ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1132

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਵੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਇਛ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਹਿ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਆ ਦਾਤਾ ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਦੁਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 1132}

pdArQ:- mnsw—mn dw Purnw {mnI—w} [ mnih—mn ivc hI [ smwie lY—lIn kr dyh [ gur sbdI—gurU dy Sbd dI rwhIN [ vIcwr—(prmwqmw dy guxW dI) ivcwr [ qy—qoN, pwsoN [ pvY—pYNdI hY [ vwro vwr—muV muV [1[

mn—hy mn! AwDwru—Awsrw [ prswid—ikrpw nwl [ prm pdu—sB qoN au~cw Awqmk drjw [ pujwvxhwru—pUrIAW kr skx vwlw hY [1[rhwau[

eyko—iek prmwqmw hI [ riv rihAw—ivAwpk hY [ bUJ—smJ [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ gwie—gWdw hY [2[

horQY—iksy hor QW qoN [ n pwih—nhIN pw skdy {bhu-vcn} [ pCuqwih—pCuqWdy hn {bhu-vcn} [3[

Dwie—Dw ky, dOV ky, h`lw kr ky [ prwpiq hoeI—BwgW Anuswr iml geI [ joiq—ijMd [ joqI—prmwqmw dI joiq ivc [ smwie—lIn ho jWdI hY {iek-vcn} [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dy nwm ƒ (Awpxw) Awsrw bxw [ (ijhVw mnu`K hir-nwm ƒ Awpxw Awsrw bxWdw hY) auh gurU dI ikrpw nwl sB qoN au~cw Awqmk drjw hwsl kr lYNdw hY [ hy mn! prmwqmw hryk ie`Cw pUrI krn vwlw hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dy Sbd dI rwhIN (prmwqmw dy guxW ƒ) mn ivc vsw ky mn dy (mwiek) PurinAW ƒ (AMdr) mn ivc hI lIn kr dyh [ hy BweI! ijs mnu`K ƒ pUry gurU pwsoN ieh smJ hwsl ho jWdI hY, auh muV muV jnm mrn dy gyV ivc nhIN pYNdw [1[

hy BweI! sB jIvW ivc iek prmwqmw hI ivAwpk hY, pr gurU qoN ibnw ieh smJ nhIN AwauNdI [ ijs mnu`K dy AMdr gurU dI rwhIN prmwqmw prgt ho jWdw hY, auh hr vyly prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY [2[

hy BweI! suK dyx vwlw isr& prmwqmw hI hY (ijhVy mnu`K prmwqmw dw Awsrw nhIN lYNdy) auh hor hor QW qoN suK pRwpq nhIN kr skdy [ hy BweI! gurU (prmwqmw dy nwm dI dwiq) dyx vwlw hY, ijnHW ny gurU dI srn nhIN leI, auh Aw^r ieQoN jwx vyly h`Q mldy hn [3[

hy BweI! ijs mnu`K ny gurU dw Awsrw ilAw, aus ny sdw Awnµd mwixAw [ koeI BI du`K h`lw kr ky aus ƒ nhIN cMbV skdw [ hy nwnk! ijs mnu`K ƒ BwgW nwl prmwqmw dI BgqI pRwpq ho geI, aus dI ijMd prmwqmw dI joiq ivc lIn rihMdI hY [4[1[17[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਜਗਤੁ ਬਉਰਾਨਾ ਭੂਲਾ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਦਰ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਸਦ ਲਾਗਾ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭੇਖ ਕਰੈ ਬਹੁਤੁ ਚਿਤੁ ਡੋਲੈ ਅੰਤਰਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਾ ਭੂਖ ਅਤਿ ਬਹੁਤੀ ਭਉਕਤ ਫਿਰੈ ਦਰ ਬਾਰੁ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹਿ ਤਿਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਿ ॥ ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੩॥ ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਕਰਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੮॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 1132}

pdArQ:- baurwnw—kmlw, J`lw [ BUlw—kurwhy ipAw hoieAw [ KweI—KWdw hY [ mir mir jMmY—muV muV mr ky jMmdw hY, jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [ dr kI—prmwqmw dy dr dI [ Kbir—sUJ [1[

mn—hy mn! ihrdY—ihrdy ivc [ sd—sdw [ sbdy—Sbd dI rwhIN [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [1[rhwau[

folY—foldw hY [ AMqir—(aus dy) AMdr [ iqsw—iqRSnw [ iPrY—iPrdw hY [ dr bwru—(hryk Gr dy) dr dw bUhw (KVkWdw hY) [2[

sbid—Sbd dI rwhIN [ mrih—mrdy hn, dunIAw dIAW ^whSW vloN mrdy hn [ jIvih—Awqmk jIvn hwsl kr lYNdy hn [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ duAwir—pRBU dy dr qy (phuMc) [ aur—ihrdw [ Dwir—Dwr ky [3[

iqsu—aus (prmwqmw) ƒ [ BwvY—cMgw l`gdw hY [ clwvY—jIvn-rwh qy qordw hY [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ sm@wly—ihrdy ivc vsWdw hY [ nwim—nwm dI rwhIN [4[

ArQ:- hy myry mn! sdw gurU dI srn ipAw rhu [ (ijhVw mnu`K gurU dI srn ivc itikAw rihMdw hY, aus ƒ Awpxy) ihrdy ivc prmwqmw dw nwm sdw ipAwrw l`gdw hY [ gurU dy Sbd dI rwhIN auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [1[rhwau[

hy mn! gurU dI srn qoN ibnw jgq (ivkwrW ivc) J`lw hoieAw iPrdw hY, kurwhy pY ky (ivkwrW dIAW) s`tW KWdw rihMdw hY, muV muV jnm mrn dy gyV ivc pYNdw hY, sdw du`K sihMdw hY, prmwqmw dy dr dI aus ƒ koeI smJ nhIN pYNdI [1[

hy mn! (ijhVw mnu`K gurU dI srn qoN KuMJ ky) keI (Dwrimk) ByK bxWdw hY, aus dw mn (ivkwrW ivc hI) foldw rihMdw hY, aus dy AMdr kwm (dw zor) hY, kRoD (dw zor) hY, AhMkwr (dw zor) hY, aus dy AMdr mwieAw dI bVI iqRSnw hY, mwieAw dI bVI Bu`K hY, auh (ku`qy vWg rotI dI ^wqr) BONkdw iPrdw hY, (hryk Gr dy) dr dw bUhw (KVkWdw iPrdw hY) [2[

hy BweI! ijhVy mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN (ivkwrW vloN) mrdy hn, auh iPr Awqmk jIvn hwsl kr lYNdy hn, auhnW ƒ ivkwrW qoN ^lwsI iml jWdI hY, prmwqmw dy dr qy (auhnW dI phuMc ho jWdI hY) [ auhnW dy AMdr SWqI bxI rihMdI hY auhnW dy AMdr sdw Awnµd bixAw rihMdw hY, (ikauNik auhnW ny) prmwqmw (dy nwm) ƒ Awpxy ihrdy ivc itkw r`iKAw huMdw hY [3[

pr, hy BweI! (jIvW dy kuJ v`s nhIN) ijvyN prmwqmw ƒ cMgw l`gdw hY, ausy qrHW auh jIvW ƒ jIvn-rwh auqy qordw hY, AsW jIvW dw aus dy swhmxy koeI zor nhIN c`l skdw [ hy nwnk! ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky gurU dw Sbd ihrdy ivc vsWdw hY, prmwqmw dy nwm ivc juVn krky aus ƒ (lok prlok dI) ie`zq iml jWdI hY [4[8[18[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੁਆਇਆ ਦੁਖੁ ਖਟੇ ਦੁਖ ਖਾਇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭ ਹਲਕੁ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ਬਿਨੁ ਬਿਬੇਕ ਭਰਮਾਇ ॥੧॥ ਮਨਮੁਖਿ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੈਸਾਰਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕਦੇ ਨ ਲਾਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਸੂਆ ਕਰਮ ਕਰੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਖੋਜਿ ਲਹੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੨॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਵਸਿਆ ਪਾਇਆ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੩॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥੯॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 1132}

pdArQ:- moih—moh ivc (Ps ky) [ KuAwieAw—(jIvn-rwh qoN) KuMJ igAw [ Kwie—KWdw hY, shwrdw hY [ AMqir—AMdr [ ibbyk—(cMgy mMdy kMm dI) prK krn dI smrQw [ BrmwieAw—Btkdw iPrdw hY [1[

mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K dw [ iDRgu—iPtkwr-jog [ sYswir—sMswr ivc [ supnY—supny ivc BI, kdy hI [ isau—nwl [1[rhwau[

psUAw krm—pSUAW vwly kMm [ krY—krdw hY {iek-vcn} [ kUVo—kUV hI [ q—qW, qdoN [ aultI hovY—mwieAw dy moh vloN suriq prqdI hY [ jnu koie—koeI ivrlw mnu`K [ lhY—l`B lYNdw hY [2[

irdY—ihrdY ivc [ sd—sdw [ inDwnu—^zwnw [ prswdI—prswid, ikrpw nwl [ pUrw—ABu`l prmwqmw [ mn AiBmwnu—mn dw AhMkwr [ cUkw—mu`k igAw [3[

Awpy—Awp hI [ mwrig—rsqy auqy [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ dy—dyNdw hY [ nwim—nwm ivc [4[

ArQ:- hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K dw jgq ivc jIvn (-FMg) ieho ijhw hI rihMdw hY ik aus ƒ iPtkwrW pYNdIAW rihMdIAW hn [ auh prmwqmw dw nwm kdy BI Xwd nhIN krdw, prmwqmw nwl aus dw kdy BI ipAwr nhIN bxdw [1[rhwau[

hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K haumY dy kwrn mwieAw dy moh dy kwrn jIvn-rwh qoN KuMiJAw rihMdw hY [ auh auhI kuJ krdw rihMdw hY ijs qoN auh du`K hI shyVdw hY du`K hI shwrdw hY [ aus dy AMdr loB (itikAw rihMdw hY ijvyN ku`qy ƒ) hlk (ho jWdw) hY (ku`qw Awp BI duKI huMdw hY lokW ƒ BI duKI krdw hY [ iesy qrHW loBI ƒ) bhuq du`K bixAw rihMdw hY [ cMgy mMdy kMm dI prK nwh kr skx krky auh (mwieAw dI ^wqr) Btkdw iPrdw hY [1[

hy BweI! mn dw murId mnu`K pSUAW vwly kMm krdw hY, aus ƒ smJ nhIN AwauNdI (ik ieh jIvn-rwh Zlq hY) [ nwsvMq mwieAw dI ^wqr dOV-B`j krdw krdw ausy dw rUp hoieAw rihMdw hY [ pr jy aus ƒ gurU iml pey, qW aus dI suriq mwieAw vloN prq jWdI hY (iPr auh) Koj kr ky prmwqmw dw imlwp pRwpq kr lYNdw hY (pr Aijhw huMdw) koeI ivrlw hI hY [2[

hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm sdw v`isAw rihMdw hY, auh mnu`K guxW dy ^zwny prmwqmw ƒ iml pYNdw hY [ gurU dI ikrpw nwl aus ƒ pUrn pRBU iml pYNdw hY, aus dy mn dw AhMkwr dUr ho jWdw hY [3[

(pr, hy BweI! mnmuK dy BI kIh v`s?) prmwqmw Awp hI sB kuJ krdw hY, Awp hI (jIvW pwsoN) krWdw hY, Awp hI (jIvW ƒ) shI jIvn-rwh qy pWdw hY, Awp hI gurU dI rwhIN ie`zq b^Sdw hY [ hy nwnk! (ijs auqy prmwqmw imhr krdw hY), auh hir-nwm ivc lIn rihMdw hY [4[9[19[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh