ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1156

ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤਿਸੁ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤਿਸੁ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸਨੁ ॥ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥ ਨਾਮਹੀਣ ਨਾਹੀ ਪਤਿ ਵੇਸਾਹੁ ॥੫॥ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਸਭ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ॥ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭ੍ਰਮਿ ਜੋਨੀ ਮੂਚਾ ॥੬॥ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪਹਾਰਾ ॥ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਤਿਸੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਾਰਾ ॥ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫਿਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥੭॥ ਤਿਨਿ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਜਿਸੁ ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਲਖੇ ਗਪਾਲ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤੈ ਤਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥੪ {ਪੰਨਾ 1156}

pdArQ:- ijsu irdY—ijs (mnu`K) dy ihrdy ivc [ inhcl—nwh folx vwlw, (mwieAw dy h`ilAW v`loN) Afol [ Awsnu—ihrdw-q^q [ qKiq—q^q auqy [ iqsu invwsnu—aus (mnu`K) dw Awqmk itkwxw [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ swhu—nwm-Dn dw swhUkwr [ piq—ie`zq [ vyswhu—ieqbwr [5[

jwqw—jwixAw jWdw hY, prgt ho jWdw hY, soBw pRwpq krdw hY [ purKu—srb-ivAwpk pRBU (dw rUp) [ ibDwqw—isrjxhwr (dw rUp) [ qy—qoN [ aUcw—au~cy Awqmk jIvn vwlw [ BRim—BRmY, Btkdw hY [ mUcw—bhuq [ jonI mUcw—bhuq jUnW ivc [6[

phwrw—dukwn, luhwr dI dukwn ijs ivc lohy Awidk qoN kuJ GVIdw hY, Awqmk jIvn dI GwVq dI imhnq [ pRgit—pRgtY, prgt ho jWdI hY [ AMDwrw—mwieAw dy moh dw hnyrw [ prvwxu—kbUl [ iPir—muV muV [ Awvx jwxu—jnm mrn dw gyV [7[

iqin—aus (mnu`K) ny [ ijsu—ijs (mnu`K) au~qy [ lKy—smJ lYNdw hY, vyK lYNdw hY [ goupwl—{A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy   u [ Asl l&z ‘gopwl’ hY, ie`Qy ‘gupwl’ pVHnw hY} [ rhy—mu`k jWdy hn [ nwnk—hy nwnk! qqY—jgq dy mUl prmwqmw ivc [ qqu—jIvwqmw [8[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY, aus dw ihrdw-q^q mwieAw dy h`ilAW vloN Afol ho jWdw hY, (Awqmk Afolqw dy au~cy) q^q au~qy aus dw (sdw leI) invws ho jWdw hY, auh mnu`K sdw kwiem rihx vwly nwm-Dn dw Swh bx jWdw hY [ hy BweI! nwm qoN s`Kxy mnu`K dI nwh ikqy ie`zq huMdI hY, nwh ikqy ieqbwr bxdw hY [5[

hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY, auh sB lokW ivc soBw K`tdw hY, auh mnu`K srb-ivAwpk isrjxhwr dw rUp ho jWdw hY, auh sB qoN au~cy Awqmk jIvn vwlw bx jWdw hY [ hy BweI! prmwqmw dy nwm qoN ibnw mnu`K AnykW jUnW ivc Btkdw hY [6[

hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY, aus dI Awqmk jIvn dI GwVq dI imhnq (sB QW) prgt ho jWdI hY, aus dy AMdroN mwieAw dy moh dw hnyrw imt jWdw hY, auh mnu`K (prmwqmw dI drgwh ivc) kbUl ho jWdw hY [ hy BweI! prmwqmw dy nwm qoN ibnw muV muV jnm mrn dw gyV bixAw rihMdw hY [7[

hy BweI! ijs mnu`K au~qy prmwqmw dieAwvwn ho igAw, aus ny hir-nwm hwsl kr ilAw, swD sMgiq ivc (itk ky) aus ny isRStI dy pwlxhwr dw drsn kr ilAw, aus dy jnm mrn dy gyV mu`k gey, aus ny Awqmk Awnµd pRwpq kr ilAw [ hy nwnk! AwK—aus mnu`K dI ijMd prmwqmw dy nwl ie`k-imk ho geI [8[1[4[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੋਟਿ ਬਿਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ॥ ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਾ ਕੇ ਧ੍ਰਮਸਾਲ ॥ ਕੋਟਿ ਮਹੇਸ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ ॥ ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗੁ ਸਾਜਣ ਲਾਏ ॥੧॥ ਐਸੋ ਧਣੀ ਗੁਵਿੰਦੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੈ ਸੇਵਕਾਇ ॥ ਕੋਟਿ ਜੀਅ ਜਾ ਕੀ ਸਿਹਜਾਇ ॥ ਕੋਟਿ ਉਪਾਰਜਨਾ ਤੇਰੈ ਅੰਗਿ ॥ ਕੋਟਿ ਭਗਤ ਬਸਤ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ॥੨॥ ਕੋਟਿ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਠਾਢੇ ਹੈ ਦੁਆਰ ॥ ਕੋਟਿ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਮਾਹਿ ॥ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਜਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਹਿ ॥੩॥ ਕੋਟਿ ਪੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾ ਕੈ ਨਾਦ ॥ ਕੋਟਿ ਅਖਾਰੇ ਚਲਿਤ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਕੋਟਿ ਸਕਤਿ ਸਿਵ ਆਗਿਆਕਾਰ ॥ ਕੋਟਿ ਜੀਅ ਦੇਵੈ ਆਧਾਰ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1156}

pdArQ:- koit—kRoV [ DRmswl—Drm kmwx dy QW [ mhys—iSv [ aupwie—pYdw kr ky [ smwey—lIn kr ley [ bRhmy—{l&z ‘bRhmw’ qoN bhu-vcn} [ swjx—pYdw krn dy kMm qy [1[

DxI—mwlk [ brin n swkau—brin n swkauN, mYN ibAwn nhIN kr skdw [1[rhwau[

jw kY—ijs dy dr qy [ syvkwie—dwsIAW [ jIA—jIv {bhu-vcn} [ ishjwie—syj [ aupwrjnw—auqp`qIAW [ qyrY AMig—qyry AMg ivc, qyry Awpy ivc [ sMig—nwl [2[

CqRpiq—rwjy [ TwFy—Kloqy hoey [ jw kI—ijs prmwqmw dI [ idRstI mwih—ingwh ivc [3[

jw kY—ijs dy dr qy [ AKwry—jgq-AKwVy [ cilq—qmwSy [ ibsmwd—hYrwn krn vwly [ skiq—mwieAw, l`CmI [ isv—iSv, jIv [ jIA—jIv {bhu-vcn} [ AwDwr—Awsrw [4[

ArQ:- hy BweI! swfw mwlk pRBU ieho ijhw (byAMq) hY ik mYN aus dy guxW dw ivsQwr ibAwn nhIN kr skdw [1[rhwau[

hy BweI! (auh goibMd AYsw hY ijs ny) kRoVW hI ivSnU-Avqwr bxwey, kRoVW bRhmMf ijs dy Drm-AsQwn hn, ijhVw kRoVW iSv pYdw kr ky (Awpxy ivc hI) lIn kr dyNdw hY, ijs ny kRoVW hI bRhmy jgq pYdw krn dy kMm qy lwey hoey hn [1[

hy BweI! (auh goibMd AYsw mwlk hY ik) kRoVW hI l`CmIAW aus dy Gr ivc dwsIAW hn, kRoVW hI jIv aus dI syj hn [ hy pRBU! k®oVW hI auqp`qIAW qyry Awpy ivc smw jWdIAW hn [ hy BweI! kRoVW hI Bgq pRBU dy crnW ivc v`sdy hn [2[

hy BweI! (auh goibMd AYsw mwlk hY ik) kRoVW rwjy aus A`gy isr invWdy hn, kRoVW ieMdR aus dy dr qy KVy hn, kRoVW hI bYkuMT aus dI (imhr dI) ingwh ivc hn, aus dy kRoVW hI nwm hn, (auh AYsw hY) ik aus dw mu`l nhIN pY skdw [3[

hy BweI! (auh goibMd AYsw hY ik) aus dy dr qy kRoVW (sMK Awidk) nwd pUry (vjwey) jWdy hn, aus dy kRoVW hI jgq-AKwVy hn, aus dy rcy kOqk-qmwSy hYrwn krn vwly hn [ kRoVW iSv qy kRoVW SkqIAW aus dy hukm ivc qurn vwly hn [ hy BweI! auh mwlk kRoVW jIvW ƒ Awsrw dy irhw hY [4[

ਕੋਟਿ ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਮਝਾਰ ॥ ਕੋਟਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜਪਤ ਨਾਮ ਚਾਰ ॥ ਕੋਟਿ ਪੂਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੂਜਾ ॥ ਕੋਟਿ ਬਿਸਥਾਰਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੫॥ ਕੋਟਿ ਮਹਿਮਾ ਜਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ ॥ ਕੋਟਿ ਉਸਤਤਿ ਜਾ ਕੀ ਕਰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਸ ॥ ਕੋਟਿ ਪਰਲਉ ਓਪਤਿ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ॥ ਕੋਟਿ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਗਣੇ ਨ ਜਾਹਿ ॥੬॥ ਕੋਟਿ ਗਿਆਨੀ ਕਥਹਿ ਗਿਆਨੁ ॥ ਕੋਟਿ ਧਿਆਨੀ ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ ॥ ਕੋਟਿ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਹੀ ਕਰਤੇ ॥ ਕੋਟਿ ਮੁਨੀਸਰ ਮਨਿ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ॥੭॥ ਅਵਿਗਤ ਨਾਥੁ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥੮॥੨॥੫ {ਪੰਨਾ 1156}

pdArQ:- mJwr—ivc [ pivqR—su`cy jIvn vwly jIv [ ibsQwrnu—iKlwrw [ Avru—hor [ cwr—suMdr [5[

inrml hMs—piv`qr jIvn vwly jIv [ bRhmMs—(snk, snµdn, snwqn, snqkumwr) bRhmw dy pu`qr [ prlau—nws [ Epiq—auqp`qI [ inmK—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [6[

igAwnI—isAwxy mnu`K, Awqmk jIvn dI sUJ r`Kx vwly [ igAwnu—prmwqmw dy guxW dw ivcwr [ iDAwnI—smwDI lwx vwly [ qpIsr—qpI-eIsr, v`fy v`fy qpI [ munIsr—munI-eIsr, v`fy v`fy munI [ muoin—{A`Kr ‘m’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy   u [ Asl l&z hY ‘moin’ [ ieQy ‘muin’ pVHnw hY} cu`p [7[

Aivgq—{AÒXÙØ} AidRSt [ nwQu—Ksm-pRBU [ Agocr—{A-go-cr} igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry [ Gt—srIr {bhu-vcn} [ AMqrjwmI—sB dy idl dI jwxn vwlw [ jq kq—ij`Qy ik`Qy [ dyKau—dyKauN, mYN vyKdw hW [ kau—ƒ [ guir—gurU ny [ pRgwsw—Awqmk cwnx [8[

ArQ:- hy BweI! (swfw auh goibMd AYsw DxI hY) ik kRoVW hI qIrQ aus dy crnW ivc hn (aus dy crnW ivc juVy rihxw hI kRoVW qIrQW dy ieSnwn brwbr hY), kRoVW hI jIv aus dw sohxw nwm jpidAW su`cy jIvn vwly ho jWdy hn, kRoVW pujwrI aus dI pUjw kr rhy hn, aus mwlk ny kRoVW hI jIvW dw iKlwrw iKlwirAw hoieAw hY, (aus qoN ibnw) koeI hor dUjw nhIN hY [5[

hy BweI! (auh swfw goibMd AYsw hY) ik kRoVW hI piv`qr jIvn vwly jIv aus dI mihmw kr rhy hn, snk Awidk bRhmw dy kRoVW hI pu`qr aus dI ausqiq kr rhy hn, auh goibMd A`K dy iek Por ivc kRoVW (jIvW dI) auqp`qI qy nws (krdw rihMdw) hY [ hy pRBU! qyry kRoVW hI gux hn, (AsW jIvW pwsoN) igxy nhIN jw skdy [6[

hy BweI! (swfw auh goibMd AYsw hY ik) Awqmk jIvn dI sUJ vwly kRoVW hI mnu`K aus dy guxW dw ivcwr ibAwn krdy rihMdy hn, smwDIAW lwx vwly kRoVW hI swDU (aus ivc) suriq joVI r`Kdy hn, (aus dw drsn krn leI) kRoVW hI v`fy v`fy qpI qp krdy rihMdy hn, kRoVW hI v`fy v`fy munI mon DwrI r`Kdy hn [7[

hy BweI! swfw auh Ksm-pRBU AidRSt hY, swfw auh suAwmI igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY, sB jIvW dy idl dI jwxn vwlw auh pRBU sB srIrW ivc mOjUd hY [ hy pRBU! (mYƒ) nwnk ƒ gurU ny (Aijhw Awqmk) cwnx b^iSAw hY ik mYN ijDr ikDr vyKdw hW mYƒ qyrw hI invws id`sdw hY [8[2[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh