ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1118

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਗਾਵੀਐ ਰੇ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਨ ਜਾਈ ਹਰਿ ਲਖਿਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਿਲੈ ਲਖਾਵੀਐ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਸੁ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਹਰਿ ਦੇਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੀਐ ਰੇ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਲੇਖਾ ਸਭੁ ਛਡਾਵੀਐ ਰੇ ॥੨॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਹਿ ਸੇ ਧੰਨੁ ਜਨ ਕਹੀਅਹਿ ਤਿਨ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥ ਤਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਿਗਸੈ ਜਿਉ ਸੁਤੁ ਮਿਲਿ ਮਾਤ ਗਲਿ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥੩॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਰਿ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥ ਜਿਉ ਬਛੁਰਾ ਦੇਖਿ ਗਊ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗਲਿ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1118}

pdArQ:- ry myry mn—hy myry mn! inq—sdw [ gwvIAY—gwvxw cwhIdw hY, ismrnw cwhIdw hY [ Agm—{AgMX} AphuMc [ Agocru—{A-go-cru [ go—igAwn-ieMdRy [ cru—phuMc} jo igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY [ n jweI liKAw—smiJAw nhIN jw skdw [ lKwvIAY—smiJAw jw skdw hY [ rhwau [

Awpy—Awp hI [ kau—ƒ [ ilv—lgn, pRIq [ lwvIAY—lweI jWdI hY, l`gdI hY [ sBu ko—hryk jIv [ kyrI—dI [ hir BwvY—(ijhVw mnu`K) hrI ƒ cMgw l`gdw hY [ Qwie pwvIAY—QW qy pwieAw jWdw hY, kbUl huMdw hY [1[

Amolku—jo iksy (dunIAwvI) mu`l qoN nhIN iml skdw [ pih—pws, kol [ dyvY—dyNdw hY [ qw—qdoN [ iDAwvIAY—ismirAw jw skdw hY [ ijs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ dyie—dyNdw hY [ iqsu lyKw—aus (dy krmW) dw lyKw [ sBu—swrw [ CfwvIAY—CfwieAw jWdw hY, mukwieAw jWdw hY [2[

ArwDih—AwrwDdy hn {bhu-vcn} [ sy—auh mnu`K {bhu-vcn} [ DMnu jn—{DNX} BwgW vwly mnu`K [ khIAih—AwKy jWdy hn [ msqik—m`Qy au~qy [ Duir—Dur-drgwh qoN [ Bwgu iliK pwvIAY—cMgI iksmq ilK ky pweI jWdI hY [ iqn dyKy—auhnW ƒ vyiKAW [ ibgsY—iKV AwauNdw hY, ^uS huMdw hY [ suqu—pu`qr [ imil mwq—mW ƒ iml ky [ gil—gl nwl [ lwvIAY—lwieAw jWdw hY [3[

bwirk—b`cy, bwlk {bhu-vcn} [ pRB—hy pRBU! mo kau—mYƒ [ mqI—is`iKAw [ ijqu—ijs (miq) dI rwhIN [ pwvIAY—l`iBAw jw skdw hY [ bCurw—v`Cw [ dyiK—vyK ky [ gaU suKu mwnY—gW suK mMndI hY, gW ^uS huMdI hY [ hir gil—hrI dy gl nwl [ lwvIAY—lwieAw jWdw hY [4[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dw nwm sdw ismrnw cwhIdw hY [ hy mn! auh prmwqmw AphuMc hY, igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY, (mnu`K dI AwpxI Akl nwl auh) smiJAw nhIN jw skdw [ jdoN pUrw gurU imldw hY qdoN aus ƒ smiJAw jw skdw hY [rhwau[

hy myry mn! myrw mwlk-pRBU ijs mnu`K auqy Awp hI ikrpw krdw hY, aus mnu`K ƒ pRBU (Awpxy crnW dw) ipAwr lWdw hY [ hy mn! (Awpxy v`loN) hryk jIv prmwqmw dI BgqI krdw hY, pr auh mnu`K (aus dy dr qy) prvwn huMdw hY ijhVw aus ƒ ipAwrw l`gdw hY [1[

hy myry mn! prmwqmw dw nwm iksy dunIAwvI mu`l qoN nhIN iml skdw, (aus dw ieh nwm aus) prmwqmw dy (Awpxy) pws hY [ jdoN prmwqmw (iksy ƒ nwm dI dwiq) dyNdw hY, qdoN hI ismirAw jw skdw hY [

hy mn! myrw mwlk-pRBU ijs mnu`K ƒ Awpxw nwm dyNdw hY aus (dy ipCly kIqy krmW dw) swrw  ihswb mu`k jWdw hY [2[

hy myry mn! ijhVy mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auh mnu`K v`fy BwgW vwly AwKy jWdy hn [ auhnW dy m`Qy au~qy DuroN pRBU dI hzUrI qoN ilKI cMgI iksmq auhnW ƒ pRwpq ho jWdI hY [ hy BweI! auhnW dw drsn kIiqAW myrw mn (ieauN) ^uS huMdw hY, ijvyN pu`qr (AwpxI) mW ƒ iml ky (^uS huMdw hY), auh mW dy gl nwl cMbV jWdw hY [3[

hy myry ipqw pRBU! AsI jIv qyry b`cy hW [ (hy pRBU!) mYƒ AijhI miq dyh, ijs dI rwhIN qyrw nwm pRwpq ho sky [

hy nwnk! ijvyN gW (Awpxy) v`Cy ƒ vyK ky ^uS huMdI hY iqvyN auh vfBwgI mnu`K suK pRqIq krdw hY ijs ƒ prmwqmw Awpxy gl nwl lw lYNdw hY [4[1[

ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਹੁ ਰੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੂਜਹੁ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਹੁ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਬਿਖੈ ਰਸ ਇਨ ਸੰਗਤਿ ਤੇ ਤੂ ਰਹੁ ਰੇ ॥ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਗੋਸਟਿ ਸਾਧੂ ਸਿਉ ਗੋਸਟਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਣੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਮਹੁ ਰੇ ॥੧॥ ਅੰਤਰ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ਜੋਰੁ ਤੂ ਕਿਛੁ ਕਿਛੁ ਕਿਛੁ ਜਾਨਤਾ ਇਹੁ ਦੂਰਿ ਕਰਹੁ ਆਪਨ ਗਹੁ ਰੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਦਇਆਲ ਹੋਹੁ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਿ ਹਰੇ ॥੨॥੧॥੨ {ਪੰਨਾ 1118-1119}

pdArQ:- ry myry mn—hy myry mn! khu—aucwirAw kr [ Doie—Do ky [ ien ibiD—ies qrHW [ lhu—l`B lY [rhwau[

AiBmwnu—AhMkwr [ ibKY rs—iviSAW dy suAwd [ ien sMgiq qy—iehnW dI sMgiq qoN [ rhu—ht jwh [ imil—iml ky [ kIjY—krnI cwhIdI hY [ gosit—ivcwr [ hir gosit—prmwqmw dy guxW  dI ivcwr [ swDU isau—gurU nwl, guris`K nwl [ rswiexu—{rs-AXn} swry rsW dw Gr, sB qoN sRySt rs [ rmhu—ismro [1[

AMqr kw—AMdr dw [ joru—hYNkV [ Awpn ghu—Awpxy Awp ƒ v`s ivc r`Ko [ kau—ƒ, auqy [ suAwmI—hy suAwmI! hry—hy hrI! kir—bxw dyh [2[

ArQ:- hy myry mn! prmwqmw dy gux gwieAw kr [ gurU dy crn Do Do ky pUijAw kr (Bwv, AhMkwr C`f ky gurU dI srn ipAw rhu) [ hy mn! ies qrIky nwl ipAwry pRBU ƒ l`B lY [rhwau[

hy mn! kwm, kRoD, loB, moh, AhMkwr, iviSAW dy csky—iehnW dy swQ qoN sdw pry itikAw rhu [ hy mn! swD sMgiq ivc iml ky prmwqmw dy guxW dI ivcwr krnI cwhIdI hY, gurmuKW nwl iml ky hir-guxW dI ivcwr krnI cwhIdI hY [ hy myry mn! prmwqmw dw ipAwr sB rsW nwloN sRySt rs hY, prmwqmw dw nwm swry rsW dw Gr hY [ sdw prmwqmw dw nwm ismirAw kr [1[

hy BweI! Awpxy AMdr dw ieh mwx hYNkV dUr kr ik qUM bhuq kuJ jwxdw hYN (ik qUM bVw isAwxw hYN) [ hy BweI! Awpxy Awp ƒ v`s ivc r`K [

hy hrI! hy suAwmI! dws nwnk auqy dieAwvwn hohu [ (dws nwnk ƒ) sMq jnW dy crnW dI DUV bxweI r`K [2[1[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh