ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1125

ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ ॥੧॥ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਅਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੨॥ ਆਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥ ਤੂ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਸਰਬ ਵਿਡਾਣੀ ॥੩॥ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ॥ ਨਾਨਕ ਦੇਖੈ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1125}

pdArQ:- quJ qy bwhir—qyrI mrzI dy ault [ dyKih—qUM sMBwl krdw hYN [ jwxih soie—qUM hI aus (Awpxy kIqy) ƒ smJdw hYN [1[

AhY—hY, ho irhw hY [ rjwie—mrzI, hukm, mrXwdw [1[rhwau[

kIcY—kIqI jwey [2[

bwxI—is&iq-swlwh [ ivfwx—Ascrj kOqk [ ivfwxI—Asrj kOqk krn vwlw [ srb ivfwxI—hy swry Acrj kOqk krn vwly! [3[

Qwip—bxw ky, pYdw kr ky [ auQwip—Fwh ky [4[

ArQ:- (hy pRBU! jgq ivc) jo kuJ ho irhw hY sB qyrI mrzI Anuswr ho irhw hY (cwhy auh jIvW vwsqy suK hY cwhy du`K hY [ jy jIvW ƒ koeI kSt iml irhw hY, qW BI aus dy ivru`D ros vjoN) AsI jIv kIh AwK skdy hW? (swƒ qyrI rzw dI smJ nhIN hY, ies vwsqy swQoN jIvW pwsoN) koeI iglw kIqw nhIN jw skdw (koeI iglw Pbdw nhIN hY) [1[rhwau[

(jgq ivc) koeI BI kMm qyrI mrzI dy ivru`D nhIN ho irhw [ qUM Awp hI sB kuJ kr kr ky sMBwl krdw hYN qUM Awp hI (Awpxy kIqy ƒ) smJdw hYN [1[

(jy qyrI rzw ivc koeI AYsI Gtnw vwpry jo swƒ jIvW ƒ duKdweI jwpy, qW BI qYQoN ibnw) iksy hor A`gy ArzoeI nhIN kIqI jw skdI, so AsW jIvW ny jyhVw BI koeI qrlw krnw hY qyry pws hI krnw hY [2[

hy swry Acrj kOqk krn vwly pRBU! qUM Awp hI (Awpxy kIqy kMmW dy rwz) smJdw hYN (swƒ jIvW ƒ) iehI Pbdw hY ik AsI qyrI is&iq-swlwh hI krIey qy suxIey [3[

hy nwnk! jgq ƒ rc ky BI qy Fwh ky BI pRBU Awp hI sMBwl krdw hY [ pRBU Awp hI sB kuJ krdw hY Awp hI (jIvW pwsoN) krWdw hY qy Awp hI (swry Byd ƒ) smJdw hY (ik ikauN ieh kuJ kr qy krw irhw hY) [4[1[

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਤਰੇ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ ਤਰੇ ॥ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ॥੧॥ ਭਵਜਲੁ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗੁ ਰੋਗਿ ਬਿਆਪਿਆ ਦੁਬਿਧਾ ਡੁਬਿ ਡੁਬਿ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰੁ ਦੇਵਾ ਗੁਰੁ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਆਪੇ ਦਾਤਿ ਕਰੀ ਗੁਰਿ ਦਾਤੈ ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੨॥ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਿਆ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਈ ॥ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਬਿਨਸਿ ਬਿਓਗੀ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੩॥ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1125}

pdArQ:- sbid—Sbd dI rwhIN [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ muin—monDwrI swDU, sdw cu`p swDI r`Kx vwly [ kyqy—ikqny hI, byAMq [ ieMdRwidk—ieMdR Awidk, ieMdR Aqy aus vrgy hor [ bRhmwid—bRhmw Awid, bRhmw Aqy aus vrgy hor [ snk, snµdn—bRhmw dy pu`qr [ pwir pry—(Bvjl qoN) pwr lµG gey [1[

Bvjlu—sMswr-smuMdr [ ikau qrIAY—ikvyN qirAw jwey? nhIN qirAw jw skdw [ roig—rog ivc, duibDw dy rog ivc [ ibAwipAw—gRisAw hoieAw, PisAw hoieAw [ duibDw—do-iksmw-pn,
myr-qyr [ fuib—fu`b ky [ fuib fuib—muV muV fu`b ky [ mrIAY—Awqmk mOq shyV leIdI hY [1[rhwau[

dyvw—pRkwS-rUp, cwnx dw somw [ AByvw—ijs dw Byq n pY sky [ guir—gurU ny [ dwqY—dwqy ny [2[

rwjw—blI hwkm, ieMidRAW dw mwlk, ieMidRAW auqy kwbU pw skx vwlw [ mn qy—mn qoN, mn (dy mwiek PurinAW) qoN [ mwinAw—mMn igAw, vrijAw igAw [ mnsw—mn dI vwsnw [ mnih—min hI, mn ivc hI [ jogI—pRBU-crnW ivc imilAw hoieAw [ ibnis—ibns ky, mr ky, Awpw-Bwv vloN ^qm ho ky [ ibEgI—ibrhI, pRymI [ gweI—gwey, gWdw hY [3[

gur qy—gurU qoN, gurU qoN aupdyS lY ky [ qy—auh bMdy [ Birpuir—swry jgq ivc nkw-nk BirAw hoieAw [ lIx—swry jgq ivc ivAwpk [ sbid—Sbd ivc juiVAW [4[

ArQ:- gurU dy Sbd (dI AgvweI) qoN ibnw sMswr-smuMdr qoN pwr nhIN lµG skIdw, (ikauNik) prmwqmw dy nwm qoN vWijAW rih ky jgq (myr-qyr ivqkry dy) rog ivc PisAw rihMdw hY, qy myr-qyr (dy fUMGy pwxIAW) ivc muV muV fu`b ky (goqy Kw ky Awi^r) Awqmk mOq shyV leIdI hY [1[rhwau[

ieMdR bRhmw Aqy auhnW vrgy hor AnykW smwDIAW lwx vwly swDU gurU dy Sbd ivc juV ky hI (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGdy rhy, (bRhmw dy puqR) snk snµdn qy hor AnykW qpI swDU gurU dI myhr nwl hI Bvjl qoN pwr lµGy [1[

gurU (Awqmk jIvn dy) cwnx dw somw hY, gurU Al`K AByv prmwqmw (dw rUp) hY, (gurU dy d`sy rsqy qy quirAW hI) gurU dI d`sI hoeI kwr kmwieAW hI iqMnW BvxW (ivc ivAwpk pRBU) dI sUJ pYNdI hY [ nwm dI dwiq dyx vwly gurU ny ijs mnu`K ƒ Awp (nwm dI) dwiq id`qI, aus ƒ Al`K AByv pRBU l`B ipAw [2[

(gurU dI myhr nwl) jyhVw mn Awpxy srIrk ieMidRAW auqy kwbU pwx-jogw ho igAw; auh mn mwiek PurinAW dy ipCy dOV-B`j bMd krnI mMn igAw, aus mn dI vwsnw aus dy Awpxy hI AMdr lIn ho geI [ (gurU dI myhr nwl auh) mn pRBU-crnW dw imlwpI ho igAw, auh mn Awpw-Bwv vloN ^qm ho ky pRBU (-dIdwr) dw pRymI ho igAw, auh mn au~cI sUJ vwlw ho igAw, qy pRBU dI is&iq-swlwh krn l`g ipAw [3[

(pr,) hy nwnk! jgq ivc auh ivrly bMdy hn ijnHW ny gurU dI srn pY ky Awpxw mn v`s ivc kIqw hY qy gurU dy Sbd ƒ Awpxy AMdr vswieAw hY (ijnHW ieh pdvI pw leI hY), auhnW ƒ mwilk-pRBU swry jgq ivc (nkw-nk) ivAwpk id`s pYNdw hY, gurU dy s`cy Sbd dI brkiq nwl (sMswr-smuMdr dy myr-qyr dy fUMGy pwxIAW ivcoN) auh pwr lµG jWdy hn [4[1[2[

not:- ‘Gru 2’ dw ieh pihlw Sbd hY [ AMk 1 dw iehI Bwv hY [

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨੈਨੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਹੀ ਤਨੁ ਹੀਨਾ ਜਰਿ ਜੀਤਿਆ ਸਿਰਿ ਕਾਲੋ ॥ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ਰਹਸੁ ਨਹੀ ਸਾਚਾ ਕਿਉ ਛੋਡੈ ਜਮ ਜਾਲੋ ॥੧॥ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥ ਸਾਚ ਸਬਦ ਬਿਨੁ ਕਬਹੁ ਨ ਛੂਟਸਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਭਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਨ ਮਹਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਹਉ ਮਮਤਾ ਕਠਿਨ ਪੀਰ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਇਨ ਬਿਧਿ ਤਰੁ ਤੂ ਤਾਰੀ ॥੨॥ ਬਹਰੇ ਕਰਨ ਅਕਲਿ ਭਈ ਹੋਛੀ ਸਬਦ ਸਹਜੁ ਨਹੀ ਬੂਝਿਆ ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਮੁਖਿ ਹਾਰਿਆ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧੁ ਨ ਸੂਝਿਆ ॥੩॥ ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਸਹਜ ਧਿਆਨਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੂਟਸਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1125-1126}

pdArQ:- nYnI—A`KW ivc [ idRsit—vyKx dI qwkq [ hInw—kmzor, il`sw [ jir—jr ny, buFypy ny [ isir—isr auqy [ kwlo—kwlu, mOq [ rhsu—iKVwau [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw, r`bI [ jm jwlo—jm dw jwl, jm dI PwhI [1[

jnmu—mnu`Kw jnm [ gieE—lµGdw jw irhw hY [ n CUtis—qUM (jm-jwl qoN) ^lwsI nhIN pw skyNgw [1[rhwau[

hau—mYN mYN, mYN v`fw mYN v`fw, haumY [ mm—myrw [ mmqw—mlkIAqW dI qWG [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ rsu—(ismrn dw) suAwd [ rsnw—jIB (nwl) [ ien ibiD—iehnW qrIikAW nwl [2[

bhry—boly [ krn—kMn [ Akil—miq, smJ [ hoCI—QoVH-ivqI [ shju—Afol AvsQw, SWq-rs [ sbd shju—is&iq-swlwh dw SWq-rs [ mnmuiK—mn vl mUMh kr ky, mn dy ip`Cy qur ky [ AMDu—AMnHw [3[

audwsu—auprwm, inrlyp [ inrwsw—AwsW qoN inrwlw [ shj iDAwin—Afolqw dI smwDI ivc [ iDAwin—iDAwn ivc, smwDI ivc [ bYrwgI—vYrwgvwn, inrmoh [ CUtis—mwieAw dy moh qoN bcygw [ nwim—nwm ivc [4[

ArQ:- hy pRwxI! prmwqmw dw ismrn kr [ izMdgI bIqdI jw rhI hY [ prmwqmw dI is&iq-swlwh qoN vWijAw rih ky (mwieAw dy moh qoN, jm dy jwl qoN) qUM kdy BI bicAw nhIN rih skyNgw [ qyrI izMdgI ivArQ hI clI jwiegI [1[rhwau[

hy pRwxI! qyrIAW A`KW ivc vyKx dI (pUrI) qwkq nhIN rhI, qyrw srIr il`sw ho igAw hY, buFypy ny qYƒ ij`q ilAw hY (buFypy ny zor pw id`qw hY) [ qyry isr auqy hux mOq kUk rhI hY [ nwh qyrw r`bI rUp bixAw, nwh qYƒ r`bI rMg ciVHAw, nwh qyry AMdr r`bI KyVw AwieAw, (d`s) jm dw jwl qYƒ ikvyN C`fygw? [1[

hy pRwxI! qyry srIr ivc kwm (zor pw irhw) hY, kRoD (pRbl) hY, haumY hY, mlkIAqW dI qWG hY, iehnW sBnW dI v`fI AOKI pIV auT rhI hY (iehnW ivkwrW ivc fu`bxoN qyrw bcw ikvyN hovy?) [

hy BweI! gurU dI srn pY ky prmwqmw dw Bjn kr, jIB nwl (ismrn dw) suAwd lY [ iehnW qrIikAW nwl (iehnW ivkwrW dy fUMGy pwxIAW ivcoN ismrn dI) qwrI lw ky pwr lµG [2[

hy pRwxI! (is&iq-swlwh vloN) qyry kMn boly (hI rhy), qyrI miq QoVH-ivqI ho geI hY (rqw rqw g`l qy iC`Qw pYx dw qyrw suBwau bx igAw hY), is&iq-swlwh dw SWq-rs qUM smJ nhIN sikAw [ Awpxy mn dy ip`Cy l`g ky qUM kImqI mnu`Kw jnm gvw ilAw hY [ gurU dI srn nwh Awaux kr ky qUM (Awqmk jIvn vloN) AMnHw hI irhw, qYƒ (Awqmk jIvn dI) smJ nwh AweI [3[

(hy pRwxI!) nwnk bynqI krdw hY (qy qYƒ smJWdw hY ik) jo mnu`K gurU dy d`sy rwh auqy qurdw hY auh (ivkwrW dI PwhI qoN) ^lwsI pw lYNdw hY, pRBU dy nwm ivc aus dI suriq itkI rihMdI hY, auh (dunIAw ivc vrqdw hoieAw BI dunIAw vloN) auprwm rihMdw hY, AwsW qoN inrlyp rihMdw hY, Afolqw dI smwDI ivc itikAw rih ky auh (dunIAw qoN) inrmoh rihMdw hY [4[2[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh