ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1117

ਮਿਲਿ ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਾ ਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਗਹੀ ॥ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਵਿਦੁ ਪੁਛਿ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ॥ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਭਨੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੁਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿ ਸ੍ਰੀਰਾਮਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਗੋਵਿਦੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਦੇਹੀ ਨਗਰਿ ਕੋਟਿ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਟਵਾਰੇ ਤਿਨ ਕਾ ਥਾਉ ਥੇਹੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਾਣ ਨਿਤ ਪੁੰਨ ਹੋਵਹਿ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਨਾਨਕਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਲਹੀ ॥ ਮਿਲਿ ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਾ ਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਗਹੀ ॥੬॥੪॥੧੦ {ਪੰਨਾ 1117}

pdArQ:- imil—iml ky [ mhw jwnw—mhw jnW, v`fy bMdy, qurny-isr bMdy [ ngr mhw jnw—ngr dy qurny-isr mnu`K [ Et—srn [ ghI—PVI [ puiC—(gurU ƒ) pu`C ky [ shI kIqw—inrnw k`iFAw [ guru siqguru guru goivMd isimRiq—gurU siqgurU ƒ, gurU goivMd ƒ (ihrdy ivc vswxw hI) Asl isimRqI hY [

sBnI—sBnIN, swry qurny-isr mnu`KW ny [ suik—sukdyv ny [ pRihlwid—pRihlwd ny [ sRI rwim—sRI rwm (cMdr) ny [ kir—kr ky, AwK AwK ky [ kir gur goivdu—‘gur goivMd’ aucwr aucwr ky [ dyhI—srIr [ dyhI ngir—srIr-ngr ivc [ dyhI koit—srIr-iklHy ivc [ vtvwry—rwh-mwr, fwkU [ Qwau Qyhu—swrw hI inSwn [

kIrqn inq hovih—in`q kIrqn ho rhy hn, hr vyly kIrqn hox l`g pey [ gur bcin—gurU dy aupdyS dI rwhIN [ nwnik—(gurU) nwnk dI rwhIN [ lhI—l`B leI [6[

ArQ:- hy BweI! ngr dy qurny-isr mnu`K iml ky (gurU Amrdws jI dy kol) Awey [ (auhnW) gurU dI Et leI, siqgurU dw p`lw PiVAw [ (gurU pwsoN) pu`C ky auhnW pMcW ny ieh inrnw kr ilAw ik ‘gurU siqgurU’ ‘guru goivMd’ ƒ (ihrdy ivc vswxw hI Asl) isimRqI hY [

hy BweI! auhnW swry mhW jnW ny (gurU pwsoN pu`C ky) ieh inrnw kr ilAw (ik ijvyN) sukdyv ny pRihlwd ny sRI rwm cMdr ny ‘goivMd, goivMd’ AwK AwK ky ‘gur goivMd’ dw nwm ismirAw sI (iqvyN gur goivMd ƒ ismrnw hI Asl) isimRqIAW qy Swsqr hn [ (auhnW suk pRihlwd sRI rwm ny) srIr-ngr ivc v`sx vwly srIr-iklHy ivc v`sx vwly (kwmwidk) pMj corW ƒ pMj fwkUAW ƒ (mwr ky) auhnW dw (Awpxy AMdroN) inSwn hI imtw id`qw sI [

hy BweI! (ngr dy pMcW ny gurU) nwnk dI rwhIN gurU dy aupdyS dI rwhIN prmwqmw dI BgqI krn dI dwiq hwsl kr leI [ (ngr ivc) sdw kIrqn hox l`g pey—(iehI auhnW mhw jnW vwsqy) purwxW dy pwT Aqy puMn-dwn (ho gey) [

hy BweI! ngr dy qurny-isr mnu`K iml ky (gurU Amrdws jI dy kol) Awey [ (auhnW) gurU dI Et leI, (auhnW) siqgurU dw p`lw PiVAw [6[4[10[

CMq mhlw 1 — 6

CMq mhlw 4 — 4

 . . . . . . . —---

 . . joV . . . . 10

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁਰਿ ਮਨੁ ਦੀਨਾ ॥ ਸੁਣਿ ਸਬਦੁ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਦੀਨਾ ॥ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਕੀਨਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1117}

pdArQ:- Goil—GolI, mYN sdky [ GumweI—mYN vwrny [ lwlnw—hy lwln! hy sohxy lwl! guir—gurU dI rwhIN [ suix—sux ky [ BInw—(nwm-rs ivc) iB`j igAw hY [

jl mInw—pwxI dI m`CI (pwxI qoN ibnw jIaUN nhIN skdI) [ rMgu—pRym [ murwrw—hy murwrI! {mur-Air—mur dYNq dw vYrI} hy prmwqmw! Twkur—hy Twkur! hy mwlk! Apwrw—A-pwr, byAMq [

dwqy—hy dyx vwly! suAwmI—hy mwlk! ibnau—{ivnX} bynqI [ ibnau dInw—dIn dI bynqI [ bilhwrI—kurbwn [ jIAVw—in`kI ijhI ijMd [ bil bil—kurbwn [1[

ArQ:- hy sohxy lwl! gurU dI rwhIN (gurU dI srn pY ky) mYN Awpxw ieh) mn (qYƒ) dy id`qw hY, mYN qYQoN sdky jWdw hW [ hy lwl! qyrI is&iq-swlwh dI bwxI sux ky myrw mn (qyry nwm-rs nwl) iB`j igAw hY [

hy murwrI! (myrw ieh) mn (qyry nwm-rs nwl ieauN) iB`j igAw hY (myry AMdr qyrw ieqnw) ipAwr bx igAw hY (ik ies nwm-jl qoN ibnw ieh mn jIaU hI nhIN skdw) ijvyN pwxI dI m`CI (pwxI qoN ibnw rih nhIN skdI) [ hy myry mwlk!  qyrw mu`l pwieAw nhIN jw skdw (qUM iksy dunIAwvI pdwrQ dy ievz iml nhIN skdw), qyry itkwxy dw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [

hy swry gux dyx vwly mwlk! myrI grIb dI iek bynqI sux—(mYƒ) nwnk ƒ Awpxw drsn b^S, mYN qYQoN sdky hW, mYN AwpxI ieh inmwxI ijhI ijMd qYQoN vwrny krdw hW [1[

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਦਰਸਨ ਤੇਰੇ ॥ ਦਰਸਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਨਿਮਖ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੇਖਿ ਜੀਵਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀਜੈ ਤੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤ ਪੀਵਾ ॥ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕੈ ਤਾਈ ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਬੂੰਦੇਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1117}

pdArQ:- siB gux—swry gux [ vM\w—vM\W, mYN (sdky) jWdw hW [ KMnIAY vM\w—mYN toty toty huMdw hW [ pRB myry—hy myry pRBU! inmK—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [ idRsit—ingwh, nzr [ pyiK—vyK ky [ jIvw—jIvW, mYN jIauNdw hW, mYN Awqmk jIvn hwsl krdw hW [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ sunIjY—suixAw jWdw hY [ krih—jy qUM kryN [ q—qW [ pIvw—pIvW, mYN pI skdw hW [

ipAwsI—iqhweI [ Aws ipAwsI—(pRBU-pqI dy drsn dI) Aws nwl iqhweI [ kY qweI—kY qweIN, dI ^wqr [ ipr kY qweI—pRBU-pqI (dy drsn) dI ^wqr [ cwiqRku—ppIhw [ bUMdyry—(sÍWqI nC`qR dI vrKw dI) bUMd vwsqy [2[

ArQ:- hy myry pRBU! (myrw) ieh srIr qyrw (id`qw hoieAw hY), (myrw) ieh mn qyrw (b^iSAw hoieAw hY), swry gux BI qyry hI b^Sy imldy hn [ mYN qyry drsn qoN kurbwn jWdw hW [

hy myry pRBU! (mYN) qyry drsn (qoN sdky jWdw hW) [ A`K Jmkx ijqny smy leI hI (myry vl) ingwh kr [ (qYƒ) vyK ky mYN Awqmk jIvn hwsl krdw hW [ hy pRBU! qyrw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw suxINdw hY [ jy qUM (myry auqy) imhr kryN qW hI mYN (qyrw nwm jl) pI skdw hW [

hy myry pRBU-pqI! qyry drsn dI ^wqr myry AMdr qWG pYdw ho rhI hY, aus qWG dI (mwno)  ipAws l`gI hoeI hY (drsn qoN ibnw auh ipAws imtdI nhIN) ijvyN ppIhw (sÍWqI nC`qR dI vrKw dI) bUMd ƒ qWGdw rihMdw hY [ hy nwnk! AwK—hy myry pRBU! mYƒ (Awpxw) drsn dyh, mYN AwpxI ieh ijMd qYQoN kurbwn krdw hW [2[

ਤੂ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਹੁ ਅਮਿਤਾ ॥ ਤੂ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਹਿਤ ਚਿਤਾ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸਗਲ ਰੰਗ ਬਨਿ ਆਏ ॥ ਸੋਈ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੇਹਾ ਤੂ ਫੁਰਮਾਏ ॥ ਜਾ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸੁਰਿ ਤਿਨਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਨੁ ਜਿਤਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਤਉ ਦਿਤਾ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1117}

pdArQ:- swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ swihbu—mwlk [ Aimqw—Aim`qw, h`d-bMny qoN pry [ pRwn ihq—myry pRwxW dw ihqU [ ihq icqw—ihq ic`qw, myry ic`q dw ihqU, myrI ijMd dw ihqU [

suK dwqw—suK dyx vwlw [ pRwn dwqw—ijMd dyx vwlw [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw [  jwqw—pCwxdw hY, sWJ pWdw hY [ sgl—swry [ rMg—Awqmk Awnµd [ krmu—kMm [ Purmwey—&urmwieAw, hukm kIqw huMdw hY [

jw kau—ijs (mnu`K) au~qy [ jgdIsuir—jgq dy eIsr ny, jgq dy mwlk ny [ iqin—aus (mnu`K) ny [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ ijqw—ij`qw, ij`q ilAw [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ qau idqw—qau id`qw, qyrw id`qw hoieAw [3[

ArQ:- hy pRBU! qUM sdw kwiem rihx vwlw mwlk hYN, qUM byAMq v`fw Swh hYN [ hy pRBU! qUM (swfw) pRIqm hYN, (swfw) ipAwrw hYN [ qUM swfy pRwxW dw rwKw hYN, qUM swfI ijMd dw rwKw hYN [

hy pRBU! qUM (swƒ) ijMd dyx vwlw hYN, swry suK dyx vwlw hYN [ ijhVw mnu`K gurU dy snmuK rih ky qyry nwl fUMGI sWJ pWdw hY, aus dy AMdr swry Awqmk Awnµd pYdw ho jWdy hn [ hy pRBU! ijho ijhw hukm qUM kIqw huMdw hY, jIv auhI kMm krdw hY [

hy BweI! jgq dy mwlk pRBU ny ijs mnu`K auqy imhr kIqI, aus ny gurU dI sMgiq ivc (rih ky Awpxy) mn ƒ v`s ivc kr ilAw [

hy nwnk! AwK—(hy pRBU! myrI ieh) inmwxI ijMd qYQoN sdky hY [ ieh ijMd ieh srIr qyrw hI id`qw hoieAw hY [3[

ਨਿਰਗੁਣੁ ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਢਾਕਿ ਲੀਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ॥ ਢਾਕਨਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਗਤ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥ ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਤੁਮਾਰੀ ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਤੂ ਕਦ ਕਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਨਿਮਕਾ ॥੪॥੧॥੧੧ {ਪੰਨਾ 1117}

pdArQ:- inrguxu—gux-hIn [ kw sdkw—dI brkiq nwl [ sMqn kw sdkw—sMqW dI srn pYx dI brkiq nwl [ siqguir—siqgurU ny [ moih pwpI—myrw pwpI dw [

Fwknhwry—hy (swfy prdy) F`kx dI smr`Qw vwly! jIA dwqy—hy ijMd dyx vwly! pRwn dwqy—hy pRwx dyx vwly! suKdwqy—hy suK dyx vwly! Aibgq—hy AivAkq! hy AidRSt! pUrn—hy sB guxW nwl BrpUr pRBU! purK—hy srb-ivAwpk! ibDwqy—hy isrjxhwr!

ausqiq—vifAweI [ kauxu khY—kOx d`s skdw hY? koeI nhIN d`s skdw [ kd kw—kdoN dw? qw kY—aus (gurU) qoN [ inmkw—inmK-mwqR, A`K Jmkx ijqny smy leI [4[

ArQ:- hy myry pRBU! sMq jnW dI srn pYx dI brkiq nwl qUM mYƒ gux-hIn ƒ (BI ivkwrW qoN) bcw ilAw hY [ siqgurU ny myrw pwpI dw prdw F`k ilAw hY (myry pwp nSr nhIN hox id`qy) [

hy AsW jIvW dy mwlk! hy sB jIvW dw prdw F`kx dI smrQw vwly! hy ijMd dyx vwly! hy pRwx dyx vwly! hy suK dyx vwly! hy nws-rihq suAwmI! hy AidRSt suAwmI! hy sB guxW nwl BrpUr pRBU! hy srb-ivAwpk! hy isrjxhwr! qyrI vifAweI ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ koeI nhIN d`s skdw ik qUM kdoN dw hYN [

dws nwnk aus (gurU) qoN kurbwn hY (ijs dI ikrpw nwl) prmwqmw dw nwm A`K Jmkx ijqny smy leI BI iml jWdw hY [4[1[11[

igxqI dw vyrvw:

CMq m: 1 — 6

CMq m: 4 — 4

CMq m: 5 — 1

 . . . . . .—---

 . joV . . . 11

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh