

jy gurU iml pey qW ATwrW isMimRqIAW dy d`sy krm-kWf dI loV nhIN rih jWdI, swrI bnspqI hI (pRBU-dyv dI in`q Byt huMdI id`s pYNdI hY) [ siqgurU qoN ibnw hor koeI QW nhIN (ij`Qy mnu`K jIvn dw shI rsqw l`B sky), nwmdyv (hor sB Awsry-prny C`f ky) gurU dI Srn ipAw hY [9[1[2[11[

not:- nwmdyv jI qW ie`Qy sw& kih rhy hn ik hor dyvI dyviqAW dI pUjw iblkul ivArQ hY, iek siqgurU dI Srn hI smr`Q hY; pr ieh Acrj Kyf hY ik lok nwmdyv jI dy Awpxy iehnW l&zW au~qy ieqbwr krn dy QW suAwrQI lokW dIAW GVIAW hoeIAW khwxIAW pVH sux ky iehI rtn lweI jw rhy hn ik nwmdyv ny iksy bITul-mUrqI dI pUjw kIqI qy Twkur ƒ du`D ipAwieAw [

Bwv:- gurU dy d`sy hoey rwh au~qy qurnw hI jIvn dw shI rsqw hY; hor dyvI dyviqAW dI pUjw au~kw hI insPl hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh