ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1147

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾ ਕਲਿ ਮਾਹਿ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨ ਪੋਹੈ ਕਾਲੁ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਬਿਨਸੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕਰਉ ਆਨੰਦ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਪਉ ਗੁਰ ਮੰਤ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤਰੀਐ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ॥ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੨॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਮਨਿ ਤਾਣੁ ॥ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ॥੩॥ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥ ਸਗਲ ਧਿਆਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਅਨਦੁ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ॥ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੪॥੨੬॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 1147}

pdArQ:- tyk—Awsry [ rhw—rhW, mYN rihMdw hW [ kil mwih—ivkwrW-Bry jgq ivc {not:- iksy ^ws ‘jug’ dw izkr nhIN hY [ swDwrn qOr qy ausy smy dw nwm lY id`qw hY ijs dw nwm ‘kiljug’ ipAw hoieAw hY} [ gwih—(ijhVy mnu`K) gWdy hn [ kwlu—mOq, Awqmk mOq [ jMjwlu—mwieAw dy moh dI PwhI [1[

dIn dunIAw—prlok ivc qy ies lok ivc [ sB mih—swrI isRStI ivc [ rivAw—ivAwpk hY [ swihbu—mwlk-pRBU [1[rhwau[

krau—krauN, mYN krdw hW, mYN jwxdw hW [ jpau—jpauN, mYN jpdw hW [ qrIAY—pwr lµG jweIdw hY [ Bau swgru—sMswr-smuMdr [ rwKxhwru—r`iKAw kr skx vwlw [2[

AMqrjwmI—sB dy idl dI jwxn vwlw [ swcw—sdw-iQr pRBU [ soie—auh (pRBU) hI [ min—mn ivc [ qwxu—bl [ eIhW aUhW—ies lok ivc, qy, prlok ivc [ dIbwxu—Awsrw [3[

Brvwsw—shwrw [ iDAwvih—ismrdy hn {bhu-vcn} [ guxqwsw—guxW dw ^zwnw [ jip—jp ky [ krih—krdy hn [4[

ArQ:- hy pRBU! ies lok qy prlok ivc (AsW jIvW ƒ) qyrw hI shwrw hY [ hy BweI! swrI isRStI ivc mwlk-pRBU hI ivAwpk hY [1[rhwau[

hy pRBU! ies ivkwr-Bry jgq ivc mYN qyry Awsry hI jIaUNdw hW [ hy pRBU! (sB jIv) qyry hI shwry hn, qyry hI gux gWdy hn [ hy pRBU! ijs mnu`K ƒ qyrw Awsrw hY aus auqy Awqmk mOq Awpxw pRBwv nhIN pw skdI [ qyry Awsry (mnu`K dI) mwieAw dy moh dI PwhI tu`t jWdI hY [1[

hy pRBU! mYN qyry nwm dw Awsrw lY ky hI Awqmk Awnµd mwxdw hW Aqy gurU dw id`qw hoieAw qyrw nwm-mMqR jpdw rihMdw hW [ hy pRBU! qyry (nwm dy) shwry sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jweIdw hY, qUM sB dI r`iKAw krn dy smr`Q hYN, qUM swry suKW dw (mwno) smuMdr hYN [2[

hy pRBU! ijs ƒ qyry nwm dw Awsrw hY aus ƒ koeI fr ivAwp nhIN skdw [ hy BweI! auh sdw kwiem rihx vwlw pRBU hI sB dy idl dI jwxn vwlw hY [ hy pRBU! sB jIvW ƒ qyrw hI Awsrw hY, sB dy mn ivc qyry nwm dw hI shwrw hY [ ies lok qy prlok ivc qUM hI jIvW dw Awsrw hYN [3[

hy guxW dy ^zwny pRBU! (AsW jIvW ƒ) qyrI hI tyk hY qyrw hI Awsrw hY, sB jIv qyrw hI iDAwn Drdy hn, qyry dws qyrw nwm jp jp ky Awqmk Awnµd mwxdy hn [ hy nwnk! (qUM BI) sdw kwiem rihx vwly Aqy guxW dy ^zwny pRBU dw nwm ismirAw kr [4[26[39[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਥਮੇ ਛੋਡੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ॥ ਉਤਰਿ ਗਈ ਸਭ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਦਾ ॥ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਕੀਨੋ ਦੂਰਿ ॥ ਪਰਮ ਬੈਸਨੋ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਿ ਹਜੂਰਿ ॥੧॥ ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਾ ਛੋਡਿਆ ਸੰਗੁ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਉਤਰਿਆ ਰੰਗੁ ॥ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਿਸਤਰੇ ॥੨॥ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਹੋਏ ਸੰਮਾਨ ॥ ਸਰਬ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ॥ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਜਪੈ ਨਾਮ ਜਾਪ ॥ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤਿ ਲਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ॥੪॥੨੭॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 1147}

pdArQ:- pRQmy—sB qoN pihlW [ icMdw—icMqw [ sBu—swry dw swrw [ prm—sB qoN au~cw [ bYsno—ivSnU dw Bgq, piv`qr jIvn vwlw Bgq [ pyiK—vyK ky [ hjUir—AMg-sMg [1[

AYso—ieho ijhw [ jnu soie—auhI mnu`K [1[rhwau[

AhMbuiD—AhMkwr [ sMgu—swQ [ rMgu—pRBwv [ iDAwvy—iDAwauNdw hY [ sMig—nwl [2[

sMmwn—ie`ko ijhy, im`qrW vrgy hI [ pUrn—ivAwpk [ AwigAw—rzw [ mwin—mMn ky, im`TI jwx ky [ guir pUrY—pUry gurU ny [ idRVwieAw—ihrdy ivc p`kw kr id`qw [3[

kir—kr ky [ min—mn ivc [ pRgwsu—cwnx, Awqmk jIvn dI sUJ dw cwnx [ qy—qoN [ miq—is`iKAw [ qw kI—aus mnu`K dI [ pUrI peI—sPlqw ho geI [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw ƒ AMg-sMg v`sdw vyK ky (mnu`K) sB qoN au~cw vYSnv bx jWdw hY (auh mnu`K bwhr dI su`c dy QW AMdr dI piv`qRqw kwiem r`Kx vwsqy) sB qoN pihlW dUijAW dy AYb l`Bxy C`f dyNdw hY (ies qrHW aus dy Awpxy) mn dI swrI icMqw lih jWdI hY (mn qoN ivkwrW dw icMqn lih jWdw hY), auh mnu`K (Awpxy AMdroN) loB Aqy moh swry dw swrw dUr kr dyNdw hY [1[

hy BweI! (ieho ijhw vYSnv hI Asl iqAwgI hY, pr) ieho ijhw iqAwgI (jgq ivc) koeI ivrlw mnu`K hI huMdw hY, auhI mnu`K (shI ArQW ivc) prmwqmw dw nwm jpdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijhVw mnu`K prmwqmw ƒ hwzr-nwzr vyK ky Asl vYSnv bx jWdw hY, auh) AhMkwr dw swQ C`f dyNdw hY, (aus dy mn qoN) kwm Aqy kRoD dw Asr dUr ho jWdw hY, auh mnu`K sdw prmwqmw dw nwm ismrdw hY [ hy BweI! Aijhy mnu`K swD sMgiq ivc rih ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy  hn [2[

hy BweI! pUry gurU ny ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm p`ky qOr qy itkw id`qw, aus ny prmwqmw dI rzw ƒ im`Tw jwx ky sdw Awqmk Awnµd mwixAw hY, aus ƒ Bgvwn sB jIvW ivc ivAwpk id`sdw hY, ies vwsqy aus ƒ vYrI Aqy im`qr ie`ko ijhy (im`qr hI) id`sdy hn [3[

hy BweI! prmwqmw AwpxI imhr kr ky ijs mnu`K dI Awp r`iKAw krdw hY, auhI hY Asl Bgq, auhI aus dy nwm dw jwp jpdw hY [ hy BweI! ijs mnu`K ny gurU pwsoN (jIvn-jugiq dI) is`iKAw lY leI aus dy mn ivc (Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx ho igAw [ hy nwnk! AwK—aus mnu`K dI izMdgI kwmXwb ho geI [4[27[40[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨਿ ਖਾਟੇ ॥ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤਿ ਨਾਟੇ ॥ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ ॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਲਹਹੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ॥ ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕਰਤਾ ॥ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥ ਤਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬਸੈ ॥੨॥ ਸਭਿ ਜਾਚਿਕ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨੈ ਜਨਿ ਜਪਨਾ ॥੩॥ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੨੮॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 1147}

pdArQ:- Din Kwty—jy Dn K`itAw jwey [ bhuqY Din Kwty—bhuqw Dn K`tx nwl [ pyKy—vyiKAW [ inriq—nwc [ nwty—nwtk [ kmwey—m`lx nwl [ srb—swry [ gwey—gwieAW [1[

shj—Awqmk Afolqw [ pweIAY—pw skIdI hY [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [1[rhwau[

mwq—mW [ suq—pu`qr [ binqw—iesqRI [ bMDn—mwieAw dy moh dIAW PwhIAW [ krm Drm—imQy hoey Dwrimk kMm (qIrQ jwqRw Awidk) [ hau—hauN, mYN, haumY, AhMkwr [ kwtnhwru—k`t skx vwlw pRBU [ min—mn ivc [ qau—qdoN [ inj Gir—Awpxy Asl Gr ivc, pRBU-crnW ivc [2[

siB—swry [ jwick—mMgqy {bhu-vcn} [ dyvnhwr—sB kuJ dy skx vwlw [ inDwnu—^zwnw [ ijs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ krmu—imhr, b^SS [ iqnY jin—ausy jn ny, ausy mnu`K ny [3[

purK guxqwis—hy guxW dy ^zwny Akwl purK! nwnk—hy nwnk! gusweI—hy isRStI dy mwlk! [4[

ArQ:- hy BweI! (swD sMgiq ivc) gurU dI srn pY ky sdw prmwqmw dw nwm jpo, (qy, ies qrHW) Awqmk Afolqw dy suK Awnµd mwxo [ pr hy BweI! v`fI iksmq nwl hI swD sMgiq imldI hY [1[rhwau[

hy BweI! bhuqw Dn K`tx nwl (Awqmk) Awnµd nhIN imldw, nwtkW dy nwc vyiKAW BI Awqmk Awnµd nhIN pRwpq huMdw [ hy BweI! bhuqy dys ij`q lYx nwl BI suK nhIN imldw [ pr, hy BweI! prmwqmw dI is&iq-swlwh kIiqAW swry suK pRwpq ho jWdy hn [1[

hy BweI! mW, ipau, pu`qr, iesqRI (Awidk sMbMDI) mwieAw dy moh dIAW PwhIAW pWdy hn [ (qIrQ Awidk imQy hoey) Dwrimk krm BI PwhIAW pYdw krdy hn (ikauNik iehnW dy kwrn mnu`K) AhMkwr krdw hY (ik mYN qIrQ-jwqRw Awidk krm kIqy hn) [ pr jdoN ieh PwhIAW k`t skx vwlw prmwqmw (mnu`K dy) mn ivc Aw v`sdw hY qdoN (mW ipau pu`qr iesqRI Awidk sMbMDIAW ivc rihMdw hoieAw hI) Awqmk Awnµd mwxdw hY (ikauNik qdoN mnu`K) prmwqmw dy crnW ivc juiVAw rihMdw hY [2[

hy BweI! swry jIv sB kuJ dy skx vwly pRBU (dy dr) dy (hI) mMgqy hn, auh prmwqmw swry guxW dw ^zwnw hY, byAMq hY, aus dI hsqI dw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [ hy BweI! ijs mnu`K auqy ipAwrw pRBU b^SS krdw hY, ausy hI mnu`K ny sdw prmwqmw dw nwm jipAw hY [3[

hy nwnk! Awpxy gurU dy dr qy (sdw) ArzoeI kirAw kr, qy, AwKdw rhu—hy isRStI dy mwlk! hy guxW dy ^zwny Akwl purK! mYN qyrI srn AwieAw hW, imhr kr ky ijvyN qyrI rzw hY iqvyN mYƒ (Awpxy crnW ivc) r`K [4[28[41[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh