ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1134

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਬੋਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਸਭਿ ਦੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਭਜੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰੀ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ਸਿੰਧੁ ਭਉ ਤਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਧਿਆਇ ਮਨਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ॥ ਕੋਟ ਕੋਟੰਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਪਰੀ ॥ ਇਸਨਾਨੁ ਕੀਓ ਅਠਸਠਿ ਸੁਰਸਰੀ ॥੩॥ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਾਰਿਓ ਤਾਰਣ ਹਰੀ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1134}

pdArQ:- boil—boilAw kr, jipAw kr [ sw GrI—auh GVI [ aupdyis—aupdyS dI rwhIN [ siB duK—swry duK [ prhrI—prhir, dUr kr lY [1[

mn—hy mn! nwmu nrhrI—prmwqmw dw nwm {nrhrI—nrisMG} [ kir—kr ky [ mylhu—qUM imlWdw hY [ sMig—nwl [ isMDu Bau—Bvswgr {sMDu—swgr, smuMdr} [ qrI—qr jWdw hY [1[rhwau[

jg jIvnu—jgq dw Awsrw [ min—mn ivc [ ismrI—ismir [ kotu—iklHw, srIr-iklHw {iek-vcn} [ kot—{bhu-vcn} (AnykW) srIr [ kot kotMqr—kot kot AMqr, hor hor AnykW srIr [ kot kotMqr pwp—AnykW jnmW dy pwp [ prhrI—dUr kr dyvygw [2[

muiK—mUMh auqy, m`Qy auqy [ prI—pYNdI hY [ ATsiT—ATwhT (qIrQ) [ sursrI—gMgw [3[

hm mUrK kau—mYN mUrK au~qy [ krI—kIqI hY [ qwirE—qwr ilAw hY [ qwrx hrI—qwrxhwr hrI ny [4[

ArQ:- hy myry mn! hrI dw, prmwqmw dw nwm jipAw kr (qy, AwiKAw kr—hy pRBU!) ikrpw kr ky ijs mnu`K ƒ qUM pUrw gurU imlWdw hYN auh sqsMgiq nwl (iml ky qyrw nwm jp ky) sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [1[rhwau[

hy myry mn! prmwqmw dw nwm jipAw kr (ijs GVI nwm jpIdw hY) auh GVI sul`KxI huMdI hY [ hy mn! gurU dy aupdyS dI rwhIN (hir-nwm jp ky Awpxy) swry du`K dUr kr lY [1[

hy BweI! jgq dy Awsry prmwqmw dw iDAwn DirAw kr, Awpxy mn ivc hir-nwm ismirAw kr [ prmwqmw qyry AnykW jnmW dy pwp dUr kr dyvygw [2[

hy myry mn! ijs mnu`K dy m`Qy au~qy swD sMgiq dI crn-DUV l`gdI hY, aus ny (mwno) ATwhT qIrQW dw ieSnwn kr ilAw, gMgw dw ieSnwn kr ilAw [3[

hy BweI! sB ƒ qwrx dI smrQw vwly hrI ny mYN mUrK au~qy BI ikrpw kIqI, qy (mYƒ) dws nwnk ƒ BI aus ny sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw ilAw (Awpxw nwm dy ky) [4[2[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ਜਪਮਾਲੀ ॥ ਹਿਰਦੈ ਫੇਰਿ ਚਲੈ ਤੁਧੁ ਨਾਲੀ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਬਨਵਾਲੀ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਤੂਟਿ ਗਈ ਮਾਇਆ ਜਮ ਜਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਜਿਨਿ ਘਾਲੀ ॥ ਤਿਸੁ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲੀ ॥੨॥ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਿ ਅਗਮ ਦਿਖਾਲੀ ॥ ਵਿਚਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲਧਾ ਹਰਿ ਭਾਲੀ ॥੩॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਰਿ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰਹੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1134}

pdArQ:- krxI—{krxIX} krn-jog kMm [ suik®qu krxI—sB qoN sRySt krn-jog kMm [ swru—(ihrdy ivc) sMBwl lY [ jpmwlI—mwlw [ ihrdY—ihrdy ivc [ Pyir—PyirAw kr (ies mwlw ƒ) [ nwlI—nwl [1[

nwmu bnvwlI—prmwqmw dw nwm [ kir—kr ky [ jm jwlI—jm dI jwlI, Awqmk mOq ilAwaux vwlI PwhI [1[rhwau[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ syvw Gwl GwlI—syvw-BgqI dI imhnq kIqI [ iqsu sbdu—aus dw Sbd [ GVIAY—GiVAw jWdw hY [ iqsu GVIAY sbdu—aus dw ismrn dw au~dm sohxw rUp Dwr lYNdw hY [ scI tkswlI—jq, DIrj, au~cI miq, Awqmk jIvn dI sUJ, Bau, Awidk dI sdw-iQr tkswl ivc [2[

Agm—AphuMc [ Agocru—{A-go-cru} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ guir—gurU ny [ idKwlI—drsn krw id`qw [ kwieAw—srIr [ BwlI—Bwil, Bwl ky, Koj ky [3[

hm—AsI jIv [ bwirk—b`cy [ ndir—imhr dI ingwh nwl [ inhwlI—inhwil, q`k ky [4[

ArQ:- hy BweI! sdw prmwqmw dw nwm jpdy irhw kro (qy, Ardws kirAw kro—hy pRBU! swƒ sq sMgiq ivc imlweI r`K) ijs ƒ qUM ikrpw kr ky swD sMgiq ivc r`Kdw hYN, aus dI mwieAw dy moh dI Awqmk mOq ilAwaux vwlI PwhI tu`t jWdI hY [1[rhwau[

hy BweI! (prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc) sMBwl r`K, iehI hY sB qoN sRySt krn-jog kMm, iehI hY mwlw [ (ies hir-nwm ismrn dI mwlw ƒ Awpxy) ihrdy ivc PyirAw kr [ ieh hir-nwm qyry nwl swQ krygw [1[

hy BweI! ijs (mnu`K) ny gurU dI srn pY ky hir-nwm ismrn dI imhnq kIqI, (jq, DIrj, au~cI miq, Awqmk jIvn dI sUJ, Bau Awidk dI) sdw-iQr rihx vwlI tkswl ivc aus mnu`K dw hir-nwm ismrn dw au~dm sohxw rUp Dwr lYNdw hY [2[

hy BweI! (ijs mnu`K ny hir-nwm-ismrn dI mwlw ihrdy ivc PyrI) gurU ny aus ƒ AphuMc qy Agocr prmwqmw (aus dy AMdr hI) ivKwl id`qw, (gurU dI shwieqw nwl) aus ny prmwqmw ƒ Awpxy srIr-ngr dy AMdr hI Bwl ky l`B ilAw [3[

hy nwnk! (AwK—) hy hrI! AsI jIv qyry b`cy hW qUM swfw pwlxhwr ipqw hYN [ imhr dI ingwh kr ky (swƒ) dwsW ƒ (Awpxy nwm dI mwlw dy ky) sMswr-smuMdr qoN pwr lµGwE [4[3[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਭਿ ਘਟ ਤੇਰੇ ਤੂ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ॥ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥੧॥ ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪੁ ॥ ਹਉ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਾਪੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਸਭ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥ ਜਿਸ ਕਉ ਤੁਮ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਭਾਵੈ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਨੇੜੈ ਕੋਇ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩॥ ਤੂ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸਭ ਤੈ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1134}

pdArQ:- siB—swry [ Gt—GVy, srIr {bhu-vcn} [ mwih—ivc [ qy—qoN [1[

mn—hy mn! hau—mYN [ swlwhI—swlwhIN, slwhuMdw hW [ pRBU—mwlk [1[rhwau[

jh jh—ij`Qy ij`Qy [ dyKw—dyKW, mYN vyKdw hW [ soie—auhI [ vis—v`s ivc [ Avru—hor [2[

ijs kau—{sMbMDk ‘kau’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw    u  au~f igAw hY} [ rwiKAw BwvY—r`Kxw cwhy [ iqs kY—{sMbMDk ‘kY’ dy kwrn ‘iqsu’ dw    u  au~f igAw hY} [3[

jil—jl ivc [ Qil—Ql ivc [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql aupr, pulwV ivc, AwkwS ivc [ sBqY—hr QW [ jn nwnk—hy dws nwnk! [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dw nwm jipAw kr (auhI) swry suK dyx vwlw hY [ hy hrI! (imhr kr) mYN qyrI is&iq-swlwh krdw rhW, qUM myrw mwlk hYN, qUM myrw ipau hYN [1[rhwau[

hy pRBU! swry srIr qyry (bxwey hoey) hn, qUM (iehnW) swirAW ivc v`sdw hYN [ koeI BI srIr qyrI joiq qoN ibnw nhIN hY [1[

hy BweI! mYN ijDr ijDr vyKdw hW, auDr auDr auh hrI pRBU hI v`s irhw hY [ hy pRBU! swrI isRStI qyry v`s ivc hY, (qYQoN ibnw qyry vrgw) hor koeI nhIN hY [2[

hy hrI! ijs dI qUM r`iKAw krnI cwhyN, koeI (vYrI Awidk) aus dy nyVy nhIN AwauNdw [3[

hy hrI! qUM jl ivc hYN, qUM AwkwS ivc hYN qUM hr QW ivAwpk hYN [ hy dws nwnk! aus hrI dw nwm jipAw kr, jo hr QW hwzr-nwzr (pRq`K id`s irhw) hY [4[4[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜਿਸੁ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰਿ ॥੧॥ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਜਪੀਐ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਦੇਹੀ ਨਗਰਿ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਕਾਢੇ ਮਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕਾਰਜ ਹਰਿ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿ ॥ ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਰਿ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥੨॥ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਿ ਤਾਂ ਕਿਛੁ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਬਾਹਰਿ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਭਲ ਹੋਸੀ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥੩॥ ਹਰਿ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਓਹੁ ਪੂਛਿ ਨ ਕਿਸੈ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨਿ ਮੇਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥੪॥੧॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1134-1135}

pdArQ:- mUriq—srUp [ ihrdY—ihrdy ivc [ murwir—{mur-Air [ Air—vYrI} prmwqmw [ ijsu msqik—ijs dy m`Qy auqy [ Bwgu—cMgI iksmq [ gurmiq—gurU dI is`iKAw Anuswr [ sm@wir—smHwry, sMBwldw hY [1[

mDU sUdnu—{mDu dYNq ƒ mwrn vwlw} prmwqmw [ aur—ihrdw [ Dwir—itkw ky, vsw ky [ dyhI—srIr [ ngir—ngr ivc [ qskr—{bhu-vcn} cor [ DwqU—Dwvn vwly, Btkxw ivc  pwx vwly [ sbdI—Sbd dI rwhIN [ kwFy mwir—mwr ky k`F id`qy [1[rhwau[

syqI—nwl [ mwinAw—ig`J igAw [ kwrj—{bhu-vcn} swry kMm [ svwir—svwry, svwrdw hY [ cUkI—mu`k geI [ muhqwjI—Zrz [ AMgIkwru—shwieqw [ krqwir—krqwr ny [2[

mqw—Awpxy mn dI slwh [ msUriq—mSvrw [ kIjY—kIqw jw skdw hY [ hir bwhir—prmwqmw qoN bwhrw [ Bl—Blw [ hosI—hovygw [ Anidnu—hr roz, hr vyly [3[

Awpy—Awp hI [ pUiC—pu`C ky [ bIcwir—ivcwr kr ky [ ijin—ijs (pRBU) ny [ Dwir—Dwr ky [4[

ArQ:- hy BweI! (dYNqW dy nws krn vwly) prmwqmw dw nwm ihrdy ivc vsw ky jpxw cwhIdw hY [ (ijhVw mnu`K nwm jpdw hY) auh gurU dy Sbd dI brkiq nwl (Awpxy) srIr-ngr ivc (v`s rhy) Btkxw ivc pwx vwly (kwmwidk) pMjW corW ƒ mwr ky bwhr k`F dyNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dw Bgq ijs dy ihrdy ivc (sdw) prmwqmw dw nwm v`sdw hY prmwqmw dw hI rUp ho jWdw hY [ pr auhI mnu`K gurU dI miq lY ky prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc sMBwldw hY ijs dy m`Qy auqy (DuroN) cMgI iksmq (dw lyK) iliKAw huMdw hY [1[

hy BweI! ijnHW mnu`KW dw mn prmwqmw (dI Xwd) nwl ig`J jWdw hY, auhnW dy swry kMm prmwqmw Awp svwrdw hY [ krqwr ny sdw auhnW dI shwieqw kIqI huMdI hY (ies vwsqy) auhnW dy AMdroN lokW dI muQwjI mu`k cukI huMdI hY [2[

hy BweI! Awpxy mn dI swlwh Awpxy mn dw mSvrw qdoN hI koeI kIqw jw skdw hY jy prmwqmw qoN bwhrw koeI kMm ho hI skdw hovy [ hy BweI! jo kuJ prmwqmw krdw hY auh swfy Bly vwsqy hI huMdw hY [ (ies vwsqy, hy BweI!) hr vyly prmwqmw dw nwm ismrdy irhw kro [3[

hy BweI! prmwqmw jo kuJ krdw hY Awp hI krdw hY Awp hI krdw hY, auh iksy pwsoN pu`C ky nhIN krdw, iksy nwl ivcwr kr ky nhIN krdw [ hy nwnk! aus prmwqmw dw nwm sdw ismrnw cwhIdw hY ijs ny myhr kr ky (Aswƒ) gurU imlwieAw hY [4[1[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh