ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1121

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਸਤ ਰਿਦ ਮਹਿ ਖੋਰ ॥ ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਨਿਵਾਰਿ ਠਾਕੁਰ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅਪਨੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਧਿਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਕਰਿ ਦਇਆ ਚਾਰਹੁ ਧੋਰ ॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਹਰਿ ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਉਧਰਤੇ ਲੈ ਮੋਰ ॥੧॥ ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਧਾਰਿਓ ਨਹੀ ਬਿਖੈ ਬਨ ਮਹਿ ਹੋਰ ॥ ਹਰਿ ਸਕਤ ਸਰਨ ਸਮਰਥ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨਹੀ ਨਿਹੋਰ ॥੨॥੨॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1121}

pdArQ:- pRIqm—hy pRIqm! ird mih—(myry) ihrdy ivc [ bsq—v`s rhI hY [ Kor—Kot, korw-pn [ BIiq—kMD [ invwir—dUr kr [ Twkur—hy Twkur! gih lyhu—(myrI bWh) PV lY [ Er—pwsy [1[rhwau[

AiDk—keI, bQyry [ grq—toey, gVHy [ swgr—smuMdr [ cwrhu—cwVH lvo [ Dor—kMFy qy [ sMig—sMgiq ivc [ boihQ—jhwz [ auDrqy—bcw lYNdy hn [ mor lY—mYƒ lY ky [1[

grB kuMt mih—gtB kuMf ivc, mW dy pyt ivc [ ijnih—ijs (hrI) ny [ DwirE—bcweI r`iKAw [ bn—{Òzwnwz kwnny jly} pwxI [ ibKY bn—iviSAW dw smuMdr [ skq—SkqI vwlw [ srn smrQ—Srn ipAW ƒ bcwx dI qwkq vwlw [ inhor—muQwjI [ Awn—hor [2[

ArQ:- hy pRIqm pRBU! (myry) ihrdy ivc korw-pn v`s irhw hY (jo qyry crnW nwl ipAwr bxn nhIN dyNdw) [ hy Twkur! (myry AMdroN) Btkxw dI kMD dUr kr (ieh kMD mYƒ qyry nwloN pry r`K rhI hY) [ (myrw h`Q) PV ky mYƒ Awpxy pwsy (joV) lY (Awpxy crnW ivc joV lY) [1[rhwau[

hy pRIqm! (qyry ies) sMswr-smuMdr ivc (ivkwrW dy) AnykW gVHy hn, imhr ky (mYƒ iehnW qoN bcw ky) kMFy qy cwVH lY [ hy hrI! sMq jnW dI sMgq ivc (r`K ky mYƒ Awpxy) crnW dy jhwz (ivc cwVH lY), (qyry ieh crn) mYƒ pwr lµGwx dy smrQ hn [1[

hy BweI! ijs prmwqmw ny mW dy pyt ivc bcweI r`iKAw, ivSy ivkwrW dy smuMdr ivc (fu`bdy ƒ bcwx vwlw BI aus qoN ibnw) koeI hor nhIN hY [ hy nwnk! prmwqmw sB qwkqW dw mwlk hY, srn pey ƒ bcw skx vwlw hY, (ijhVw mnu`K aus dI srn Aw pYNdw hY, aus ƒ) koeI hor muQwjI nhIN rih jWdI [2[2[10[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਖਾਨੁ ॥ ਗੁਨ ਗਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਭਏ ਕਲਮਲ ਹਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਆਗਿ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਤ ਕਾਲੁ ਸਿਰ ਪਰਿ ਜਾਨੁ ॥ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ ਝੂਠੁ ਸਰਪਰ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਰਿਦੈ ਧਾਰਹੁ ਧਿਆਨੁ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਲਾਭੁ ਨਾਨਕ ਬਸਤੁ ਇਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥੩॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1121}

pdArQ:- rsnw—jIB (nwl) [ bKwnu—aucwirAw kr [ goupwl—{A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn—   o Aqy    u [ Asl l&z hY ‘gopwl’ [ ieQy ‘gupwl’ pVHnw hY} [ rYin—rwq [ klml—pwp [ Bey hwn—nws ho gey [rhwau[

iqAwig—C`f ky [ sMpq—Dn-pdwrQ [ kwlu—mOq [ pir—au~qy [ jwnu—smJ r`K [ imQn moh—nwsvMq pdwrQW dw moh [ durMq—{dur-AMq} kdy nwh mu`kx vwlIAW [ JUTu—nwsvMq [ srpr—zrUr [ mwn—mMn [1[

siq—sdw kwiem rihx vwlw [ purK—srb-ivAwpk [ Akwl—A-kwl, mOq-rihq [ mUriq—srUp [ Akwl mUriq—ijs dI hsqI mOq-rihq hY [ irdY—ihrdy ivc [ inDwnu—^zwnw [ bsqu—cIz [ prvwnu—kbUl [2[

ArQ:- hy BweI! (AwpxI) jIB nwl hr vyly prmwqmw dw nwm jipAw kr, idn rwq isRStI dy pwlxhwr pRBU dy gux gwieAw kr [ (ijhVw mnu`K ieh au~dm krdw hY, aus dy swry) pwp nws ho jWdy hn [rhwau[

hy BweI! swrw Dn-pdwrQ C`f ky (Awi^r hryk pRwxI ny ieQoN) cly jwxw hY [ hy BweI! mOq ƒ (sdw Awpxy) isr auqy (KloqI) smJ [ hy BweI! nwsvMq pdwrQW dw moh, kdy nwh mu`kx vwlIAW AwsW—iehnW ƒ inScy kr ky nwsvMq mMn [1[

hy BweI! (Awpxy) ihrdy ivc aus prmwqmw dw iDAwn DirAw kr ijhVw sdw kwiem rihx vwlw hY ijhVw srb-ivAwpk hY Aqy ijhVw nws-rihq hoNd vwlw hY [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw dw nwm (hI Asl) ^zwnw hY (Asl) K`tI hY [ ieh cIz (prmwqmw dI hzUrI ivc) kbUl huMdI hY [2[3[11[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਨ ਕਛੁ ਬਿਆਪੈ ਸੰਤਸੰਗਿ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪਿ ਰਾਖਿਓ ਨਹ ਉਪਜਤਉ ਬੇਕਾਰੁ ॥ ਜਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸੁ ਦਹਤ ਨਹ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਛਾਰੁ ॥੨॥੪॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1121}

pdArQ:- ko—dw [ AwDwru—Awsrw [ kil—JgVy [ kCu—koeI BI (ivkwr) [ n ibAwpY—zor nhIN pw skdw [ sMig—nwl, sMgiq ivc [ ibauhwru—(hir-nwm dw) vxj [rhwau[

kir—kr ky [ AnugRhu—ikrpw [ rwiKE—r`iKAw kIqI [ aupjqau—pYdw huMdw [ bykwru—(koeI) ivkwr [ prwpiq hoie—DuroN imly [ dhq nh—nhIN swVdw [ sMswru—sMswr dy ivkwrW dI A`g [1[

mMgl—^uSIAW [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwly [ swru—sMBwl (ihrdy ivc) [ nwnk—hy nwnk! (AwK—) [ srnwgqI—srn AwieAw hY [ Cwru—crnW dI DUV [2[

ArQ:- hy BweI! (ijs mnu`K ƒ sdw) prmwqmw dy nwm dw Awsrw rihMdw hY, ijhVw mnu`K sMq jnW dI sMgiq ivc rih ky hir-nwm dw vxj krdw hY, (dunIAw dy) JgVy klyS (iehnW ivcoN) koeI BI aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdw [rhwau[

hy BweI! prmwqmw Awp imhr kr ky ijs mnu`K dI r`iKAw krdw hY, aus dy AMdr koeI ivkwr pYdw nhIN huMdw [ hy BweI! ijs mnu`K ƒ nwm dI dwiq Dur-drgwh qoN imldI hY, auhI hir-nwm ismrdw hY, iPr aus (dy Awqmk jIvn) ƒ sMswr (Bwv, sMswr dy ivkwrW dI A`g) swV nhIN skdI [1[

hy BweI! hrI pRBU dy crn Awqmk jIvn dyx vwly hn, iehnW ƒ Awpxy ihrdy ivc sMBwl, (qyry AMdr) Awqmk suK ^uSIAW Awnµd (pYdw hoxgy) [

hy nwnk! (AwK—hy pRBU !) qyrw dws qyrI srn AwieAw hY, qyry sMq jnW dI crn-DUV (mMgdw hY) [2[4[12[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਸ੍ਰੋਤ ॥ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਬਿਸਾਰਿ ਜੀਵਹਿ ਤਿਹ ਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖਾਤ ਪੀਤ ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਨ ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਾਹਕ ਖੋਤ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਮਹਾ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਜੰਤੀ ਜੋਤ ॥੧॥ ਤਜਿ ਗਪਾਲ ਜਿ ਆਨ ਲਾਗੇ ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ ॥ ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਹਰਿ ਰਖਉ ਕੰਠਿ ਪਰੋਤ ॥੨॥੫॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1121}

pdArQ:- iDRgu—iPtkwr-jog [ sRoq—kMn [ jIvn rUp—auh pRBU jo inrw jIvn hI jIvn hY, jo sB dw jIvn hY [ ibswir—Bulw ky [ jIvih—(jo mnu`K) jIaUNdy hn [ iqn—auhnW dw [ kq—kwhdw? [rhwau [

ibMjn—Bojn [ bwhk—cu`kx vwly, Fox vwly [ Koq—Koqy [ sRmu—QkyvW [ ibrK—{vã—B} bld [ jMqI—kohlU (A`gy) [ joq—joieAw huMdw hY [1[

qij—qj ky, Bulw ky [ goupwl—{A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn— o Aqy    u [ Asl l&z hY ‘gopwl’ [ ieQy pVHnw hY ‘gupwl’} [ ij—ijhVy mnu`K [ Awn—hor hor pwsy [ sy—auh bMdy [ roq—roNdy hn, duKI huMdy hn [ kr—h`Q {bhu-vcn} [ joir—joV ky [ mwgY—mMgdw hY [ rKau—rKauN, mYN r`KW [ kMiT—gly ivc [ proq—pro ky [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm suxn qoN ibnw (mnu`K dy) kMn iPtkwr-jog hn (ikauNik  iPr ieh inMdw-cuglI ivc hI ru`Jy rihMdy hn) [ hy BweI! ijhVy mnu`K swry jgq dy jIvn pRBU ƒ Bulw ky jIaUNdy hn (izMdgI dy idn guzwrdy hn), auhnW dw jIaUx kwhdw hY? (auhnW dy jIaUx ƒ jIaUxw nhIN ikhw jw skdw) [rhwau[

hy BweI! (hir-nwm ƒ ivswr ky ijhVy mnu`K) AnykW cMgy cMgy Kwxy KWdy pINdy hn, (auh ieauN hI hn) ijvyN Bwr Fox vwly Koqy [ (hir-nwm ƒ ivswrn vwly) A`Ty phr (mwieAw dI ^wqr dOV-B`j krdy hoey) bVw QkyvW shwrdy hn, ijvyN koeI bld kohlU A`gy joieAw huMdw hY [1[

hy BweI! isRStI dy pwlxhwr (dw nwm) iqAwg ky ijhVy mnu`K hor hor AwhrW ivc l`gy rihMdy hn, auh keI qrIikAW nwl duKI huMdy rihMdy hn [ hy nwnk! (AwK—) hy hrI! (qyrw dws dovy) h`Q joV ky (qyry nwm dw) dwn mMgdw hY (Awpxw nwm dyh), mYN (ies ƒ Awpxy) gly ivc pRo ky r`KW [2[5[13[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੰਤਹ ਧੂਰਿ ਲੇ ਮੁਖਿ ਮਲੀ ॥ ਗੁਣਾ ਅਚੁਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਨਹ ਦੋਖ ਬਿਆਪਹਿ ਕਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਪੂਰਨ ਈਤ ਊਤ ਨ ਹਲੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਿਕ ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਬਿਖੈ ਅਗਨਿ ਨ ਜਲੀ ॥੧॥ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਦਾਸੁ ਅਪਨੋ ਜੋਤਿ ਜੋਤੀ ਰਲੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥੁ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਚਲੀ ॥੨॥੬॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1121}

pdArQ:- DUir—crn-DUV [ ly—(ijs ny) lY ky [ muiK—(Awpxy) mUMh au~qy [ Acuq—{ÁXuq to fall} AibnwSI [ guxw Acuq—AibnwSI pRBU dy gux (ihrdy ivc vswx) nwl [ pUrn—srb-ivAwpk [ doK klI—kiljug dy ivkwr, jgq dy ivkwr {not:- l&z ‘klI’ ieQy iksy ^ws ‘jug’ dw lKwiek nhIN hY} [rhwau[

bcin—bcn dI rwhIN [ srb—swry [ eIq aUq—ieDr auDr [ hlI—foldw [ ibKY Agin—iviSAW dI A`g (ivc) [ jlI—sVdw [1[

gih—PV ky [ Bujw—bWh [ joiq—ijMd [ joqI—pRB dI joiq ivc [ AnwQu—inmwxw [ sMig—nwl [2[

ArQ:- hy BweI ! (ijs mnu`K ny) sMq jnW dy crnW dI DUV lY ky (Awpxy) m`Qy au~qy ml leI (qy, sMqW dI sMgiq ivc ijs ny prmwqmw dy gux gwey), AibnwSI qy srb-ivAwpk pRBU dy gux ihrdy ivc vswx dI brkiq nwl jgq dy ivkwr aus au~qy Awpxw zor nhIN pw skdy [rhwau[

hy BweI! (ijs mnu`K ny sMq jnW dI crn-DUV Awpxy m`Qy qy lweI) gurU dy aupdyS dw sdkw aus dy swry kMm isry cVH jWdy hn, aus dw mn ieDr auDr nhIN foldw, (aus ƒ ieauN id`s pYNdw hY ik) iek prmwqmw AnykW rUpW ivc sB QweIN ivAwpk hY, auh mnu`K ivkwrW dI A`g ivc nhIN sVdw (aus dw Awqmk jIvn ivkwrW dI A`g ivc qbwh nhIN huMdw) [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) pRBU Awpxy ijs dws ƒ (aus dI) bWh PV ky Awpxy crnW ivc joV lYNdw hY, aus dI ijMd pRBU dI joiq ivc lIn ho jWdI hY [ ijhVw AnwQ (pRwxI BI) pRBU dy crnW dI srn ivc Aw jWdw hY, auh pRwxI pRBU dI Xwd ivc hI jIvn-rwh auqy qurdw hY [2[6[14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh