ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1120

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥ ਮਗਨ ਮਨੈ ਮਹਿ ਚਿਤਵਉ ਆਸਾ ਨੈਨਹੁ ਤਾਰ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਓਇ ਦਿਨ ਪਹਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਕੈਸੇ ਓਇ ਪਲ ਘਰੀ ਕਿਹਾਰੀ ॥ ਖੂਲੇ ਕਪਟ ਧਪਟ ਬੁਝਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜੀਵਉ ਪੇਖਿ ਦਰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਕਉਨੁ ਸੁ ਜਤਨੁ ਉਪਾਉ ਕਿਨੇਹਾ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਜਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰੀ ॥੨॥੩॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1120}

pdArQ:- ipRA kI—ipAwry pRBU dI [ ipAwrI—(mn ƒ) cMgI l`gdI hY [ mgn—msq [ mnY mih—mn mih hI, mn ivc hI [ icqvau—icqvauN, mYN icqvdw hW [ nYnhu—(myrIAW) A`KW ivc [ qwr quhwrI—qyrI hI iK`c [rhwau[

Eie—{l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn} [ mUrq—muhUrq [ kYsy—ikho ijhy? bVy hI suhwvxy [ GrI—GVI [ ikhwrI—ikho ijhI? bVI hI sohxI [ kpt—ikvwV [ Dpt—Jtpt [ buiJ—buJ ky [ jIvau—jIvauN, mYN Awqmk jIvn hwsl krdw hW [ pyiK—vyK ky [1[

su—auh [ aupwau—hIlw [ bIcwrI—bIcwrIN, mYN ivcwrW [ qij—iqAwg ky [ sMig—sMgiq ivc [ auDwrI—auDwr, pwr-auqwrw [2[

ArQ:- hy BweI! ipAwry pRBU dI pRIq myry mn ƒ iK`c pWdI rihMdI hY [ hy pRBU! Awpxy mn ivc hI msq (rih ky) mYN (qyry drsn dIAW) AwsW icqvdw rihMdw hW, myrIAW A`KW ivc (qyry hI drsn dI) qWG-BrI aufIk bxI rihMdI hY [rhwau[

hy BweI! auh idhwVy, auh phr, auh muhUrq, auh pl bVy hI BwgW vwly huMdy hn, auh GVI BI bVI BwgW vwlI huMdI hY, jdoN (mnu`K dy AMdroN) mwieAw dI iqRSnw imt ky aus dy (mn dy bMd ho cuky) ikvwV Jtpt KulH jWdy hn [ hy BweI! pRBU dw drsn kr ky (myry AMdr qW) Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) mYN auh ikhVw jqn d`sW? auh ikhVw hIlw d`sW? mYN auh ikhVI syvw ivcwrW (ijnHW dw sdkw ipAwry pRBU dw drsn ho skdw hY) [

hy BweI! sMq jnW dI sMgiq ivc mwx AhMkwr moh iqAwg ky hI pwr-auqwrw huMdw hY (qy pRBU dw imlwp huMdw hY) [2[3[5[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿਦੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਢਿ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਨ ਬਿਖੈ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ॥ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਮੋਹੁ ਕਟਿਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਵਹੁ ॥੧॥ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਜਾਵਹੁ ॥ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲਾ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1120}

pdArQ:- gopwl—hy gopwl! jpwvhu—jpx ivc shwieqw kro [rhwau[

pRB—hy pRBU! qy—qoN [ Awn—hor hor {ANX} [ Awn ibKY qy—hor hor iviSAW qoN [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ lwvhu—(hy pRBU!) qUM joVdw hYN [ kitE—k`itAw jWdw hY [ gur bcnI—gurU dy bcnW dI rwhIN [ idKwvhu—qUM idKWdw hYN [1[

ryn—crn-DUV [ AhMbuiD—haumY vwlI buiD [ qjwvhu—C`fx ivc shwieqw kro [ dieAwlw—hy dieAwl! vfBwgI—v`fy BwgW nwl [ pwvhu—(imlwp) hwsl kr skogy [2[

ArQ:- hy BweI! sdw prmwqmw dy gux gWdy irhw kro [

hy gopwl! hy goibMd! (myry auqy) imhr kr, mYƒ Awpxw nwm jpx ivc shwieqw kr [rhwau[

hy pRBU! qUM mnu`KW dw mn swD sMgiq ivc lWdw hYN, auhnW ƒ qUM hor hor iviSAW ivcoN k`F ilAw hY [ hy pRBU! ijnHW ƒ qUM Awpxw drsn dyNdw hYN, gurU dy bcnW dI rwhIN auhnW dw Brm auhnW dw fr auhnW dw moh k`itAw jWdw hY [1[

hy dieAwl pRBU! (imhr kr, mYƒ) AwpxI BgqI (dI dwiq) b^S (imhr kr, myry AMdroN) haumY dUr krw, myrw mn sBnW dy crnW dI DUV hoieAw rhy [

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) qusIN v`fy BwgW nwl (hI) prmwqmw dw imlwp kr skdy ho [2[4[6[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ ॥ ਤਜਿ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਰੰਗਿ ਰਾਚਤ ਮਿਥਿਆ ਪਹਿਰਤ ਖਾਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਭਗਵੈ ਸੰਗਿ ਨ ਨਿਬਹਤ ਮਾਤ ॥ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੇਖਿ ਰਚਿਓ ਬਾਵਰ ਦ੍ਰੁਮ ਛਾਇਆ ਰੰਗਿ ਰਾਤ ॥੧॥ ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਦ ਮੋਹਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਖਾਤ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਹੋਇ ਸਹਾਤ ॥੨॥੫॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1120}

pdArQ:- AkwrQ—ivArQ [ jwq—jWdw hY [ qij—C`f ky, Bulw ky [ Awn rMig—hor (pdwrQW) dy ipAwr ivc [ rwcq—msq [ imiQAw—ivArQ [ pihrq—pihndw [ Kwq—KWdw [rhwau[

jobnu—juAwnI ! sMpY—dOlq [ BougvY—{A`Kr ‘B’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy   u [ Asl pwT hY ‘BogvY’ [ ieQy ‘BugvY’ pVHnw hY} [ sMig—nwl [ mwq—mwqR, rqw Br BI [ imRg iqRsnw—TgnIrw {ryqly ielwikAW ivc sUrj dIAW ikrnW nwl ryq ieauN jwpdI hY ijvyN pwxI TwTW mwr irhw hY [ iqRh nwl Gwbry hoey imRg Awidk pSU aus ryq-Qly ƒ pwxI smJ ky aus vl dOVdy hn [ nyVy dw ryq-Qlw qW DrqI hI id`sdw hY, pr dUr vwlw ryq-Qlw pwxI jwpdw hY [ iqhwieAw imRg pwxI dI ^wqr dOV dOV ky keI vwrI jwn gvw bYTdw hY} [ bwvr—kmlw, J`lw [ dRüm—ru`K [ rwq—r`qw hoieAw, msq [1[

md—nSw [ kY Kwq—dy toey ivc [ kru—h`Q {iek-vcn} [ gih lyhu—PV lY [ hoie—ho ky [ shwq—shweI [ pRB—hy pRBU! [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw (dy Bjn) qoN ibnw izMdgI ivArQ clI jWdI hY [ (ijhVw mnu`K) prmwqmw (dI Xwd) Bulw ky hor hor rMg ivc msq rihMdw hY, aus dw pihnxw Kwxw sB kuJ ivArQ hY [rhwau[

hy BweI! (mnu`K ieQy) Dn dOlq (iek`TI krdw hY), juAwnI suK mwxdw hY (pr iehnW ivcoN koeI BI cIz jgq qoN qurn vyly) rqw Br BI (mnu`K dy) nwl nhIN jWdI [ J`lw mnu`K (mwieAw dy ies) Tg-nIry ƒ vyK ky ies ivc msq rihMdw hY (mwno) ru`K dI CW dI mOj ivc msq hY [1[

hy BweI! mnu`K (dunIAw dy) mwx moh dy Bwry nSy ivc moihAw rihMdw hY, kwm kRoD dy toey ivc if`gw rihMdw hY [

hy pRBU jI! (nwnk dw) shweI bx ky dws nwnk ƒ h`Q PV ky (ies toey ivc if`gxoN) bcw lY [2[5[7[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਚਾਲਸਿ ਸਾਥ ॥ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਕਰੁਣਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ਅਨਾਥਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਤ ਸੰਪਤਿ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਭਗਵਤ ਨਹ ਨਿਬਹਤ ਜਮ ਕੈ ਪਾਥ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗਾਉ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਉਧਰੁ ਸਾਗਰ ਕੇ ਖਾਤ ॥੧॥ ਸਰਨਿ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਲਾਥ ॥ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਧੂਰਿ ਜਨ ਬਾਂਛਤ ਮਿਲੈ ਲਿਖਤ ਧੁਰਿ ਮਾਥ ॥੨॥੬॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1120}

pdArQ:- swQ—nwl [ n cwlis—nhIN jWdw [ dInw nwQ—hy ZrIbW dy Ksm! kruxwpiq—hy qrs dy mwlk! hy imhrW dy sweIN! AnwQw ky nwQ—hy inAwsirAW dy Awsry! [rhwau[

suq—pu`qr [  sMpiq—Dn [ ibiKAw—mwieAw [  Bougvq—{A`Kr  ‘B’  dy  nwl  do  lgW  hn—  o Aqy   u   [ Asl l&z hY ‘Bogvq’ [ ieQy ‘Bugvq’ pVHnw hY} [ pwQ—rsqw [ jm kY pwQ—jmrwj dy rsqy ipAW [ inDwnu—^zwnw [ gwau—gwieAw kr [ auDru—(Awpxy Awp ƒ) bcw lY [ swgr—(sMswr-) smuMdr [ Kwq—(ivkwrW dw) gVHw, toAw [1[

smrQ—hy sB qwkqW dy mwlk! AkQ—ijs dy shI srUp dw ibAwn nwh ho sky [ Agocr—{A-go-cr [ go—igAwn ieMdRy} jo igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY [ lwQ—lih jWdy hn [ dIn—grIb [ DUir jn—sMq jnW dI crn-DUV [ bWCq—mMgdw [ ilKq Duir mwQ—Dur-drgwh qoN m`Qy auqy ilKy Anuswr [2[

ArQ:- hy BweI! (jgq qoN qurn vyly) prmwqmw dy nwm qoN ibnw hor koeI (jIv dy) nwl nhIN jWdw [ hy dInW dy nwQ! hy imhrW dy sweIN! hy suAwmI! hy AnwQW dy nwQ! (qyrw nwm hI Asl swQI hY) [rhwau[

hy BweI! (mnu`K dy pws) pu`qr (huMdy hn), Dn (huMdw hY), (mnu`K) mwieAw dy AnykW rs Bogdw hY, pr jmrwj dy rsqy qurn vyly koeI swQ nhIN inbwhuMdw [ hy BweI! prmwqmw dw nwm hI (nwl inBx vwlw Asl) ^zwnw hY [ goibMd dy gux gwieAw kr, (ies qrHW Awpxy Awp ƒ) sMswr-smuMdr dy (ivkwrW dy) toty (ivc if`gx) qoN bcw lY [1[

hy smrQ! hy Ak`Q! hy Agocr! hy hrI! (mYN qyrI) srn (AwieAw hW), (qyrw nwm) ismridAW  swry du`K dUr ho jWdy hn [ hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) dws grIb qyry sMq jnW dI crn-DUV mMgdw hY [ ieh crn-DUV aus mnu`K ƒ imldI hY, ijs dy m`Qy auqy Dur-drgwh qoN ilKI huMdI hY [2[6[8[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹਿ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ ॥ ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਹਾ ਪ੍ਰਬਲ ਭਈ ਆਨ ਬਿਖੈ ਜਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੂੰਦ ਕਹਾ ਤਿਆਗਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਰਹਤ ਨ ਘਰੀ ॥ ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਰਸਨਾ ਟੇਵ ਏਹ ਪਰੀ ॥੧॥ ਮਹਾ ਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਹਿਓ ਬੇਧਿ ਤੀਖਨ ਸਰੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ ਗਾਠਿ ਬਾਧਿ ਧਰੀ ॥੨॥੧॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1120-1121}

pdArQ:- qy—qoN [ hrI—prmwqmw [ Ab—hux [ mhw—bhuq [ pRbl—qkVI [ Awnu—{ANX} hor [ ibKY—ivSy [ jrI—sV gey [rhwau[

bUMd—(sÍWqI nC`qR dI vrKw dI) kxI [ khw iqAwig—ik`Qy iqAwg skdw hY? nhIN C`f skdw [ cwiqRk—ppIhw [ mIn—m`CI [ GrI—GVI [ rsnw—jIB nwl [ tyv—Awdq [ prI—pY jWdI hY [1[

nwd—(GMfyhyVy dI) Awvwz [ kurMk—hrn [ byiD—ivMinHAw jWdw hY [ sr—qIr [ qIKn srI—qyz qIrW nwl [ rswl—{rs-AwlX—rsW dw Gr} im`Ty [ gwiT—gMF [ bwiD DrI—bMnH leI [2[

ArQ:- hy BweI! (ijs mnu`K dy) mn qoN prmwqmw nhIN Bu`ldw, aus dy AMdr Aw^r ieh ipAwr ieqnw blvwn ho jWdw hY ik hor swry ivSy (ies pRIq-AgnI ivc) sV jWdy hn [rhwau[

hy BweI! (vyKo pRIq dy kwrnwmy!) ppIhw (SÍWqI nC`qR dI vrKw dI) bUMd C`f ky iksy hor bUMd nwl iqRpq nhIN huMdw [ m`CI (dw pwxI nwl ieqnw ipAwr hY ik auh pwxI qoN ibnw) iek GVI BI jIaU nhIN skdI [ hy BweI! AwpxI jIB nwl isRStI dy pwlxhwr pRBU dy gux gwieAw kr [ (ijhVw mnu`K sdw hir-gux aucwrdw hY, aus ƒ) ieh Awdq hI bx jWdI hY (iPr auh gux aucwrn qoN ibnw rih nhIN skdw) [1[

hy BweI! (pRIq dw hor kwrnwmw vyK!) hrn (GMfyhyVy dI) Awvwz nwl moihAw jWdw hY (aus  ivc ieqnw msq huMdw hY ik iSkwrI dy) iqR`Ky qIrW nwl iv`J jWdw hY [ (iesy qrHW) hy nwnk! (ijs mnu`K ƒ) pRBU dy sohxy crn im`Ty l`gdy hn, (auh mnu`K iehnW crnW nwl Awpxy mn dI p`kI) gMF bMnH lYNdw hY [2[1[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh