ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1157

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ ਅਮੋਲ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਦੀਨੋ ਨਾਮੁ ॥ ਸਹਜ ਬਿਨੋਦ ਚੋਜ ਆਨੰਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਅਚਿੰਤਾ ॥੧॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਸਾਚੀ ॥ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਤਿਸੁ ਸੰਗਿ ਮਨੁ ਰਾਚੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲੀਚੈ ਨਾਉ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਸਬਦਿ ਉਧਾਰ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥੨॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲਥੇ ਵਿਸੂਰੇ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਬੈਰੀ ਮੀਤਾ ॥ ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਸਿ ਕੀਤਾ ॥੩॥ ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਕੀਆ ਦਿਲਾਸਾ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮ੍ਹ੍ਹਾ ਕਉ ਸਗਲ ਸਿਧਾਂਤੁ ॥ ਅਚਿੰਤੁ ਹਮ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਮੰਤੁ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1157}

pdArQ:- siqguir—gurU ny [ mo kau—mYƒ [ Amol—jo iksy BI mu`l qoN nwh iml sky [ shj ibnod—Awqmk Afolqw dy Awnµd [ Awnµqw—byAMq [ AicMqw—(jIvW dy mn dI) icMqw dUr krn vwlw [1[

khu—AwK [ nwnk—hy nwnk! kIriq—is&iq-swlwh [ swcI—sdw-iQr rihx vwlI [ bhuir bhuir—muV muV [ iqsu sMig—aus (is&iq-swlwh) nwl [ rwcI—joVI r`K [1[rhwau[

AicMq Bwau—icMqw dUr krn vwly prmwqmw dw ipAwr [ hmwrY—myry vwsqy [ lIcY—leIdw hY [ AicMq nwau—AicMq pRBU dw nwm [ AicMq sbid—icMqw dUr krn vwly pRBU dI is&iq-swlwh dI rwhIN [ auDwr—pwr-auqwrw [2[

pUry—sPl huMdy hn [ ivsUry—icMqw-Jory [ mIqw—im`qr [ AicMqo hI—icMqw dUr krn vwlw hir nwm lY ky hI [ vis—kwbU ivc [3[

hm—swƒ, mYƒ [ idlwsw—hOslw [ hm@w kau—myry vwsqy [ isDWqu—is`DWqu, Drm dw incoV [ AicMqu—icMqw dUr krn vwly pRBU dw nwm [ guir—gurU ny [ mMqu—aupdyS [4[

ArQ:- hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw dI sdw kwiem rihx vwlI vifAweI kirAw kr [ Awpxy mn ƒ muV muV aus (is&iq-swlwh) nwl joVI r`K [1[rhwau[

hy BweI! gurU ny mYƒ (ieh) dwiq b^SI hY, (gurU ny mYƒ auh) nwm-rqn id`qw hY jo iksy BI mu`l qoN nhIN iml skdw [ (mYƒ) nwnk ƒ (gurU dI ikrpw nwl) icMqw dUr krn vwlw prmwqmw Aw imilAw hY, (hux myry AMdr) Awqmk Afolqw dy byAMq Awnµd-qmwSy bxy rihMdy hn [1[

hy BweI! (gurU dI ikrpw nwl hux) icMqw dUr krn vwly pRBU dw ipAwr hI myry vwsqy (Awqmk jIvn dI) ^urwk hY, myry AMdr AicMq pRBU dw nwm hI sdw ilAw jw irhw hY, AicMq pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dI rwhIN ivkwrW qoN myrw bcwau ho irhw hY [ (gurU dI ikrpw nwl) myry AMdr icMqw dUr krn vwly prmwqmw dy nwm dy ^zwny Bry gey hn [2[

hy BweI! icMqw dUr krn vwly prmwqmw dy nwm dI brkiq nwl myry swry kMm sPl ho rhy hn, (myry AMdroN swry) icMqw-Jory mu`k gey hn, hux mYƒ vYrI BI im`qr id`s rhy hn [ icMqw dUr krn vwlw hir-nwm lY ky hI mYN Awpxw ieh mn v`s ivc kr ilAw hY [3[

hy BweI! icMqw dUr krn vwly prmwqmw ny mYƒ hOslw b^iSAw hY, myrIAW swrIAW AwsW pUrIAW ho geIAW hn [ icMqw dUr krn vwly pRBU dw nwm jpxw hI myry vwsqy swry DrmW dw incoV hY [ hy BweI! ieh nwm-mMqR mYƒ gurU ny id`qw hY [4[

ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੇ ਬਿਨਸੇ ਬੈਰ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ ॥ ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਮਨਿ ਕੀਰਤਨੁ ਮੀਠਾ ॥ ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠਾ ॥੫॥ ਅਚਿੰਤ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ॥ ਅਚਿੰਤ ਵਸਿਓ ਮਨਿ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮਾ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਅਨਹਤ ਵਾਜੈ ॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗਾਜੈ ॥੬॥ ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਮਨੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥ ਨਿਹਚਲ ਧਨੀ ਅਚਿੰਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥ ਅਚਿੰਤੋ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲ ਬਿਬੇਕਾ ॥ ਅਚਿੰਤ ਚਰੀ ਹਥਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕਾ ॥੭॥ ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ॥ ਅਚਿੰਤ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ॥ ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1157}

pdArQ:- bYr—vYr-ivroD {bhu-vcn} [ AMDyr—mwieAw dy moh dy hnyry [ AicMqo hI—icMqw dUr krn vwly pRBU dw nwm (jp ky) hI [ min—mn ivc [ Git Git—hryk srIr ivc [5[

sglo—swrw [ ibsRwmw—itkwxw [ Anhq—iek-rs, lgwqwr, ibnw swz vjwieAW [ vwjY—v`j irhw hY, rwg ho irhw hY [ gwjY—g`j irhw hY, pUrw pRBwv pw irhw hY [6[

pqIAwnw—pqIj igAw hY, BtkxoN ht igAw hY [ inhcl DnI—sdw kwiem rihx vwlw mwlk [ pCwnw—pCwx ilAw hY, sWJ pw leI hY [ ibbykw—cMgy mwVy kMm dI prK [ crI—cVHI hY [ hiQ—h`Q ivc [ tyk—Awsrw [7[

Duir—Dur drgwh qoN [ AicMqw—icMqw dUr krn vwlw hir-nwm [ icMq sglI—swrI icMqw [ pRB meI—pRBU dw rUp [8[

ArQ:- hy BweI! icMqw dUr krn vwly prmwqmw dw nwm jp ky (myry AMdroN swry) vYr-ivroD nws ho gey hn, (myry AMdroN) mwieAw dy moh dy hnyry dUr ho gey hn [ hy BweI! icMqw dUr krn vwlw hir-nwm jp ky hI myry mn ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh ipAwrI l`g rhI hY, Aqy aus prmwqmw ƒ mYN hryk ihrdy ivc v`sdw vyK ilAw hY [5[

hy BweI! icMqw dUr krn vwly hir-nwm dI brkiq nwl myrI swrI Btkxw mu`k geI hY, (jdoN qoN) AicMq pRBU myry mn ivc Aw v`isAw hY, myry AMdr Awqmk Awnµd dw (p`kw) itkwxw bx igAw hY [ hux myry AMdr icMqw dUr krn vwly hir-nwm dw ie`k-rs vwjw v`j irhw hY, myry AMdr goibMd dw nwm hI hr vyly g`j irhw hY [6[

hy BweI! icMqw dUr krn vwly hir-nwm dI brkiq nwl myrw mn BtkxoN ht igAw hY, AicMq hir-nwm jp ky mYN sdw kwiem rihx vwly mwlk-pRBU nwl sWJ pw leI hY [ icMqw dUr krn vwlw hir-nwm jp ky hI myry AMdr cMgy mwVy kMm dI swrI pCwx pYdw ho geI hY [ ies AicMq hir-nwm dI mYƒ sdw leI tyk iml geI hY [7[

hy BweI! ijs mnu`K dy m`Qy auqy pRBU ny icMqw dUr krn vwly hir-nwm dI pRwpqI dw lyK Dur drgwh qoN ilK id`qw hY, aus ƒ auh sB dw mwlk pRBU iml jWdw hY [ hy BweI! icMqw dUr krn vwlw hir-nwm jp ky myrI swrI icMqw dUr ho geI hY, hux mYN nwnk sdw leI pRBU ivc lIn ho igAw hW [8[3[6[

AMkW dw vyrvw

AstpdIAw mhlw 1 — 1

AstpdIAw mhlw 3 — 2

AstpdIAw mhlw 5 — 3

 . . . . . . . . . . . . —--

 . . . . joV . . . . . . . 6

ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥ ਗਾਂਠਿ ਨ ਬਾਧਉ ਬੇਚਿ ਨ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਜਨੁ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੧॥ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ॥ ਤੁਮਹਿ ਛੋਡਿ ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਦੂਜੀ ॥੨॥ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬੰਧਿਪ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸੰਗਿ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਜਿਸੁ ਰਖੈ ਉਦਾਸੁ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1157}

pdArQ:- myry—myry kol [ ko—dw [ gWiT—gMF-p`ly [ gWiT n bwDau—mYN p`ly nhIN bMnHdw, mYN SUmW vWg lukw nhIN r`Kdw [ byic n Kwau—mYN ies ƒ vyc ky BI nhIN KWdw, mYN ies Dn ƒ &zUl BI nhIN ^rcdw, mYN ies Dn dw ivKwvw BI nhIN krdw [1[rhwau[

bwrI—vwVI, bZIcI [ krau—krauN, mYN krdw hW [ jnu—(mYN) dws [1[

mwieAw—Dn [ pUMjI—rws [ dUjI—koeI hor rws-pUMjI [2[

bMiDp—sMbMDI [ BweI—Brw [ sMig—nwl [ sKweI—shweI, shwieqw krn vwlw [3[

ijsu—ijs (mnu`K) ƒ [ audwsu—inrlyp [ qw ko—aus dw [4[

not:- mnu`K jIvn-inrbwh vwsqy Dn kmwauxw SurU krdw hY [ sihjy sihjy ies nwl ieqnw moh bx jWdw hY ik Dn hI izMdgI dw Awsrw bx jWdw hY [ Awpxy srIr dy inrbwh leI AwpxI h`QIN hI kmweI krnI hY, iksy hor au~qy Awpxw Bwr nhIN pwxw, pr Dn ƒ izMdgI dw mnorQ nhIN bxw lYxw—ieh hY aupdyS ies Sbd ivc [

ArQ:- pRBU dw ieh nwm hI myry leI Dn hY (ijvyN lok Dn ƒ jIvn dw shwrw bxw lYNdy hn, myry jIvn dw shwrw pRBU dw nwm hI hY, pr) mYN nwh qW ies ƒ lukw ky r`Kdw hW, qy nwh hI ivKwvy leI vrqdw hW [1[rhwau[

(koeI mnu`K KyqI-vwVI ƒ Awsrw mMndw hY, pr) myry leI pRBU dw nwm hI KyqI hY, qy nwm hI bZIcI hY [ hy pRBU! mYN qyrw dws qyrI hI Srn hW, qy qyrI BgqI krdw hW [1[

hy pRBU! qyrw nwm hI myry leI mwieAw hY qy rws-pUMjI hY (vpwr krn leI [ Bwv, vpwr srIrk inrbwh vwsqy hY, myrI izMdgI dw shwrw nhIN hY) [ hy pRBU! qYƒ ivswr ky mYN iksy hor rws-pUMjI nwl sWJ nhIN bxWdw [2[

pRBU dw nwm hI myry leI irSqydwr hY, nwm hI myrw Brw hY; nwm hI myry nwl Aw^r ƒ shwieqw krn vwlw bx skdw hY [3[

kbIr AwKdw hY—mYN aus mnu`K dw syvk hW ijs ƒ pRBU mwieAw ivc rihMdy hoey ƒ mwieAw qoN inrlyp r`Kdw hY [4[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh