ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1144

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਆਵੈ ਕਾਮੀ ॥ ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਰਵਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੧॥ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਮੇਰੈ ਭੰਡਾਰ ॥ ਅਗਮ ਅਮੋਲਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਨਿਹਚਲ ਧਨੀ ॥ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਮਹਿ ਬਨੀ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਰਾ ਸਾਹੁ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਬੇਪਰਵਾਹੁ ॥੨॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਮਨ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ॥੩॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਧਨਵੰਤੇ ਸੇਈ ਪਰਧਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥੪॥੧੭॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 1144}

pdArQ:- hmwrY—myry ihrdy ivc, myry vwsqy [ AMqrjwmI—hryk dy idl dI jwxn vwlw [ AwvY kwmI—kMm AwauNdw hY, hryk kMm svwrdw hY [ roim roim—hryk rom ivc [ rivAw—rc igAw hY [ siqgur pUrY—pUry gurU ny [1[

myrY—myry vwsqy, myry ihrdy ivc [ rqnu—kImqI pdwrQ [ BMfwr—^zwny [ Agm—AphuMc [ Amolw—jo iksy dunIAwvI pdwrQ dy v`ty nwh iml sky [ Apr Apwr—byAMq [1[rhwau[

inhcl DnI—sdw kwiem rihx vwlw mwlk [ mihmw—vifAweI [ pUrw swhu—auh Swh ijs dy Gr ivc koeI iksy qrHW dI kmI nwh hovy [ vyprvwhu—by-muQwj [2[

Bwau—ipAwr [ suAwau—suAwrQ, mnorQ, mMg [ sMq pRswid—gurU-sMq dI ikrpw nwl [ Anhd nwd—iek-rs v`j rhy vwjy [3[

qy—qoN, nwl [ nauiniD—DrqI dy swry nO hI ^zwny [ isau—nwl [ syeI—auh bMdy [ jw kY—ijnHW dy ihrdy ivc [ inDwn—^zwnw [4[

ArQ:- hy BweI! (pUry gurU dI ikrpw nwl) AphuMc qy byAMq prmwqmw dw kImqI nwm myry ihrdy ivc Aw v`isAw hY, ieh AYsw ^zwnw hY jo iksy kImq qoN nhIN iml skdw [1[rhwau[

hy BweI! pUry gurU ny mYƒ (hir-nwm rqn dw) dwn id`qw hY, (hux) sB dy idl dI jwxn vwly hrI dw nwm myry ihrdy ivc v`s irhw hY, hir-nwm myry swry kMm svwr irhw hY, (gurU dI ikrpw nwl) hir-nwm myry rom rom ivc v`s ipAw hY [1[

hy BweI! hux prmwqmw dw nwm hI (myry isr auqy) sdw kwiem rihx vwlw mwlk hY [ hir-nwm dI vifAweI hI sB jIvW dy AMdr soB rhI hY [ hy BweI! hux prmwqmw dw nwm hI (myry vwsqy auh) Swh hY ijs dy Gr ivc koeI kmI nhIN, hir-nwm hI (myry isr auqy auh) mwlk hY ijs ƒ iksy dI muQwjI nhIN [2[

hy BweI! (jdoN qoN pUry gurU ny mYƒ nwm dw dwn id`qw hY, qdoN qoN) prmwqmw dw nwm prmwqmw dy nwm dw ipAwr hI myrI Awqmk ^urwk bx geI hY [ hir-nwm myry mn dI hr vyly dI mMg ho geI hY [ hy BweI! gurU-sMq dI ikrpw nwl prmwqmw dw nwm mYƒ kdy nhIN Bu`ldw [ hy BweI! nwm jpidAW (AMqr Awqmy ieauN pRqIq huMdw hY ik) swry sMgIqk swz iek-rs v`jx l`g pey hn [3[

hy BweI! prmwqmw dI ikrpw nwl mYƒ (aus dw) nwm iml igAw hY (jo myry leI, mwno, DrqI dy swry) nO ^zwny hY [ gurU dI ikrpw nwl myrw ipAwr prmwqmw dy nwm nwl bx igAw hY [

hy nwnk! ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc nwm-^zwnw (Aw v`sdw hY), auhI (Asl) DnwF hn, auhI (lok prlok ivc) qurny-isr mnu`K hn [4[17[30[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ ਤੂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਤੂ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਹਉ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਿ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਉ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮ ਤੇਰੇ ਜੰਤ ਤੂ ਬਜਾਵਨਹਾਰਾ ॥ ਹਮ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਦਾਤਾਰਾ ॥ ਤਉ ਪਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਤੁਮਹਿ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਦਰਦ ਬਿਨਾਸੁ ॥ ਤੁਮਰੀ ਮਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥੩॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰਿ ਜਾਉ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ ॥ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ॥੪॥੧੮॥੩੧॥ {ਪੰਨਾ 1144}

pdArQ:- jIA dwqw—ijMd dyx vwlw [ pRwn dwqw—pRwx dyx vwlw [ suK dwqw—swry suK dyx vwlw [ Twkuru—mwlk [ hau—mYN [ Avru ko—koeI hor [1[

kir—kr ky [ pRB—hy pRBU! ausqiq—is&iq-swlwh [ krau—krauN, mYN krdw rhW [1[rhwau[

jMq—jMqR, swz [ iBKwrI—mMgqy [ dyih—dyihˆ, qUM dyNdw hYN [ qau prswid—qyrI ikrpw nwl [ Gt Gt AMqir—hryk srIr ivc [ qumih—qUM hI [2[

qy—qoN, nwl [ jpIAY—jipAw jw skdw hY [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ gwau—gwauN, mYN gWdw rhW [ drd ibnwsu—drd dw nws [ mieAw—ikrpw [ ibgwsu—KyVw, iKVwau [3[

hau—mYN [ jwau—jwauN, mYN jwvW [ sPl—Pl dyx vwlw [ inrml—piv`qr krn vwlI [ pRB—hy pRBU! gwvY—gWdw rhy [4[

ArQ:- hy pRBU! imhr kr ky (mYƒ ieh) dwiq b^S (ik) mYN idn rwq qyrI is&iq-swlwh krdw rhW [1[rhwau[

hy pRBU! myry vwsqy qUM hI ipqw hYN, myry vwsqy qUM hI mW hYN [ qUM hI mYƒ ijMd dyx vwlw hYN, qUM hI mYƒ pRwx dyx vwlw hYN, qUM hI mYƒ swry suK dyx vwlw hYN [ qUM myrw mwlk hYN, mYN qyrw syvk hW [ qYQoN ibnw hor koeI myrw (Awsrw) nhIN hY [1[

hy pRBU! AsI jIv qyry (sMgIqk) swz hW, qUM (iehnW swzW ƒ) vjwx vwlw hYN [ hy dwqwr! AsI qyry (dr dy) mMgqy hW, qUM swƒ dwn dyNdw hYN [ qyrI imhr nwl hI AsI (byAMq) rMg rs mwxdy Aw rhy hW [ hy pRBU! hryk srIr ivc qUM hI mOjUd hYN [2[

hy pRBU! qyrI imhr nwl (hI) qyrw nwm jipAw jw skdw hY, (imhr kr ik) mYN swD sMgiq ivc itk ky qyry gux gWdw rhW [ hy pRBU! qyrI imhr nwl (hI) myry hryk drd dw nws huMdw hY, qyrI imhr nwl (hI) myry ihrdy-kOl dw iKVwau huMdw hY [3[

hy BweI! mYN Awpxy gurU qoN sdky jWdw hW, aus gurU dw drsn murwdW pUrIAW krn vwlw hY, aus gurU dI syvw jIvn ƒ piv`qr bxWdI hY [ hy myry Twkur! hy myry pRBU! imhr kr, (qyrw dws) nwnk sdw qyry gux gWdw rhy [4[18[31[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਾ ਕਉ ਜੋਹਾਰੁ ॥ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਥਾਨ ॥ ਕੋਟਿ ਅਘਾ ਮਿਟਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥੧॥ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਮੇਲੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਬ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹਿ ॥ ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ਸਭ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਭਗਤ ਅਰਾਧਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਰੰਗਿ ॥੨॥ ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨਹੀ ਭੰਡਾਰ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰ ॥ ਜਾ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ ਸਿਰਿ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੩॥ ਜਿਸ ਕੀ ਓਟ ਤਿਸੈ ਕੀ ਆਸਾ ॥ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਹਮਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਪਾਸਾ ॥ ਰਾਖਿ ਲੀਨੋ ਸਭੁ ਜਨ ਕਾ ਪੜਦਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦਾ ॥੪॥੧੯॥੩੨॥ {ਪੰਨਾ 1144}

pdArQ:- sB qy—sB (pwiqSwhW dy drbwrW) qoN [ jw kw—ijs (pRBU-pwiqSwh) dw [ qw kau—aus ƒ [ johwru—nmskwr [ koit—kRoVW [ AGw—AGW, pwp [ imtih—imt jWdy hn {bhu-vcn} [

srxweI—srn ipAW [ jw kau—ijs (mnu`K) ƒ [ soie—auh (pRBU Awp) hI [1[rhwau[

lKy n jwih—smJy nhIN jw skdy [ Brvwsw—shwrw [ Gt—ihrdw [ swDU kY sMig—gurU dI sMgiq ivc [ ArwDih—AwrwDdy hn, nwm jpdy hn [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ rMig—pRym nwl [2[

dydy—dyNdy, dyNidAW [ qoit—Gwtw, kmI [ Qwip—pYdw kr ky [ auQwpnhwr—nws kr skx vwlw [ n mytY—moV nhIN skdw [ isir pwiqSwhw—(swry) pwiqSwhW dy isr au~qy [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [3[

ijs kI—{sMbMDk ‘kI’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ iqs hI—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ sBu—swrw, hr QW [4[

ArQ:- hy BweI! auh pRBU Awp hI imhr kr ky ijs mnu`K ƒ Awpxy crnW ivc joVdw hY, aus (pRBU) dI srn ivc (rih ky) aus ƒ sdw Awnµd bixAw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! ijs (prmwqmw) dw drbwr sB (pwiqSwhW dy drbwrW) nwloN au~cw hY, aus (pRBU-pwiqSwh) ƒ sdw hI sdw nmskwr krnI cwhIdI hY [ hy BweI! ijs pRBU-pwiqSwh dw mh`l au~cy qoN au~cw hY, aus hrI-pwiqSwh dy nwm dI brkiq nwl kRoVW pwp ^qm ho jWdy hn [1[

hy BweI! ijs pRBU-pwiqSwh dy coj-qmwSy smJy nhIN jw skdy, ijs prmwqmw dw shwrw hryk jIv dy ihrdy ivc hY, auh pRBU-pwiqSwh gurU dI sMgiq ivc irhW (mnu`K dy ihrdy ivc) prgt ho jWdw hY [ aus dy Bgq hr vyly pRym nwl aus dw nwm jpdy rihMdy hn [2[

hy BweI! (dunIAw dy) pwiqSwhW dy isr au~qy sdw kwiem rihx vwlw (pwiqSwh) auh (prmwqmw) hI hY, (jIvW ƒ byAMq dwqW) dyNidAW BI (aus dy) ^zwinAW ivc kmI nhIN huMdI, auh iek iKn ivc pYdw kr ky nws krn dI smrQw vwlw hY [ hy BweI! koeI BI jIv aus dw hukm moV nhIN skdw [3[

hy BweI! (du`KW qoN bcx leI AsW jIvW ƒ) ijs (prmwqmw) dw Awsrw hY, (suKW dI pRwpqI leI BI) ausy dI (shwieqw dI) Aws hY [ hy BweI! du`K (qoN bcx leI, qy) suK (dI pRwpqI leI) AsW jIvW dI aus dy pws hI (sdw Ardws) hY [ hy BweI! Awpxy syvk dI ie`zq prmwqmw hr QW r`K lYNdw hY, nwnk aus dI (hI sdw) is&iq-swlwh krdw hY [4[19[32[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh