ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1136

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਗਲੀ ਥੀਤਿ ਪਾਸਿ ਡਾਰਿ ਰਾਖੀ ॥ ਅਸਟਮ ਥੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ ॥੧॥ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਰਹਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਪੰਜੀਰੁ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ ॥ ਓਹੁ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ ॥੨॥ ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇਹਿ ਲੋਰੋਨੀ ॥ ਸੋ ਮੁਖੁ ਜਲਉ ਜਿਤੁ ਕਹਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਜੋਨੀ ॥੩॥ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1136}

pdArQ:- sglI QIiq—swrIAW iQ`qW [ QIiq—{iqiQ} cMdRmw dy ihswb nwl igxy hoey idn [ m`isAw qoN pUrnmwSI qk Sukl p`K (sudI), pUrnmwSI qoN m`isAw qk ik®Sn p`K (vdI) [ mhw purKW dy jnm-idn Awm qOr qy iehnW iQ`qW Anuswr igxIdy Aw rhy hn [ ik®Sn jI dw jnm BwdroN dI AStmI hY {BwdroN dI pUrnmwSI qoN ip`CoN ATvW idn} [ Astm—ATvIN [ goivMd jnmwsI—(ik®Sn-rUp ivc) prmwqmw dw jnm [1[

Brim—BulyKy ivc [ BUly nr—hy kurwhy pey hoey mnu`K [ kcrwiex—k`cIAW g`lW [ qy—qoN [ nwrwiex—prmwqmw [1[rhwau[

kir—bxw ky [ cor—corI corI, lukw ky [ jnim n mrY—jMMm ky nhIN mrdw, nwh jMmdw hY nwh mrdw hY [ ry swkq—hy r`b qoN tu`ty hoey! ry For—hy mhw mUrK! [2[

sgl prwD—swry AprwDW (dw mUl) [ dyih—dyihˆ, qUM dyNdw hYN [ loronI—lorI [ so—auh [ jlau—{hukmI Biv`Kq, A`n purK, iek-vcn} sV jwey [ ijqu—ijs (mUMh) nwl [ khih—qUM AwKdw hYN, khihˆ [3[

n AwvY n jwie—nwh AwauNdw hY nwh jWdw hY [ smwie rihE—sB QW ivAwpk hY [4[

ArQ:- Btkxw dy kwrn kurwhy pey hoey hy mnu`K! qUM ieh k`cIAW g`lW kr irhw hYN (ik prmwqmw ny BwdroN vdI AStmI ƒ ik®Sn-rUp ivc jnm ilAw) [ prmwqmw jMmx mrn qoN pry hY [1[rhwau[

hy BweI! (qyrI ieh k`cI g`l hY ik) prmwqmw ny hor swrIAW iQ`qW lWBy rihx id`qIAW, Aqy (BwdroN vdI) AStmI iQ`q ƒ aus ny jnm ilAw [1[

hy BweI! pMjIr bxw ky qUM lukw ky (Awpxy v`loN prmwqmw ƒ ik®Sn-mUrqI dy rUp ivc) KvWdw hYN [ hy r`b qoN tu`ty hoey mUrK! prmwqmw nwh jMmdw hY nwh mrdw hY [2[

hy BweI! qUM (ik®Sn-mUrqI ƒ) lorI dyNdw hYN (Awpxy vloN qUM prmwqmw ƒ lorI dyNdw hYN, qyrw ieh kMm) swry AprwDW (dw mUl hY) [ sV jwey (qyrw) auh mUMh ijs dI rwhIN qUM AwKdw hYN ik mwlk-pRBU jUnW ivc AwauNdw hY [3[

hy BweI! nwnk dw prmwqmw sB QweIN ivAwpk hY, auh nwh jMmdw hY nwh mrdw hY, nwh AwauNdw hY nwh jWdw hY [4[1[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ॥ ਭਉ ਨਹੀ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ ॥੧॥ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੋਇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗਿ ਅਚਿੰਤਾ ॥ ਜਹਾ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ ॥੨॥ ਘਰਿ ਸੁਖਿ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥੩॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1136}

pdArQ:- aUTq bYTq—auTdw bYTdw hr vyly [ suKIAw—Awqmk Awnµd ivc [ Bau—(iksy iksm dw) fr [ jW—jdoN [ AYsy—ies qrHW [ buJIAw—(mnu`K) smJdw hY [1[

hmwrw—AsW jIvW dw [ suAwmI—mwlk [ Gtw kw—GtW kw, srIrW dw [ AMqrjwmI—idl dI jwxn vwlw [1[rhwau[

soie—sONdw hY [ jwig—jwgy, jwgdw hY [ AicMqw—icMqw-rihq ho ky [ jhw khW—ij`Qy ik`Qy, hr QW [ pRBu qUM—qUM pRBU hI [ vrqMqw—mOjUd hYN [2[

Gir—Gr ivc [ suiK—Awnµd ivc [ bwhir—GroN bwhr [ suKu—Awnµd [ khu—AwK [ nwnk—hy nwnk! guir—gurU ny [ mMqRü—aupdyS [ idRVwieAw—ihrdy ivc p`kw kr id`qw [3[

ArQ:- hy BweI! AsW jIvW dw rwKw iek mwlk-pRBU hI hY [ swfw auh mwlk sB jIvW dy idl dI jwxn vwlw hY [1[rhwau[

hy BweI! jdoN koeI mnu`K ieauN smJ lYNdw hY (ik prmwqmw hI sB dw rwKw hY) qdoN aus ƒ iksy iksm dw koeI (mOq Awidk dw) fr poh nhIN skdw; auh auTdw bYTdw hr vyly Awqmk Awnµd mwxdw hY [1[

hy BweI! (jdoN mnu`K ieh smJ lYNdw hY ik iek prmwqmw hI sB jIvW dw rwKw hY, qdoN mnu`K hr vyly ieh AwKx l`g pYNdw hY ik hy suAwmI!) qUM pRBU hI hr QW mOjUd hYN, qW auh mnu`K insicMq ho ky sONdw hY insicMq ho ky jwgdw hY [2[

hy nwnk! AwK—gurU ny ijs mnu`K dy ihrdy ivc (ieh) aupdyS p`kw kr id`qw (ik prmwqmw hI AsW sB jIvW dw rwKw hY,) auh mnu`K Awpxy Gr ivc (BI) suKI v`sdw hY, auh GroN bwhr (jw ky) BI Awnµd mwxdw hY [3[2[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਵਰਤ ਨ ਰਹਉ ਨ ਮਹ ਰਮਦਾਨਾ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨਾ ॥੧॥ ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੨॥ ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ ॥ ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੇ ਰਿਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੩॥ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ॥ ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨ ॥੪॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਕੀਆ ਵਖਾਨਾ ॥ ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲਿ ਖੁਦਿ ਖਸਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥੫॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1136}

not:- ies Sbd dw isrlyK hY ‘mhlw 5’ [ pr A^Ir qy l&z ‘nwnk’ dy QW ‘kbIr’ hY [ ies dw Bwv ieh hY ik ieh Sbd gurU Arjn swihb jI dw Awpxw iliKAw hoieAw hY, pr hY ieh kbIr jI dy iksy Sbd dy prQwie [ hux vyKo iesy rwg ivc kbIr jI dw Sbd nµbr 7 [ aus ivcoN hyT-ilKIAW qukW pVH ky gurU Arjn swihb dy ies Sbd nwl rlwE:

hmrw Jgrw rhw n koaU ] pMifq mulW Cwfy doaU ]1]rhwau]...

pMifq mulW jo iliK dIAw ] Cwif cly hm kCU n lIAw ]3]

gurU Arjn swihb Awpxy Sbd ivc kbIr jI dy id`qy i^Awl dI ivAwiKAw kr rhy hn [

pdArQ:- rhau—rhauN, mYN rihMdw hW [ mh rmdwnw—mwh rmzwnw, rmzwn dw mhInw (jdoN rozy r`Ky jWdy hn) [ iqsu—aus pRBU ƒ [ syvI—syvIN, mYN ismrdw hW [ rKY—r`iKAw krdw hY [ indwnw—Aw^r ƒ [1[

gusweI—go-sweIN, DrqI dw Ksm [ Alhu—A`lw (muslmwnW dw nwm prmwqmw vwsqy) [ duhW nybyrw—duhW qoN (sMbMD) inbyV ilAw hY, dohW nwloN mukw ilAw hY [1[rhwau[

jwau n—jwauN n, mYN nhIN jWdw [ eyko syvI—iek prmwqmw ƒ hI mYN ismrdw hW [2[

krau n—krauN n, mYN nhIN krdw [ invwj—inmwz [ n gujwrau—n gujwrauN, mYN nhIN guzwrdw, mYN (inmwz) nhIN pVHdw [ lY—lY ky [ irdY—ihrdy ivc [ nmskwrau—nmskwrauN, mYN isr invWdw hW [3[

hm—AsI [ ipMf—srIr [ prwn—pRwx, ijMd [ ky—dy (id`qy hoey) [4[

khu—AwK [ kbIr—hy kbIr! gur imil—gurU ƒ iml ky [ pIr imil—pIr ƒ iml ky [ Kuid—Awpxw [5[

ArQ:- hy BweI! (Awqmk jIvn dI AgvweI dy sMbMD ivc) mYN ihMdU Aqy qurk dohW nwloN hI sWJ mukw leI hY [ myrw qW isr& auh hY (ijs ƒ ihMdU) gusweIN (AwKdw hY Aqy ijs ƒ muslmwn) A`lw (AwKdw hY) [1[rhwau[

hy BweI! nwh mYN (ihMdU dy) vrqW dw Awsrw lYNdw hW, nwh mYN (muslmwn dy) rmzwn dy mhIny (ivc r`Ky roizAW dw) [ mYN qW (isr&) aus prmwqmw ƒ ismrdw hW ijhVw Awi^r (hryk dI) r`iKAw krdw hY [1[

hy BweI! mYN nwh kwby dw h`j krn jWdw hW (ijvyN muslmwn jWdy hn), nwh mYN (ihMdUAW vWg) qIrQW qy pUjw krn jWdw hW [ mYN qW isr& ie`k prmwqmw ƒ ismrdw hW, iksy hor dUjy ƒ nhIN (ismrdw) [2[

hy BweI! mYN nwh (ihMdUAW vWg vyd-) pUjw krdw hW, nwh (muslmwn vWg) inmwz pVHdw hW [ mYN qW isr& inrMkwr ƒ ihrdy ivc vsw ky (aus A`gy) isr invWdw hW [3[

hy BweI! (Awqmk jIvn dI AgvweI vwsqy) nwh AsI ihMdU (dy muQwj) hW, nwh AsIN muslmwn (dy muQwj) hW [ swfy ieh srIr swfI ieh ijMd (aus prmwqmw) dy id`qy hoey hn (ijs ƒ muslmwn) A`lw (AwKdw hY, ijs ƒ ihMdU) rwm (AwKdw hY) [4[

hy kbIr! AwK—(hy BweI!) mYN qW ieh g`l KolH ky d`sdw hW ik mYN Awpxy gurU-pIr ƒ iml ky Awpxy Ksm-pRBU nwl fUMGI sWJ pw r`KI hY [5[3[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦਸ ਮਿਰਗੀ ਸਹਜੇ ਬੰਧਿ ਆਨੀ ॥ ਪਾਂਚ ਮਿਰਗ ਬੇਧੇ ਸਿਵ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥੧॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਲੇ ਚੜਿਓ ਸਿਕਾਰ ॥ ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਹਥੀਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਖੇਰ ਬਿਰਤਿ ਬਾਹਰਿ ਆਇਓ ਧਾਇ ॥ ਅਹੇਰਾ ਪਾਇਓ ਘਰ ਕੈ ਗਾਂਇ ॥੨॥ ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਘਰਿ ਆਣੇ ਹਾਟਿ ॥ ਚੁਖ ਚੁਖ ਲੇ ਗਏ ਬਾਂਢੇ ਬਾਟਿ ॥੩॥ ਏਹੁ ਅਹੇਰਾ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1136}

pdArQ:- imrgI—ihrnIAW [ ds imrgI—ds ihrnIAW, ds ieMidRAW [ shjy—Awqmk Afolqw ivc (itk ky) [ bMiD—bMnH ky [ AwnI—lY AWdIAW [ pWc imrg—(kwmwidk) pMj ihrn [ byDy—ivMnH ley [ isv kI bwnI—iSv dy qIrW nwl, kdy ^qw nwh Kwx vwly qIrW nwl, gurU dI bwxI nwl [1[

sMq sMig ly—sMq jnW ƒ (Awpxy) nwl lY ky, swD sMgiq ivc itk ky [ ciVE iskwr—iSkwr Kyfx leI cVH ipAw, kwmwidk ihrnW ƒ PVn leI iqAwrI kr leI [ imRg pkry—(pMjy kwmwidk) ihrn kwbU kr ley [ Gor—GoVy [1[rhwau[

AwKyr—AwKyt, (Hunting) iSkwr Kyfxw [ ibriq—{vãiÙProfession} ik`qw, suBwau [ AwKyr ibriq—{AwKyt vãiÙProfession of hunting} (ivSy-ivkwrW dw) iSkwr Kyfx dw ksb (suBwau) [ Dwie—Dw ky, dOV ky [ Ahyrw—iSkwr, ijs ƒ pkVnw sI auh (mn) [ kY gWie—dy gRwm ivc, dy ipMf ivc [ Gr kY gWie—srIr-Gr dy ipMf ivc, srIr dy AMdr hI [2[

imRg—(kwmwidk pMjy) ihrn [ Gir—Gr ivc [ Gir Awxy—Gr ivc lY AWdy [ hwit Awxy—h`tI ivc lY AWdy [ Gir Awxy hwit—Gr ivc h`tI ivc lY AWdy, v`s ivc kr ley [ cuK cuK—rqw rqw kr ky [ ly gey—(sMq jn) lY gey [ bWFy bwit—ibgwny rsqy ivc, Epry ipMf ivc (myry AMdroN k`F ky) hor QW (lY gey), (myry AMdroN sMq jnW ny) auhnW ƒ au~kw hI k`F id`qw [3[

Ahyrw—iSkwr, ijs (mn) ƒ PVnw sI auh [ kY Gir—dy Gr ivc, dy ihrdy ivc [4[

ArQ:- hy BweI! sMq jnW ƒ nwl lY ky mYN iSkwr Kyfx cVH ipAw (swD sMgiq ivc itk ky mYN kwmwidk ihrnW ƒ PVn leI iqAwrI kr leI) [ ibnw GoiVAW qoN ibnw hiQAwrW qoN (auh kwmwidk) ihrn mYN PV ley (v`s ivc kr ley) [1[rhwau[

hy BweI! (sMq jnW dI shwieqw nwl, swD sMgiq dI brkiq nwl) Awqmk Afolqw ivc itk ky mYN dsy ihrnIAW (ieMdRIAW) bMnH ky lY AWdIAW (v`s ivc kr leIAW) [ kdy ^qw nwh Kwx vwly gur-Sbd-qIrW nwl mYN pMj (kwmwidk) ihrn (BI) ivMnH ley [1[

hy BweI! (swD sMgiq dI brkiq nwl, sMq jnW dI shwieqw nwl) ivSy-ivkwrW dw iSkwr Kyfx vwlw suBwau (myry AMdroN) dOV ky bwhr inkl igAw [ (ijs mn ƒ pkVnw sI auh mn-) iSkwr mYƒ Awpxy srIr dy AMdr hI l`B ipAw (qy, mYN aus ƒ kwbU kr ilAw) [2[

hy BweI! (pMjW) ihrnW ƒ PV ky mYN Awpxy Gr ivc lY AWdw, AwpxI h`tI ivc lY AWdw [ (sMq jn auhnW ƒ) rqw rqw kr ky (myry AMdroN) dUr-durwfy QW lY gey (myry AMdroN sMq jnW ny pMjW kwmwidk ihrnW ƒ au~kw hI k`F id`qw) [3[

hy BweI! sMq jnW ny ieh PiVAw hoieAw iSkwr (ieh v`s ivc kIqw hoieAw myrw mn) mYƒ b^SIS dy qOr qy dy id`qw [ hux mYN nwnk dy ihrdy ivc isr& prmwqmw dw nwm hI nwm hY (mn v`s ivc Aw igAw hY, qy kwmwidk BI Awpxw zor nhIN pw skdy) [4[4[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੇ ਸਉ ਲੋਚਿ ਲੋਚਿ ਖਾਵਾਇਆ ॥ ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚੀਤਿ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਲੇਹੁ ਮਤੇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵਹੁ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਥਰ ਕਉ ਬਹੁ ਨੀਰੁ ਪਵਾਇਆ ॥ ਨਹ ਭੀਗੈ ਅਧਿਕ ਸੂਕਾਇਆ ॥੨॥ ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਮੂਰਖੈ ਸੁਨਾਇਆ ॥ ਜੈਸੇ ਦਹ ਦਿਸ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਇਆ ॥੩॥ ਬਿਨੁ ਕਣ ਖਲਹਾਨੁ ਜੈਸੇ ਗਾਹਨ ਪਾਇਆ ॥ ਤਿਉ ਸਾਕਤ ਤੇ ਕੋ ਨ ਬਰਾਸਾਇਆ ॥੪॥ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਬਣਤ ਬਣਾਇਆ ॥੫॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1136-1137}

pdArQ:- sau—sO vwrI [ loic—loc ky, qWG nwl [ loic loic—bVI qWG nwl [ jy KwvwieAw—jy (nwm-Bojn) KvwilAw jwey [ swkq cIiq—swkq dy ic`q ivc [ swkq—prmwqmw nwloN tu`tw hoieAw mnu`K [1[

mqy—miq, is`iKAw [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ prm gqy—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [1[rhwau[

kau—ƒ [ nIru—pwxI [ BIgY—iB`jdw [ AiDk—bhuq [2[

Ktu—Cy [ mUrKY—murK ƒ [ dh ids—dsIN pwsIN [ ids—pwsw [ pvnu—hvw [3[

kx—AMn dy dwxy [ Klhwnu—KlvwVw [ gwhn pwieAw—gwihAw jwey [ qy—qoN [ ko—koeI BI mnu`K [ brwswieAw—lwB auTw skdw [4[

iqq hI—iqqu hI {ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqqu’ dw   u  au~f igAw hY} aus (kMm) ivc hI [ ijqu—ijs (kMm) ivc [ ko—koeI mnu`K [ nwnk—hy nwnk! pRiB—pRBU ny [ bxq—mrXwdw [5[

ArQ:- hy BweI! (prmwqmw dy crnW nwloN tu`ty hoey bMidAW dI sMgiq krn dy QW) sMq jnW pwsoN (shI jIvn-jugiq dI) is`iKAw ilAw kro [ sMq jnW dI sMgiq ivc (rih ky) qusIN sB qoN au~cI Awqmk AvsQw pRwpq kr lvogy [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw qoN tu`ty hoey mnu`K ƒ jy sO vwrI BI bVI qWG nwl (aus dw Awqmk jIvn kwiem r`Kx leI nwm-) Bojn Kvwlx dw jqn kIqw jwey, qW BI aus dy ic`q ivc prmwqmw dw nwm (-Bojn) itk nhIN skdw [1[

hy BweI! jy iksy p`Qr au~qy bhuq swrw pwxI sutwieAw jwey, (qW BI auh p`Qr AMdroN) iB`jdw nhIN, (AMdroN auh) iblkul su`kw hI rihMdw hY (iehI hwl hY swkq dw) [2[

hy BweI! jy iksy AnpVH mUrK ƒ Cy SwsqR suxwey jwx (auh AnpVH ivcwrw kIh smJy auhnW SwsqRW ƒ? aus dy Bwxy qW ieauN hY) ijvyN aus dy dsIN pwsIN (inrI) hvw hI c`l rhI hY (iehI hwl hY swkq dw) [3[

hy BweI! ijvyN AMn dy dwixAW qoN ibnw koeI KlvwVw gwihAw jwey (aus ivcoN dwixAW dw bohl nhIN bxygw), iqvyN hI prmwqmw dy crnW nwloN tu`ty hoey mnu`K pwsoN koeI mnu`K Awqmk jIvn dI ^urwk pRwpq nhIN kr skdw [4[

pr, hy BweI! (swkq dy BI kIh v`s?) hr koeI aus (kMm) ivc hI l`gdw hY ijs ivc (prmwqmw v`loN) auh lwieAw jWdw hY [ hy nwnk! AwK—(koeI swkq hY qy koeI sMq hY—ieh) Kyf pRBU ny Awp hI bxweI hoeI hY [5[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh