ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1141

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਦੁਖ ਭੰਜ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਬਹਿ ਨ ਝੂਰੀ ॥੧॥ ਅੰਤਰਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਰੰਗਿ ਗੁਲਾਲ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਨਿਭਰੰਤਾ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਚੂਕੀ ਕਾਣੇ ॥੩॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਸਦ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਤਾ ॥ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥੮॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 1141}

pdArQ:- cIiq—ic`q ivc [ AwvY—(prmwqmw) Aw v`sdw hY [ siB—swry [ BMj—nws [ n JUrI—icMqw i&kr nhIN krdw [1[

AMqir—(ijs mnu`K dy) ihrdy ivc [ rwmrwie—pRBU-pwiqSwh [ Awie—Aw ky [ guir pUrY—pUry gurU dI rwhIN [ rMgu—Awqmk Awnµd [1[rhwau[

ko—dw [ pUry—isry cVH jWdy hn [ rMig—rMg ivc [ inhwl—pRsMn, iKVy-m`Qy [2[

sd—sdw [ inBrMqw—BRWqI qoN ibnw, Btkxw qoN bc jWdw hY [ cUkI—mu`k jWdI hY [ kwxy—kwix, muQwjI [3[

shj Gru—Awqmk Afolqw dw itkwxw [ suMin—suMn ivc, aus AvsQw ivc ij`Qy mwiek PurinAW vloN suM\ hI suM\ hY, APur AvsQw ivc [ kIrqnu—is&iq-swlwh [ mwinAw—pqIj jWdw hY, ig`J jWdw hY [4[

ArQ:- hy BweI! pUry gurU dI rwhIN ijs mnu`K dy ihrdy ivc pRBU-pwiqSwh prgt ho jWdw hY, aus dy AMdr rMg lw dyNdw hY (Awqmk Awnµd bxw dyNdw hY) [1[rhwau[

hy BweI! (jdoN iksy mnu`K dy) ihrdy ivc prmwqmw Aw v`sdw hY, qdoN aus dy AMdr bVw Awnµd bx jWdw hY, qdoN aus dy swry du`KW dw nws ho jWdw hY, qdoN aus dI hryk s`Dr pUrI ho jWdI hY, qdoN auh kdy BI koeI icMqw-i&kr nhIN krdw [1[

hy BweI! (jdoN iksy mnu`K dy) ihrdy ivc prmwqmw Aw v`sdw hY, qdoN auh (mwno) sB dw rwjw bx jWdw hY, qdoN aus dy swry kMm isry cVH jWdy hn, qdoN auh gUVHy Awqmk Awnµd ivc msq rihMdw hY, qdoN auh sdw hI iKVy-m`Qy rihMdw hY [2[

hy BweI! (jdoN prmwqmw iksy mnu`K dy) ihrdy ivc Aw v`sdw hY, qdoN auh sdw leI nwm-Dn dw Swh bx jWdw hY, qdoN auh sdw leI mwieAw dI ^wqr Btkxw qoN bc jWdw hY, qdoN auh swry (Awqmk) Awnµd mwxdw hY, qdoN aus ƒ iksy dI muQwjI nhIN rih jWdI [3[

hy BweI! (jdoN prmwqmw iksy mnu`K dy) ihrdy ivc Aw prgtdw hY, qdoN auh mnu`K Awqmk Afolqw dw itkwxw l`B lYNdw hY, qdoN auh aus Awqmk AvsQw ivc lIn rihMdw hY ijQy mwieAw vwly Purny nhIN au~Tdy, qdoN auh sdw prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY, hy nwnk! qdoN aus dw mn prmwqmw nwl ig`J jWdw hY [4[8[21[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਰੰਜੀਵੀ ॥ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ ॥ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਕੁਟੰਬੁ ਹਮਾਰਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੀ ॥੧॥ ਹਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭਹਿ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪਿਤਾ ਸੰਗਿ ਮੇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਊਚੇ ॥ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਅਪੂਛੇ ॥ ਰਾਜੁ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਹੀ ਨਿਹਚਲੁ ॥ ਮਾਲੁ ਹਮਾਰਾ ਅਖੂਟੁ ਅਬੇਚਲੁ ॥੨॥ ਸੋਭਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ ॥ ਬਾਜ ਹਮਾਰੀ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ॥ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਘਰਿ ਘਰਿ ਹੋਈ ॥ ਭਗਤਿ ਹਮਾਰੀ ਸਭਨੀ ਲੋਈ ॥੩॥ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਾਝ ॥ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਰਲਿ ਕੀਨੀ ਸਾਂਝ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਪਿਤਾ ਪਤੀਨੇ ॥ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਏਕੈ ਰੰਗਿ ਲੀਨੇ ॥੪॥੯॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 1141}

pdArQ:- bwpu—ipqw, pRBU-ipqw [ sd—sdw [ sd crMjIvI—sdw icrMjIvI, sdw hI kwiem rihx vwlw [ BweI—sqsMgI, Awqmk jIvn dI sWJ r`Kx vwly [ jIvI—Awqmk jIvn vwly [ AibnwsI—At`l Awqmk jIvn vwly [ kutMbu—prvwr, ieMdRIAW, ibRqIAW [ inj Gir—Awpxy (Asl) Gr ivc, pRBU-crnW ivc [ vwsI—v`sx vwlw, itky rihx vwlw [1[

hm—AsW [ suKu—Awqmk Awnµd [ sBih—swry (BweI, mIq, kutMb) [ suhyly—suKI [ guir pUrY—pUry gurU ny [ sMig—nwl [ myly—imlw id`qw [1[rhwau[

mMdr myry—myry Gr, myrI ijMd dy itky rihx vwly Awqmk AsQwn, auh AvsQw ij`Qy myrI ijMd itkI rihMdI hY [ qy—qoN [ dys myry—myrI ijMd dy Awqmk itkwxy [ ApUCy—(jm dI) pu`C qoN pry [ inhclu—sdw kwiem rihx vwlw [ rwju—hkUmq, Awpxy ieMidRAW au~qy hkUmq [ mwlu—srmwieAw, hir-nwm-srmwieAw [ AKUtu—kdy nwh mu`kx vwlw [ Abyclu—Aibclu, sdw kwiem rihx vwlw [2[

sB jug AMqir—swry jugW ivc [ bwj—mShUrI [ Qwn Qnµqir—Qwn Qwn AMqir, hryk QW ivc [ kIriq—vifAweI [ Gir Gir—hryk Gr ivc [ Bgiq—syvw-mwnqw [ loeI—lokW ivc [3[

mwJ—(swfy) ihrdy ivc [ ril—rl ky, iml ky [ sWJ—ipAwr [ jau—jdoN [ pqIny—(pu`qr au~qy) pRsMn ho gey [ eykY rMig—ieko ipAwr ivc [ lIny—lIn ho gey, iek-imk ho gey [4[

ArQ:- hy BweI! jdoN pUry gurU ny mYƒ pRBU-ipqw dy nwl imlw id`qw, mYƒ Awqmk Awnµd pRwpq ho igAw, qdoN (myry nwl sMbMD r`Kx vwly mIq BweI swry ieMdRy—ieh) swry hI (Awqmk Awnµd dI brkiq nwl) suKI ho gey [1[rhwau[

hy BweI! (jdoN pUry gurU ny mYƒ pRBU-ipqw nwl imlw idqw, qdoN mYƒ inScw bx igAw ik) AsW jIvW dw pRBU-ipqw sdw kwiem rihx vwlw hY, myry nwl Awqmk jIvn dI sWJ r`Kx vwly BI sdw hI Awqmk jIvn vwly bx gey, myry nwl hir-nwm-ismrn dI pRym r`Kx vwly sdw leI At`l jIvn vwly ho gey, (swrIAW ieMdRIAW dw) myrw prvwr pRBU-crnW ivc itky rihx vwlw bx igAw [1[

hy BweI! (jdoN pUry gurU ny mYƒ pRBU-ipqw dy nwl imlw id`qw, qdoN myrI ijMd dy itky rihx vwly) itkwxy swrIAW (mwiek pRyrnw) qoN au~cy ho gey, myrI ijMd dy Awqmk AsQwn ieqny au~cy ho gey ik
jm-rwj au~Qy kuJ pu`Cx-jogw hI nwh irhw [ qdoN myrI Awpxy ieMidRAW au~qy hkUmq sdw leI At`l ho geI, qdoN myry pws ieqnw nwm ^zwnw iek`Tw ho igAw, jo mu`k hI nwh sky, jo sdw leI kwiem rhy [2[

hy BweI! (jdoN pUry gurU ny mYƒ pRBU-ipqw nwl imlw id`qw, mY­ƒ smJ Aw geI ik ieh jo pRBU dI soBw) swry jugW ivc ho rhI hY myry vwsqy BI iehI soBw hY (ieh jo) hryk QW ivc (pRBU dI) vifAweI ho rhI hY myry leI BI iehI vifAweI hY, (ieh jo) hryk Gr ivc (pRBU dI) is&iq-swlwh ho rhI hY, myry leI BI iehI hY, (ieh jo) sBnW lokW ivc (pRBU dI) BgqI ho rhI hY myry leI BI iehI hY (pRBU-crnW ivc imlwp dI brkiq nwl mYƒ iksy soBw mShUrI kIrqI mwx-Awdr dI vwsnw nhIN rhI) [3[

hy BweI! (jdoN pUry gurU ny mYƒ pRBU-ipqw nwl imlw id`qw) pRBU-ipqw jI myry ihrdy ivc prgt ho pey, pRBU-ipqw ny myry nwl ieauN ipAwr pw ilAw ijvyN ipau Awpxy pu`qr nwl ipAwr bxWdw hY [

hy nwnk! AwK—jdoN ipqw-pRBU (Awpxy iksy pu`qr au~qy) dieAwvwn huMdw hY, qdoN pRBU-ipqw qy jIv-pu`qr ie`ko ipAwr ivc iek-imk ho jWdy hn [4[9[22[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ॥ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਬਖਸਾਤੇ ॥ ਜਿਸੁ ਪਾਪੀ ਕਉ ਮਿਲੈ ਨ ਢੋਈ ॥ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਇ ॥ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਆਦੇਸੁ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਦੇਸੁ ॥ ਚੂਕਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ ਖਸਮੁ ਤੂਹੈ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰਾਇਆ ॥੨॥ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਸਿਰਿ ਸਰਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭਿ ਫਲ ਪਾਏ ॥ ਚਿੰਤ ਗਈ ਲਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ॥੩॥ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਤੂਠਾ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੂਠਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇਖਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ ॥੪॥੧੦॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 1141}

pdArQ:- inrvYr—hy iksy nwl vYr nwh r`Kx vwly! dwqy—hy dwqwr! bKswqy—b^Sx vwly [ kau—ƒ [ FoeI—Awsrw [ inrmlu—piv`qr [1[

mnwie—mnw ky, pRsMn kr ky [ pwey—hwsl kr ley [1[rhwau[

pwrbRhm—hy pwrbRhm! Awdysu—nmskwr [ cUkw—mu`k igAw [ pVdw—mwieAw dy moh vwlI iv`Q [ ndrI AwieAw—id`s ipAw [ rwieAw—hy pwiqSwh! [2[

iqsu Bwxw—aus (pRBU) ƒ cMgw l`gy [ kwst—kwT, l`kV [ Ql isir—Ql dy isr au~qy [ sirAw—sr, srovr [ siB—swry [ siqgur pwey—gurU dI crnIN [3[

hrwmKor—ibgwnw h`k Kwx vwlw [ qUTw—dieAwl ho jWdw hY [ sIqlu—TMFw, SWq [ min—mn ivc [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ vUTw—v`s ipAw [ dyiK—vyK ky [ inhwlw—pRsMn [4[

ArQ:- hy BweI! gurU ƒ ihrdy ivc vsw ky (mnu`K) swry (ie`iCq) Pl hwsl kr lYNdw hY [ gurU ƒ pRsMn kr ky (mnu`K) Awqmk Awnµd pRwpq kr lYNdw hY [1[rhwau[

hy iksy nwl vYr nwh r`Kx vwly gurU purK! hy dwqwr pRBU! AsI (jIv) Bu`lW krn vwly hW, qusI (swfIAW) Bu`lW b^Sx vwly ho [ hy siqgurU! ijs pwpI ƒ hor ikqy Awsrw nhIN imldw, jdoN auh qyrI srn Aw jWdw hY, qW auh piv`qr jIvn vwlw bx jWdw hY [1[

hy gurU! hy pRBU! (qYƒ myrI) nmskwr hY [ (AsW jIvW dw ieh) mn (ieh) qn qyrw hI id`qw hoieAw hY (jo kuJ id`s irhw hY) swrw qyrw hI dys hY (hr QW qUM hI v`s irhw hYN) [ hy sB jIvW dy pwiqSwh! qUM (sB dw) Ksm hYN [ (jdoN iksy jIv dy AMdroN mwieAw dy moh dw) prdw mu`k jWdw hY qdoN qUM aus ƒ id`s pYNdw hYN [2[

hy BweI! jy aus pRBU ƒ cMgw l`gy qW su`ky kwT hry ho jWdy hn, Ql au~qy srovr bx jWdw hY [ jdoN koeI mnu`K aus pRBU ƒ cMgw l`g pey, qdoN auh swry Pl pRwpq kr lYNdw hY, gurU dI crnIN l`g ky (aus dy AMdroN) icMqw dUr ho jWdI hY [3[

hy BweI! prwieAw h`k Kwx vwly gux-hIn mnu`K au~qy BI jdoN prmwqmw dieAwvwn ho jWdw hY, aus dw mn aus dw qn SWq ho jWdw hY, aus dy mn ivc Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl Aw v`sdw hY [ hy nwnk! ijnHW syvkW auqy gurU prmwqmw dieAwl huMdy hn auh drsn kr ky inhwl ho jWdy hn [4[10[23[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh