ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1143

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੋਹਿ ਦੁਹਾਗਨਿ ਆਪਿ ਸੀਗਾਰੀ ॥ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰੀ ॥ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥ ਗੁਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੧॥ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰੈ ਗ੍ਰਸਤਿ ਅਨੰਦ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭੇਟੇ ਮੋਹਿ ਕੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਪਤਿ ਬੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਆਸਾ ॥ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ ਭਏ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਾਦ ॥੨॥ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੋਪਾਲ ॥ ਤਾ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਤਾ ਕੈ ਬਹੁਤੁ ਨਿਧਾਨ ॥ ਜਾ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਓ ਨਾਮੁ ॥੩॥ ਜਾ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਠਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ ॥ ਤਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥੪॥੧੪॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 1143}

pdArQ:- moih—mYƒ [ dohwgin—{duBwLignI} mMdy BwgW vwlI ƒ [ sIgwrI—isMgwr ilAw, sjw ilAw [ dy—dy ky [ nwim—nwm ivc (joV ky) [ svwrI—sohxI bxw ilAw [ Aru—Aqy {Air—vYrI} sMqwp—klyS [ mweI—mW [1[

sKI—hy sKIE! shyrI—hy shylIho! myrY gRsiq—myry (ihrdy-) Gr ivc [ kir—kr ky [ Byty—iml pey hn [ moih—mYƒ [ kMq—Ksm (-pRBU) jI [1[rhwau[

qpiq—(iqRSnw-A`g dI) sVn [ prgwsw—cwnx [ Anhd Sbd—iek-rs swry swzW dw rwg [ ibsmwd—hYrwn kr dyx vwlI AvsQw [ prswd—ikrpw [2[

jw kau—ijs ƒ, ijs dy ihrdy ivc [ qw kY drsin—aus dy drsn nwl [ inhwl—pRsMn [ qw kY—aus dy AMdr [ inDwn—^zwnw [ siqguir—gurU ny [3[

ByitE—iml ipAw [ sIqlu—SWq [ jpnw—jpidAW [ Bwey—ipAwry l`gy [ qw kI—auhnW dI [ rynu—crn-DUV [ ibrlw ko—koeI ivrlw mnu`K [4[

ArQ:- hy myrI sKIE! hy myrI shylIE! myry (ihrdy-) Gr ivc Awqmk Awnµd bx igAw hY, (ikauNik) myry Ksm (-pRBU) jI imhr kr ky mYƒ iml pey hn [1[rhwau[

hy shylIE! (mYN) mMdy BwgW vwlI (sW) mYƒ (Ksm-pRBU ny) Awp (Awqmk jIvn dy gihixAW nwl) sjw ilAw, (mYƒ sohxw Awqmk) rUp dy ky (sohxw) pRym b^S ky (Awpxy) nwm ivc (joV ky aus ny mYƒ) sohxy Awqmk jIvn vwlI bxw ilAw [ hy shylIE! (myry AMdroN) du`K imt igAw hY swry klyS imt gey hn (ieh swrI imhr gurU ny krweI hY, gurU ny hI kMq-pRBU nwl imlwieAw hY) siqgurU hI (myry vwsqy) myrI mW myrw ipau bixAw hY [1[

hy shylIE! (hux myry AMdroN iqRSnw-A`g dI) sVn bu`J geI hY, myrI hryk Aws pUrI ho geI hY, (myry AMdroN mwieAw dy moh dy swry) hnyry imt gey hn, (myry AMdr Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx ho igAw hY (hux ieauN ho igAw hY ijvyN) iek-rs swry swzW dw rwg (myry AMdr ho irhw hY) (myry AMdr) Acrj qy hYrwn krn vwlI (au~cI Awqmk AvsQw bx geI hY) [ (hy shylIE! ieh sB kuJ) pUrw gurU hI (krn vwlw hY, ieh) pUry (gurU dI hI) imhr hoeI hY [2[

hy shylIE! ijs (suBwgI) dy AMdr gopwl-pRBU prgt ho jWdw hY, aus dy drsn dI brkiq nwl sdw inhwl ho jweIdw hY [ hy shylIE! ijs mnu`K ƒ gurU ny prmwqmw dw nwm (-^zwnw) dy id`qw, aus dy ihrdy ivc swry (Awqmk) gux pYdw ho jWdy hn aus dy AMdr (mwno) Bwrw ^zwnw iek`Tw ho jWdw hY [3[

hy shylIE! ijs mnu`K ƒ Awpxw mwlk-pRBU iml pYNdw hY, prmwqmw dw nwm hr vyly jpidAW aus dw mn aus dw qn TMFw-Twr ho jWdw hY [

hy nwnk! AwK—hy BweI! ijhVy mnu`K prmwqmw ƒ ipAwry l`gx l`g pYNdy hn, koeI ivrlw (vfBwgI) mnu`K auhnW dy crnW dI DUV hwsl krdw hY [4[14[27[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥ ਬੇਸੁਆ ਭਜਤ ਕਿਛੁ ਨਹ ਸਰਮਾਵੈ ॥ ਸਾਰੋ ਦਿਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬਜਰ ਸਿਰਿ ਪਰੈ ॥੧॥ ਮਾਇਆ ਲਗਿ ਭੂਲੋ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਣਹਾਰੈ ਰਾਚਿ ਰਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਬਿਉਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਹਾਇ ॥ ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕਉਡੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਅੰਧ ਬਿਉਹਾਰ ਬੰਧ ਮਨੁ ਧਾਵੈ ॥ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਜੀਅ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥੨॥ ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ ॥ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥ ਤੜਫਿ ਮੂਆ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮੀਨਾ ॥੩॥ ਜਿਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਰਿ ਆਪਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਜਪੁ ਜਾਪਿ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 1143}

pdArQ:- icqvq—icqvidAW, socidAW [ Awlku—Awls [ Bjq—BogidAW [ bjr—ibjlI [ isir—isr auqy [1[

lig—l`g ky, pY ky [ BUlo—kurwhy ipAw hoieAw hY [ BulwvxhwrY—kurwhy pwx dI smrQw vwly hrI ny [ rwic rihAw—mgn ho irhw hY [ ibauhwr—ivhwrW ivc [1[rhwau[

mwieAw rMg—mwieAw dy coj-qmwSy [ ibhwie—(aumr) bIqdI hY [ gVbV—(ihswb ivc) hyrw PyrI [ rMgu—ipAwr [ kaufI—qu`C mwieAw ivc [ lwie—lw ky [ AMD ibauhwr—(mwieAw dy moh ivc) AMnHy kr dyx vwly kwr-ivhwr [ bMD—bMDn [ DwvY—dOVdw hY [ jIA mih—ihrdy ivc [2[

krq krq—kridAW kridAW [ iev hI—iesy qrHW [ kwrj—kMm {bhu-vcn} [ kwim—kwm-vwsnw ivc [ qViP mUAw—duKI ho ho ky Awqmk mOq shyVI jWdw hY [ mInw—m`CI [3[

jwip—jwpy, jpdw hY [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy BweI! jgq mwieAw dy moh ivc Ps ky kurwhy ipAw rihMdw hY [ (pr jgq dy BI kIh v`s?) kurwhy pw skx vwly prmwqmw ny Awp (hI jgq ƒ) kurwhy pwieAw hoieAw hY (ies vwsqy jgq) ivArQ ivhwrW ivc hI mgn rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (kurwhy ipAw hoieAw mnu`K) pwp socidAW (rqw BI) iF`l nhIN krdw, vysuAw dy duAwry qy jwxoN BI rqw Srm nhIN krdw [ (mwieAw dI ^wqr) swrw hI idn mjUrI kr skdw hY, pr jdoN prmwqmw dy ismrn dw vylw huMdw hY (qdoN ieauN huMdw hY ijvyN ies dy) isr auqy ibjlI pY jWdI hY [1[

hy BweI! mwieAw dy coj-qmwSy vyKidAW hI (kurwhy pey mnu`K dI aumr) bIq jWdI hY, qu`C ijhI mwieAw ivc ipAwr pw ky (rozwnw kwr-ivhwr ivc BI) hyrw-vyrI krdw rihMdw hY [ hy BweI! mwieAw dy moh ivc AMnHw kr dyx vwly kwr-ivhwr dy bMDnW vl (kurwhy pey mnu`K dw) mn dOVdw rihMdw hY, pr pYdw krn vwlw prmwqmw ies dy ihrdy ivc nhIN Xwd AwauNdw [2[

hy BweI! (kurwhy ipAw mnu`K) iesy qrHW kridAW kridAW du`K Bogdw hY, mwieAw vwly (ies dy) kMm kdy mu`kdy hI nhIN [ kwm-vwsnw ivc, kRoD ivc, loB ivc (ies dw) mn fu`bw rihMdw hY; ijvyN m`CI pwxI qoN ibnw qVP mrdI hY, iqvyN nwm qoN ibnw ivkwrW ivc luC luC ky ieh Awqmk mOq shyV lYNdw hY [3[

pr, hy BweI! pRBU jI Awp ijs mnu`K dy rKvwly bx gey, auh mnu`K sdw hI pRBU dw nwm jpdw hY [ hy nwnk! ijs mnu`K ƒ (pRBU dI ikrpw nwl) pUrw gurU iml pYNdw hY, auh swD sMgiq ivc rih ky prmwqmw dy gux gWdw hY [4[15[28[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਸਾਚ ਸਬਦੁ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਜਾਹਿ ॥੧॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜੀਅ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਭਾਈ ਤਾਰਿ ਲਏ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਸੇ ਜਨ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਆਗੈ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥ ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਰਿ ਇਹੁ ਤਤੁ ਸਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣੁ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਜਿਸੁ ਲੜਿ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ ॥੩॥ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਕਾ ਆਪਿ ॥ ਅਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪੇ ਜਾਪਿ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੇਰੈ ਹਾਥਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥਿ ॥੪॥੧੬॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 1143-1144}

pdArQ:- kry—(prmwqmw) krdw hY [ so pwey—auh (mnu`K hir-nwm) pRwpq kr lYNdw hY [ mMin—min, mn ivc [ swc sbdu—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [ iklivK—(swry) pwp [ jwih—dUr ho jWdy hn {bhu-vcn} [1[

jIA ko—ijMd dw [ AwDwru—Awsrw [ prswid—ikrpw nwl [ BweI—hy BweI! swgr—smuMdr [1[rhwau[

inDwnu—^zwnw [ sy jn—auh bMdy {bhu-vcn} [ mwnu—Awdr [ shj—Awqmk Afolqw [ AwgY—prmwqmw dI hzUrI ivc [2[

jugh jugMqir—jugh jug AMqir, hryk jug ivc [ qqu—AslIAq [ swru—q`q, AslIAq, incoV [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ liV—p`ly nwl [ jwgY—jwg pYNdw hY [3[

mihmw—vifAweI, soBw [ Awpy—Awp hI [ jwip—(qUM) jpdw hYN [ siB—swry [ hwiQ—h`Q ivc, v`s ivc [ pRB—hy pRBU! sd—sdw [ swiQ—nwl [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm (mnu`K dI) ijMd dw Awsrw hY [ (ies vwsqy) gurU dI ikrpw nwl (ieh nwm) sdw jipAw kro, (pRBU dw nwm) sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lYNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijs mnu`K au~qy) prmwqmw AwpxI imhr krdw hY, auh mnu`K (hir-nwm dw ismrn) pRwpq kr lYNdw hY, auh mnu`K prmwqmw dw nwm Awpxy mn ivc vsw lYNdw hY, auh mnu`K sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dw Sbd Awpxy ihrdy ivc Awpxy mn ivc itkweI r`Kdw hY (ijs dI brkiq nwl mnu`K dy) AnykW jnmW dy pwp dUr ho jWdy hn [1[

hy BweI! ijnHW mnu`KW dy m`Qy au~qy prmwqmw ny ies nwm-^zwny dI pRwpqI ilKI huMdI hY, auh mnu`K (nwm jp ky) prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr pWdy hn [ hy BweI! prmwqmw dy gux gwieAw kro, (gux gwvx dI brkiq nwl) Awqmk Afolqw dy suK Awnµd (pRwpq huMdy hn), (ijs mnu`K ƒ jgq ivc) koeI jIv BI shwrw nhIN dyNdw, aus ƒ prmwqmw dI hzUrI ivc QW imldI hY [2[

hy BweI! (jug koeI BI hovy) hryk jug ivc prmwqmw dw ismrn hI (Awqmk jIvn jIaUx dI) shI ivcwr hY (ieh nwm-ismrn hI jIvn-jugiq dw) q`q hY incoV hY [ pr, ijs mnu`K ƒ prmwqmw Awp Awpxy lV lw lYNdw hY, auhI l`gdw hY, auhI mnu`K (mwieAw dy moh dI nINd ivc) AnykW jnmW dw su`qw hoieAw jwg pYNdw hY [3[

hy pRBU! qyry Bgq (qyry shwry hn), qUM Awp Awpxy BgqW dw (sdw rwKw hYN) [ (BgqW ivc bYT ky) qUM Awp hI AwpxI vifAweI krdw hYN [ hy nwnk dy pRBU! swry hI jIA jMq qyry v`s ivc hn, qUM sB jIvW dy sdw AMg-sMg rihMdw hYN [4[16[29[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh