ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1119

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਾਈ ਸੰਤਸੰਗਿ ਜਾਗੀ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਦੇਖੈ ਜਪਤੀ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਰਸਨ ਪਿਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥ ਬਿਸਰੀ ਤਿਆਸ ਬਿਡਾਨੀ ॥੧॥ ਅਬ ਗੁਰੁ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਜ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥ ਦੇਖਿ ਦਮੋਦਰ ਰਹਸੁ ਮਨਿ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥੨॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1119}

pdArQ:- mweI—hy mW! sMq sMig—gurU dI sMgiq ivc [ jwgI—(mwieAw dy moh dI nINd ivcoN) jwg pYNdI hY [ ipRA rMg—ipAwry (pRBU) dy kOqk {bhu-vcn} [ dyKY—vyKdI hY [ jpqI—jpdI jpdI [ inDwnI—inDwn vwlI, ^zwny vwlI, ^zwny dI mwlk, suKW dy ^zwny dI mwlk [rhwau[

ipAws—qWG [ locn—A`KW [ locn qwr—A`KW dI qwr [ iqAws—iqRh, ipAws [ ibfwnI—ibgwnI, hor hor pwsy dI [1[

Ab—hux [ shj—Awqmk Afolqw [ dwiek—dyx vwlw [ pyKq—vyKidAW [ lptwnI—mgn ho jWdw hY [ dyiK—vyK ky [ dmodr—{dwm-audr [ dwm—r`sI, qVwgI [ audr—pyt [ ijs dy l`k dy duAwly qVwgI hY, ik®Sn} prmwqmw [ nwnk—hy nwnk! ipRA bwnI—ipAwry pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlI [ rhsu—hulws, ^uSI [2[

ArQ:- hy mW! (ijhVI jIv-iesqRI) gurU dI sMgiq ivc (itk ky mwieAw dy moh dI nINd ivcoN) jwg pYNdI hY, (auh hr pwsy) ipAwry pRBU dy hI (kIqy) kOqk vyKdI hY, (auh jIv-iesqRI prmwqmw dw) nwm jpdI suKW dy ^zwny vwlI bx jWdI hY [rhwau[

hy mW! (ijhVI jIv-iesqRI gurU dI sMgiq ivc itk ky mwieAw dy moh dI nINd qoN jwg pYNdI hY, aus dy AMdr prmwqmw dy) drsn dI qWG bxI rihMdI hY (drsn dI aufIk ivc hI aus dIAW) A`KW dI qwr b`JI rihMdI hY [ aus ƒ hor hor pwsy dI ipAws Bu`l jWdI hY [1[

hy mW! (mYƒ BI) hux Awqmk Afolqw dw Awnµd dyx vwlw gurU iml ipAw hY [ (aus dw) drsn kr ky (myrw) mn (aus dy crnW ivc) lpt igAw hY [

hy nwnk! (AwK—hy mW!) prmwqmw dw drsn kr ky mn ivc hulws pYdw ho jWdw hY [ hy mW! ipAwry pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI Awqmk jIvn dyx vwlI hY [2[1[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਦੀਨ ਬਿਨਉ ਸੁਨੁ ਦਇਆਲ ॥ ਪੰਚ ਦਾਸ ਤੀਨਿ ਦੋਖੀ ਏਕ ਮਨੁ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ॥ ਰਾਖੁ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਗਵਨੁ ਕਰਉ ॥ ਖਟੁ ਕਰਮ ਜੁਗਤਿ ਧਿਆਨੁ ਧਰਉ ॥ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਨਹ ਨਹ ਹੁਟਹਿ ਬਿਕਰਾਲ ॥੧॥ ਸਰਣਿ ਬੰਦਨ ਕਰੁਣਾ ਪਤੇ ॥ ਭਵ ਹਰਣ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥ ਏਕ ਤੂਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਨਾਨਕ ਆਸਰੋ ॥ ਉਧਰੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਸਾਗਰ ॥ ਲਗਿ ਸੰਤਨਾ ਪਗ ਪਾਲ ॥੨॥੧॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1119}

pdArQ:- dIn ibnau—dIn dI bynqI, ZrIb dI bynqI [ dieAwl—hy dieAwl! pMc dws—kwmwidk pMjW dw Zulwm [ qIin—rjo, sqo, qmo—ieh iqMny hI [ doKI—vYrI [ AnwQ nwQ—hy AnwQW dy nwQ! ho ikrpwl—hy ikrpwl! rhwau[

gvnu krau—(mYN qIrQW qy) gvn krdw hW [ Aink jqn krau—mYN keI jqn krdw hW [ Ktu krm—bRwhmxW vwsqy zrUrI imQy hoey Cy krm:

{AÆXwpnm%XXnz, Xjnz Xwjn qQw [

dwnwz pRiqgRhÓcYv, —t` kmwL&XgRjNmn: M.S. 10. 75}

jugiq—mrXwdw [ iDAwnu Drau—mYN smwDI lWdw hW [ aupwv sgl—swry hIly [ kir—kr ky [ nh hutih—Q`kdy nhIN hn [ ibkrwl—frwauxy (kwmwidk) [1[

bMdn—isr invwauxw [ kruxwpqy—hy kruxw dy pqI! {kruxw—qrs} hy qrs dy mwlk pRBU! Bv hrx—hy jnm mrn dw gyV nws krn vwly! hry—hy hrI! dIn dieAwl—hy dInW auqy dieAw krn vwly! auDry—bc gey [ swgr—smuMdr[ lig—l`g ky [ pg—pYrIN [ pwl—p`ly [2[

ArQ:- hy dieAwl pRBU! hy AnwQW dy nwQ! myrI grIb dI bynqI sux—(myrw ieh) iek mn hY, (kwmwidk) pMjW dw Zulwm (bixAw ipAw) hY, mwieAw dy iqMn gux ies dy vYrI hn [ hy ikrpwl pRBU! (mYƒ iehnW qoN) bcw lY [rhwau[

hy pRBU! (iehnW qoN bcx leI) mYN kdI jqn krdw hW, mYN qIrQW qy jWdw hW, mYN Cy (rozwnw) krmW dI mrXwdw inbwhuMdw hW, mYN smwDIAW lWdw hW [ hy pRBU! mYN swry hIly kr ky Q`k igAw hW, pr ieh frwauxy ivkwr (myry au~qy h`ly krnoN) Q`kdy nhIN hn [1[

hy dieAw dy mwlk pRBU! hy jnm mrn dw gyV dUr krn vwly hrI! mYN qyrI srn AwieAw hW, mYN qyry dr qy isr invwauNdw hW [ hy dInW auqy dieAw krn vwly! (myrw) isr& qUM hI (rwKw) hYN [ hy pRBU! nwnk ƒ qyry hI crnW dw Awsrw hY [

hy pRBU! qyry sMq jnW dI crnIN l`g ky, qyry sMq jnW dw p`lw PV ky (AnykW jIv) Brm qy moh dy smuMdr (ivc fu`bx) qoN bc gey [2[1[2[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਨਿਧਾਨ ॥ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਮਾਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮਾਨ ॥ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਗੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥੧॥ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿਦ ਦਮੋਦਰ ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਗਹੁ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਧਿਆਨ ॥੨॥੧॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1119}

pdArQ:- nwQ—hy nwQ! inDwn—hy (sB suKW dy) ^zwny! mn BIqir—mn ivc [ mwgn kau—mMgx vwsqy [1[rhwau[

pUrn—hy sB guxW nwl BrpUr! prmysur—hy prm eIsur! hy sB qoN au~cy mwlk! mwn—lwj [ swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [ suAwmI—hy mwlk! rsn—jIB (nwl) [ bKwn—aucwrny [1[

gopwl—hy gopwl! dmodr—hy dmodr! kQw—is&iq-swlwh [ igAwn—sUJ [ rMig—rMg ivc [ rwghu—rWghu, rMg dyh [ sMig—nwl [ iDAwnu—suriq [2[

ArQ:- hy nwQ! hy (sB suKW dy) ^zwny! myry mn ivc qyry nwm dw ipAwr pYdw ho igAw hY [ hy hrI! qyry nwm dw dwn mMgx leI mYN qyrI srn AwieAw hW [1[rhwau[

hy suK dwqy! hy srb gux BrpUr! hy sB qoN au~cy mwlk! imhr kr, (myrI srn pey dI) lwj r`K [ hy suAwmI! gurU dI sMgiq ivc (r`K ky mYƒ Awpxw) ipAwr b^S [ hy hrI! myrI jIB qyry gux aucwrdI rhy [1[

hy gopwl! hy dieAwl! hy goibMd! hy dmodr! mYƒ AwpxI piv`qr is&iq-swlwh dI sUJ (b^S) [ hy hrI! nwnk ƒ Awpxy (ipAwr-) rMg ivc rMg dyh [ (nwnk dI) suriq qyry sohxy crnW ivc itkI rhy [2[1[3[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਅਪਨੋ ਨਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਸਤ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਜਤ ਸੁਨੀਐ ਤਤ ਮਨਿ ਰਹਸਾਉ ॥ ਵਾਰੀ ਫੇਰੀ ਸਦਾ ਘੁਮਾਈ ਕਵਨੁ ਅਨੂਪੁ ਤੇਰੋ ਠਾਉ ॥੧॥ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਹਿ ਸਗਲ ਸਮਾਲਹਿ ਸਗਲਿਆ ਤੇਰੀ ਛਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਤੁਝਹਿ ਦਿਖਾਉ ॥੨॥੨॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1119-1120}

pdArQ:- ko—dw [ min—mn ivc [ kir—kr ky [ sq sMig—swD sMgiq ivc [rhwau[

krau—krauN, mYN krW [ syvw sq purK—gurmuKW dI syvw [ ipAwry—hy ipAwry pRBU! jq—{X>} ij`Qy [ sunIAY—suixAw jWdw hY [ qq—auQy [ min—mn ivc [ rhswau—rhsu, iKVwau [ vwrI, PyrI, GumweI—mYN sdky jWdw hW [ AnUpu—{An-aUp} ijs vrgw hor koeI nhIN, bhuq hI suMdr [ Twau—QW [1[

pRiqpwlih—qUM pwldw hYN [ smwlih—qUM sMBwl krdw hYN [ Cwau—Awsrw [ purK—hy srb-ivAwpk! ibDwqy—hy isrjxhwr! Git Git—hryk Gt ivc [ idKwau—mYN vyKdw hW [2[

ArQ:- hy BweI! myry mn ivc hrI dy drsn dI qWG hY [ hy hrI! imhr kr ky mYƒ swD sMgiq ivc imlweI r`K, (qy auQy r`K ky) mYƒ Awpxw nwm b^S [rhwau[

hy ipAwry hrI! (imhr kr) mYN gurmuKW dI syvw krdw rhW (ikauNik gurmuKW dI sMgiq ivc) ijQy BI qyrw nwm suixAw jWdw hY auQy hI mn ivc ^uSI pYdw huMdI hY [ hy pRBU! mYN qYQoN vwrny jWdw hW, qYQoN sdky jWdw hW, kurbwn jWdw hW, (ij`Qy qUM v`sdw hYN) qyrw (auh) QW bhuq hI sohxw hY [1[

hy pRBU! qUM sB jIvW dI pwlxw krdw hYN, qUM sB dI sMBwl krdw hYN, sB jIvW ƒ qyrw hI Awsrw hY [ hy nwnk dy pRBU! hy srb-ivAwpk isrjxhwr! (imhr kr) mYN qYƒ hI hryk srIr ivc vyKdw rhW [2[2[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh