ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1145

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੋਵਨਹਾਰੀ ਰੋਜੁ ਬਨਾਇਆ ॥ ਬਲਨ ਬਰਤਨ ਕਉ ਸਨਬੰਧੁ ਚਿਤਿ ਆਇਆ ॥ ਬੂਝਿ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਫਿਰਿ ਸੋਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਬਿਖਿਆ ਕਾ ਸਭੁ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰੁ ॥ ਵਿਰਲੈ ਕੀਨੋ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ਰਹੀ ਬਿਆਪਿ ॥ ਜੋ ਲਪਟਾਨੋ ਤਿਸੁ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪ ॥ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ॥ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥੨॥ ਸ੍ਵਾਂਗੀ ਸਿਉ ਜੋ ਮਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ॥ ਸ੍ਵਾਗਿ ਉਤਾਰਿਐ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਰਤਨਹਾਰ ॥ ਤੈਸੋ ਪਰਪੰਚੁ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ॥੩॥ ਏਕ ਵਸਤੁ ਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ ਪੂਰਨ ਕਾਜੁ ਤਾਹੀ ਕਾ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ॥ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥੪॥੨੦॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 1145}

pdArQ:- roju—hr roz dw nym [ bln—vlyvw [ bln brqn kau—vrqx-ivhwr dI ^wqr [ iciq—ic`q ivc [ bUiJ—(jgq dy sMbMD ƒ) smJ ky [ koie—koeI mnu`K [ bYrwgu—inrmohqw [ sogu—Zm [1[

ibiKAw—mwieAw [ DMDu—Kljgn [ ADwru—Awsrw [1[rhwau[

iqRibiD—iqMnW guxW vwlI [ rhI ibAwip—(Awpxw) zor pw rhI hY [ lptwno—cMbVdw hY [ sMqwp—(AnykW) klyS [ inDwnu—^zwnw [2[

isau—nwl [ rIJwvY—prcWdw hY [ sÍwig auqwirAY—jdoN sWg lwh id`qw jWdw hY [ myG—b`dl [ prpMcu—jgq-pswrw [3[

vsqu—nwm-pdwrQ [ qwhI kw—ausy dw [ pRswid—ikrpw nwl [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ AwieAw—jgq ivc jMimAw [4[

ArQ:- hy BweI! (jgq ivc) mwieAw dw hI swrw DMDw hY, mwieAw dw hI swrw iKlwrw hY [ iksy ivrly mnu`K ny (mwieAw dw Awsrw C`f ky) prmwqmw dy nwm dw Awsrw ilAw hY [1[rhwau[

hy BweI! (iksy sMbMDI dy mrn qy mwiek sMbMDW dy kwrn hI) rox vwlI iesqRI (rox ƒ) hr roz dw nym bxweI r`KdI hY (ikauNik aus ƒ ivCuVy sMbMDI dy nwl) vrqx-ivhwr dw sMbMD cyqy AwauNdw rihMdw hY [ pr jy koeI pRwxI (ieh) smJ ky (ik ieh mwiek sMbMD sdw kwiem nhIN rih skdy Awpxy AMdr) inrmohqw pYdw kr ley, qW aus ƒ (iksy dy) jnm (dI ^uSI, qy, iksy dy) mrn dw Zm nhIN ivAwpdw [1[

hy BweI! ieh iqRguxI mwieAw (swry jIvW auqy Awpxw) zor pw rhI hY [ ijhVw mnu`K (ies mwieAw ƒ) cMbiVAw rihMdw hY, aus ƒ (AnykW) klyS ivAwpdy rihMdy hn [ hy BweI! prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw suK nhIN ho skdw [ koeI ivrlw iksmq vwlw mnu`K hI nwm-^zwnw hwsl krdw hY [2[

hy BweI! ijhVw mnu`K iksy sWg-DwrI nwl ipAwr pw lYNdw hY, jdoN auh sWg lwh id`qw jWdw hY qdoN auh (ipAwr pwx vwlw AslIAq vyK ky) pCuqWdw hY [ hy BweI! ijvyN b`dlW dI CW (ƒ itkvIN CW smJ ky aus) nwl vrqx krnw hY, iqvyN hI ieh jgq-pswrw moh Awidk ivkwrW dw mUl hY [3[

hy BweI! jy koeI mnu`K prmwqmw dw nwm-^zwnw pRwpq kr ley, ausy dw hI (jIvn dw Asl) kMm iksy isry cVHdw hY [ hy nwnk! jgq ivc jMimAw auhI mnu`K (lok prlok ivc) kbUl huMdw hY ijs ny gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dw nwm hwsl kr ilAw hY [4[20[33[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਜੋਨੀ ਭਵਨਾ ॥ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰੋਗੀ ਕਰਨਾ ॥ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੂਖ ਸਹਾਮ ॥ ਡਾਨੁ ਦੈਤ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਜਾਮ ॥੧॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਕਰਹਿ ਜੋ ਬਾਦੁ ॥ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਸਾਦੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੰਧੁ ਛੇਦਾਵੈ ॥ ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਰਕੁ ਭੁੰਚਾਵੈ ॥ ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਗਰਭ ਮਹਿ ਗਲੈ ॥ ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਟਲੈ ॥੨॥ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤਿ ਕਤਹੂ ਨਾਹਿ ॥ ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥ ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ॥ ਅਣਹੋਦਾ ਭਾਰੁ ਨਿੰਦਕਿ ਸਿਰਿ ਧਰਾ ॥੩॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਗਤ ਨਿਰਵੈਰ ॥ ਸੋ ਨਿਸਤਰੈ ਜੋ ਪੂਜੈ ਪੈਰ ॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ ਨਿੰਦਕੁ ਭੋਲਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤੁ ਨ ਜਾਇ ਮਿਟਾਇਆ ॥੪॥੨੧॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 1145}

pdArQ:- inMdw—Awcrn au~qy dUSx lwxy [ shwm—shwrny pYNdy hn [ fwnu—fMn, szw [ jwm—jmrwj [1[

sMig—nwl [ krih—krdy hn [ {bhu-vcn} [ bwdu—JgVw [ swdu—suAwd, Awnµd [1[rhwau[

kMDu—srIr [ CydwvY—(ivkwrW nwl) pRo dyNdI hY [ BuMcwvY—BogWdI hY [ grB mih—AnykW jUnW ivc [ rwj qy—au~cI Awqmk pdvI qoN [ tlY—hyTW if`g pYNdw hY [2[

giq—au~cI Awqmk AvsQw [ Kwie—KWdw hY, Pl pWdw hY [ qy—qoN [ jwr—ivBcwrI [ Axhodw Bwru—auhnW ivkwrW dw Bwr jo pihlW aus dy Awpxy AMdr nhIN sn [ inMdik—inMdk ny [ isir—isr auqy [3[

inrvYr—iksy nwl BI vYr nwh krn vwly [ insqrY—sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY {iek-vcn} [ pYr—(BgqW dy) pYr [ Awid puriK—Awid purK ny [ BolwieAw—kurwhy pw id`qw hY [ ikrqu—kIqw hoieAw krm, kIqy krmW dy sMskwrW dw smUh [4[

ArQ:- hy BweI! ijhVy mnu`K prmwqmw dy Bgq nwl JgVw KVw krI r`Kdy hn, auhnW inMdkW ƒ jIvn dw koeI Awqmk Awnµd nhIN AwauNdw [1[rhwau[

hy BweI! iksy gurmuK dy Awcrn auqy Axhoey dUSx lwx nwl mnu`K keI jUnW ivc Btkdw iPrdw hY, ikauNik auh mnu`K auhnW dUSxW dw izkr krdw krdw Awp hI Awpxy Awp ƒ auhnW dUSxW dw iSkwr bxw lYNdw hY, (ies dw nqIjw ieh inkldw hY ik ieQy jgq ivc auh mnu`K aus) inMdw dy kwrn (keI Awqmk) du`K shwrdw rihMdw hY (qy AgWh prlok ivc BI) inMdk ƒ jmrwj szw dyNdw hY [1[

hy BweI! iksy gurmuK au~qy ic`kV su`tx nwl mnu`K Awpxy hI srIr ƒ auhnW dUSxW nwl pRo lYNdw hY (ies qrHW) gurmuK dI inMdw (inMdw krn vwly ƒ) nrk (dw du`K) BogWdI hY, aus inMdw dy kwrn mnu`K AnykW jUnW ivc gldw iPrdw hY, qy, au~cI Awqmk pdvI qoN hyTW if`g pYNdw hY [2[

hy BweI! dUijAW au~qy sdw ic`kV su`tx vwly mnu`K dI AwpxI au~cI Awqmk AvsQw kdy BI nhIN bxdI (ies qrHW inMdk inMdw dw ieh mwVw bIj) bIj ky Awp hI aus dw Pl KWdw hY [ hy BweI! inMdw krn vwlw mnu`K cor nwloN ivBcwrI nwloN jUAwrIey nwloN BI BYVw swbq huMdw hY, ikauNik inMdk ny Awpxy isr auqy sdw auhnW ivkwrW dw Bwr cu`ikAw huMdw hY jo pihlW aus dy AMdr nhIN sn [3[

hy BweI! prmwqmw dy Bgq iksy nwl BI vYr nhIN r`Kdy [ ijhVw BI mnu`K auhnW dI srn AwauNdw hY auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [ (pr inMdk dy BI kIh v`s?) prmwqmw ny Awp hI inMdk ƒ Zlq rsqy pw r`iKAw hY [ hy nwnk! ipCly AnykW jnmW dy kIqy hoey inMdw dy krmW dy sMskwrW dw Fyr aus pwsoN Awpxy au~dm nwl imtwieAw nhIN jw skdw [4[21[34[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਬੇਦ ਅਰੁ ਨਾਦ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਰੇ ਕਾਜ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਜਾ ਦੇਵ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਰਨ ਦਾਨੁ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੇ ਸਗਲ ਪਵੀਤ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੨॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸਉਣ ਸੰਜੋਗ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਸੁਭੋਗ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸਗਲ ਆਚਾਰ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਨਿਰਮਲ ਬਿਉਹਾਰ ॥੩॥ ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ॥ ਸਗਲ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੨੨॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 1145}

pdArQ:- hmwrY—swfy vwsqy, myry vwsqy [ byd—vyd (SwsqR AwidkW dI crcw) [ nwd—(jogIAW dy isM|I Awidk) vjwxy [ Aru—Aqy {Air—vYrI} [ pUjw dyv—dyv-pUjw [1[

guir pUrY—pUry gurU ny [ idRiVE—(myry ihrdy ivc) p`kw kr id`qw hY [ qy—qoN [1[rhwau[

mjn—cu`BI, ieSnwn [ qy—auh bMdy {bhu-vcn} [ sgl—swry [ pvIq—cMgy Awcrn vwly [2[

saux—sgn (ivcwrny) [ sMjog—nC`qRW dw myl ivcwrnw, muhUrq ivcwrny [ iqRpiq—r`j [ suBog—suAwdly BogW dI [ Awcwr—krm-kWf, qIrQ-jwqRw Awidk im`Qy hoey Drm-krm [ ibauhwru—kwr-ivhwr [3[

jw kY min—ijs (mnu`K) dy mn ivc [ tyk—Awsrw [ min—mn ivc [ qin—srIr ivc [ gux gwau—is&iq-swlwh, guxW dw gwien [ swD sMig—swD sMgiq ivc [4[

ArQ:- hy BweI! pUry gurU ny (myry ihrdy ivc) prmwqmw dw nwm p`kw itkw id`qw hY (hux mYƒ inScw ho igAw hY ik) sBnW kMmW nwloN prmwqmw dw nwm ismrn dw kMm sRySt hY [1[rhwau[

hy BweI! (jdoN qoN gurU ny myry AMdr hir-nwm idRVH kIqw hY, qdoN qoN) prmwqmw dw nwm hI myry vwsqy vyd (SwsqR AwidkW dI crcw hY) Aqy (jogIAW dw isM|I Awidk) vjwxw ho cukw hY [ prmwqmw dw nwm myry swry kMm isry cwVHdw hY, ieh hir-nwm hI myry vwsqy dyv-pUjw hY, hir nwm ismrnw hI myry vwsqy gurU dI syvw-BgqI krnI hY [1[

hy BweI! (gurU ny myry ihrdy ivc nwm idRVH kr id`qw hY, hux) hir-nwm jpxw hI myry leI purbW smy qIrQ-ieSnwn hY, (qIrQW qy jw ky) sB kuJ (bRwhmxW ƒ) dwn kr dyxw—ieh BI myry vwsqy nwm-ismrn hI hY [ hy BweI! ijhVy mnu`K nwm jpdy hn auh swry su`cy Awcrn vwly bx jWdy hn, nwm jpx vwly hI myry Brw hn myry im`qr hn [2[

hy BweI! (kwrW-ivhwrW dI sPlqw vwsqy lok) sgn (ivcwrdy hn) muhUrq (kFWdy hn) pr myry vwsqy qW hir-nwm hI sB kuJ hY [ dunIAw dy suAwdly pdwrQW ƒ Kw Kw ky r`jxw—(ieh swrw suAwd) myry vwsqy hir-nwm dw ismrn hY [ hy BweI! (qIrQ-jwqRw Awidk imQy hoey) swry Drm-krm myry vwsqy prmwqmw dw nwm hI hY [ iehI hY myry leI piv`qr kwr-ivhwr [3[

hy BweI! prmwqmw (dw nwm) hI swry jIvW dw shwrw hY [ hy nwnk! ijs mnu`K dy mn ivc isr& prmwqmw Aw v`isAw hY ijhVw mnu`K mnoN qnoN pRBU dI is&iq-swlwh krdw rihMdw hY (auh BwgW vwlw hY, pr ieh kMm auhI mnu`K krdw hY) ijs ƒ prmwqmw swD sMgiq ivc r`K ky Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY [4[22[35[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh