ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1151

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਅਸਥਿਤਿ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ॥ ਭੈ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸਿ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ॥ ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਜੁਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੈ ਹਾਥ ॥ ਨਿਮਖ ਨ ਛੋਡੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ ॥੨॥ ਹਰਿ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਾਰਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧੁ ਨਰਾਇਣੁ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣੁ ॥੩॥ ਤਿਸ ਕੀ ਧਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨਿ ਜੋਰੁ ॥ ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀ ਹੋਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਇਹੁ ਪੁਰਖਾਰਥੁ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸੁਆਰਥੁ ॥੪॥੩੮॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 1151}

pdArQ:- min—mn ivc [ AsiQiq—(BY Brm AwidkW vloN) Afolqw [ icMd—(BY BrmW dw) icMqn, ic`q-cyqw [ BY—{bhu-vcn} swry fr [ Awie—Aw ky [1[

shwie—shweI, mddgwr [ nwly—nwl hI [ riv rihAw—ivAwpk hY [ pUrn—ivAwpk [ sB Twie—sB QweIN [1[rhwau[

jugiq—jIvn dI mrXwdw, jIaUx dI jwc [ jIA—ijMd [ dy—dy ky [ rwKY—r`iKAw krdw hY [ inmK—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [ sd—sdw [2[

sw—vrgw [ pRIqmu—ipAwr krn vwlw [ swir—swr lY ky, ghu nwl [ sm@wly—sMBwl krdw hY [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ suq—pu`qr [ bMDu—snbMDI [ Bgq—prmwqmw dy syvk [ Awid—mu`F qoN [ jugwid—jugW dy mu`F qoN [3[

Dr—Awsrw [ iqs kI—{sMbMDk ‘kI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ min—mn ivc [ joru—bl, shwrw [ kY min—dy mn ivc [ purKwrQu—hOslw [ swry—suAwrdw hY [4[

ArQ:- hy BweI! (ijhVw) prmwqmw sBnIN QweIN pUrn qOr qy mOjUd hY, (auh) prmwqmw Awpxy sMq jnW dw sdw mddgwr hY, Gr ivc GroN bwhr hr QW (sMq jnW dy nwl) huMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dy BgqW dy mn ivc sdw Awqmk hulwrw itikAw rihMdw hY (dunIAw dy frW, dunIAw dIAW BtkxW vloN auhnW dy AMdr sdw) Afolqw rihMdI hY (dunIAw dy frW dw auhnW ƒ) icq-cyqw BI nhIN rihMdw [ hy BweI! (ijs mnu`K dy) mn ivc prmwqmw Aw v`sdw hY, iek iKn ivc aus dy swry fr sihm dUr ho jWdy hn [1[

hy BweI! prmwqmw A`K Jmkx ijqny smy leI BI Awpxy syvk dw swQ nhIN C`fdw, sdw aus dy nwl rihMdw hY, Awpxy syvk ƒ h`Q dy ky bcWdw hY [ hy BweI! prmwqmw syvk dI ijMd dI pwlxw krdw hY, sdw aus dy pRwxW dI rwKI krdw hY, aus ƒ swry suK dyNdw hY [ (syvk vwsqy BI) prmwqmw dw nwm hI Dn hY, nwm hI mwl hY, nwm hI jvwnI hY Aqy nwm jpxw hI jIaUx dI suc`jI jwc hY [2[

hy BweI! prmwqmw vrgw ipAwr krn vwlw hor koeI nhIN hY [ auh sdw-iQr pRBU bVy ghu nwl (Awpxy BgqW dI) sMBwl krdw hY [ hy BweI! jgq dy SurU qoN jugW dy SurU qoN Bgq prmwqmw dy guxW dw gwien krdy Aw rhy hn, auhnW vwsqy prmwqmw hI mW hY, prmwqmw hI ipau hY, prmwqmw hI pu`qr hY prmwqmw hI snbMDI hY [3[

hy BweI! Bgq jnW dy mn ivc prmwqmw dw hI Awsrw hY prmwqmw dw hI qwx hY [ nwnk dy mn ivc (BI) iehI hOslw hY ik prmwqmw swfw hryk kMm suAwrdw hY [4[38[51[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ ਸਗਲ ਬਿਆਧਿ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ ॥ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਾਮ ॥੧॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ॥ ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟਹਿ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੩੯॥੫੨॥ {ਪੰਨਾ 1151}

pdArQ:- BY kau—fr ƒ {sMbMDk dy kwrn l&z ‘Bau’ qoN ‘BY’ bx jWdw hY} [ piVAw—pY igAw [ ismrq—ismridAW [ sgl ibAwiD—hryk iksm dI bImwrI [ iqRhu gux kI—mwieAw dy iqMnW hI guxW qoN pYdw hox vwlI [ kwm—kMm [1[rhwau[

gwvih—gWdy hn {bhu-vcn} [ pUrn Dwm—srb-ivAwpk pRBU dy crnW dw itkwxw [ Dwm—Gr, itkwxw [ bWCY—loVdw hY, cwhuMdw hY {iek-vcn} [ punIq—piv`qr [ jwm—jmrwj [1[

md—msqI, moh [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ Bytih—imldy hn {bhu-vcn} [ iqn kY—auhnW qoN [ sd—sdw [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm ismridAW fr ƒ BI fr pY jWdw hY (fr ismrn krn vwly dy nyVy nhIN jWdw) [ mwieAw dy iqMnW hI guxW qoN pYdw hox vwlI hryk bImwrI (Bgq jn dy AMdroN) dUr ho jWdI hY [ pRBU dy syvk dy swry kMm isry cVHdy rihMdy hn [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dy Bgq sdw prmwqmw dy gux gWdy rihMdy hn, auhnW ƒ srb-ivAwpk pRBU dy crnW dw itkwxw imilAw rihMdw hY [ hy BweI! Drmrwj jmrwj BI idn rwq prmwqmw dy Bgq dw drsn krnw loVdw hY (ikauNik aus drsn nwl auh) piv`qr ho skdw hY [1[

hy BweI! gurmuKW dI sMgiq ivc irhW kwm kRoD loB moh AhMkwr (hryk ivkwr mnu`K dy AMdroN) ^qm ho jWdw hY [ pr ieho ijhy sMq jn v`fy BwgW nwl hI imldy hn [ hy nwnk! (AwK—) mYN auhnW sMq jnW qoN sdw sdky jWdw hW [2[39[52[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪੰਚ ਮਜਮੀ ਜੋ ਪੰਚਨ ਰਾਖੈ ॥ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ਉਠਿ ਭਾਖੈ ॥ ਚਕ੍ਰ ਬਣਾਇ ਕਰੈ ਪਾਖੰਡ ॥ ਝੁਰਿ ਝੁਰਿ ਪਚੈ ਜੈਸੇ ਤ੍ਰਿਅ ਰੰਡ ॥੧॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠੁ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਸਾਕਤ ਮੂਠੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੋਈ ਕੁਚੀਲੁ ਕੁਦਰਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ॥ ਲੀਪਿਐ ਥਾਇ ਨ ਸੁਚਿ ਹਰਿ ਮਾਨੈ ॥ ਅੰਤਰੁ ਮੈਲਾ ਬਾਹਰੁ ਨਿਤ ਧੋਵੈ ॥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਵੈ ॥੨॥ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣਿ ਕਰੈ ਉਪਾਉ ॥ ਕਬਹਿ ਨ ਘਾਲੈ ਸੀਧਾ ਪਾਉ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਣੈ ॥ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਮੁਖਹੁ ਵਖਾਣੈ ॥੩॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੋਇ ਤਿਸੁ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮ ਭਗਤਿ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਨਹੀ ਭੰਗੁ ॥੪॥੪੦॥੫੩॥ {ਪੰਨਾ 1151}

pdArQ:- pMc mjmI—pMj pIrW dw aupwsk, kwmwidk pMj pIrW dw aupwsk [ pMcn—kwmwidk pMjW ƒ [ imiQAw—JUT [ rsnw—jIB (nwl) [ auiT—au~T ky [ inq auiT—sdw hI, hr roz [ BwKY—boldw hY [ ck®—gxyS Awidk dy inSwn [ pwKMf—DrmI hox dw ivKwvw [ Juir Juir—mwieAw dI ^wqr qrly lY lY ky [ pcY—AMdry AMdr sVdw hY [ iqRAw rMf—ivDvw iesqRI, rMfI znwnI [1[

sB—swrI (ivKwvy vwlI Dwrimk ik®Aw) [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ swcI drgih—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI hzUrI ivc [ swkq muTU—swkqW dw pwj, swkqW dw T`gI dw pwj, prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`KW dI T`gI-TorI [1[rhwau[

soeI—auhI mnu`K [ kucIlu—gMdI rihxI vwlw [ jwnY—pCwxdw [ lIipAY Qwie—jy cONkw poicAw jwey [ suic—piv`qRqw [ mwnY—mMndw [ AMqru—AMdrlw, ihrdw [ bwhru—(srIr dw) bwhrlw pwsw [ piq—ie`zq [2[

kwrix—kmwx vwsqy [ aupwau—hIlw, au~dm [ GwlY—G`ldw, Drdw [ sIDw pwau—is`Dw pYr [ ijin—ijs (prmwqmw) ny [ cIiq—ic`q ivc [ AwxY—ilAwauNdw [ kUVI kUVI—JUT-mUT [ muKhu—mUMhoN [3[

ijs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ krmu—b^SS [ ibauhwru—vrqx-ivhwr, myl-jol, bihx-Klox [ isau—nwl [ rMgu—ipAwr [ BMgu—qot [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw (hor) swrI (ivKwvy vwlI Dwrimk ik®Aw) JUTw au~dm hY [ pUry gurU dI srx pYx qoN ibnw ivkwrW qoN ^lwsI nhIN imldI [ sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI hzUrI ivc prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`KW dw T`gI dw pwj c`l nhIN skdw [1[rhwau[

hy BweI! (nwm-ismrn C`f ky ijhVw mnu`K Awpxy srIr au~qy) gxyS Awidk dw inSwn bxw ky Awpxy DrmI hox dw ivKwvw krdw hY, auh (Asl ivc) AMdry AMdr mwieAw dI ^wqr qrlY lY lY ky sVdw rihMdw hY, ijvyN ivDvw iesqRI (pqI qoN ibnw sdw duKI rihMdI hY) [ auh mnu`K (Asl ivc kwmwidk) pMj pIrW dw aupwsk huMdw hY ikauNik auh iehnW pMjW ƒ (Awpxy ihrdy ivc) sWBI r`Kdw hY, qy sdw igx-imQ ky AwpxI jIB nwl JUT boldw rihMdw hY [1[

hy BweI! Asl ivc auhI mnu`K gMdI rihxI vwlw hY ijhVw ies swrI rcnw ivc (ies dy krqwr isrjxhwr ƒ v`sdw) nhIN pCwx skdw [ jy bwhrlw cOkw ilipAw jwey (qW aus bwhrlI su`c ƒ) prmwqmw su`c nhIN smJdw [ ijs mnu`K dw ihrdw qW ivkwrW nwl gMdw hoieAw ipAw hY, pr auh Awpxy srIr ƒ (su`c dI ^wqr) sdw DoNdw rihMdw hY, auh mnu`K sdw-iQr pRBU dI hzUrI ivc AwpxI ie`zq gvw lYNdw hY [2[

hy BweI! (Awpxy DrmI hox dw ivKwvw krn vwlw mnu`K AMdroN) mwieAw iek`TI krn dI ^wqr (ByK qy su`c Awidk dw) hIlw krdw hY, pr (piv`qr jIvn vwly rsqy auqy) kdy BI is`Dw pYr nhIN Drdw [ ijs prmwqmw ny pYdw kIqw hY, aus ƒ Awpxy ic`q ivc nhIN vsWdw (hW) JUT-mUT (lokW ƒ T`gx leI Awpxy) mUMhoN (rwm rwm) aucwrdw rihMdw hY [3[

hy BweI! ijs mnu`K au~qy krqwr-isrjxhwr imhr krdw hY, swD sMgiq ivc aus mnu`K dw bihx-Klox ho jWdw hY, prmwqmw dy nwm nwl prmwqmw dI BgqI nwl aus dw pRym bx jWdw hY [ hy nwnk! auh mnu`K ƒ (Awqmk Anµd ivc kdy) qot nhIN AwauNdI [4[40[53[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਫਿਟਕੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਝੂਠਾ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮੈਲਾ ਆਚਾਰੁ ॥ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਨਿੰਦਕੁ ਮੁਆ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਨਾਲਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰਿ ਜਨ ਰਾਖੇ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਸਿਰਿ ਕੜਕਿਓ ਕਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਕਹਿਆ ਕੋਇ ਨ ਮਾਨੈ ॥ ਨਿੰਦਕ ਝੂਠੁ ਬੋਲਿ ਪਛੁਤਾਨੇ ॥ ਹਾਥ ਪਛੋਰਹਿ ਸਿਰੁ ਧਰਨਿ ਲਗਾਹਿ ॥ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਦਈ ਛੋਡੈ ਨਾਹਿ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਕਿਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਮਾਗੈ ॥ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਸਾਂਗੈ ॥ ਬਗੁਲੇ ਜਿਉ ਰਹਿਆ ਪੰਖ ਪਸਾਰਿ ॥ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਢਿਆ ਬੀਚਾਰਿ ॥੩॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ॥ ਹਰਿ ਜਨੁ ਕਰੈ ਸੁ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਸਾਚਾ ਦਰਬਾਰਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥੪॥੪੧॥੫੪॥ {ਪੰਨਾ 1151-1152}

pdArQ:- inMdk—dUijAW au~qy ic`kV su`tx vwlw, dUijAW au~qy quhmqW lwx vwlw [ kau—ƒ [ iPtky—iPtkwrW pWdw hY [ ibauhwr—(quhmqW lwx vwlw) ksb [ mYlw—gMdw, ivkwrW-BirAw [ Awcwru—Awcrn [ rwKnhwru—(ivkwrW qoN) bcw skx vwlw [1[

muAw—Awqmk mOqy mr jWdw hY [ kY nwil—dI suhbq ivc [ prmysir—prmysr ny [ rwKy—(sdw) r`iKAw kIqI [ kY isir—dy isr au~qy [ kVikE—kUkdw rihMdw hY [ kwlu—Awqmk mOq [1[rhwau[

n mwnY—ieqbwr nhIN krdw [ boil—bol ky [ pCqwny—A&sos krdy hn [ hwQ pCorih—(Awpxy) h`Q (m`Qy qy) mwrdy hn [ Drin—DrqI [ deI—prmwqmw [2[

n mwgY—nhIN mMgdw, nhIN cwhuMdw [ duKu sWgY—brCI (v`jx) dw du`K [ pMK—KMf [ pswir rihAw—iKlwrI r`Kdw hY [ qy—qoN [ qW—qdoN [ bIcwir—ivcwir, ivcwr ky [3[

AMqrjwmI—hryk dy idl dI jwxn vwlw [ inhclu—At`l, zrUr vwprn vwlw [ swcw—Afol jIvn vwlw [ drbwir—pRBU dI hzUrI ivc [ qqu—AslIAq [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy BweI! (sMq jnW auqy) quhmqW lwx vwlw mnu`K quhmqW lwx vwly dI suhbq ivc rih ky Awqmk mOq shyV lYNdw hY [ pRBU-prmysr ny (ivkwrW ivc if`gx vloN sdw hI Awpxy) syvkW dI r`iKAw kIqI hY, pr auhnW auqy quhmqW lwx vwilAW dy isr au~qy Awqmk mOq (sdw) g`jdI rihMdI hY [1[rhwau[

hy BweI! sMq jnW auqy quhmqW lwx vwly mnu`K ƒ swrw jgq iPtkwrW pWdw hY (ikauNik jgq jwxdw hY ik) quhmqW lwx dw ieh ksb JUTw hY [ hy BweI! (quhmqW lw lw ky) quhmqW lwx vwly dw Awpxw Awcrn hI gMdw ho jWdw hY [ pr prmwqmw Awpxy syvk ƒ (ivkwrW ivc if`gx qoN) Awp bcweI r`Kdw hY [1[

hy BweI! sMq jnW auqy quhmqW lwx vwilAW dI g`l ƒ koeI BI mnu`K s`c nhIN mMndw quhmqW lwx vwly JUT bol ky (iPr) A&sos hI krdy hn, (nSr hox qy inMdk) h`Q m`Qy auqy mwrdy hn qy Awpxw isr DrqI nwl ptkWdy hn (Bwv, bhuq hI SrimMdy huMdy hn) [ (pr aUjW lwx dI vwdI ivc doKI mnu`K Aijhw Psdw hY ik) prmwqmw aus doKI ƒ (aus dy Awpxy qxy inMdw dy jwl ivcoN) Cutkwrw nhIN dyNdw [2[

hy BweI! prmwqmw dw Bgq (aus doKI dw BI) rqw Br BI burw nhIN mMgdw (ieh nhIN cwhuMdw ik aus dw koeI nukswn hovy [ iPr BI) doKI ƒ (AwpxI hI krqUq dw Aijhw) du`K A`pVdw hY (ijvyN) brCI (l`gx) dw (du`K huMdw hY) [ hy BweI! sMq jnW auqy aUjW lwx vwlw mnu`K Awp bgly vWg KMf iKlwrI r`Kdw hY (Awpxy Awp ƒ cMgy jIvn vwlw prgt krdw hY, pr jdoN hI auh) mUhoN (quhmqW dy) bcn boldw hY qdoN auh (JUTw doKI) imiQAw jw ky (lokW vloN) durkwirAw jWdw hY [3[

hy BweI! auh krqwr Awp hI hryk dy idl dI jwxdw hY [ aus dw syvk jo kuJ krdw hY auh p`Qr dI lkIr huMdw hY (aus ivc rqw Br JUT nhIN huMdw, auh iksy dI burweI vwsqy nhIN huMdw) [ hy nwnk! pRBU dy syvkW ny ivcwr ky ieh q`q kih id`qw hY ik prmwqmw dw syvk prmwqmw dI hzUrI ivc sur^rU huMdw hY [4[41[54[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh