ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1135

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਦੇਖਿ ਮਨੁ ਬਿਗਸੈ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਕੀਜੈ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਨ ਮਤਿ ਊਤਮ ਤਿਨ ਪਤਿ ਊਤਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥ ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ ॥ ਤੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਸੋਭ ਨ ਪਾਵਹਿ ਤਿਨ ਨਕ ਕਾਟੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੀ ॥੩॥ ਹਰਿ ਆਪਿ ਬੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਜਿਸੁ ਤੂ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧੁ ਮਿਲਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਏਹਿ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ ॥੪॥੨॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1135}

pdArQ:- qy—auh {bhu-vcn} [ hir—hy hrI! suAwmI—hy suAwmI! ijn jipAw—ijnHW ƒ Xwd kIiqAW {‘ijn’ bhu-vcn} [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ iqn—{bhu-vcn} [ dyiK—vyK ky [ ibgsY—iKV pYNdw hY [ iqn kau—{bhu-vcn} auhnW auqoN [ hau—hauN, mYN [ bilhwrI—kurbwn [1[

ihrdY—ihrdy ivc [ jip—jpIN, mYN jpW [ murwrI nwmu—{mur-Air [ Air—vYrI}  prmwqmw dw nwm [ jgq ipq—hy jgq dy ipqw! suAwmI—hy suAwmI! dwsin dws kIjY—dwsW dw dws bxw lY [ pinhwrI—pwxI Fox vwlw syvk [1[rhwau[

piq—ie`zq [ ijn ihrdY—ijnHW dy ihrdy ivc [ bnvwrI—{swrI bnspqI hY mwlw ijs dI) prmwqmw [ hir suAwmI—hy hrI! hy suAwmI! lwie—joVI r`K [ iqn ismrq—aunHW ƒ Xwd kIiqAW [2[

ijn—ijnHW (mnu`KW) ny [ qy—auh bMdy [ kwFy mwrI—mwr ky k`Fy jWdy hn [ soB—soBw [ isrjnhwrI—isrjnhwr ny [

inrMjnu—inr-AMjnu, mwieAw dy moh dI kwlK qoN rihq {AMjnu—kwlK} [ inrMkwru—Awkwr-rihq; ijs dw koeI ^ws srUp d`isAw nhIN jw skdw [ inrwhwrI—inr-AwhwrI {Awhwr—^urwk} ijs ƒ iksy ^urwk dI loV nhIN pYNdI [ hir—hy hrI! quDu—qYƒ [ eyih—{l&z ‘eyh’ qoN bhu-vcn} [ ivcwrI—ivcwry, inmwxy [4[

ArQ:- hy hrI! hy jgq dy ipqw! hy suAwmI! (myry auqy imhr kr) mYN (sdw) qyrw nwm jpdw rhW [ (myry auqy) imhr kr, imhr kr, mYƒ Awpxy dwsW dw dws bxw lY, mYƒ Awpxy dwsW dw pwxI Fox vwlw syvk bxw lY [1[rhwau[

hy hrI! hy suAwmI! mYƒ auhnW gurmuKW dw imlwp krw dyh, ijnHW ƒ Xwd kIiqAW myrI au~cI Awqmk AvsQw bx jwey, auhnW dw drsn kr ky myrw mn iKiVAw rhy [ hy hrI! mYN iek iek iCn auhnW qoN sdky jWdw hW [1[

hy BweI! ijnHW (gurmuKW) dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm (sdw) v`sdw hY, auhnW dI miq sRySt huMdI hY, auhnW ƒ (lok prlok ivc) au~cI ie`zq imldI hY [ hy hrI! hy suAwmI! mYƒ auhnW (gurmuKW dI) syvw ivc lweI r`K, auhnW ƒ Xwd kIiqAW mYƒ au~cI Awqmk AvsQw iml skdI hY [2[

hy BweI! (ijs gurU dI srn ipAW au~cI Awqmk AvsQw iml jWdI hY) ijnHW mnu`KW ƒ Aijhw swDU gurU nhIN imilAw, auh mnu`K prmwqmw dI hzUrI ivcoN D`ky mwr ky k`Fy jWdy hn [ auh inMdk mnu`K (ikqy BI) soBw nhIN pWdy [ isrjnhwr ny (Awp) auhnW dw n`k k`t id`qw hoieAw hY [3[

(pr jIvW dy kIh v`s?) ijhVw prmwqmw mwieAw dy pRBwv qoN pry rihMdw hY, ijs prmwqmw dw koeI ^ws srUp nhIN disAw jw skdw, ijs prmwqmw ƒ (jIvW vWg) iksy ^urwk dI loV nhIN, auh prmwqmw Awp hI (sB jIvW ƒ) bolx dI pRyrnw krdw hY, auh prmwqmw Awp hI (sB jIvW ivc bYTw) boldw hY [

hy nwnk! (AwK—) hy hrI! ijs mnu`K ƒ qUM (Awpxy nwl) imlWdw hYN, auhI qYƒ iml skdw hY [ iehnW inmwxy jIvW dy v`s kuJ nhIN hY [4[2[6[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਈ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਸੁਨਣੇ ॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਿਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਤਿਨ ਹਮ ਸ੍ਰੇਵਹ ਨਿਤ ਚਰਣੇ ॥੧॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਤਰਣੇ ॥ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਤੇਰੇ ਨ ਜਾਹੀ ਜਿਹਵਾ ਇਤੁ ਗਨਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਸਿਖ ਹਰਿ ਬੋਲਹੁ ਹਰਿ ਗਾਵਹੁ ਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਜਪਣੇ ॥ ਜੋ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਹਰਿ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥੨॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੰਸੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਪਿਤਾ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਤਾ ਜਿਨਿ ਜਨ ਜਣੇ ॥ ਜਿਨ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਹਰਿ ਜਨ ਬਣੇ ॥੩॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਤੇਰੇ ਵਿਚਿ ਭਗਤਾ ਹਰਿ ਧਰਣੇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਪਾਇਆ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਪਵਣੇ ॥੪॥੩॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1135}

pdArQ:- sweI—auhI {iesqRI ilMg} [ ijqu—ijs ivc [ kIriq—is&iq-swlwh [ sunxy—suxI jwey [ BInw—iB`j igAw [ iqn crxy—auhnW dy crn [ hm sRyvh—AsI syvIey, mYN syvW [1[

jg jIvnu—jgq dw Awsrw pRBU [ iDAwie—ismr ky [ qrxy—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGIdw hY [ AsMK—Ax-igxq {sMiKAw—igxqI} [ hir—hy hrI! ijhvw—jIB [ iequ—ies dI rwhIN [ ijhvw iequ—ies jIB nwl [1[rhwau[

gurisK—hy gurU dy is`Ko! ly—lY ky [ kyrw—dw [ Gxy—bhuq [2[

DMnu—soBw vwlw [ vMsu—kul, ^wndwn [ ijin—ijs ny [ jn—Bgq [ jxy—jMmy, jnm id`qw [ ijn—ijnHW ny {bhu-vcn} [ ‘ijin’ {iek-vcn} [ swis—(hryk) swh nwl [ igrwis—(hryk) igrwhI nwl [ sy—auh {bhu-vcn} [ swcI—sdw kwiem rihx vwlI [ bxy—soBw vwly hoey [3[

Agm—AphuMc [ Drxy—r`Ky hoey hn [ jin—jn ny, (ijs) syvk ny [ pwir pvxy—pwr lµG jWdy hn [4[

ArQ:- hy BweI! jgq dy jIvn pRBU ƒ hrI ƒ ismr ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jweIdw hY [ hy hrI! (qyrIAW is&qW qoN bxy hoey) qyry nwm AnykW hn Axigxq hn, ies jIB nwl igxy nhIN jw skdy [1[rhwau[

hy hrI! (auhI iek`T) qyrI swD sMgiq (AKvw skdw) hY, ijs ivc, hy hrI! qyrI is&iq-swlwh suxI jWdI hY  [ hy BweI! (swD sMgiq ivc rih ky) ijnHW mnu`KW ny prmwqmw dw nwm suixAw hY (swD sMgiq ivc itk ky) ijnHW dw mn (hir-nwm AMimRq ivc) iB`j igAw hY, mYN auhnW dy crnW dI syvw krnI (AwpxI) suBwgqw smJdw hW [1[

hy gurU dy is`Ko! gurU dI is`iKAw lY ky prmwqmw dw nwm aucwirAw kro, prmwqmw dI is&iq-swlwh gwivAw kro, hrI dw nwm jipAw kro [ hy guris`Ko! ijhVw mnu`K gurU dw aupdyS (srDw nwl) suxdw hY, auh hrI dy dr qoN bhuq suK pRwpq krdw hY [2[

hy BweI! BwgW vwlI hY auh kul, DMn hY auh ipau qy DMn hY auh mW ijs ny Bgq-jnW ƒ jnm id`qw [ hy BweI! ijnHW mnu`KW ny Awpxy hryk swh dy nwl AwpxI hryk igrwhI dy nwl prmwqmw dw nwm ismirAw hY, auh sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI drgwh ivc soBw vwly bx jWdy hn [3[

hy hrI! (qyry byAMq guxW dy kwrn) qyry byAMq hI nwm hn, qUM Awpxy auh nwm Awpxy BgqW dy ihrdy ivc itkwey hoey hn [ hy nwnk! ijs ijs syvk ny gurU dI miq auqy qur ky prmwqmw dw nwm pRwpq kIqw hY, auh sdw nwm jp ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [4[3[7[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh