ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1158

ਨਾਂਗੇ ਆਵਨੁ ਨਾਂਗੇ ਜਾਨਾ ॥ ਕੋਇ ਨ ਰਹਿਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਨਾ ॥੧॥ ਰਾਮੁ ਰਾਜਾ ਨਉ ਨਿਧਿ ਮੇਰੈ ॥ ਸੰਪੈ ਹੇਤੁ ਕਲਤੁ ਧਨੁ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਵਤ ਸੰਗ ਨ ਜਾਤ ਸੰਗਾਤੀ ॥ ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਰਿ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ॥੨॥ ਲੰਕਾ ਗਢੁ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ॥ ਮੂਰਖੁ ਰਾਵਨੁ ਕਿਆ ਲੇ ਗਇਆ ॥੩॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਿਛੁ ਗੁਨੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥ ਝਾਰਿ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1158}

pdArQ:- n rih hY—nhIN rhygw [1[

rwmu rwjw—swry jgq dw mwlk pRBU! {not:- l&z ‘rwjw’ sMboDn ivc nhIN hY, auh hY ‘rwjn’; ijvyN ‘rwjn! kaunu qumwrY AwvY’} [ nau iniD—nO ^zwny, jgq dw swrw Dn-mwl [ myrY—myry Bwxy, myry leI, myry ihrdy ivc [ sMpY hyqu—AYSÍrj dw moh [ klqu—iesqRI [ qyrY—qyry leI, qyry mn ivc [1[rhwau[

sMgwqI—nwl [ dir—bUhy qy [2[

gFu—iklHw [3[

kih—khY, AwKdw hY [ gunu—BilAweI [ duie hQ Jwir—dovyN h`Q JwV ky, ^wlI h`QIN [4[

not:- lokW dy Awm pRclq i^AwlW ƒ auhnW dy swhmxy r`K ky hI Bgq jI jIvn dw shI rwh d`sdy hn [ lµkw dw iklHw swry dw swrw sony dw bixAw hoieAw sI jW nhIN, ies g`l nwl Bgq jI dw vwsqw nhIN hY [ lokW ivc iehI g`l mShUr hY ik rwvx dI lµkw sony dI sI, qy lok rwvx dw AMq dw hwl BI jwxdy hn ik mh`lW ivc koeI dIvw jgwx jogw BI nwh rih igAw [ so, iehI pRis`D khwxI swhmxy r`K ky smJWdy hn ik Dn-pdwrQ dw Awsrw lYxw k`cI g`l hY [

ArQ:- hy BweI! myry leI qW jgq dy mwlk pRBU dw nwm hI jgq dw swrw Dn-mwl hY (Bwv, pRBU myry ihrdy ivc v`sdw hY, iehI myry leI sB kuJ hY) [ pr qyry Bwxy AYSÍrj dw moh, iesqRI Dn—(iehI izMdgI dw shwrw hn) [1[rhwau[

(jgq ivc) nµgy AweIdw hY, qy nµgy hI (ie`QoN) qur peIdw hY [ koeI rwjw hovy, AmIr hovy, iksy ny ie`Qy sdw nhIN rihxw [1[

jy bUhy au~qy hwQI b`Jy hoey hn, qW BI kIh hoieAw? (iehnW dw swfy nwl jwxw qW ikqy irhw, ieh Apxw srIr BI) jo jnm vyly nwl AwauNdw hY (qurn vyly) nwl nhIN jWdw [2[

(lok AwKdy hn ik) lµkw dw iklHw sony dw bixAw hoieAw sI (pr iesy dy mwx au~qy rihx vwlw) mUrK rwvx (mrn vyly) Awpxy nwl kuJ BI nwh lY quirAw [3[

kbIr AwKdw hY—hy BweI! koeI BilAweI dI g`l BI ivcwr, (Dn au~qy mwx krn vwlw bMdw) juAwrIey vWg (jgq qoN) ^wlI-h`Q qur pYNdw hY [4[2[

ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਲਾ ਇੰਦੁ ॥ ਰਵਿ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦੁ ॥੧॥ ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਇਕੁ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੈਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਇ ਕੈ ਈਸ ॥ ਮੈਲੇ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਦਿਨ ਤੀਸ ॥੨॥ ਮੈਲਾ ਮੋਤੀ ਮੈਲਾ ਹੀਰੁ ॥ ਮੈਲਾ ਪਉਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਰੁ ਨੀਰੁ ॥੩॥ ਮੈਲੇ ਸਿਵ ਸੰਕਰਾ ਮਹੇਸ ॥ ਮੈਲੇ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਅਰੁ ਭੇਖ ॥੪॥ ਮੈਲੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਟਾ ਸਹੇਤਿ ॥ ਮੈਲੀ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸਮੇਤਿ ॥੫॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਜੋ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨ ॥੬॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1158}

pdArQ:- ieMdu—dyviqAW dw rwjw ieMdr [ riv—sUrj [1[

mlqw—mlIn [1[rhwau[

eIs—rwjy [ bRhmMfwie kY—bRhmMfW dy [ inis—rwq [ bwsru—idn [ qIs—qIh [2[

hIru—hIrw [ pwvku—A`g [3[

sMkrw—iSv [ mhys—iSv [ isD—jog swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ swiDk—jog dy swDn krn vwly [ ByK—keI ByKW dy swDU [4[

jMgm—SYv mq dw iek i&rkw jo jogIAW dI iek Sw^ hY [ jMgm Awpxy isr au~qy s`p dI Skl dI r`sI Aqy Dwq dw cMdRmw pihndy hn [ kMnW ivc muMdRW dI QW ip`ql dy Pu`l mor-KMBW nwl sjwey hoey pWdy hn [ jMgm do ih`isAW ivc vMfy hoey hn—ivrkq Aqy igRhsqI [ shyiq—smyq [ kwieAw—srIr [ hMs—jIvwqmw [5[

prvwn—kbUl [ rwmih—prmwqmw ƒ [6[

ArQ:- ieh (swrw) sMswr mYlw hY, mlIn hY, kyvl prmwqmw hI piv`qr hY, (ieqnw piv`qr hY ik aus dI piv`qRqw dw) AMq nhIN pwieAw jw skdw, pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [1[rhwau[

bRhmw (BwvyN jgq dw pYdw krn vwlw imiQAw jWdw hY pr) bRhmw BI mYlw, ieMdr BI mYlw (BwvyN auh dyviqAW dw rwjw imiQAw igAw hY) [ (dunIAw ƒ cwnx dyx vwly) sUrj qy cMdRmw BI mYly hn [1[

bRihmMfW dy rwjy (BI ho jwx qW BI) mYly hn; rwq idn, mhIny dy qRIhy idn sB mYly hn (byAMq jIA-jMq ivkwrW nwl iehnW ƒ mYlw krI jw rhy hn) [2[

(ieqny kImqI huMdy hoey BI) moqI qy hIry BI mYly hn, hvw, A`g qy pwxI BI mYly hn [3[

iSv-SMkr-mhyS BI mYly hn (BwvyN ieh v`fy dyvqy imQy gey hn) [ is`D, swDk qy ByKDwrI swDU sB mYly hn [4[

jogI, jMgm, jtwDwrI sB Apiv`qr hn; ieh srIr BI mYlw qy jIvwqmw BI mYlw hoieAw ipAw hY [5[

kbIr AwKdw hY—isr& auh mnu`K (pRBU dy dr qy) kbUl hn, isr& auh mnu`K piv`qr hn ijnHW ny prmwqmw nwl sWJ pweI hY [6[3[

ਮਨੁ ਕਰਿ ਮਕਾ ਕਿਬਲਾ ਕਰਿ ਦੇਹੀ ॥ ਬੋਲਨਹਾਰੁ ਪਰਮ ਗੁਰੁ ਏਹੀ ॥੧॥ ਕਹੁ ਰੇ ਮੁਲਾਂ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ॥ ਏਕ ਮਸੀਤਿ ਦਸੈ ਦਰਵਾਜ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਿਸਿਮਿਲਿ ਤਾਮਸੁ ਭਰਮੁ ਕਦੂਰੀ ॥ ਭਾਖਿ ਲੇ ਪੰਚੈ ਹੋਇ ਸਬੂਰੀ ॥੨॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕ ॥ ਕਹ ਕਰੈ ਮੁਲਾਂ ਕਹ ਕਰੈ ਸੇਖ ॥੩॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ॥ ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਮਨੂਆ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨਾ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1158}

pdArQ:- mkw—m`kw, Arb dys dw Sihr ij`Qy muslmwn h`j krn jWdy hn [ ikblw—kwby dI cwr-dIvwrI ijs dI izAwrq krdy hn [ ikblw—(ik®: iv:) swhmxy, snmuK [ (2) ijs vl mUMh krIey, Aijhw Drm-mMdr, kwbw [ m`ky ivc muslmwnW dw pris`D mMdr [ prm guru—v`fw pIr [1[

ry mulW—hy mu`lW! dsY drvwj—ds drvwizAW vwlI [1[rhwau[

imisimil—{ibsimlu, ibsim`lw, A`lw dy nwm qy [ b`krw Awidk pSU mwrn vyly muslmwn mUMhoN ‘ibsim`lw’ AwKdw hY, Bwv ieh, ik r`b A`gy Byt krdw hY [ ie`QoN ies dw ArQ ‘jIv ƒ kohxw’ bx igAw hY} mwr dyh [ qwmsu—qmo vwlw suBwau, kRoD Awidk vwlw suBwau [ kdUrI—kdUriq, mn dI mYl [ BwiK ly—Kw lY, mukw dyh [ pMcY—kwmwidk pMjW ƒ [ sbUrI—sbr, DIrj, SWqI [2[

kh—kIh? [3[

idvwnw—pwgl, kmlw [ muis muis—sihjy sihjy [ mnUAw—AM\wxw mn [ shij—sihj AvsQw ivc [4[

ArQ:- hy mu`lW! ieh ds drvwizAW (ieMidRAW) vwlw srIr hI Asl msIq hY, ies ivc itk ky bWg dyh qy inmwz pVH [1[rhwau[

hy mu`lW! mn ƒ m`kw Aqy prmwqmw ƒ ikblw bxw [ (AMqhkrn m`kw hY Aqy sB srIrW dw suAwmI krqwr aus ivc pUjÎ hY) [ bolxhwr jIvwqmw bWg dyx vwlw Aqy AwgU ho ky inmwz pVHx vwlw prm gur (iemwm) hY [1[

(hy mu`lW! pSU dI kurbwnI dyx dy QW Awpxy AMdroN) kRoDI suBwau, Btkxw qy kdUrq dUr kr, kwmwidk pMjW ƒ mukw dyh, qyry AMdr SWqI pYdw hovygI [2[

mu`lW jW Sy^ (bixAW pRBU dI hzUrI ivc) koeI ^ws v`fw mrwqbw nhIN iml jWdw [ ihMdU qy muslmwn dohW dw mwlk pRBU Awp hI hY [3[

kbIr AwKdw hY—(myrIAW ieh g`lW qMg-idl lokW ƒ pwglW vwlIAW jwpdIAW hn; lokW dy Bwxy) mYN pwgl ho igAw hW, pr myrw mn hOly hOly (AMdrlw h`j kr ky hI) Afol AvsQw ivc itk igAw hY [4[4[

ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਲਿਤਾ ਬਿਗਰੀ ॥ ਸੋ ਸਲਿਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਇ ਨਿਬਰੀ ॥੧॥ ਬਿਗਰਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ ॥ ਸਾਚੁ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚੰਦਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰਵਰੁ ਬਿਗਰਿਓ ॥ ਸੋ ਤਰਵਰੁ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ਨਿਬਰਿਓ ॥੨॥ ਪਾਰਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ ॥ ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ਨਿਬਰਿਓ ॥੩॥ ਸੰਤਨ ਸੰਗਿ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ ॥ ਸੋ ਕਬੀਰੁ ਰਾਮੈ ਹੋਇ ਨਿਬਰਿਓ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1158}

pdArQ:- silqw—ndI [ ibgrI—ivgV geI [ inbrI—in`bV geI, mu`k geI, Awpw mukw geI [1[

rwm duhweI—rwm dI duhweI dy ky, pRBU dw nwm ismr ismr ky [ An kqih—hor iksy BI QW [1[rhwau[

qrvru—ru`K [2[

kMcnu—sonw [3[

ArQ:- kbIr Awpxy pRBU dw ismrn hr vyly kr irhw hY (pr lokW dy Bwxy) kbIr ivgV igAw hY (lok nhIN jwxdy ik rwm dI duhweI dy dy ky) kbIr rwm dw rUp ho igAw hY, hux (rwm ƒ C`f ky) iksy hor pwsy nhIN Btkdw [1[rhwau[

(hy ijMd dy mwlk pRBU dI crnIN l`gxw ivgVnw hI hY qW) ndI BI gMgw nwl rl ky ivgV jWdI hY, pr auh ndI qW gMgw dw rUp ho ky Awpxw Awp mukw dyNdI hY [1[

(sDwrn) ru`K BI cMdn dy nwl (l`g ky) ivgV jWdw hY, pr auh ru`K cMdn dw rUp ho ky Awpxw Awp mukw lYNdw hY [2[

qWbw BI pwrs nwl Coh ky rUp vtw lYNdw hY, pr auh qWbw sonw hI bx jWdw hY qy Awpxw Awp mukw dyNdw hY [3[

(iesy qrHW) kbIr BI sMqW dI sMgq ivc rih ky ivgV igAw hY [ pr ieh kbIr hux pRBU nwl ie`k-im`k ho igAw hY, qy Awpw-Bwv mukw cuikAw hY [4[5[

ਮਾਥੇ ਤਿਲਕੁ ਹਥਿ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾਂ ॥ ਲੋਗਨ ਰਾਮੁ ਖਿਲਉਨਾ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥ ਜਉ ਹਉ ਬਉਰਾ ਤਉ ਰਾਮ ਤੋਰਾ ॥ ਲੋਗੁ ਮਰਮੁ ਕਹ ਜਾਨੈ ਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੋਰਉ ਨ ਪਾਤੀ ਪੂਜਉ ਨ ਦੇਵਾ ॥ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਬਿਨੁ ਨਿਹਫਲ ਸੇਵਾ ॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵਉ ॥ ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੩॥ ਲੋਗੁ ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥ ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮੁ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1158}

pdArQ:- hiQ—h`Q ivc [ bwnW—Dwrimk pihrwvw [ logn—lokW ny [1[

jau—jy [ hau—mYN [ rwm—hy rwm! mrmu—Byq [1[rhwau[

qorau n—mYN nhIN qoVdw [ dyvw—dyvqy [2[

pUjau—pUjauN, mYN pUjdw hW [ drgh—pRBU dI hzUrI ivc {not:- ies quk ivc l&z ‘pUjau’, ‘mnwvau’ Aqy ‘pwvau’ vrqmwn kwl iek-vcn ivc hn [ iehnW dw ArQ hY pUjdw hW, mnWdw hW, pWdw hY, ijvyN ‘gurU ƒ pUjxw Aqy mnwxw’ koeI AgWh A`gy Awaux vwly jnm dw kMm nhIN, hux dy smy mnu`Kw-jnm dy vyly dw krq`b hY, iqvyN ‘drgh suKu pwvau’ BI hux dy smy nwl hI sMbMD r`Kdw hY, iksy Agly Awaux vwly jnm dy nwl sMbMD r`Kx vwlI Gtnw nhIN hY [ so, ‘drgh’ dw Bwv hY ‘pRBU dy crnW ivc juVn vwlI AvsQw’} [3[

ArQ:- (mYN koeI Dwrimk ByK nhIN bxWdw, mYN mMdr Awidk ivc jw ky iksy dyvqy dI pUjw nhIN krdw, lok mYƒ pwgl AwKdy hn; pr hy myry rwm! jy mYN (lokW dy Bwxy) pwgl hW, qW BI (mYƒ ieh TMF hY ik) mYN qyrw (syvk) hW [ dunIAw Blw myry idl dw Byq kIh jwx skdI hY? [1[rhwau[

(lok) m`Qy au~qy iqlk lw lYNdy hn, h`Q ivc mwlw PV lYNdy hn, Dwrimk pihrwvw bxw lYNdy hn, (qy smJdy hn ik prmwqmw dy Bgq bx gey hW) lokW ny prmwqmw ƒ iKfOxw (Bwv, AM\wxw bwl) smJ ilAw hY (ik iehnIN glIN aus ƒ prcwieAw jw skdw hY) [1[

(dyviqAW A`gy Byt Drn leI) nwh hI mYN (Pu`l) p`qr qoVdw hW, nwh mYN iksy dyvI dyvqy dI pUjw krdw hW, (mYN jwxdw hW ik) pRBU dI bMdgI qoN ibnw hor iksy dI pUjw ivArQ hY [2[

mYN Awpxy siqgurU A`gy isr invwauNdw hW, ausy ƒ sdw pRsMn krdw hW, qy ies syvw dI brkiq nwl pRBU dI hzUrI ivc juV ky suK mwxdw hW [3[

(ihMdU-) jgq AwKdw hY, kbIr pwgl ho igAw hY (ikauNik nwh ieh iqlk Awidk ichn vrqdw hY qy nwh hI Pu`l p`qr lY ky iksy mMdr ivc Byt krn jWdw hY), pr kbIr dy idl dw Byq kbIr dw prmwqmw jwxdw hY [4[6[

ਉਲਟਿ ਜਾਤਿ ਕੁਲ ਦੋਊ ਬਿਸਾਰੀ ॥ ਸੁੰਨ ਸਹਜ ਮਹਿ ਬੁਨਤ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਹਮਰਾ ਝਗਰਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊ ॥ ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਂ ਛਾਡੇ ਦੋਊ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੁਨਿ ਬੁਨਿ ਆਪ ਆਪੁ ਪਹਿਰਾਵਉ ॥ ਜਹ ਨਹੀ ਆਪੁ ਤਹਾ ਹੋਇ ਗਾਵਉ ॥੨॥ ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿ ਦੀਆ ॥ ਛਾਡਿ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨ ਲੀਆ ॥੩॥ ਰਿਦੈ ਇਖਲਾਸੁ ਨਿਰਖਿ ਲੇ ਮੀਰਾ ॥ ਆਪੁ ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਮਿਲੇ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1158-1159}

pdArQ:- aulit—(mwieAw vloN) prq ky [ doaU—jwq Aqy kul dovyN [ suMin—APur AvsQw [ shj—Afol AvsQw [ bunq—qwxI, mn dI lgn, ilv [1[

Jgrw—vwsqw, sMbMD [1[rhwau[

buin buin—aux aux ky, pRBU-crnW ivc ilv lwx dI qwxI aux aux ky [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ jh nhI Awpu—ij`Qy Awpw-Bwv nhIN [ qhw hoie—aus AvsQw ivc itk ky [2[

jo ilK dIAw—(krm-kWf qy Srh dIAW g`lW) jo auhnW ilK id`qIAW hn [3[

ieKlwsu—pRym, pivqRqw [ inriK ly—vyK lY, dIdwr kr lY, dIdwr ho skdw hY [ mIrw—mIr, prmwqmw [4[

not:- kbIr jI jwq dy julwhy sn [ Awpxy hI ik`qy dw idRStWq dy ky kihMdy hn ik ijauN ijauN mYN pRBU-crnW ivc surq joVn dI qwxI aux irhw hW, iqauN iqauN mYƒ ihMdUAW dy krm-kWf Aqy muslmwnW dI Srh dI loV nhIN rhI [ r`b ƒ imlx leI, b`s, ie`ko hI gur hY ik mnu`K Awpxy Awp dI Koj kry qy ihrdy ivc pRBU dw pRym vswey [

ArQ:- (ijauN ijauN mYN nwm ismrn dI qwxI aux irhw hW) mYN pMifq Aqy mu`lW dovyN hI C`f id`qy hn [ dohW (dy d`sy krm-kWf qy Srh dy rsqy) nwl myrw koeI vwsqw nhIN irhw (Bwv, krm-kWf Aqy Srh ieh dovyN hI nwm-ismrn dy twkry qy qu`C hn) [1[rhwau[

(nwm dI brkiq nwl mn ƒ mwieAw vloN) aultw ky mYN jwq qy kul dovyN ivswr id`qIAW hn (mYƒ ieh smJ Aw geI hY ik pRBU-imlwp dw iksy ^ws jwq jW kul nwl sMbMD nhIN hY) [ myrI ilv hux aus AvsQw ivc itkI hoeI hY, ij`Qy mwieAw dy Purny nhIN hn, ij`Qy Afolqw hI Afolqw hY [1[

(pRBU-crnW ivc itkI surq dI qwxI) aux aux ky mYN Awpxy Awp ƒ pihnw irhw hW, mYN au~Qy phuMc ky pRBU dI is&iq-swlwh kr irhw hW ij`Qy Awpw-Bwv nhIN hY [2[

(krm-kWf qy Srh bwry) pMifqW Aqy mOlvIAW ny jo kuJ iliKAw hY, mYƒ iksy dI BI loV nhIN rhI, mYN ieh sB kuJ C`f id`qw hY [3[

jy ihrdy ivc pRym hovy, qW hI pRBU dw dIdwr ho skdw hY (krm-kWf Aqy Srh shwieqw nhIN krdy) [ hy kbIr! jo BI pRBU ƒ imly hn Awpw Koj Koj ky hI imly hn (krm-kWf Aqy Srh dI mdd nwl nhIN imly) [4[7[

not:- ijhVw mhW purK muslmwnI rwj smy Aqy ihMdU-s`iBAqw dy gVH kWSI ivc rihMdw hoieAw ieqnI dlyrI nwl s`c dw hokw dy skdw hY, dohW kOmW dy Drm-rwiKAW dw aus dy ivru`D ho jwxw Acrj g`l nhIN hY [

not:- ies Sbd dI ‘rhwau’ dI quk pVHn vyly pwTkW ƒ pihlW ieh i^Awl pYdw huMdw hY ik ‘pMifq mulW’ C`fx dw Bwv cMgI qrHW sw& nhIN hoieAw [ pr bMd nµ: 3 ivc jw ky ieh pRSn kuJ kuJ h`l ho jWdw hY ik pMifqW dy d`sy krm-kWf Aqy mOlvIAW dI d`sI Srh dw hI kbIr jI izkr kr rhy hn [ auN\ koeI AYsI rmz dI g`l ie`Qy nhIN, ijs ƒ smJx l`igAW koeI BulyKw pY jwey Aqy koeI ault-pult g`l smJI jwey [ so, siqgurU jI ny ijvyN iesy rwg dy Sbd nµ: 11 dy nwl Awpxy vloN iek Sbd drj kIqw hY, ie`Q  y AijhI loV nhIN peI [ pr, ies Sbd dI KulHI ivAwiKAw gurU Arjn swihb ny kr hI id`qI hY, qy iesy hI rwg dy Awpxy SbdW ivc aus Sbd ƒ drj kr id`qw hY [ cUMik auh Sbd inrol kbIr jI dy ies Sbd dI ivAwiKAw vwsqy hY, ies leI aus ivc A^Ir qy kbIr jI dw hI nwm auhnW id`qw hY ijvyN Sbd nµ: 12 ivc kIqw hY isrlyK “BYrau mhlw 5” ieh p`kw XkIn idvwauNdw hY ik Sbd siqgurU Arjn dyv jI dw hI aucwirAw hoieAw hY auh Sbd ieauN hY:-

BYrau mhlw 5 ] vrq n rhau, n mh rmdwnw ] iqsu syvI, jo rKY indwnw ]1] eyku gusweI Alhu myrw ] ihMdU qurk duhW nybyrw ]1] rhwau ] hj kwbY jwau n qIrQ pUjw ] eyko syvI, Avru n dUjw ]2] pUjw krau n invwj gujwrau ] eyk inrMkwr ly irdY nmskwrau ]3] nw hm ihMdU, n muslmwn ] Alh rwm ky ipMfu prwn ]4] khu kbIr, iehu kIAw vKwnw ] gur pIr imil, Kuid Ksmu pCwnw ]5]3] {pMnw 1136}

ieh g`l prq`K hY ik gurU Arjn swihb dw ieh Sbd kbIr jI dy au~pr-ilKy Sbd dy sMbMD ivc hY [ ieh qdoN hI ho skdw sI jy gurU gRMQ swihb dI bIV iqAwr krn qoN kw&I smW pihlW kbIr jI dw ieh Sbd siqgurU jI dy pws mOjUd hovy [ so, ieh i^Awl Zlq hY ik jdoN ‘bIV’ ilKI jw rhI sI, qdoN BgqW dIAW rUhW ny Aw ky nwlo nwl Awpxy Sbd ilKwey sn [ ies BYrau rwg dI hI imswl lvo [ ‘bIV’ ivc gurU Arjn swihb ny pihlW gurU nwnk dyv, gurU Amrdws, gurU rwmdws jI Aqy Awpxy Sbd drj kIqy; AstpdIAW qy CMq Awidk BI drj kr ley [ ieh Sbd nµ: 3 BI drj ho igAw [ jy ies qoN ip`CoN Awey kbIr jI, qW auhnW dy ies Sbd nµ: 7 nwl sMbMD r`Kx vwlw gurU Arjn swihb dw Sbd nµ: 3 kbIr jI dy Awaux qoN pihlW hI ikvyN aucwirAw igAw Aqy drj ho igAw? Asl g`l ieh hY ik kbIr jI dI swrI bwxI gurU nwnk swihb pws mOjUd sI [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh