ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1122

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ ॥ ਕੋਟਿ ਸਾਂਤਿ ਅਨੰਦ ਪੂਰਨ ਜਲਤ ਛਾਤੀ ਬੁਝੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤ ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਤਿਤ ਉਧਰੇ ਮੁਚੈ ॥ ਰੇਨੁ ਜਨ ਕੀ ਲਗੀ ਮਸਤਕਿ ਅਨਿਕ ਤੀਰਥ ਸੁਚੈ ॥੧॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਭੀਤਰਿ ਘਟਿ ਘਟਹਿ ਸੁਆਮੀ ਸੁਝੈ ॥ ਸਰਨਿ ਦੇਵ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਿ ਜਮੁ ਨਹੀ ਲੁਝੈ ॥੨॥੭॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1122}

pdArQ:- mn—mn ƒ [ rucY—rucI, cwh, lgn [ koit—iklHy ivc, ihrdy dy iklHy ivc [ jlq—(ivkwrW dI) bl rhI (A`g) [ CwqI—ihrdw [ bUJY—(A`g) bu`J jWdI hY [rhwau[

sMq mwrig—gurU dy (d`sy) rwh auqy [ clq—qur irhw [ piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey [ mucY—bhuq, AnykW [ auDry—(ivkwrW qoN) bc jWdy hn [ rynu—crn-DUV [ jn—pRBU dw Bgq [ msqik—m`Qy au~qy [ sucY—su`c, piv`qRqw [1[

BIqir—ivc [ iDAwn BIqir—iDAwn ivc, Xwd ivc [ Git—Gt ivc [ Git Gtih—hryk srIr ivc [ suJY—id`sdw hY [ dyv—pRkwS-rUp pRBU [ Apwr—byAMq [ bhuir—muV [ luJY—JgVdw [2[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dy mn ƒ prmwqmw dy nwm dI lgn l`g jWdI hY, aus dy ihrdy ivc pUrn SWqI Awnµd bixAw rihMdw hY, aus dy ihrdy ivc (ivkwrW dI pihlI) bl rhI A`g bu`J jWdI hY [rhwau[

hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dy d`sy rsqy auqy qurdw hY, (aus dI sMgiq ivc rih ky) AnykW ivkwrI mnu`K (ivkwrW qoN) bc jWdy hn [ ijs mnu`K dy m`Qy auqy prmwqmw dy syvk dI crn-DUV l`gdI hY, (aus dy AMdr, mwno) AnykW qIrQW (dy ieSnwn) dI piv`qRqw ho jWdI hY [1[

hy BweI! ijs mnu`K dI suriq pRBU dy sohxy crnW dy iDAwn ivc itkI rihMdI hY, aus ƒ mwlk-pRBU hryk srIr ivc v`sdw id`s pYNdw hY [ hy nwnk! ijhVw mnu`K cwnx-rUp byAMq pRBU dI srn ivc Aw jWdw hY, jmdUq muV aus nwl koeI JgVw nhIN pWdw [2[7[15[

ਕੇਦਾਰਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰਿ ਕੀਆ ਸੰਤਨ ਸੰਗਿ ਜਾਤਾ ॥ ਸੰਤਨ ਸੰਗਿ ਜਾਤਾ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਭੰਨੈ ਘਾਲਿਆ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗਾਏ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1122}

pdArQ:- pRIqm—hy pRIqm! [rhwau[

pUir rihAw—mOjUd hY [ srbqR mY—sB QweIN, sBnW ivc [ purKu—srb-ivAwpk pRBU [ ibDwqw—isrjxhwr [ mwrgu—rsqw [ hir kIAw—hrI ny hI bxwieAw [ sMig—sMgiq ivc [ jwqw—jwixAw jWdw hY [

Git Git—hryk srIr ivc [ ndir—nzr nwl [ inhwilAw—vyiKAw jWdw hY [ srb suK—swry suK [ iqlu—rqw Br BI [ GwilAw—kIqI hoeI imhnq [

iniD—^zwnw [ gwey—jo gWdw hY [ shj suBwey—Awqmk Afolqw Aqy pRym ivc [ mwqw—msq [1[

ArQ:- hy myry ipAwry! hy myry pRIqm! (mYƒ) iml [rhwau[

hy BweI! auh srb-ivAwpk isrjxhwr sB QweIN mOjUd hY [ hy BweI! pRBU (ƒ imlx) dw rsqw pRBU ny Awp hI bxwieAw hY (auh rsqw ieh hY ik) sMq jnW dI sMgiq ivc hI aus nwl fUMGI sWJ pY skdI hY [

hy BweI! sMq jnW dI sMgiq ivc hI isrjxhwr Akwl purK nwl jwx-pCwx ho skdI hY [ (sMq jnW dI sMgiq ivc rih ky hI aus ƒ) hryk srIr ivc A`KIN vyiKAw jw skdw hY [ ijhVw mnu`K (sMq jnW dI sMgiq dI brkiq nwl pRBU dI) srn AwauNdw hY, auh swry suK hwsl kr lYNdw hY [ pRBU aus mnu`K dI kIqI hoeI imhnq ƒ rqw Br BI nhIN gvWdw [

hy BweI! ijhVw mnu`K Awqmk Afolqw ivc itk ky ipAwr nwl guxW dy ^zwny pRBU dy gux gWdw hY, auh sB qoN au~cy pRym-rs ivc msq rihMdw hY [ hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) qyry dws qyrI srn ivc rihMdy hn [ qUM sB guxW nwl BrpUr hYN, qUM srb-ivAwpk hYN, qUM (swry jgq dw) rcnhwr hYN [1[

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਨ ਬੇਧਿਆ ਸੇ ਆਨ ਕਤ ਜਾਹੀ ॥ ਮੀਨੁ ਬਿਛੋਹਾ ਨਾ ਸਹੈ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮਰਿ ਪਾਹੀ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਦੂਖ ਕਿਨਿ ਸਹੀਐ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਪਿਆਸਿਆ ॥ ਕਬ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਵੈ ਚਕਵੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ॥ ਹਰਿ ਦਰਸਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਦਿਨਸੁ ਸਭਾਗਾ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਕਤ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਹੀ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1122}

pdArQ:- jn—ijhVy mnu`K {bhu-vcn} [ byiDAw—ivMnHy jWdy hn [ sy—auh mnu`K {bhu-vcn} [ Awn kq—hor ik`Qy? iksy BI hor QW nhIN [ jwhI—jwih, jWdy, jw skdy [ mInu—m`CI [ ibCohw—(pwxI dw) ivCoVw [ mir pwhI—mir pwih, (m`CIAW) mr jWdIAW hn {bhu-vcn} [

ikau rhIAY—ikvyN irhw jw skdw hY? nhIN irhw jw skdw [ ikin—iks pwsoN? iksy BI pwsoN nhIN [ ikin shIAY—iks pwsoN shwirAw jw skdw hY? iksy pwsoN BI shwirAw nhIN jw skdw [ cwiqRk—ppIhw [ bUMd—(sÍWqI nC`qR dI vrKw dI) kxI [ rYin—rwq [ kb—kdoN? pRgwisAw—cwnx kry [

dris—drsn ivc [ sBwgw—BwgW vwlw [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ gwhI—gwih, gWdy hn [ khY—AwKdw hY [ kq—ik`Qy? itkwhI—itkwih, itkih, itk skdy hn [2[

ArQ:- hy BweI! ijhVy mnu`K hrI dI pRymw-BgqI ivc iv`J jWdy hn, auh (hrI ƒ C`f ky) iksy hor QW nhIN jw skdy [ (ijvyN) m`CI (pwxI dw) ivCoVw shwr nhIN skdI, pwxI qoN ibnw m`CIAW mr jWdIAW hn [

hy BweI! (ijnHW dy mn pRym-BgqI ivc iv`J gey hn, auhnW ivcoN iksy pwsoN BI) prmwqmw (dI Xwd) qoN ibnw irhw nhIN jw skdw, iksy pwsoN BI ivCoVy dw du`K shwirAw nhIN jw skdw (ijvyN) ppIhw hr vyly sÍWqI bUMd leI qrsdw hY (ijvyN) jd qk rwq nwh mu`ky, jd qk sUrj dI ikrn loA n kry, ckvI ƒ suK nhIN iml skdw [

hy BweI! (pRBU-pRym ivc iv`Jy hoey mnu`KW leI) auh idn BwgW vwlw huMdw hY jdoN auhnW dw mn pRBU dy dIdwr ivc juVdw hY, auh hr vyly pRBU dy gux gWdy rihMdy hn [ dws nwnk bynqI krdw hY—(hy BweI! ijnHW dy mn pRBU-pRym ivc iv`Jy hoey hn, auhnW dy) pRwx prmwqmw dI Xwd qoN ibnw ikqy BI DIrj nhIN pw skdy [2[

ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਦੇਹੁਰੀ ਕਤ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ॥ ਦਰਸ ਬਿਹੂਨਾ ਸਾਧ ਜਨੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਣੁ ਨ ਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੋ ਰਹਣਾ ਨਰਕੁ ਸੋ ਸਹਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ॥ ਹਰਿ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਇ ਨਿਖੇਧਿਆ ॥ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜਾਇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧਸੰਗਿ ਰਹਣਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਅੰਕਿ ਨ ਮਾਵੈ ॥ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਚਰਨਹ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1122}

pdArQ:- sws—swh [ dyhurI—srIr [ kq pwvY—ikQy pw skdI hY? nhIN pw skdI [ drs ibhUnw—pRBU dy drsn qoN ibnw [

rhxw—jIaUxw [ crn kml—sohxy crnW ivc [ byiDAw—iv`J igAw [ risk—rsIAw, pRymI [ bYrwgI—vYrwgvwn [ nwim—nwm ivc [ ilv—lgn [ kqhu—ikqoN BI [ inKyiDAw—inrwdirAw [

isau—nwl [ jwie—jw ky [ AMik—srIr ivc [ mwvY—imauNdw hY, smwauNdw [ hohu—qusI huMdy ho [ suAwmI—hy suAwmI! sMig—nwl [ smwvY—lIn rihMdw hY [3[

ArQ:- hy BweI! ijvyN swh (Awaux) qoN ibnw mnu`K dw srIr ikqy soBw nhIN pw skdw, (iqvyN prmwqmw dy) drsn qoN ibnw swDU-jn (soBw nhIN pw skdw) [ (pRBU dy drsn qoN ibnw mnu`K dw mn) iek iKn leI BI itk nhIN skdw [

hy BweI! prmwqmw dy nwm qoN ibnw jo jIaUx hY, auh jIaUx nrk (dw du`K) shwrn (dy qu`l) hY [ pr ijs mnu`K dw mn prmwqmw dy sohxy crnW ivc iv`C jWdw hY, auh prmwqmw dy nwm dw rsIAw ho jWdw hY, hir-nwm dw pRymI ho jWdw hY, hir-nwm ivc aus dI lgn l`gI rihMdI hY, aus dI ikqy BI inrwdrI nhIN huMdI [

hy BweI! swD sMgiq ivc itky rihxw (qy, swD sMgiq dI brkiq nwl) pRBU nwl imlwp ho jwxw (ies qoN AYsw Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY ik) auh Awnµd luikAw nhIN rih skdw [

hy nwnk dy mwlk-pRBU! ijs mnu`K au~qy qUM dieAwvwn huMdw hYN, auh qyry crnW ivc lIn rihMdw hY [3[

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੇ ॥ ਨਿਰਗੁਣੁ ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਮੈ ਨਹੀ ਦੋਖ ਬੀਚਾਰੇ ॥ ਨਹੀ ਦੋਖ ਬੀਚਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਿਰਦੁ ਬਖਾਨਿਆ ॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਸੁਨਿ ਅੰਚਲਗਹਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰ ਸਮਾਨਿਆ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹਾਰੇ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਿ ਹਾਰੇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1122}

pdArQ:- pRB imly—pRBU jI iml pey {Awdr-boDk bhu-vcn} [ kruxw—qrs, dieAw [ Dwry—Dwir, Dwr ky [ inrguxu—gux-hIn [ AnwQu—inmwxw [ doK—AYb, aukweIAW [ swry—sONp id`qy [ pwvn—piv`qr (krnw) [ ibrdu—mu`F-kdImW dw suBwau [ bKwinAw—ikhw jWdw hY [ Bgiq vClu—BgqI ƒ ipAwr krn vwlw [ suin—sux ky [ AMclou—p`lw {A`Kr ‘l’ dy nwl do lgW hn— o Aqy   u  [ Asl l&z hY ‘AMclu’ [ ieQy ‘AMclo’ pVHnw hY} [ gihAw—(mYN) PV ilAw [ Git Git—hryk srIr ivc [ pUr—pUrn qOr qy [

swgrou—smuMdr {Asl l&z ‘swgru’ hY [ ieQy ‘swgro’ pVHnw hY} [ shj suBwieAw—Awqmk  Afolqw dy suBwau nwl, ibnw iksy hT Awidk dy jqn nwl [ hwry—Q`k gey [ kru—h`Q {iek-vcn} [ gih—PV ky [ auir—ihrdy ivc [ hwry—hwr [4[

ArQ:- hy BweI! (pRBU jI dI) Bwl kridAW kridAW (Aw^r) pRBU jI (Awp hI) dieAw kr ky (mYƒ) iml pey (pRBU dw imlwp pRBU jI dI imhr nwl hI huMdw hY) [ myry ivc koeI gux nhIN sI, mYN nIvyN jIvn vwlw sW, mYN AnwQ sW [ pr pRBU jI ny myry AOguxW vl iDAwn nhIN id`qw [

hy BweI! pRBU ny myry AOgux nhIN ivcwry, mYƒ pUrn suK aus ny dy id`qy, (qwhIeyN qW ieh) ikhw jWdw hY ik (piqqW ƒ) piv`qr krnw (pRBU dw) mu`F-kdImW dw suBwau hY [ ieh sux ky ik pRBU BgqI ƒ ipAwr krn vwlw hY, mYN aus dw p`lw PV ilAw (qy BgqI dI dwiq mMgI) [ hy BweI! pRBU hryk srIr ivc pUrn qOr qy ivAwpk hY [

hy BweI! jdoN mYN aus dw p`lw PV ilAw, qW auh suKW dw smuMdr pRBU mYƒ Awp-muhwrw hI iml ipAw [ jnm qoN mrn qk dy myry swry hI du`K Q`k gey (mu`k gey) [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) pRBU Awpxy dwsW dw h`Q PV ky auhnW ƒ Awpxy nwl imlw lYNdw hY [ prmwqmw dw nwm (auhnW syvkW dy) ihrdy ivc hwr bixAw rihMdw hY [4[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh