ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1140

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਹੋਵੈ ਬਾਹਰਿ ॥ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਵਿਸਰੈ ਨਰਹਰਿ ॥ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ॥ ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਕੜੇ ਕੜਿ ਪਚਿਆ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਖਪਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ ॥ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਅਨਿਆਇ ਕੋ ਮਰਤਾ ॥ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ॥ ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰਿ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ਧਿਙਾਣੈ ॥ ਤਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਭੂਲਿ ਰੰਞਾਣੈ ॥ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਜੋ ਹੋਇ ਸਭੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ॥ ਤਬ ਕਾੜਾ ਛੋਡਿ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਸੋਤੇ ॥੩॥ ਪ੍ਰਭ ਤੂਹੈ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰਹਿ ਨਿਬੇਰਾ ॥ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤਿ ਇਕੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੫॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 1140}

pdArQ:- qau—qdoN, qW hI [ kVIAY—icMqw krIdI hY, iK`JIdw hY [ ivsrY—Bu`l jWdw hY [ nrhir—prmwqmw [ Bwey—cMgw l`gdw hY [ ikAw kVIAY—JUrn dI loV nhIN pYNdI [ jW—jdoN [1[

moih—moh ivc (Ps ky) [ kVy kiV—kiV kiV, iK`J iK`J ky [ picAw—sV mrdw hY [ BRim—Btk ky [ KipAw—duKI huMdw hY [1[rhwau[

AinAwie—A-inAwie, inAW dy ault, prmwqmw dy hukm qoN bwhrw [ ko—koeI jIv [ BrpUir—hr QW, nkw-nk [ smwhI—(hy pRBU!) qUM ivAwpk hYN [2[

iD|wxY—bdo bdI, prmwqmw qoN by-vsw [ BUil—Bu`l ky, BulyKy nwl [ rM\wxY—duKI krdw hY [ guir—gurU ny [ pRB qy—pRBU qoN, pRBU dy hukm nwl [ kwVw—iK`J, icMqw [ Coif—C`f ky [ AicMq—by-i&kr [ soqy—sONdy hW, rihMdy hW [3[

pRB—hy pRBU! Twkuru—mwlk [ sBu ko—hryk jIv [ krih—qUM krdw hYN [ inbyrw—&Yslw [ duqIAw—dUjw, qYQoN ibnw koeI hor [ nwsiq—n Asiq, nhIN hY {AiÔq} [ pYj—lwj, ie`zq [4[

ArQ:- hy BweI! mwieAw dy moh ivc PisAw hoieAw mnu`K iK`J iK`J ky Awqmk mOq mrdw rihMdw hY [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw (mwieAw dI ^wqr) Btk ky Btk ky Btk ky ^uAwr huMdw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! jy (jIv ƒ ieh i^Awl bixAw rhy ik prmwqmw mYQoN v`Krw) ikqy dUr hY, qdoN (hr g`ly) icMqw krIdI hY [ qdoN BI Jurdy rhIdw hY jy prmwqmw (swfy mnoN) Bu`l jwey [ jdoN (prmwqmw qoN ibnw) koeI hor pdwrQ (prmwqmw nwloN vDIk) ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY, qdoN (BI) Jurdy rhIdw hY [ pr jdoN (ieh XkIn bixAw rhy ik prmwqmw) hryk QW ivAwpk hY, qdoN icMqw-Jorw imt jWdw hY [1[

hy BweI! jy (ieh i^Awl itikAw rhy ik prmwqmw qoN ibnw) koeI hor kuJ kr skx vwlw hY, qdoN icMqw-i&kr ivc Psy rhIdw hY [ qdoN BI JUrIdw hY jy ieh i^Awl bxy ik koeI pRwxI prmwqmw dy hukm qoN bwhrw mr skdw hY [ jy ieh XkIn itk jwey ik prmwqmw swfIAW loVW jwxdw nhIN hY, qW BI Jurdy rhIdw hY [ pr, hy pRBU! qUM qW hr QW mOjUd hYN, iPr AsI icMqw-i&kr ikauN krIey? [2[

hy BweI! kuJ BI prmwqmw dy hukm qoN bwhrw nhIN huMdw, iksy ƒ BI auh BulyKy nwl duKI nhIN krdw, iPr icMqw-i&kr ikauN kIqw jwey? hy BweI! gurU ny ieh d`isAw hY ik jo kuJ huMdw hY sB pRBU dy hukm nwl hI huMdw hY [ ies vwsqy AsI qW icMqw-i&kr C`f ky (aus dI rzw ivc) by-i&kr itky hoey hW [3[

hy pRBU! qUM sB jIvW dw mwlk hYN, hryk jIv qyrw (pYdw kIqw hoieAw) hY [ ijvyN qyrI rzw huMdI hY, qUM (jIvW dI iksmq dw) &Yslw krdw hYN [ hy pRBU! qYQoN ibnw (qyry brwbr dw) hor koeI nhIN hY, qUM hI hr QW ivAwpk hYN [ hy nwnk! (pRBU dy dr qy hI Ardws kirAw kr ik, hy pRBU!) mYN qyrI srn AwieAw hW, myrI lwj r`K [4[5[18[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਨੁ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਿਕਾਰੀ ॥ ਬਿਨੁ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨਹਾਰੀ ॥ ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥੇ ਸਭਿ ਕਾਜ ॥੧॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਰਿਆ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰਿ ਪਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਨੁ ਜਿਹਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਬਕਤਾ ॥ ਬਿਨੁ ਸ੍ਰਵਨਾ ਕਹਾ ਕੋ ਸੁਨਤਾ ॥ ਬਿਨੁ ਨੇਤ੍ਰਾ ਕਹਾ ਕੋ ਪੇਖੈ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਰੁ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥੨॥ ਬਿਨੁ ਬਿਦਿਆ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ॥ ਬਿਨੁ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਡਿਤ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਕਹਾ ਮਨੁ ਠਹਰਾਨਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥੩॥ ਬਿਨੁ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਬਿਨੁ ਹਉ ਤਿਆਗਿ ਕਹਾ ਕੋਊ ਤਿਆਗੀ ॥ ਬਿਨੁ ਬਸਿ ਪੰਚ ਕਹਾ ਮਨ ਚੂਰੇ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰੇ ॥੪॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨੁ ॥ ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨੁ ॥ ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਬਿਕਾਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥੫॥੬॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 1140}

pdArQ:- kYsy—ikho ijhw? Pbdw nhIN [ inriqkwrI—nwc [ kMT—glw [ jIl—qMdI [ siB—swry [1[

khhu—d`so [ ko—kOx? kYsy—ikvyN? [1[rhwau[

ijhvw—jIB [ khw—khW? ik`Qy? ko—koeI [ bkqw—bolx-jogw [ sRvn—kMn [ pyKY—vyK skdw hY [ khI n lyKY—ikqy BI lyKy ivc nhIN, ikqy BI ie`zq nhIN pw skdw! [2[

Amr—hukm [ rwj mMifq—rwj dI sjwvt [ Thrwnw—itk skdw hY [ baurwnw—J`lw [3[

bYrwgu—auprwmqw, inrmohqw [ hau—haumY [ bis—v`s ivc [ pMc—kwmwidk pMjy [ cUry—mwirAw jw sky [ sd—sdw [4[

dIiKAw—aupdyS [ igAwnu—Awqmk jIvn dI sUJ [ ibnu pyKy—vyKx qoN ibnw [ khu—d`so [ kYso—ikho ijhw? ibnu BY—fr-Adb qoN ibnw [ kQnI srb—swrI khxI [ ivkwr—ivkwrW dw mUl [ nwnk—hy nwnk! [5[

ArQ:- hy BweI! d`s, prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw kOx sMswr-smuMdr qoN pwr lµG skdw hY? gurU dI srn pYx qoN ibnw ikvyN koeI pwr lµG skdw hY? [1[rhwau[

hy BweI! (nwc dy nwl) swzW qoN ibnw nwc Pbdw nhIN [ gly qoN ibnw koeI gveIAw gw nhIN skdw [ qMdI qoN ibnw rbwb nhIN v`j skdI [ (iesy qrHW) prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw (dunIAw vwly hor) swry kMm ivArQ cly jWdy hn [1[

hy BweI! jIB qoN ibnw koeI bolx-jogw nhIN ho skdw, kMnW qoN ibnw koeI sux nhIN skdw [ A`KW qoN ibnw koeI vyK nhIN skdw [ (iesy qrHW) prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw mnu`K iksy pu`C-igC ivc nhIN hY [2[

hy BweI! iv`idAw pRwpq krn qoN ibnw koeI pMifq nhIN bx skdy [ (rwijAW dy) hukm qoN ibnw rwj dIAW sjwvtW iksy kMm nhIN [ (Awqmk jIvn dI) sUJ qoN ibnw mnu`K dw mn ikqy itk nhIN skdw [ hy BweI! prmwqmw dy nwm qoN ibnw swrw jgq J`lw hoieAw iPrdw hY [3[

hy BweI! jy vYrwgI dy AMdr mwieAw vloN inrmohqw nhIN, qW auh vYrwgI kwhdw? haumY ƒ  iqAwgx qoN ibnw koeI iqAwgI nhIN AKvw skdw [ kwmwidk pMjW ƒ v`s krn qoN ibnw mn mwirAw nhIN jw skdw [ hy BweI! prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw mnu`K sdw hI sdw hI icMqw-i&krW ivc ipAw rihMdw hY [4[

hy BweI! gurU dy aupdyS qoN ibnw Awqmk jIvn dI sUJ nhIN pY skdI [ hy BweI! auh smwDI kwhdI, jy Awpxy ieSt dw drsn nhIN huMdw? hy BweI! prmwqmw dw fr-Adb ihrdy ivc r`Kx qoN ibnw mnu`K dI swrI cuMc-igAwnqw ivkwrW dw mUl hY [ hy nwnk! AwK—hy BweI! prmwqmw dy dr qy phuMcwx vwlI ieh ivcwr hY [5[6[19[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥ ਕਾਮ ਰੋਗਿ ਮੈਗਲੁ ਬਸਿ ਲੀਨਾ ॥ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਰੋਗਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਪਤੰਗਾ ॥ ਨਾਦ ਰੋਗਿ ਖਪਿ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ ॥੧॥ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਹਵਾ ਰੋਗਿ ਮੀਨੁ ਗ੍ਰਸਿਆਨੋ ॥ ਬਾਸਨ ਰੋਗਿ ਭਵਰੁ ਬਿਨਸਾਨੋ ॥ ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਰੋਗ ਮਹਿ ਬਧੇ ਬਿਕਾਰਾ ॥੨॥ ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ ॥ ਰੋਗੇ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ ॥ ਰੋਗ ਬੰਧ ਰਹਨੁ ਰਤੀ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗੁ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਿਸੁ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਰੋਗਹੁ ਕਢਿ ਲਇਆ ॥ ਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਰੋਗੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1140-1141}

pdArQ:- kau—ƒ [ roig—rog ny [ mYglu—hwQI [ bis—v`s ivc [ roig—rog ivc [ pic muey—sV muey [ idRsit roig—vyKx dy rog ivc [ nwd—(GMfy hyVy dI) Awvwz (ihrnW ƒ PVn leI mVHy hoey GVy dI) Awvwz [ kurMgw—ihrn [1[

jogI—(pRBU ivc) juiVAw hoieAw [1[rhwau[

mInu—m`C {puilMg} [ gRisAwno—pkiVAw hoieAw [ bwsn—sugMDI [ hyq—moh [ iqRibiD rog mih—iqRguxI mwieAw dy moh ivc [ bDy—b`Jy hoey [ ibkwrw—ivkwr, AYb [2[

rogy—rog ivc hI [ iPir iPir—muV muV [ BrmY—Btkdw hY [ bMDu—bMDn [ rhnu—Btkxw qoN ^lwsI, SWqI, itkwau [ rqI—rqw Br BI [ kqih—iksy qrHW BI [3[

pwrbRhim—pwrbRhm ny [ pkiV—PV ky [ roghu—rog qoN [ guir—gurU ny [4[

ArQ:- hy BweI! ijhVw ijhVw jIv (jgq ivc) id`s irhw hY, hryk iksy n iksy rog ivc PisAw hoieAw hY [ (Asl) jogI myrw siqgurU (sB) rogW qoN rihq hY [1[rhwau[

hy BweI! (prmwqmw ny) mnu`K ƒ haumY dw rog dy r`iKAw hY, kwm-vwsnw dy rog ny hwQI ƒ Awpxy v`s ivc kIqw hoieAw hY [ (dIvy dI lwt ƒ) vyKx dy rog dy kwrn pqMgy (dIvy dI lwt auqy) sV mrdy hn [ (GMfy hyVy dI) Awvwz (suxn) dy rog dy kwrn ihrn ^uAwr huMdy hn [1[

hy BweI! jIB dy rog dy kwrn m`CI PVI jWdI hY, sugMDI dy rog dy kwrn (Pu`l dI sugMDI lYx dy rs dy kwrn) BOrw (Pu`l ivc mIitAw jw ky) nws ho jWdw hY [ hy BweI! swrw jgq moh dy rog dw iSkwr hoieAw ipAw hY, iqRguxI mwieAw dy moh dy rog ivc b`Jy hoey jIv AnykW ivkwr krdy hn [2[

hy BweI! (mnu`K iksy n iksy Awqmk) rog ivc (PisAw hoieAw) hI mr jWdw hY, (iksy n iksy Awqmk) rog ivc (gRisAw hoieAw) hI jMmdw hY, aus rog dy kwrn hI muV muV jUnW ivc Btkdw rihMdw hY, rog dy bMDnW dy kwrn (jUnW ivc) Btkx qoN rqw Br BI ^lwsI nhIN pw skdw [ hy BweI! gurU dI srn qoN ibnw (ieh) rog iksy qrHW BI dUr nhIN huMdw [3[

hy BweI! ijs mnu`K auqy prmwqmw ny imhr kr id`qI, aus ƒ aus ny bWh PV ky rog ivcoN bcw ilAw [ jdoN aus ny gurU dI sMgiq pRwpq kIqI, aus dy (Awqmk rogW dy swry) bMDn tu`t gey [ hy nwnk! AwK—(ijhVw BI mnu`K gurU dI srn ipAw,) gurU ny (aus dw) rog imtw id`qw [4[7[20[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh