ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1139

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਨ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੇਖਿਓ ਉਦਾਸਾਏ ॥ ਦੰਡਧਾਰ ਜਟਧਾਰੈ ਪੇਖਿਓ ਵਰਤ ਨੇਮ ਤੀਰਥਾਏ ॥੧॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਪੇਖਿਓ ਮਨ ਮਾਏਂ ॥ ਊਭ ਪਇਆਲ ਸਰਬ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਰਸਿ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋਗ ਭੇਖ ਸੰਨਿਆਸੈ ਪੇਖਿਓ ਜਤਿ ਜੰਗਮ ਕਾਪੜਾਏ ॥ ਤਪੀ ਤਪੀਸੁਰ ਮੁਨਿ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਨਟ ਨਾਟਿਕ ਨਿਰਤਾਏ ॥੨॥ ਚਹੁ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਖਟ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਦਸ ਅਸਟੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਾਏ ॥ ਸਭ ਮਿਲਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਨਹਿ ਤਉ ਕਿਸ ਤੇ ਕਹਉ ਦੁਰਾਏ ॥੩॥ ਅਗਹ ਅਗਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਹ ਕੀਮ ਕੀਮ ਕੀਮਾਏ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਜਿਹ ਘਟਿ ਪਰਗਟੀਆਏ ॥੪॥੨॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1139}

pdArQ:- bn mih—jMgl ivc [ iqRx—Gwh dw qIlw, bnspqI [ igRih—Gr ivc [ audwswey—GrW qoN audws iqAwgIAW ivc [ dMfDwr—h`Q ivc fMfw r`Kx vwly jogIAW ivc [ jtDwrY—jtw-DwrI jogI ivc [1[

sMq sMig—sMq jnW dI sMgiq ivc [ mn mweyN—mn mwih, Awpxy mn ivc hI [ aUB—AwkwS ivc [ pieAwl—pwqwl ivc [ pUrn—ivAwpk [ ris—Awnµd nwl [ mMgl gux—Awqmk Awnµd dyx vwly gux [ gwey—gwie, gw ky [1[rhwau[

sMinAwsY—sMinAws ivc [ kwpVwey—kwpVIey swDUAW ivc [ qpIsur—{qpI-eIsur) v`fy v`fy qpI [2[

chu mih—cwr vydW ivc [ Kt mih—Cy SwsqRW ivc [ ds AstI—ATwrW purwxW ivc [ imil—iml ky [ vKwnih—AwKdy hn [ qau—qdoN, qW [ khau—khauN, mYN AwKW [ iks qy—{sMbMDk ‘qy’ dy kwrn l&z ‘iksu’ dw   u  au~f igAw hY} iks qoN? durwey—dUr, luikAw hoieAw [3[

Agh—AQwh [ kIm—kImq, mu`l [ iqn kY—auhnW qoN [ bil bil—sdky, kurbwn [ jweIAY—jwxw cwhIdw hY [ ijh Git—ijs (ijs) dy ihrdy ivc [ prgtIAwey—prgt ho ipAw hY [4[

ArQ:- hy BweI! jdoN sMq jnW dI sMgiq ivc prmwqmw dy Awnµd dyx vwly gux suAwd nwl gw ky mYN aus ƒ Awpxy mn ivc hI v`sdw vyK ilAw, qW AwkwS pwqwl sBnW ivc auh ivAwpk id`s ipAw [1[rhwau[

hy BweI! (qdoN mYN) jMgl ivc, bnspqI ivc (pRBU ƒ hI v`sdw) vyK ilAw, Gr ivc BI ausy ƒ vyK ilAw, qy, iqAwgI ivc BI ausy ƒ vyK ilAw [ qdoN mYN aus ƒ dMf-DwrIAW ivc, jtw-DwrIAW ivc v`sdw vyK ilAw, vrq-nym Aqy qIrQ-jwqRw krn vwilAW ivc BI vyK ilAw [1[

hy BweI! (jdoN mYN prmwqmw ƒ Awpxy AMdr v`sdw vyiKAw, qdoN mYN aus prmwqmw ƒ) jogIAW ivc, swry ByKW ivc, sMinAwsIAW ivc, jqIAW ivc, jMgmW ivc, kwpVIey swDUAW ivc, sBnW ivc v`sdw vyK ilAw [ qdoN mYN aus ƒ qpIAW ivc, v`fy v`fy qpIAW ivc, munIAW ivc, nwtk krn vwly ntW ivc, rwsDwrIAW ivc (sBnW ivc v`sdw) vyK ilAw [2[

hy BweI! (jdoN swD sMgiq dI ikrpw nwl mYN prmwqmw ƒ Awpxy AMdr v`sdw vyiKAw, qdoN mYN aus ƒ) cwr vydW ivc, Cy SwsqRW ivc, ATwrW purwxW ivc, (swrIAW) isMimRqIAW ivc v`sdw vyK ilAw [ (jdoN mYN ieh vyK ilAw ik) swry jIA-jMq iml ky isr& iek prmwqmw dy hI gux gw rhy hn, qW hux mYN aus ƒ iks pwsoN dUr bYTw AwK skdw hW? [3[

hy BweI! prmwqmw AQwh hY, AQwh hY, byAMq hY, aus dw mu`l nhIN pY skdw, auh iksy dunIAwvI pdwrQ dy bdly nhIN iml skdw [ hy dws nwnk! (AwK—hy BweI! auh pRBU v`sdw qW sBnW ivc hI hY, pr) ijs ijs (vf-BwgI) dy ihrdy ivc auh prq`K ho igAw hY, auhnW qoN sdky kurbwn jwxw cwhIdw hY [4[2[15[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਿਕਟਿ ਬੁਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਕਰੈ ॥ ਬਿਖੁ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰੈ ॥ ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰੁ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਨੇੜੈ ਨੇੜੈ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭੇਦੁ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਕਟਿ ਨ ਦੇਖੈ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹਿ ਜਾਇ ॥ ਦਰਬੁ ਹਿਰੈ ਮਿਥਿਆ ਕਰਿ ਖਾਇ ॥ ਪਈ ਠਗਉਰੀ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਿਆ ॥੨॥ ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਨੈ ਬੋਲੈ ਕੂੜੁ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਮੂਠਾ ਹੈ ਮੂੜੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਦਿਸੰਤਰਿ ਜਾਇ ॥ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥੩॥ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਲਿਲਾਟ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਖੁਲ੍ਹ੍ਹੇ ਕਪਾਟ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਨਿਕਟੇ ਸੋਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਕੋਇ ॥੪॥੩॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 1139}

pdArQ:- inkit—(Awpxy) nyVy (v`sdw) [ buJY—(ijhVw mnu`K) smJdw hY [ ikau krY—nhIN kr skdw [ ibKu—zhr, Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw [ sMcY—iek`TI krdw hY [ inkty—nyVy hI [ Aru—Aqy, pr [ sB—swrI lukweI [1[

sBu ko—hryk pRwxI [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ lhY—l`Bdw hY [1[rhwau[

pr igRih—prwey Gr ivc [ jwie—jWdw hY [ drbu—Dn [ ihrY—curWdw hY [ imiQAw—nwsvMq [ imiQAw kir—ieh AwK AwK ky BI ik sB kuJ nwsvMq hY [ TgaurI—Tg-mUrI, Tg-bUtI, DqUrw, sUJ-bUJ mukw dyx vwlI bUtI [ sMig—(Awpxy) nwl [ Brim—Btkxw ivc (pY ky) [ BulwinAw—kurwhy ipAw rihMdw hY [2[

kUVu—JUT [ moih—moh ivc [ mUTw hY—T`igAw jw irhw hY [ mUVu—mUrK mnu`K {iek-vcn} [ AMqir—AMdr [ idsMqir—dys AMqir, hor dyS ivc, bwhr [3[

msqik—m`Qy auqy [ krmu—b^SS, prmwqmw dI imhr (dw lyK) [ illwt—m`Qy (auqy) [ syvy—srn pYNdw hY [ kpwt—kvwV, bMd hoey hoey iB`q [ soie—auh (prmwqmw) hI [ jn nwnk—hy dws nwnk! koie—(prmwqmw qoN ibnw) koeI (hor) [4[

ArQ:- hy BweI! (AwKx ƒ qW) hryk pRwxI (ieh) AwK dyNdw hY (ik prmwqmw sB dy) nyVy hY (sB dy) nyVy hY [ pr koeI ivrlw mnu`K gurU dI srn pY ky ies fUMGI g`l ƒ smJdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijhVw mnu`K prmwqmw ƒ Awpxy) nyVy (v`sdw) smJdw hY auh (iksy nwl koeI) burweI nhIN kr skdw [ pr ijhVw mnu`K Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw ƒ hr vyly joVdw rihMdw hY, auh mnu`K (hryk pwsoN) sdw frdw iPrdw hY [ hy BweI! prmwqmw hryk dy nyVy qW zrUr v`sdw hY, pr (in`q mwieAw joVn vwlw mnu`K) ieh Byq smJdw nhIN [ gurU dI srn pYx qoN ibnw swrI lukweI mwieAw dy moh ivc PsI rihMdI hY [1[

hy BweI! (auhI mnu`K) prwey Gr ivc (corI dI nIAq nwl) jWdw hY, ijhVw prmwqmw ƒ Awpxy nyVy-v`sdw nhIN vyKdw [ auh mnu`K prwieAw Dn curWdw hY, qy, Dn ƒ nwsvMq AwK AwK ky BI prwieAw mwl KweI jWdw hY [ hy BweI! gurU dI srn pYx qoN ibnw Btkxw ivc pY ky mnu`K kurwhy ipAw rihMdw hY, mwieAw-TgbUtI aus auqy Awpxw pRBwv pweI r`KdI hY, (ies vwsqy auh prmwqmw ƒ Awpxy) nwl v`sdw nhIN smJdw [2[

hy BweI! (auhI mnu`K) JUT boldw hY ijhVw prmwqmw ƒ Awpxy nwl v`sdw nhIN smJdw, auh mUrK mwieAw dy moh ivc Ps ky (AwpxI Awqmk rwj-pUMjI) lutweI jWdw hY [ prmwqmw dw nwm-Dn aus dy ihrdy ivc v`sdw hY, pr auh (inrI mwieAw dI ^wqr hI) bwhr Btkdw iPrdw hY [ hy BweI! gurU dI srn qoN ibnw (jgq) Btkxw dy kwrn kurwhy ipAw rihMdw hY [3[

hy dws nwnk! ijs mnu`K dy m`Qy auqy illwt auqy (prmwqmw dI) b^SS (dw lyK) iliKAw au~GV pYNdw hY, auh gurU dI srn Aw pYNdw hY, aus dy mn ivc ikvwV KulH jWdy hn [ aus ƒ Awpxy AMdr qy bwhr jgq ivc iek prmwqmw hI v`sdw id`sdw hY, (aus ƒ ieauN jwpdw hY ik prmwqmw qoN ibnw hor) koeI nwh jMmdw hY nwh mrdw hY [4[3[16[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਸੁ ਕਉਨੁ ਮਾਰੈ ॥ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰਿ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੈ ॥ ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਸੋ ਹੋਵੈ ਜਿ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ ॥੧॥ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਤੇਰੈ ਦਰਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਤਿਨਿ ਭਉ ਦੂਰਿ ਕੀਆ ਏਕੁ ਪਰਾਤਾ ॥ ਜੋ ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਇ ॥ ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥੨॥ ਕਿਆ ਤੂ ਸੋਚਹਿ ਮਾਣਸ ਬਾਣਿ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥੩॥ ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਸਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਪੜਿ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥੪॥੪॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 1139}

pdArQ:- sMswrY—sMswr ivc [ koit—kRoVW [ aupwv—{l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn} [ coj ivfwxI—Ascrj cojW vwlw [1[

Dwir—Dwr ky, kr ky [ drvwir—dr dy bUhy qy, dr qy [1[rhwau[

ijin—ijs (mnu`K) ny [ iqin—aus (mnu`K) ny [ eyku prwqw—ie`k prmwqmw ƒ pCwixAw [ Puin—muV [2[

bwix—Awdq [ sujwxu—isAwxw [ AwDwru—Awsrw [3[

siB—swry [ svwir—svwry, svwrdw hY [ iqs kw—{sMbMDk ‘kw’  dy  kwrn  l&z  ‘iqsu’  dw   u  au~f igAw hY} [4[

ArQ:- hy pRBU! mYN qyrI srn AwieAw hW, mYN qyry dr qy AwieAw hW, imhr kr ky myrI r`iKAw kr, r`iKAw kr [1[rhwau[

hy pRBU! ijs ƒ qUM bcweyN, aus ƒ koeI mwr nhIN skdw, (ikauNik) swry sMswr ivc swrI (auqp`qI) qyry hI ADIn hY [ hy BweI! jIv (Awpxy vwsqy) kRoVW hIly socdw rihMdw hY, pr auhI kuJ huMdw hY jo Acrj coj krn vwlw prmwqmw krdw hY [1[

hy BweI! ijs mnu`K ny inrBau Aqy swry suK dyx vwly prmwqmw dI srn leI, aus ny (Awpxw hryk) fr dUr kr ilAw, aus ny iek prmwqmw nwl hI fUMGI sWJ pw leI [ hy pRBU! jo kuJ qUM krdw hYN, auhI huMdw hY [ (qYQoN ibnw) koeI dUjw nwh iksy ƒ mwr skdw hY nwh bcw skdw hY [2[

hy BweI! (Awpxy) mnu`Kw suBwau Anuswr qUM kIh socW socdw rihMdw hYN? srb-ivAwpk prmwqmw hryk dy idl dI jwxn vwlw hY isAwxw hY [ (AsW jIvW dI) auhI tyk hY auhI Awsrw hY [ jIvW ƒ pYdw krn vwlw auh pRBU sB kuJ jwxdw hY [3[

hy BweI! krqwr ijs mnu`K au~qy imhr dI ingwh krdw hY, aus syvk dy auh swry kMm svwrdw hY [ aus mnu`K dw rwKw auh prmwqmw Awp hI bixAw rihMdw hY [ hy dws nwnk! (jgq dw koeI jIv) aus dI brwbrI nhIN kr skdw [4[4[17[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh