ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1148

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਤਿਆਗਿਓ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਬਿਸਰੀ ਚਿੰਤ ਨਾਮਿ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ॥੧॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਸਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ॥੨॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਿਟੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਊਂਧ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਨਿਹਚਲੁ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਆਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਜਪਉ ਹਰਿ ਹਰੀ ॥੪॥੨੯॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 1148}

pdArQ:- gur imil—gurU ƒ iml ky [ Bwau—ipAwr [ dUjw Bwau—(prmwqmw qoN ibnw) hor dw ipAwr, mwieAw dw moh [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ nwim—nwm ivc [ rMgu—pRym [ jnm jnm kw—AnykW jnmW dw [1[

kir—kr ky [ swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [1[rhwau[

gur sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ invwry—dUr kr ley [ AauKDu—dvweI [ BIqir—ivc [ swry—sMBwldw hY, sWB ky r`Kdw hY [ gur Bytq—gurU ƒ imlidAW [ min—mn ivc [ srb—swry [ inDwn—^zwny [ doK—AYb, ivkwr [2[

jm qRws—jmrwj dw sihm [ qRws—fr, sihm [ aUND—aulitAw hoieAw, mwieAw vwly pwsy priqAw hoieAw [ ibgws—KyVw, iKVwau [ gwvq—gWidAW [ inhclu—(mwieAw dy h`ilAW vloN) Afol [ ibsRwm—itkwxw [ kwm—kMm [3[

dulB—bVI muSikl nwl imlx vwlI [ dyh—kWieAW, mnu`Kw srIr [ AweI prvwnu—kbUl ho geI [ jip—jp ky [ nwnk—hy nwnk! pRiB—pRBU ny [ swis—hryk swh dy nwl [ igrwis—hryk igrwhI dy nwl [ jpau—jpauN, mYN jpdw hW [4[

ArQ:- hy BweI! imhr kr ky prmwqmw (ijs mnu`K ƒ) AwpxI syvw-BgqI ivc joVdw hY, auh mnu`K dI sMgiq ivc itk ky swry Awqmk Awnµd mwxdw hY [1[rhwau[

hy BweI! ijs mnu`K ny gurU ƒ iml ky (Awpxy AMdroN) mwieAw dw moh C`f id`qw, ijs mnu`K ny gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm jpxw SurU kr id`qw, (aus dy mn dI) icMqw mu`k geI, prmwqmw dy nwm ivc aus dw ipAwr bx igAw, AnykW jnmW dw mwieAw dy moh dI nINd ivc su`qw hoieAw hux auh jwg ipAw (aus ƒ jIvn-jugiq dI smJ Aw geI) [1[

hy BweI! ijs mnu`K ny gurU ƒ iml ky (Awpxy mn ivcoN) rog Aqy ivkwr dUr kr ley, ijhVw mnu`K nwm-dwrU Awpxy mn ivc sWB ky r`Kdw hY, gurU ƒ imilAW aus dy mn ivc Awnµd bx AwauNdw hY [ hy BweI! Bgvwn dw nwm swry suKW dw ^zwnw hY [2[

hy BweI! (imhr kr ky pRBU ijs mnu`K ƒ AwpxI syvw-BgqI ivc joVdw hY, aus dy mn ivcoN) jnm mrn dy gyV dw sihm jm-rwj dw fr imt jWdw hY, swD sMgiq dI brkiq nwl aus dw (pihlW mwieAw dy moh vl) aulitAw hoieAw ihrdw-kml iKV pYNdw hY [ prmwqmw dy gux gWidAW (aus ƒ auh Awqmk) itkwxw (iml jWdw hY ijhVw mwieAw dy h`ilAW dy twkry qy) Afol rihMdw hY, aus dy swry kMm isry cVH jWdy hn [3[

hy BweI! (imhr kr ky pRBU ijs mnu`K ƒ AwpxI syvw-BgqI ivc joVdw hY) prmwqmw dw nwm sdw jp ky aus dw ieh durl`B srIr (lok prlok ivc) kbUl ho jWdw hY, kwmXwb ho jWdw hY [

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) pRBU ny (myry au~qy) imhr kIqI hY, mYN BI hryk swh dy nwl hryk igrwhI dy nwl aus dw nwm jp irhw hW [4[29[42[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਾ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਵਸਹਿ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥ ਸਿਮਰਿ ਮਨਾ ਤੂ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਦੇਵੈ ਆਹਾਰ ॥ ਕੋਟਿ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸਨਹਾਰ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਸਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ॥੨॥ ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਸਾਚੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਨਿਹਚਲ ਮਤਿ ਪਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥ ਤਾ ਕਾ ਸਗਲ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥੩॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨ ॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਨਿਰਬਾਨ ॥ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਮੇਟਿ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥੪॥੩੦॥੪੩॥ {ਪੰਨਾ 1148}

pdArQ:- qy—qoN [ jw kw—ijs (prmwqmw) dw [ nwau—nwmxw, vifAweI [ qw ky—aus (pRBU) dy [ gwau—gwieAw kr [ ismrq—ismridAW [ sglw—swrw [ srb sUK—swry suK {bhu-vcn} [ vsih—Aw v`sdy hn {bhu-vcn} [ min—mn ivc [ Awie—Aw ky [1[

mnw—hy mn! swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ soie—auh (pRBU) hI [ hliq—{A>} ies lok ivc [ pliq—{pr>} prlok ivc [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [1[rhwau[

purK—srb-ivAwpk [ inrMjn—{inr-AMjn} (mwieAw dy moh dI) kwlK qoN rihq [ Awhwr—^urwk [ koit—kRoVW [ Kqy—pwp {bhu-vcn} [ Bwie—ipAwr ivc [ {Bwau—ipAwr} [ insqwr—pwr lµGwx vwlw [2[

swcI—sdw kwiem rihx vwlI [ vifAweI—ie`zq [ qy—qoN [ inhcl—(ivkwrW vl) nwh folx vwlI [ pweI—pRwpq kr leI [ kir—kr ky [ qw kw—aus (mnu`K) dw [ AMiDAwrw—(mwieAw dy moh vwlw) hnyrw [3[

isau—nwl [ inrbwn—vwsnw-rihq [ BRm—Btkxw [ myit—imtw ky, dUr kr ky [ nwnk kau—hy nwnk! ijs ƒ [ dieAwl—dieAwvwn [4[

ArQ:- hy (myry) mn! qUM aus sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ƒ hI ismirAw kr (ismrn dI brkiq nwl) ies lok Aqy prlok ivc qyrI au~cI Awqmk AvsQw bxI rhygI [1[rhwau[

hy BweI! ijs prmwqmw dw nwmxw sB nwloN au~cw hY, ijs dw ismrn kridAW swrw du`K dUr ho jWdw hY Aqy swry Awnµd mn ivc Aw v`sdy hn, qUM sdw hI aus dy gux gwieAw kr [1[

hy mn! (qUM aus sdw-iQr pRBU dw ismrn kirAw kr) jo srb-ivAwpk hY, jo mwieAw dy moh dI kwlK qoN rihq hY, jo sB ƒ pYdw krn vwlw hY, jo sB jIvW ƒ Kwx leI ^urwk dyNdw hY, jo (jIvW dy) k®oVW pwp iek iKn ivc b^S skx vwlw hY, jo auhnW jIvW ƒ sdw sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw dyNdw hY ijhVy pRym ivc itk ky aus dI BgqI krdy hn [2[

hy BweI! ijs mnu`K ny pUry gurU pwsoN ivkwrW vloN Afol rihx vwlI ismrn dI miq pRwpq kr leI, aus ƒ sdw kwiem rihx vwlw nwm-Dn l`B ipAw, aus ƒ sdw-iQr rihx vwlI (lok prlok dI) soBw iml geI [ hy BweI! r`iKAw krn vwlw pRBU ijs mnu`K ƒ imhr kr ky (ismrn dI dwiq dyNdw hY) aus dy AMdroN mwieAw dy moh dw swrw hnyrw dUr ho jWdw hY [3[

hy nwnk! ijs mnu`K auqy siqgurU jI dieAwvwn huMdy hn, aus dI suriq prmwqmw dy crnW ivc juVI rihMdI hY, aus ƒ vwsnw-rihq pRBU sB QweIN ivAwpk id`sdw hY, auh mnu`K (Awpxy AMdroN) hryk iksm dI Btkxw Aqy fr imtw ky isRStI dy pwlk-pRBU ƒ iml pYNdw hY [4[30[43[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਇ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਏ ਸੇਵ ॥੧॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੨॥ ਬਿਨਸੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਤੂਟੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ॥੩॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੧॥੪੪॥ {ਪੰਨਾ 1148}

pdArQ:- min—mn ivc [ pRgwsu—cwnx, Awqmk jIvn dI sUJ [ imtih—imt jWdy hn {bhu-vcn} [ suK invwsu—suKW ivc invws [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ iqsih—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw    u  au~f igAw hY} aus mnu`K ƒ hI [ dyie—dyNdw hY [ pwey—pWdw hY, joVdw hY [1[

pRB—hy pRBU! mn—hy mn! gwau—gwieAw kr [1[rhwau[

ieCY—ie`Cw krdw hY, loVdw hY, mMgdw hY [ mMin—min, mn ivc [ rhy—muk jWdy hn [ iDAwie—ismr ky [ Bwie—ipAwr nwl {Bwau—ipAwr} [ ilv—lgn [ lwie—lw ky [2[

ibnsy—nws ho gey [ tyk—Awsry [ rhY—rihMdw hY [ ijsu—ijs mnu`K ƒ [3[

suAwmI—hy suAwmI! Gt—srIr, ihrdw [ AMqrjwmI—hy sB dy idl dI jwxn vwly! kir—kr ky [ lwie—lweI r`K [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy pRBU! qyrw nwm swry suKW dw mUl hY [ hy myry mn! A`Ty phr (hr vyly) pRBU dy gux gwieAw kr [1[rhwau[

hy BweI! ijs prmwqmw dw nwm ismridAW (mnu`K dy) mn ivc Awqmk jIvn dI sUJ pYdw ho jWdI hY (ijs dw ismrn kridAW swry) klyS imt jWdy hn, suKW ivc Awqmk Afolqw ivc itkwau ho jWdw hY, auh prmwqmw ijs mnu`K ƒ (ismrn dI dwiq) dyNdw hY ausy ƒ imldI hY, (prmwqmw aus mnu`K ƒ) pUry gurU dI syvw ivc joV dyNdw hY [1[

hy BweI! ijhVw mnu`K prmwqmw dw nwm (Awpxy) mn ivc vsWdw hY, auh mnu`K jo kuJ (prmwqmw pwsoN) mMgdw hY auhI Pl hwsl kr lYNdw hY [ BgqI-Bwv nwl pRBU ivc suriq joV ky pRBU dw iDAwn Dr ky aus dy jnm mrn dy gyV mu`k jWdy hn [2[

hy BweI! prmwqmw ijs mnu`K ƒ (Awpxy nwm dI) dwiq dyNdw hY, auh mnu`K idn rwq prmwqmw dy hI Awsry rihMdw hY (aus dy AMdroN) mwieAw dy moh dIAW qxwvW tu`t jWdIAW hn, (aus dy AMdroN) kwm kRoD AhMkwr (ieh swry ivkwr) nws ho jWdy hn [3[

hy nwnk! (pRBU dy dr qy Ardws kirAw kr qy AwiKAw kr—) hy sB kuJ krn jog suAwmI! hy jIvW pwsoN sB kuJ krwvx dy smrQ suAwmI! hy sB jIvW dy idl dI jwxn vwly! imhr kr ky (mYƒ) AwpxI syvw-BgqI ivc joVI r`K, (mYN qyrw) dws qyrI srn AwieAw hW [4[31[44[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh