ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1129

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ ਭਵਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਣਹਾਰਾ ॥੧॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ॥ ਸਦ ਹੀ ਨਿਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹਿ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੇ ਪਾਵਹਿ ਪਾਰਾ ॥੨॥ ਆਪੇ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੩॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1129}

pdArQ:- jgq insqwrw—sMswr dw pwr-auqwrw krdw hY [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ auqwrxhwrw—(pwr) auqwrn dI smrQw vwlw [1[

prswdI—prswid, ikrpw nwl [ sm@wil—ihrdy ivc vswE [ sd—sdw [ inbhY—swQ dyNdw hY [1[rhwau[

n cyqih—Xwd nhIN krdy {bhu-vcn} [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy [ gwvwrw—mUrK bMdy [ kYsy pwvih pwrw—pwrlw bMnw ikvyN l`B skdy hn? [2[

Awpy—Awp hI [ dwiq—(nwm dI) b^SS [ dwqwru—dwqW dyx vwlw pRBU [ kau—ƒ [ jYkwru—is&iq-swlwh kro [3[

ndir—(imhr dI) ingwh [ nwnk—hy nwnk! ihrdY—ihrdy ivc [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm dunIAw dw pwr-auqwrw krdw hY (jIvW ƒ) sMswr-smuMdr qoN pwr lµGwx dI smrQw r`Kx vwlw hY [1[

hy BweI! gurU dI ikrpw nwl (gurU dI ikrpw dw pwqR bx ky) prmwqmw dw nwm (Awpxy ihrdy ivc) sMBwl [ ieh hir-nwm sdw hI qyry nwl swQ dyvygw [1[rhwau[

hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mUrK mnu`K prmwqmw dw nwm nhIN ismrdy [ nwm qoN ibnw auh iksy qrHW BI (sMswr dy ivkwrW qoN) pwr nhIN lµG skdy [2[

(pr, hy BweI! ieh iksy dy v`s dI g`l nhIN) nwm dI b^SS dwqwr pRBU Awp hI krdw hY, (ies vwsqy) dyx dI smrQw vwly pRBU dy A`gy hI isr invwauxw cwhIdw hY (pRBU pwsoN hI nwm dI dwiq mMgxI cwhIdI hY) [3[

hy nwnk! ijs mnu`K auqy pRBU imhr dI ingwh krdw hY, aus ƒ gurU imlWdw hY, qy auh mnu`K Awpxy ihrdy ivc pRBU dw nwm vsWdw hY [4[6[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਨਾਮੇ ਉਧਰੇ ਸਭਿ ਜਿਤਨੇ ਲੋਅ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਡਿਆਈ ਦੇਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਆਪਿ ਉਧਰੇ ਸਭਿ ਕੁਲ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿ ॥ ਅਉਖੇ ਹੋਵਹਿ ਚੋਟਾ ਖਾਹਿ ॥੩॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇਵੈ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1129}

pdArQ:- nwmy—nwim hI, nwm dI rwhIN hI [ auDry—ivkwrW qoN bcy hn [ siB—swry [ loA—(cOdW) lok, cOdW lokW dy jIv [ gurmuiK—gurU dI rwhIN, gurU dI srn pY ky [ prwpiq hoie—(hir-nwm) imldw hY [1[

kryie—krdw hY [ vifAweI—ie`zq [ dyie—dyNdw hY [1[rhwau[

rwm nwim—prmwqmw dy nwm ivc [ siB kul—swrIAW kulW ƒ [ auDwrxhwru—ivkwrW qoN bcwx dI smr`Qw vwlw {iek-vcn} [2[

mnmuK—Awpxy mn dy ipCy qurn vwly [ jmpuir—jmrwj dy dys ivc [ jwih—jWdy hn {bhu-vcn}[ AauKy—duKI [ Kwih—KWdy hn [3[

Awpy—Awp hI [ soie krqw—auh krqwr hI [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy BweI! (ijs mnu`K au~qy) prmwqmw AwpxI ikrpw krdw hY, aus ƒ gurU dI srn pw ky (Awpxw) nwm dyNdw hY (iehI hY Asl) ie`zq [1[rhwau[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ƒ gurU dI rwhIN prmwqmw dw nwm iml jWdw hY (auh ivkwrW qoN bc jWdy hn) [ hy BweI! cOdW BvnW dy ijqny BI jIv hn, auh swry prmwqmw dy nwm dI rwhIN ivkwrW qoN bcdy hn [1[

hy BweI! prmwqmw dy nwm ivc ijnHW mnu`KW dI pRIq hY ijnHW dw ipAwr hY, auh Awp ivkwrW qoN bc gey [ (auhnW ivcoN hryk AwpxIAW) swrIAW kulW ƒ bcwx-jogw ho igAw [2[

hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K prmwqmw dy nwm qoN KuMJ ky jmrwj dy dys ivc jWdy hn, auh duKI huMdy, (qy in`q ivkwrW dIAW) s`tW shwrdy hn [3[

hy nwnk! ijs mnu`K ƒ krqwr Awp hI (nwm dI dwiq) dyNdw hY (aus ƒ hI aus dw) nwm imldw hY [4[7[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਨਕਾਦਿਕ ਉਧਾਰੇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਗਤਿ ਸਾਚੀ ਹੋਇ ॥ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੩॥ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵੇਖਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੪॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1129}

pdArQ:- snkwidk—snk Awidk snk, snµdn, snqkumwr, snwqn—bRhmw dy cwr pu`qr [ auDwry—(sMswr-smuMdr qoN) bcwey [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ bIcwry—ivcwr kIqI, Awpxy mn ivc vswey [1[

hir jIau—hy hrI! Dwru—kr [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ nwmy—nwm ivc hI [ lgY—bixAw rhy [1[rhwau[

AMqir—(ijs mnu`K dy) AMdr [ swcI—sdw kwiem rihx vwlI [ pUrY guir—pUry gurU dI rwhIN [ mylwvw—imlwp [2[

inj Gir—Awpxy (Asl) Gr ivc, pRBU-crnW ivc [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [ min—mn ivc [3[

Awpy—Awp hI [ vyKY—sMBwl krdw hY [ vyKxhwru—sMBwl kr skx vwlw pRBU! aur—ihrdw [ Dwir—Dwr ky, itkw ky [4[

ArQ:- hy pRBU jI! (myry auqy) AwpxI ikrpw krI r`K, qw ik gurU dI srn pY ky (myrw) ipAwr (qyry) nwm ivc hI bixAw rhy [1[rhwau[

hy BweI! snk, snµdn, snqwn, snqkumwr—bRhmw dy iehnW cwr pu`qrW—ny gurU dy Sbd dI rwhIN prmwqmw dy nwm ƒ Awpxy mn ivc vswieAw, prmwqmw dy (crnW dy ies) ipAwr ny auhnW ƒ sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw id`qw [1[

hy BweI! pUry gurU dI rwhIN ijs mnu`K dy AMdr prmwqmw dI sdw kwiem rihx vwlI pRIiq-BgqI pYdw huMdI hY, prmwqmw nwl aus dw imlwp ho jWdw hY [2[

hy BweI! gurU dI srn pY ky (ijs mnu`K dy) mn ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY, auh mnu`K Awqmk Afolqw ivc itk ky, pRBU-ipAwr ivc itk ky, pRBU dI hzUrI ivc invws krI r`Kdw hY [3[

hy nwnk! sB jIvW dI sMBwl krn dy smr`Q ijhVw pRBU Awp hI (sB dI) sMBwl kr irhw hY, aus dw nwm Awpxy ihrdy ivc pRo ky r`K [4[8[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਾਥੈ ਪਾਵੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਲਭੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਨ ਭਾਲਹਿ ਸੋਇ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ॥੩॥ ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਜੋ ਕਲ ਰਹਿਆ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਿ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1129}

pdArQ:- kljug mih—kljug ivc, ivkwrW-Bry jgq ivc {not:- iksy ^ws ‘jug’ dw izkr nhIN kr rhy} [ aur—ihrdw [ Dwru—vsweI r`K [ mwQY—(Awpxy) m`Qy auqy, mUMh au~qy [ pwvY—(auh mnu`K) pWdw hY [ Cwru—(lok prlok dI inrwdrI dI) suAwh, mukwlK [ mwQY pwvY—Awpxy mUMh au~qy pWdw hY, K`tdw hY [1[

dulBu—durl`B, muSikl nwl imlx vwlw [ BweI—hy BweI! prswid—ikrpw nwl [ min—mn ivc [1[rhwau[

jn soie—{bhu-vcn} auh mnu`K [ Bwlih—Bwldy hn, Kojdy hn, Bwl krdy hn [ qy—qoN [ pRwpiq—pRwpqI, myl, sMjog [2[

mMnih—TIk smJdy hn [ sy jn—{bhu-vcn} auh mnu`K [ prvwxu—kbUl, sqkwry jWdy hn [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ nIswxu—prvwnw, rwhdwrI [ nwm nIswxu—hir-nwm dw prvwnw [3[

so—aus prmwqmw ƒ [ syvhu—ismro [ kl—klw, s`iqAw [ rihAw Dwir—itkw irhw hY [ ipAwir—ipAwr kr, ipAwr nwl ihrdy ivc vswE [4[

ArQ:- hy BweI! (hor pdwrQW dy twkry qy) prmwqmw dw nwm bVI muSikl nwl imldw hY [  (ieh qW) gurU dI ikrpw nwl (iksy BwgW vwly dy) mn ivc Aw ky v`sdw hY [1[rhwau[

hy BweI! ies ivkwrW-Bry jgq ivc (ivkwrW qoN bcx leI) prmwqmw dw nwm (Awpxy) ihrdy ivc vsweI r`K [ (ijhVw mnu`K) nwm qoN ^wlI (rihMdw hY, auh lok prlok dI) inrwdrI hI K`tdw hY [1[

pr, hy BweI! (iksy dy v`s dI g`l nhIN) pUry gurU pwsoN (ijnHW mnu`KW dy BwgW ivc) hir-nwm dI pRwpqI (ilKI hoeI hY), isr& auh mnu`K hI prmwqmw dw nwm Bwldy hn [2[

hy BweI! gurU dy Sbd dI brkiq nwl (ijnHW mnu`KW ƒ) hir-nwm (dI prwpqI) dw prvwnw (iml jWdw hY) auh mnu`K prmwqmw dI rzw ƒ (im`Tw krky) mMndy hn, auh mnu`K (prmwqmw dI hzUrI ivc) sqkwry jWdy hn [3[

hy nwnk! ijhVw prmwqmw swrI isRStI dI mrXwdw ƒ AwpxI s`iqAw nwl qor irhw hY aus dI syvw-BgqI kro, gurU dI rwhIN aus dy nwm ƒ ipAwr kro [4[9[

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥ ਨਾ ਰੁਤਿ ਨ ਕਰਮ ਥਾਇ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਖੋਜਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹੋਇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥੩॥ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਏਕੁ ਹੋਰ ਰੁਤਿ ਨ ਕਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਜਮਾਈ ॥੪॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1129-1130}

pdArQ:- kmwih—kmWdy hn [ ruiq—mOsm [ Qwie pwih—kbUl huMdy [1[

swru—sRySt [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [1[rhwau[

Koij—Koj ky [ GrY mih—ihrdy-Gr ivc hI [ nwim—nwm ivc [2[

igAwn AMjnu—Awqmk jIvn dI sUJ dw surmw [ qy—qoN, pwsoN [ riv rihAw—ivAwpk [ iqhu loie—iqMnW hI lokW ivc [3[

ihrdY—ihrdy ivc [ lyhu jmweI—bIj lvo [4[

ArQ:- (jy SwsqrW dI mrXwdw vl BI vyKo, qW BI) kljug ivc prmwqmw dw nwm (jpxw hI) sRySt (kMm) hY [ gurU dI srn pY ky (nwm ismirAW prmwqmw nwl) sdw kwiem rihx vwlw ipAwr bx jWdw hY [1[rhwau[

ijhVy (krm-kWfI lok) kljug ivc ivc BI hor hor (imQy Dwrimk) krm krdy hn, auhnW dy auh krm (prmwqmw dI hzUrI ivc) kbUl nhIN huMdy (ikauNik SwsqRW Anuswr BI ismrn qoN ibnw hor iksy krm dI hux) ru`q nhIN hY [1[

ijs mnu`K ny gurU dI srn pY ky prmwqmw dy nwm ivc ic`q joiVAw, aus ny Awpxw qn Awpxw mn Koj ky ihrdy-Gr ivc hI pRBU ƒ l`B ilAw [2[

Awqmk jIvn dI sUJ dyx vwlw surmw ijs mnu`K ƒ gurU pwsoN iml igAw, aus ƒ swry jgq ivc prmwqmw dw nwm hI ivAwpk id`sdw hY [3[

(SwsqRW Anuswr BI) kljug ivc isr& hir-nwm ismrn dI hI ru`q hY, iksy hor krm kWf dy krn dI ru`q nhIN [ (qW qy) hy nwnk! (AwK—hy BweI!) gurU dI srn pY ky Awpxy ihrdy ivc prmwqmw dy nwm dw bIj bIj lvo [4[10[

not:- iksy krm-kWfI ƒ smJw rhy hn jo ismrn qoN KuMJ ky isr& krm-kWf ƒ hI jIvn dw shI rsqw smJ irhw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh