ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1138

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹਹੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਸਤਿ ਕਰਿ ਸਹਹੁ ॥੧॥ ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਨਿਤ ਉਠਿ ਪੀਵਹੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਇਕ ਨਾਮਿ ਉਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1138}

pdArQ:- swc—sdw kwiem rihx vwlw [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ lhhu—l`B lvo [ Bwxw—rzw, auh g`l jo pRBU ƒ cMgI l`gdI hY [ siq kir—shI jwx ky, Awpxy Bly vwsqy smJ ky [ shhu—shwro [1[

jIvq jIvq jIvq—sdw hI Awqmk jIvn vwly [ rswiexu—rs-AXn, rsW dw Gr, sB qoN sRySt rs [ inq auiT—sdw au~T ky, sdw Awhr nwl [ rsnw—jIB nwl [1[rhwau[

kiljug mih—kljug ivc, jgq ivc {not:- ieQy jugW dy inKyVy dw izkr nhIN c`l irhw [ swDwrn qOr qy hI auh nwm vriqAw hY jo ihMdU jnqw ivc Awm pRclq hY} [ nwim—nwm dI rwhIN [ auDwru—sMswr-smuMdr qoN pwr-auqwrw [ bRhm bIcwru—prmwqmw dy imlwp dI soc [2[

ArQ:- hy BweI! sdw hI prmwqmw dw nwm AwpxI jIB nwl aucwrdy rho [ hy BweI! sdw Awhr nwl sB rsW qoN sRySt nwm-rs pINdy rho, (ies qrHW) sdw Awqmk jIvn vwly bxy rho [1[rhwau[

hy BweI! (ieh) sdw kwiem rihx vwlw (hir-nwm) Dn gurU dI srn pY ky hwsl kro [ prmwqmw vloN vrqI rzw ƒ (Awpxy) Bly vwsqy jwx ky shwro [2[

hy BweI! isr& hir-nwm dI rwhIN hI jgq ivc sMswr-smuMdr qoN pwr-auqwrw huMdw hY, nwnk (quhwƒ) prmwqmw nwl imlwp dI (iehI) jugiq d`sdw hY [2[11[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਏ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਮਿਟਾਏ ॥੧॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ ਪੂਰਬਿ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਹੋਵੈ ਉਧਾਰੁ ॥ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਦੁਆਰ ॥੨॥ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਚਰਣ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ॥ ਧੂਰਿ ਬਾਛਹਿ ਸਭਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਉਧਰਿਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥੪॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1138}

pdArQ:- syiv—syv ky, srn pY ky [ srb Pl—swry Pl (dyx vwlw hir-nwm) [ pwey—hwsl kr lYNdw hY [1[

piqq pwvn—(ivkwrW ivc) if`gy hoieAW ƒ piv`qr krn vwlw [ pRB—hy pRBU! gux gwau—guxW dw gwvxw [ pUrib—ipCly jnm ivc [ krm ilKy—kIqy krmW dy ilKy sMskwrW Anuswr [1[rhwau[

swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [ auDwru—pwr-auqwrw [ pRB kY duAwr—pRBU dy dr qy [2[

srb kilAwx—swry suK [ bwCih—locdy hn [ siB—swry [ suir nr—dYvI guxW vwly mnu`K [3[

inDwnu—^zwnw [ jip jip—hr vyly jp ky [ auDwirAw—pwr lµG igAw [4[

ArQ:- hy pRBU! qyrw nwm ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw hY [ pr qyry gux gwvx dI dwiq ausy ƒ imldI hY ijs dy pUrbly jnm ivc kIqy krmW Anuswr (gurU dI pRwpqI aus dy BwgW ivc) ilKI hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijs ƒ gurU iml pYNdw hY, auh) gurU dI srn pY ky swry Pl (dyx vwlw hir-nwm) pRwpq kr lYNdw hY (qy, ies qrHW) jnmW jnmW dy ivkwrW dI mYl dUr kr lYNdw hY [1[

hy BweI! gurU dI sMgiq ivc irhW sMswr-smuMdr qoN pwr-auqwrw ho jWdw hY, (ijs mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY, auh) prmwqmw dy dr qy soBw K`tdw hY [2[

hy BweI! pRBU dy crnW dI syvw-BgqI qoN swry suK pRwpq huMdy hn, (ijhVw mnu`K pRBU dy crnW dI srn lYNdw hY) aus dy crnW dI DUV swry dyvqy swry dYvI guxW vwly mnu`K loVdy hn [3[

hy nwnk! (gurU dI srn ivc rih ky) nwm-^zwnw iml jWdw hY [ (gurU dI sMgiq ivc) hir-nwm jp jp ky swrw jgq sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [4[12[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਕੰਠਿ ਲਗਾਵੈ ॥ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਪਾਪੀ ਤੇ ਰਾਖੇ ਨਾਰਾਇਣ ॥ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤਿ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ ਆਪ ਕਮਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਹੋਈ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥੨॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥ ਦੋਖੀ ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1138}

pdArQ:- kau—ƒ [ kMiT—gl nwl [ Agin mih—(inMdw dI) A`g ivc {inMdw krn vyly inMdk dy Awpxy AMdr eIrKw dI A`g bl rhI huMdI hY} [ pwvY—pweI r`Kdw hY [1[

qy—qoN [ rwKy—r`iKAw krdw hY [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ kqhU—ikqy BI [ picAw—siVAw rihMdw hY, AMdry-AMdr sVdw-Bu`jdw rihMdw hY [ Awp kmwiexu—inMdw-eIrKw dy Awpxy kmwey krmW dy kwrn [1[rhwau[

ibprIiq—aulty pwsy pRIq, BYVy kMmW nwl ipAwr [2[

pwrbRhim—prmwqmw ny [ ibrdu—mu`F-kdImW dw suBwau [ doKI—inMdk [3[

Awie n jweI—ijhVw pRBU nwh jMmdw hY nwh mrdw hY [ rihAw smweI—ijhVw pRBU sB QW ivAwpk hY [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy BweI! inMdk-doKI pwsoN prmwqmw (Awpxy syvk ƒ sdw Awp) bcWdw hY [ inMdk-doKI dI Awqmk AvsQw ikqy BI au~cI nhIN ho skdI, (ikauNik) inMdk-doKI Awpxy kmwey krmW Anuswr (sdw inMdw-eIrKw dI A`g ivc AMdry AMdr) sVdw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw Awpxy syvk ƒ (sdw Awpxy) gl nwl lweI r`Kdw hY, Aqy (Awpxy syvk dy) doKI ƒ (eIrKw dI AMdry-AMdr DuK rhI) A`g ivc pweI r`Kdw hY [1[

hy BweI! prmwqmw dy syvk dI prmwqmw nwl pRIq bxI rihMdI hY, pr syvk dy doKI dw (inMdw-eIrKw Awidk) BYVy kMmW nwl ipAwr bixAw rihMdw hY [2[

hy BweI! (sdw hI) prmwqmw ny (Awpxy syvk dI lwj r`K ky) Awpxw mu`F-kdImW dw (ieh) suBwau (jgq ivc) prgt kIqw hY, (syvk dy) inMdk-doKI ny (BI sdw) Awpxy kIqy mMdy krm dw Pl BugiqAw hY [3[

hy nwnk! ijhVw prmwqmw nwh jMmdw hY nwh mrdw hY ijhVw prmwqmw sB QweIN ivAwpk hY, aus dy dws (sdw) aus dI srn pey rihMdy hn [4[13[

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸ੍ਰੀਧਰ ਮੋਹਨ ਸਗਲ ਉਪਾਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਛੋਡਿ ਕਰਹਿ ਅਨ ਸੇਵਾ ਕਵਨ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਮਾਤਾ ॥੧॥ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਗੋਵਿਦ ਭਾਜੁ ॥ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਮੈ ਦੇਖੇ ਜੋ ਚਿਤਵੀਐ ਤਿਤੁ ਬਿਗਰਸਿ ਕਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਠਾਕੁਰੁ ਛੋਡਿ ਦਾਸੀ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿੰਦਹਿ ਨਿਗੁਰੇ ਪਸੂ ਸਮਾਨਾ ॥੨॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਾਕਤ ਕਹਤੇ ਮੇਰਾ ॥ ਅਹੰਬੁਧਿ ਦੁਰਮਤਿ ਹੈ ਮੈਲੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਵਜਲਿ ਫੇਰਾ ॥੩॥ ਹੋਮ ਜਗ ਜਪ ਤਪ ਸਭਿ ਸੰਜਮ ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਮਿਟਿਆ ਆਪੁ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥੪॥੧॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1138}

pdArQ:- sRI—SRI, l`CmI [ sRIDr—l`CmI dw Awsrw, prmwqmw [ sgl aupwvn—sBnW ƒ pYdw krn vwlw [ inrMkwr—auh ijs dw koeI ^ws srUp d`isAw nhIN jw skdw [ Coif—C`f ky [ krih—qUM krdw hYN [ An syvw—{ANX} iksy hor dI syvw-BgqI [ ibiKAw—mwieAw [ kvn rs—ikhVy rsW ivc? koJy suAwdW ivc [ mwqw—msq [1[

Bwju—Bju, jipAw kr [ aupwv—{bhu-vcn l&z ‘aupwau’ qoN} hIly [ jo—ijhVw BI aupwau [ icqvIAY—soicAw jWdw hY [ iqqu—aus (aupwau) nwl [ ibgris—ivgV jWdw hY [1[rhwau[

dwsI kau—mwieAw-dwsI ƒ [ ismrih—ismrdy hn [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly [ AMD—mwieAw dy moh ivc AMnHy ho cuky mnu`K [ AigAwnw—Awqmk jIvn dI sUJ qoN s`Kxy [ iqn—auhnW ƒ [ psU smwnw—pSUAW vrgy jIvn vwly [2[

jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ swkq—prmwqmw nwloN tu`ty hoey [ AhMbuiD—haumY vwlI Akl dy kwrn [ durmiq—KotI miq [ Bvjil—sMswr-smuMdr ivc [3[

siB—swry [ sMjm—ieMidRAW ƒ v`s ivc r`Kx dy swDn [ qit—(ndI dy) kMFy auqy [ qIriQ—qIrQ auqy [ Awpu—Awpw-Bwv [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [4[

ArQ:- hy myry mn! qUM (sdw) prmwqmw dw nwm jipAw kr [ (ismrn qoN ibnw) hor swry hIly (krdy lok) mYN vyKy hn (iehI) nqIjw inkldw vyiKAw hY ik) hor ijhVw BI hIlw soicAw jWdw hY aus (hIly) nwl (Awqmk jIvn dw) kMm (sgoN) ivgVdw (hI) hY [1[rhwau[

hy mn! ijhVw sohxw pRBU l`CmI dw Awsrw hY, ijhVw Awkwr-rihq pRBU sBnW ƒ pYdw krn vwlw hY, ijhVw swry suK dyx vwlw hY, aus ƒ C`f ky qUM hor hor dI syvw-pUjw krdw hYN, qUM mwieAw dy koJy suAwdW ivc msq hYN [1[

hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K, mwieAw dy moh ivc AMnHy ho cuky mnu`K, Awqmk jIvn dI sUJ qoN s`Kxy mnu`K mwlk-pRBU ƒ C`f ky aus dI dwsI (mwieAw) ƒ hI hr vyly cyqy r`Kdy hn [ Aijhy ingury mnu`K, pSUAW vrgy jIvn vwly mnu`K auhnW bMidAW ƒ inMddy hn ijhVy prmwqmw dI BgqI krdy hn [2[

hy BweI! ieh ijMd ieh srIr ieh Dn—ieh sB kuJ prmwqmw dw id`qw hoieAw hY, pr prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K AwKdy rihMdy hn ik ieh hryk cIz swfI hY [ haumY vwlI bu`DI dy kwrn auhnW dI Akl KotI hoeI rihMdI hY mYlI hoeI rihMdI hY, gurU dI srn qoN ibnw sMswr-smuMdr ivc auhnW dw gyV bixAw rihMdw hY [3[

hy nwnk! hom, j`g, jp-qp swDnW nwl, ieMidRAW ƒ v`s ivc krn vwly swry swDnW nwl, iksy piv`qr ndI dy kMFy auqy iksy qIrQ auqy (ieSnwn kIiqAW) prmwqmw dw imlwp nhIN ho skdw [ ijhVy mnu`K prmwqmw dI srn pYNdy hn auhnW dy AMdroN Awpw-Bwv imt jWdw hY [ hy nwnk! (prmwqmw) gurU dI srn pw ky jgq (jgq dy jIvW) ƒ sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lYNdw hY [4[1[14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh