ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1152

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥ ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਕੋਟਿ ਬਾਰ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰ ॥੧॥ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਪੁਨੀਤ ਕਰੀ ॥ ਮਨ ਕੇ ਬਿਕਾਰ ਮਿਟਹਿ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨਹਾਰ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਭਗਤਨ ਆਧਾਰ ॥੨॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਗਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਭਗਤ ਗੁਣਤਾਸ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਇ ॥੩॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਦਇਆ ਸੰਤੋਖੁ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਇਹੁ ਥੋਕੁ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੀਜੈ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਧਿਆਇ ॥੪॥੪੨॥੫੫॥ {ਪੰਨਾ 1152}

pdArQ:- duie kr—dovyN h`Q [ {bhu-vcn} [ joir—joV ky [ krau—krauN, mYN krdw hW [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ iqs kI—{sMbMDk ‘kI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ rwis—pUMjI, srmwieAw [ krnYhwru—sB kuJ krn jogw [ koit bwr—kRoVW vwrI [ jweI—jweIN, mYN jWdw hW [ bilhwr—sdky [1[

swDU DUir—gurU dI crn-DUV [ punIq—piv`qr (jIvn vwlw) [ krI—bxw dyNdI hY [ imtih—imt jWdy hn {bhu-vcn} [ hrI—dUr ho jWdI hY [1[rhwau[

sgl inDwn—swry ^zwny [ syvw—BgqI [ mwnu—ie`zq [ sgl mnorQ—swrIAw loVW [ pUrnhwr—pUrIAW kr skx vwlw [ jIA AwDwr—ijMd dw Awsrw [2[

Git—srIr ivc [ Git Git—hryk srIr ivc [ AMqir sgl—sBnW dy AMdr [ pRgws—cwnxu [ jip—jp ky [ jIvih—Awqmk jIvn hwsl krdy hn [ gux qws—guxW dw ^zwnw pRBU [ ibrQI—^wlI, ivArQ [ iDAwie—ismirAw kr [3[

aupdyis—aupdyS dI rwhIN, aupdyS qy quirAW [ inDwnu—^zwnw [ inrmlu—(jIvn ƒ) piv`qr krn vwlw [ Qoku—pdwrQ [ kir—kr ky [ liV—p`ly nwl [ lwie lIjY—lw lY [ iDAwie—ismrdw rhy [4[

ArQ:- hy BweI! gurU dI crn-DUV (mnu`K dy jIvn ƒ) piv`qr kr dyNdI hY, (gurU dI srn pY ky) pRBU dw nwm ismridAW (mnu`K dy) mn dy ivkwr dUr ho jWdy hn, AnykW jnmW (ky kIqy kukrmW) dI mYl lih jWdI hY [1[rhwau[

hy BweI! (gurU dI srn dI brkiq nwl) mYN dovyN h`Q joV ky (pRBU dy dr qy) ArzoeI krdw rihMdw hW [ myrI ieh ijMd, myrw ieh srIr ieh Dn—sB kuJ aus prmwqmw dI b^SI pUMjI hY [ myrw auh mwlk Awp hI sB kuJ krn dy smr`Q hY [ mYN kRoVW vwrI aus qoN sdky jWdw hW [1[

hy BweI! (gurU dI srn ipAW ieh smJ AwauNdI hY ik) ijs prmwqmw dy Gr ivc swry ^zwny hn, ijs dI syvw-BgqI kIiqAW (lok prlok ivc) ie`zq imldI hY, auh prmwqmw (jIvW dIAW) swrIAW loVW pUrIAW kr skx vwlw hY, auh Awpxy BgqW dI ijMd dw pRwxW dw shwrw hY [2[

hy BweI! (gurU dI srn ipAW hI ieh sUJ pYNdI hY ik) prmwqmw hryk srIr ivc v`s irhw hY, sB jIvW dy AMdr (AwpxI joiq dw) cwnx krdw hY [ aus guxW dy ^zwny pRBU dw nwm jp jp ky aus dy Bgq Awqmk jIvn hwsl krdy hn [ hy BweI! ijs pRBU dI kIqI BgqI ivArQ nhIN jWdI, qUM Awpxy mn ivc Awpxy qn ivc aus ie`k dw nwm ismirAw kr [3[

hy BweI! gurU dI is`iKAw au~qy quirAW (mnu`K dy ihrdy ivc) dieAw pYdw huMdI hY sMqoK pYdw huMdw hY, nwm-^zwnw prgt ho jWdw hY, ieh (nwm-^zwnw Aijhw) pdwrQ hY ik ieh jIvn ƒ piv`qr kr dyNdw hY [

hy nwnk! (pRBU-dr qy Ardws kirAw kr qy AwK—hy pRBU!) imhr kr ky (mYƒ Awpxy) p`ly lweI r`K [ (mYN) qyry sohxy crnW dw sdw iDAwn Drdw rhW [4[42[55[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਨੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸਿ ॥ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਡਰੁ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧॥ ਸਭ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਅਮਰੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਅਨੂਪੁ ॥ ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥੨॥ ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਜੋ ਜੋ ਪੇਖੈ ਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥ ਬੀਸ ਬਿਸੁਏ ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸੁ ॥੩॥ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਜਾਉ ਬਲਿਹਾਰ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਦ ਜੀਵਾ ॥੪॥੪੩॥੫੬॥ {ਪੰਨਾ 1152}

pdArQ:- siqgur Apuny—ipAwry gurU ny [ Ardwis—bynqI [ kwrju—kMm [ AwieAw rwis—isry cVH igAw [ AMqir—AMdr [ gur pUrY—pUry gurU ny [ sgl—swrw [ cukwieAw—mukw id`qw [1[

sB qy—sBnW nwloN [ qy—qoN [ vf smrQ—v`fI qwkq vwlw [ siB—swry [ pweI—pweIN, mYN hwsl krdw hW [ iqs kI—{sMbMDk ‘kI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ syv—srn [rhwau[

jw kw—ijs (prmwqmw) dw [ sBu ikCu—hryk kMm [ Amru—hukm [ n mytY—moV nhIN skdw [ AnUpu—{An-aUp} ijs dI aupmw nwh ho sky, ijs dy brwbr dw hor koeI nhIN, bhuq hI suMdr [ sPl mUriq—ijs dI hsqI swry Pl dyx vwlI hY [ iqs kw—{iqsu kw} aus prmwqmw dw [2[

jw kY AMqir—ijs mnu`K dy ihrdy ivc [ jo jo—jo kuJ BI [ pyKY—vyKdw hY [ su—auh (vyiKAw hoieAw pdwrQ) [ bRhm igAwnu—prmwqmw nwl fUMGI sWJ [ bIs ibsuey—vIh ivsvy, pUry qOr qy [ iqsu jn kY—aus mnu`K dy ihrdy ivc [3[

sd—sdw [ krI—krIN, mYN krdw hW [ jwau—jwauN, mYN jWdw hW [ bilhwr—sdky [ Doie—Do ky [ pIvw—pIvW, mYN pINdw rhW [ nwnk—hy nwnk! jip—jp ky [ jIvw—jIvW, mYN Awqmk jIvn hwsl krdw nhIN [4[

ArQ:- hy BweI! gurU sBnW (dyviqAW) nwloN bhuq v`fI qwkq vwlw hY [ mYN (qW) aus (gurU) dI srn pY ky swry suK pRwpq kr irhw hW [rhwau[

hy BweI! ipAwry gurU ny (ijs mnu`K dI) bynqI sux leI, aus dw (hryk) kMm mukMml qOr qy isry cVH jWdw hY [ auh mnu`K Awpxy mn ivc Awpxy ihrdy ivc prmwqmw dw iDAwn Drdw rihMdw hY [ pUrw gurU aus dw (hryk) fr swry dw swrw dUr kr dyNdw hY [1[

hy BweI! (jgq ivc) ijs (prmwqmw) dw kIqw hI hryk kMm ho irhw hY, aus (prmwqmw) dw hukm koeI jIv moV nhIN skdw [ auh pRBU prmysr (AYsw hY ik aus) vrgw hor koeI nhIN [ aus dy srUp dw dIdwr swry mnorQ pUry krdw hY [ hy BweI! gurU aus prmwqmw dw rUp hY [2[

hy BweI! (gurU dI rwhIN) ijs (mnu`K) dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY, (auh mnu`K jgq ivc) jo kuJ BI vyKdw hY auh (vyiKAw pdwrQ aus dI) prmwqmw nwl fUMGI sWJ hI bxWdw hY [ hy BweI! (gurU dI rwhIN) ijs mnu`K dy mn ivc Awqmk jIvn dw mukMml cwnx ho jWdw hY, aus mnu`K dy AMdr prmwqmw dw invws ho jWdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) aus gurU ƒ mYN sdw isr invWdw rihMdw hW aus gurU qoN mYN sdw kurbwn jWdw hW [ mYN aus gurU dy crn Do Do ky pINdw hW (Bwv, mYN aus gurU qoN Awpxw Awpw sdky krdw hW) [ aus gurU ƒ sdw cyqy kr ky mYN Awqmk jIvn hwsl krdw rihMdw hW [4[43[56[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh