ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1165

ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ ॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਾਲੈ ਧੰਧਾ ॥ ਜੈਸੇ ਸਿੰਬਲੁ ਦੇਖਿ ਸੂਆ ਬਿਗਸਾਨਾ ॥ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥ ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰੁ ਅਗਨੇ ਮਾਹਿ ॥ ਜਲਤ ਰਹੈ ਮਿਟਵੈ ਕਬ ਨਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨ ਦੇਖੈ ਜਾਇ ॥ ਮਾਰਗੁ ਛੋਡਿ ਅਮਾਰਗਿ ਪਾਇ ॥ ਮੂਲਹੁ ਭੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਡਾਰਿ ਲਾਦਿ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥੨॥ ਜਿਉ ਬੇਸ੍ਵਾ ਕੇ ਪਰੈ ਅਖਾਰਾ ॥ ਕਾਪਰੁ ਪਹਿਰਿ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰਾ ॥ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ ॥ ਵਾ ਕੇ ਗਲੇ ਜਮ ਕਾ ਹੈ ਫਾਸ ॥੩॥ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਓ ਕਰਮਾ ॥ ਸੋ ਭਜਿ ਪਰਿ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਇਨ ਬਿਧਿ ਸੰਤਹੁ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰਿ ॥੪॥੨॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1165}

pdArQ:- GwlY DMDw—mMd krm krdw hY, JKW mwrdw hY [ sUAw—qoqw [ ibgswnw—^uS huMdw hY [ lptwnw—(pr-qn-ivkwr ivc) Ps ky [1[

Agny mwih—A`g ivc [1[

Amwrig—kurwhy [ mUlhu—jgq dy mUl pRBU qoN [ fwir—folH ky [ lwid—l`d ky, sMc ky [2[

AKwrw—AKwVw, qmwSw [ pUry qwl—n`cdI hY [ inhwly—q`kdI hY, ghu nwl jwcdI hY [ sws—sUr [3[

msqik—m`Qy au~qy [ krmw—b^SS (dw lyK) [ Bij—dOV ky [ pir hY—pYNdw hY [ ien ibiD—ies qrIky nwl, gurU dI Srn pY ky [4[

ArQ:- ivkwrI bMdy dw itkwxw sdw aus A`g ivc rihMdw hY jo A`g sdw bldI rihMdI hY, kdy bu`JdI nhIN [1[rhwau[

AMnHw (pwpI) AwpxI vhutI C`f dyNdw hY, qy prweI znwnI nwl JKW mwrdw hY, (prweI nwr ƒ vyK ky auh ieauN hI ^uS huMdw hY) ijvyN qoqw isMbl ru`K ƒ vyK ky ^uS huMdw hY (pr aus isMbl qoN aus qoqy ƒ hwsl kuJ nhIN huMdw); Aw^r ƒ Aijhw ivkwrI mnu`K (ies ivkwr) ivc gRisAw hoieAw hI mr jWdw hY [1[

ij`Qy pRBU dI BgqI huMdI hY (ivkwrI mnu`K) auh QW jw ky nhIN vyKdw, (jIvn dw is`Dw) rwh C`f ky (ivkwrW dy) aulty rsqy pYNdw hY, jgq dy mUl pRBU qoN KuMJ ky jnm mrn dy gyV ivc pY jWdw hY, nwm-AMimRq folH ky (ivkwrW dw) zihr l`d ky KWdw hY [2[

ijvyN vysvW dy mujry huMdy hn, (suhxI suhxI) puSwk pw ky isMgwr krdIAW hn [ vysvw n`cdI hY, qy bVy ghu nwl AwpxI sur ƒ qoldI hY, (b`s, ies ivkwrI jIvn dy kwrn) aus dy gl ivc jmW dI PwhI pYNdI hY [3[

nwmdyv ieh iek ivcwr dw bcn AwKdw hY—ijs mnu`K dy m`Qy au~qy pRBU dI b^SS (dw lyK) iliKAw hoieAw hY (Bwv, ipCly kIqy krmW Anuswr DuroN b^SS huMdI hY) auh (ivkwrW vloN) ht ky siqgurU dI Srn pYNdw hY [ hy sMq jno! gurU dI Srn pY ky hI (sMswr-smuMdr dy ivkwrW qoN) pwr lµG skogy [4[2[8[

Sbd dw Bwv:- ivkwrI dw jIvn—ivkwrW dI Abu`JvIN A`g sdw aus ƒ swVdI rihMdI hY [ pRBU dI imhr hovy qW gurU dI Srn ipAW ^lwsI huMdI hY [

ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥ ਪੜੈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਚਿ ਹਾਰੇ ॥ ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ਚਟੀਆ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ ॥੧॥ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪਿਬੋ ਕਰੈ ॥ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਸੁਧਾ ਬਸਿ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ ਪਟਰਾਨੀ ॥ ਪੂਤੁ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਕਹਿਆ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ਤਿਨਿ ਤਉ ਅਉਰੈ ਠਾਨੀ ॥੨॥ ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਮਿਲਿ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥ ਗਿਰਿ ਤਰ ਜਲ ਜੁਆਲਾ ਭੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮਿ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ ॥੩॥ ਕਾਢਿ ਖੜਗੁ ਕਾਲੁ ਭੈ ਕੋਪਿਓ ਮੋਹਿ ਬਤਾਉ ਜੁ ਤੁਹਿ ਰਾਖੈ ॥ ਪੀਤ ਪੀਤਾਂਬਰ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ਥੰਭ ਮਾਹਿ ਹਰਿ ਭਾਖੈ ॥੪॥ ਹਰਨਾਖਸੁ ਜਿਨਿ ਨਖਹ ਬਿਦਾਰਿਓ ਸੁਰਿ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ ॥ ਕਹਿ ਨਾਮਦੇਉ ਹਮ ਨਰਹਰਿ ਧਿਆਵਹ ਰਾਮੁ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਤਾ ॥੫॥੩॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1165}

pdArQ:- sMfw mrkw—suk®wcwrj dy do pu`qr sMf Aqy Amrk jo pRihlwd ƒ pVHwaux leI mukrr kIqy gey sn [ pic hwry—Kp l`Qy hW [ kr—h`QW nwl [ ctIAw—iv`idAwrQI [1[

jipbo krY—sdw jpdw rihMdw hY [1[rhwau[

bsuDw—DrqI [ ptrwnI—v`fI rwxI (pRihlwd dI mW) [ iqin—aus (pRihlwd) ny [ AaurY—koeI hor g`l hI [ TwnI—mn ivc p`kI kIqI hoeI hY [2[

mMqr aupwieAw—slwh pkw leI [ krsh—AsI kr idAWgy [ krsh...GnyrI—aumr mukw idAWgy, mwr idAWgy [ igir—phwV [ qr—ru`K [ juAwlw—A`g [ BY rwiKE—frW qoN bcw ilAw [ rwim—rwm ny [ mwieAw PyrI—mwieAw dw suBwau aultw id`qw [3[

KVgu—qlvwr [ kwlu—mOq [ BY—(AMdroN) fr nwl [ koipE—gu`sy ivc AwieAw [ moih—mYƒ [ quih—qYƒ [ pIqWbr—pIly k`piVAW vwlw ik®Sn, pRBU [ iqRBvx DxI—iqMnW BvnW dw mwlk, prmwqmw [ BwKY—boldw hY [4[

ijin—ijs (pRBU) ny [ nKh—nhuMAW nwl [ ibdwirE—cIr id`qw [ snwQw—s+nwQ, Ksm vwly [ nrhir—prmwqmw [ ABY pd dwqw—infrqw dw drjw dyx vwlw [5[

ArQ:- (pRihlwd) hr vyly prmwqmw dw nwm ismrdw hY, prmwqmw dw ismrn Awpxy ihrdy ivc Dwrn krI r`Kdw hY [1[rhwau[

(pRihlwd dy dovyN ausqwd) sMf Aqy Amrk ny (hrnwKS kol) jw ky &irAwd kIqI—AsI Kp l`Qy hW, pRihlwd pVHdw nhIN, auh h`QW nwl qwl vjwauNdw hY, qy rwm nwm gwauNdw hY, hor swry iv`idAwrQI BI aus ny ivgwV id`qy hn [1[

(pRihlwd dI mW) v`fI rwxI (pRihlwd A`gy) qrly krdI hY (qy smJwauNdI hY ik qyry ipqw) rwjy ny swrI DrqI Awpxy v`s kIqI hoeI hY (aus dw hukm nw moV), pr pu`qr pRihlwd (mW dw) AwiKAw mMndw nhIN, aus ny qW koeI hor g`l mn ivc p`kI kIqI hoeI hY [2[

duStW dI juMfI ny rl ky slwh kr leI—(jy pRihlwd nhIN mMndw qW) AsI ies ƒ mwr mukwvWgy; pr jgq dy mwlk pRBU ny AwpxI mwieAw dw suBwau hI bdlw id`qw, (pRBU ny pRihlwd ƒ) phwV, ru`K, pwxI, A`g (iehnW sBnW dy) fr qoN bcw ilAw [3[

(hux AMdroN) firAw hoieAw (pr bwhroN) kRoDvwn ho ky, mOq-rUp qlvwr k`F ky (boilAw—) mYƒ d`s ijhVw qYƒ (ies qlvwr qoN) bcw skdw hY; (A`goN) jgq dw mwlk prmwqmw QMmH ivc boldw hY [4[

nwmdyv AwKdw hY—ijs pRBU ny hrnw^S ƒ nhuMAW nwl cIr id`qw, dyviqAW qy mnu`KW ƒ Fwrs id`qI, mYN BI ausy pRBU ƒ ismrdw hW; pRBU hI inrBYqw dw drjw b^Sx vwlw hY [5[3[9[

Sbd dw Bwv:- ismrn dI mihmw—dunIAw dw koeI fr poh nhIN skdw [

not:- ies Sbd ƒ iesy hI rwg ivc id`qy hoey gurU Amrdws jI dy Sbd (pMnw 1133) nwl rlw ky pVHo:-

BYrau mhlw 3 ] myrI ptIAw ilKhu hir goivMd gopwlw ] dUjY Bwie PwQy jm jwlw ] siqguru kry myrI pRiqpwlw ] hir suKdwqw myrY nwlw ]1] gur aupdyis pRihlwdu hir aucrY ] swsnw qy bwlku gmu n krY ]1] rhwau ] mwqw aupdysY pRihlwd ipAwry ] puqR rwm nwmu Cofhu jIau lyhu aubwry ] pRihlwdu khY sunhu myrI mwie ] rwm nwmu n Cofw guir dIAw buJwie ]2] sMfw mrkw siB jwie pukwry ] pRihlwdu Awip ivgiVAw siB cwtVy ivgwVy ] dust sBw mih mMqRü pkwieAw ] pRhlwd kw rwKw hoie rGurwieAw ]3] hwiQ KVgu kir DwieAw Aiq AhMkwir ] hir qyrw khw quJu ley aubwir ] iKn mih BYAwn rUpu inkisAw QMm@ aupwiV ] hrxwKsu nKI ibdwirAw pRhlwdu lIAw aubwir ]4] sMq jnw ky hir jIau kwrj svwry ] pRhlwd jn ky iekIh kul auDwry ] gur kY sbid haumY ibKu mwry ] nwnk rwm nwim sMq insqwry ]5]10]20]

ijs mnu`K ny Bgq pRihlwd dI swKI kdy suxI nw hovy, aus ƒ nwmdyv jI dw Sbd pVH ky Asl swKI smJx leI keI g`lW pu`Cx dI loV rih jWdI hY [ auh swrIAW pu`CW gurU Amrdws jI ny ies Sbd ivc h`l kr id`qIAW hn [ dohW SbdW dI ‘rhwau’ dI quk pVH ky vyKo; nwmdyv jI ny ijhVI g`l KolH ky nhIN sI d`sI, gurU Amrdws jI ny kYsy suhxy l&zW ivc d`sI hY [ nwmdyv jI dy Sbd dw dUjw bMd pVH ky gurU Amrdws jI dy Sbd dw dUjw bMd pVHo, mn ƒ hulwrw Aw jWdw hY, nwmdyv jI dy vrqy l&z ‘ibnqI’ ƒ gurU Amrdws jI ny iks qrHW ipAwr-Bry l&zW ivc smJwieAw hY [

iek g`l iblkul prq`K hY ik nwmdyv jI dw ieh Sbd gurU Amrdws jI dy swhmxy mOjUd hY [ ieh i^Awl Zlq hY ik BgqW dy Sbd gurU Arjn swihb ny iek`Ty kIqy sn [

nwmdyv jI dy ies Sbd ivc kuJ AYsy l&z vrqy imldy hn jo gurbwxI ƒ Koj ivcwr ky pVHn vwilAW leI bVy suAwdly hn [ bMd nµ: 3 ivc nwmdyv jI ilKdy hn “rwjw rwim mwieAw PyrI” [ pRihlwd jI dI swKI sqjug dy smy dI d`sI jWdI hY, sRI rwm Avqwr qRyqy jug ivc hoey, ieh swKI sRI rwm cMdr jI qoN pihlW dI hY [ so, l&z “rwjw rwim” sRI rwm cMdr jI vwsqy nhIN hY [ iehI l&z Bgq rivdws jI ny BI keI vwrI vriqAw hY, inrI ieqnI vrqoN qoN hI ieh i^Awl bxw lYxw BwrI aukweI hY ik rivdws jI sRI rwm cMdr jI dy aupwSk sn [

bMd nµ: 4 ivc ausy “rwjw rwm” bwbq nwmdyv jI AwKdy hn “pIq pIqWbr iqRBvx DxI, QMB mwih hir BwKY” [ l&z “pIqWbr” ik®Sn jI dw nwm hY [ pr Bgq nwmdyv jI ie`Qy ik®Sn jI dw izkr nhIN kr rhy [ ik®Sn jI duAwpr ivc hoey, sRI rwm cMdr jI qoN BI ipCoN [ qy ieh swKI sqjug dI hY [ ijvyN ies Sbd dy l&z “pIqWbr” qoN ieh &Yslw dy dyxw BwrI aukweI hY ik nwmdyv jI ik®Sn jI dy aupwSk sn, iqvyN auhnW dy vrqy l&z “bITul” qoN auhnW ƒ ik®Sn jI dI bITul-mUrqI dw pujwrI smJ lYxw v`fI Bu`l hY [ nwmdyv jI dy iksy BI Sbd qoN ieh zwhr nhIN huMdw ik auhnW kdy iksy bITul-mUrqI dI pUjw kIqI [

ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ ॥ ਦੇਖਉ ਰਾਮ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਧਿਲਾ ॥ ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਹਰਿ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਸਮਿਲਿ ਗਊ ਦੇਹੁ ਜੀਵਾਇ ॥ ਨਾਤਰੁ ਗਰਦਨਿ ਮਾਰਉ ਠਾਂਇ ॥੨॥ ਬਾਦਿਸਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥ ਬਿਸਮਿਲਿ ਕੀਆ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥ ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ ਕਰਿ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ ॥੪॥ ਬਾਦਿਸਾਹੁ ਚੜ੍ਹ੍ਹਿਓ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥ ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰਿ ॥੫॥ ਰੁਦਨੁ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਇ ॥ ਛੋਡਿ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਭਜਹਿ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥ ਨ ਹਉ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨ ਤੂ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ ਪਿੰਡੁ ਪੜੈ ਤਉ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੭॥ ਕਰੈ ਗਜਿੰਦੁ ਸੁੰਡ ਕੀ ਚੋਟ ॥ ਨਾਮਾ ਉਬਰੈ ਹਰਿ ਕੀ ਓਟ ॥੮॥ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂ ਕਰਹਿ ਸਲਾਮੁ ॥ ਇਨਿ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਮਾਨੁ ॥੯॥ ਬਾਦਿਸਾਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੇਹੁ ॥ ਨਾਮੇ ਸਰ ਭਰਿ ਸੋਨਾ ਲੇਹੁ ॥੧੦॥ ਮਾਲੁ ਲੇਉ ਤਉ ਦੋਜਕਿ ਪਰਉ ॥ ਦੀਨੁ ਛੋਡਿ ਦੁਨੀਆ ਕਉ ਭਰਉ ॥੧੧॥ ਪਾਵਹੁ ਬੇੜੀ ਹਾਥਹੁ ਤਾਲ ॥ ਨਾਮਾ ਗਾਵੈ ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ॥੧੨॥ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਜਉ ਉਲਟੀ ਬਹੈ ॥ ਤਉ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਰਹੈ ॥੧੩॥ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥ ਅਜਹੁ ਨ ਆਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ॥੧੪॥ ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ ॥ ਗਰੁੜ ਚੜ੍ਹ੍ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥ ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਪਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਗਰੁੜ ਚੜ੍ਹ੍ਹੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ॥੧੬॥ ਕਹਹਿ ਤ ਧਰਣਿ ਇਕੋਡੀ ਕਰਉ ॥ ਕਹਹਿ ਤ ਲੇ ਕਰਿ ਊਪਰਿ ਧਰਉ ॥੧੭॥ ਕਹਹਿ ਤ ਮੁਈ ਗਊ ਦੇਉ ਜੀਆਇ ॥ ਸਭੁ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧੮॥ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਸੇਲ ਮਸੇਲ ॥ ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮੇਲਿ ॥੧੯॥ ਦੂਧਹਿ ਦੁਹਿ ਜਬ ਮਟੁਕੀ ਭਰੀ ॥ ਲੇ ਬਾਦਿਸਾਹ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ ॥੨੦॥ ਬਾਦਿਸਾਹੁ ਮਹਲ ਮਹਿ ਜਾਇ ॥ ਅਉਘਟ ਕੀ ਘਟ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥੨੧॥ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂ ਬਿਨਤੀ ਫੁਰਮਾਇ ॥ ਬਖਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈ ਤੇਰੀ ਗਾਇ ॥੨੨॥ ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਬਾਦਿਸਾਹ ॥ ਇਹੁ ਕਿਛੁ ਪਤੀਆ ਮੁਝੈ ਦਿਖਾਇ ॥੨੩॥ ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਾ ਇਹੈ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਸਾਚਿ ਸੀਲਿ ਚਾਲਹੁ ਸੁਲਿਤਾਨ ॥੨੪॥ ਨਾਮਦੇਉ ਸਭ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਮਿਲਿ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਨਾਮੇ ਪਹਿ ਜਾਹਿ ॥੨੫॥ ਜਉ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਨ ਜੀਵੈ ਗਾਇ ॥ ਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਜਾਇ ॥੨੬॥ ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਲੇ ਉਧਰਿਆ ਪਾਰਿ ॥੨੭॥ ਸਗਲ ਕਲੇਸ ਨਿੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦੁ ॥ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ॥੨੮॥੧॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1165-1166}

pdArQ:- by—hy! dyKau—mYN vyKW, mYN vyKxy cwhuMdw hW [1[

sulqwny—sulqwn ny [ bwiDAw—bMnH ilAw [ bITulw—mwieAw qoN rihq, pRBU [1[rhwau[

ibsimil—moeI hoeI [ nwqr—nhIN qW [ TWie—iesy QW, huxy hI [2[

bwidswh—hy bwdSwh! [3[

AhMkwir—AhMkwr ivc [ cmkwir dIno—pRyr id`qw, aukswieAw [5[

kI n—ikauN nhIN? [6[

pUMgVw—b`cw [ ipMfu pVY—jy srIr BI nws ho jwey [7[

gijMdu—hwQI, v`fw hwQI [ aubrY—bc igAw [8[

iein—ies ny [ milAw—qoV id`qw hY [9[

sr Bir—qol brwbr [10[

mwlu—v`FI dw Dn [ Brau—iek`TI krW [11[

pwvhu—pYrW ivc [ hwQhu—h`QW nwl [12[

iqRBvx DnI—iqRlokI dw mwlk pRBU [14[

pwKMqx—KMB [ bwj—vwjw [ bjwielw—vjwieAw [ Awielw—AwieAw [15[

pir—au~qy [16[

khih—jy qUM AwKyN [ iekofI—tyFI, pu`TI [ ly kir—PV ky [ aUpir Drau—mYN tMg idAW [17[

pqIAwie—prqw ky, qs`lI kr ky [18[

sylm—(A:) slm, bMnHxw (r`sI nwl) [ syl—(Pw:) sUl, Kur, ipCly pYr [19[

duih—co ky [20[

AauGt kI Gt—AOKI GVI [21[

Purmwie—hukm kr [ bKsI—mYƒ b^S [ ihMdU—hy ihMdU! [22[

pqIAw—qs`lI [23[

prvwn—mwp, AMdwzw [ swic—s`c ivc [ sIil—cMgy suBwau ivc [24[

sBu—hr QW, Gr Gr ivc [25[

rhI—kwiem ho geI [ sMswir—swgr ivc [27[

Kydu—du`K [28[

ArQ:- (muhMmd-ibn-quZlk) bwdSwh pu`Cdw hY—hy nwmy! sux, mYN qyry rwm dy kMm vyKxy cwhuMdw hW [1[

bwdSwh ny mYƒ (nwmy ƒ) bMnH ilAw (qy AwKx l`gw—) mYN qyrw hrI, qyrw bITlu, vyKxw cwhuMdw hW [1[rhwau[

(myrI ieh) moeI hoeI gW ijvwl dyh, nhIN qW qYƒ BI ie`Qy hI (huxy hI) mwr idAWgw [2[

(mYN AwiKAw—) bwdSwh! AijhI g`l ikvyN ho skdI hY? kdy koeI moieAw hoieAw muV nhIN jIivAw [3[

(qy iek hor g`l BI hY) auhI kuJ huMdw hY jo prmwqmw krdw hY, myrw kIqw kuJ nhIN ho skdw [4[

bwdSwh (ieh au~qr sux ky) AhMkwr ivc AwieAw, aus ny (myry au~qy) iek v`fw hwQI cmkw ky cwVH id`qw [5[

(myrI) nwmy dI mW rox l`g peI (qy AwKx l`gI—hy b`cw!) qUM rwm C`f ky ^udw ^udw ikauN nhIN AwKx l`g pYNdw? [6[

(mYN au~qr id`qw—) nw mYN qyrw pu`qr hW, nw qUM myrI mW hYN; jy myrw srIr BI nws ho jwey, qW BI nwmw hrI dy gux gWdw rhygw [7[

hwQI AwpxI suMf dI cot krdw hY, pr nwmw bc inkldw hY; nwmy ƒ prmwqmw dw Awsrw hY [8[

(bwdSwh socdw hY—) mYƒ (myry mzhb dy AwgU) kwzI qy mOlvI qW slwm krdy hn, pr ies ihMdU ny myrw mwx qoV id`qw hY [9[

(ihMdU lok rl ky Awey, qy AwKx l`gy,) hy bwdSwh! AswfI Arz sux, nwmdyv nwl swvW qol ky sonw lY lY (qy ies ƒ C`f dy) [10[

(aus ny au~qr id`qw) jy mYN v`FI lvW qW dozk ivc pYNdw hW, (ikauNik ies qrHW qW) mYN mzhb C`f ky dOlq iek`TI krdw hW [11[

nwmdyv dy pYrW ivc byVIAW hn, pr iPr BI auh h`QW nwl qwl dy dy ky prmwqmw dy gux gWdw hY [12[

jy gMgw qy jmnw aultIAW BI vgx l`g pYx, qW BI nwmw hrI dy gux gWdw rhygw (qy dbwau ivc Aw ky ^udw ^udw nhIN AwKygw) [13[

(bwdSwh ny gW ijvwlx leI iek pihr muhlq id`qI hoeI sI) jdoN (GiVAwl qy) s`q GVIAW guzrIAW suxIAW, qW (mYN nwmy ny soicAw ik) Ajy qk BI iqRlokI dw mwlk pRBU nhIN AwieAw [14[

(b`s! ausy vyly) KMBW dy PVkx dw KVwk AwieAw, ivSƒ Bgvwn gruV qy cVH ky Aw igAw [15[

pRBU jI gruV qy cVH ky Aw gey, qy auhnW Awpxy Bgq dI r`iKAw kr leI [16[

(gopwl ny AwiKAw—hy nwmdyv!) jy qUM AwKyN qW mYN DrqI tyFI kr idAW, jy qUM AwKyN qW ies ƒ PV ky aultw idAW, jy qUM AwKyN qW moeI hoeI gW ijvwl idAW, qy ie`Qy hryk jxw qs`lI nwl vyK ley [17, 18[

(gopwl dI ies ikrpw qy) mYN nwmy ny (auhnW lokW ƒ) bynqI kIqI—(gaU ƒ) inAwxw pw idau [ (qW auhnW) v`Cw C`f ky gW co leI [19[

du`D co ky jdoN auhnW mtkI Br leI qW auh lY ky bwdSwh dy A`gy r`K id`qI [20[

bwdSwh mhlW ivc clw igAw (qy au~Qy aus au~qy) AOKI GVI Aw geI (Bwv, auh sihm igAw) [ Awpxy kwzIAW qy mOlvIAW dI rwhIN aus ny bynqI (kr G`lI)—hy ihMdU! mYƒ hukm kr (jo hukm qUM dyvyNgw mYN krWgw), mYƒ b^S, mYN qyrI gW hW [21, 22[

nwmw AwKdw hY—hy bwdSwh! sux, mYƒ iek qs`lI idvw dyh; ies iekrwr dw mwp ieh hovygw ik hy bwdSwh! qUM (AgWh ƒ) s`c ivc quryN, cMgy suBwau ivc rhyN [23, 24[

(ieh kOqk sux vyK ky) Gr Gr ivc nwmdyv dIAW g`lW hox l`g peIAW, (ngr dy) swry ihMdU rl ky nwmdyv pws Awey (qy AwKx l`gy—) jy AYqkIN gW nw jIaUNdI qW nwmdyv dw ieqbwr jWdw rihxw sI [25, 26[

pr pRBU ny Awpxy BgqW ƒ, Awpxy syvkW ƒ crnIN lw ky pwr kr id`qw hY, nwmdyv dI soBw jgq ivc bxI rhI hY; (ieh soBw sux ky) inMdkW ƒ bVy klyS qy bVw du`K hoieAw hY (ikauNik auh ieh nhIN jwxdy ik) nwmdyv Aqy prmwqmw ivc koeI iv`Q nhIN rih geI [27, 28[1[10[

not:- iesy hI rwg dy Sbd nµ: 6 dI A^IrlI quk ivc l&z “Bgq jnW” Awey hn, ie~Qy BI bMd nµ: 27 ivc iehI l&z hn [ dohIN QweIN nwmdyv jI AwpxI h`f-bIqI suxw ky Awm AsUl dI g`l suxwauNdy hn ik pRBU Awpxy BgqW dI lwj r`Kdw hY [

not:- bMd nµ: 14, 15, 16 ivc nwmdyv jI prmwqmw dw ieh srUp inrol purwxW Anuswr ihMdUAW vwlw d`sdy hn, ikauNik iek muslmwn bwdSwh jwnoN mwrn dy frwvy dyNdw hY qy cwhuMdw hY ik nwmdyv muslmwn bx jwey [ nwmdyv jI dI mW smJwauNdI BI hY, pr auh infr hn [ auN\ nwmdyv jI prmwqmw dy iksy ^ws srUp dy pujwrI nhIN hn [ iesy hI rwg dy A^Irly Sbd ivc vyKo, prmwqmw ƒ “AbdwlI” AwK ky kihMdy hn ik myry CYxy qUM hI Kuhwey sn [ ij`Qy ihMdU AwpxI au~cI jwq dy mwx qy nwmdyv ƒ mMdroN bwhr k`Fdy hn, au~Qy nwmdyv jI pRBU ƒ “klµdr, AbdwlI” AwK ky muslmwnI pihrwvy qy muslmwnI l&zW ivc Xwd krdy hn [

Sbd dw Bwv:- ismrn krn vwilAW ƒ koeI fr poh nhIN skdw [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh