ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1113

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਸਮਝੁ ਅਚੇਤ ਇਆਣਿਆ ਰਾਮ ॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਛਡਿ ਅਵਗਣ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣਿਆ ਰਾਮ ॥ ਬਹੁ ਸਾਦ ਲੁਭਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਣੇ ਵਿਛੁੜਿਆ ਨਹੀ ਮੇਲਾ ॥ ਕਿਉ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜਮ ਡਰਿ ਮਰੀਐ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥ ਮਨਿ ਰਾਮੁ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ਸਾਝ ਪ੍ਰਭਾਤਾ ਅਵਘਟਿ ਰੁਧਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ॥ ਬੰਧਨਿ ਬਾਧਿਆ ਇਨ ਬਿਧਿ ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵੈ ਨਰਹਰੇ ॥੧॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਛੋਡਿ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ ॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਾਲਾ ਰਾਮ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਾਚਾ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਜਿੰਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਨਿ ਬਾਧੇ ਗੁਰਿ ਖੇਲੁ ਜਗਤਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਆਚਾਰਿ ਤੂ ਵੀਚਾਰਿ ਆਪੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪੋ ॥ ਸਖਾ ਸੈਨੁ ਪਿਆਰੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪੋ ॥੨॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਥਿਰੁ ਰਹੁ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥ ਗੁਣ ਗਾਇ ਰਾਮ ਰਸਾਇ ਰਸੀਅਹਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਹੇ ॥ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਦੀਪਕੁ ਸਬਦਿ ਚਾਨਣੁ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰਹੇ ॥ ਭੈ ਕਾਟਿ ਨਿਰਭਉ ਤਰਹਿ ਦੁਤਰੁ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਕਾਰਜ ਸਾਰਏ ॥ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ਪਿਆਰੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਹਰਿ ਆਪਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਏ ॥੩॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤਾ ਛੁਟਸੀ ਜਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥ ਧਨੁ ਸੰਚਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਖਰੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਭਾਉ ਪਛਾਣਹੇ ॥ ਮੈਲੁ ਪਰਹਰਿ ਸਬਦਿ ਨਿਰਮਲੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਸਚੁ ਜਾਣਹੇ ॥ ਪਤਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵਹਿ ਘਰਿ ਸਿਧਾਵਹਿ ਝੋਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਸੋ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਬਦਿ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗਿ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਜਸੋ ॥੪॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨੁ ਪਉੜੀਆ ਮੰਦਰਿ ਕਿਉ ਚੜੈ ਰਾਮ ॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਿਨੁ ਬੇੜੀ ਪਾਰਿ ਨ ਅੰਬੜੈ ਰਾਮ ॥ ਪਾਰਿ ਸਾਜਨੁ ਅਪਾਰੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲੰਘਾਵਏ ॥ ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਫਿਰਿ ਨ ਪਛੋਤਾਵਏ ॥ ਕਰਿ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਸਾਚਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਓ ॥ ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੁਣਹੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵਓ ॥੫॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1112-1113}

pdArQ:- ey Acyq mn—hy Zwi&l mn! hy lw-prvwh mn! guxI smwixAw—(prmwqmw dy) guxW ivc lIn ho [

bhu swd—AnykW suAwdW ivc [ luBwxy—Psx vwly, loB krn vwly [ ikrq kmwxy—Awpxy kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr [ duqru—{duÔqr} ijs qoN pwr lµGxw AOKw hY [ fir—fr nwl [ mrIAY—mrIdw hY, sihmy rhIdw hY [ pMQu—rsqw [ duhylw—duKdweI [

min—mn ivc [ jwqw—jwixAw, sWJ pweI [ swJ—Swm vyly [ pRBwqw—svyry [ AvGit—AOKy rsqy ivc [ ruDw—ruikAw hoieAw, PisAw hoieAw [ ikAw kry—kIh kr skdw hY? by-bs ho jWdw hY [ bMDin—bMDn nwl {iek-vcn}, (mwieAw dy moh dI) r`sI nwl [ iein ibiD—ies qrIky nwl [ CUtY—bMDn ivcoN inkl skdw hY [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ syvY—ismry [ nrhry—prmwqmw [1[

ArQ:- hy myry mn! hy myry Zwi&l mn! hy myry AM\wx mn! qUM hoS kr [ hy myry mn! mMdy krm krny C`f dy, (prmwqmw dy) guxW (dI Xwd) ivc lIn irhw kr [

hy myry mn! ijhVy mnu`K AnykW (pdwrQW dy) suAwdW ivc Psy rihMdy hn, auh Awpxy kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr (prmwqmw qoN ivCuVy rihMdy hn [ iehnW sMskwrW dy kwrn hI) auhnW ivCuVy hoieAW dw (Awpxy Awp prmwqmw nwl) imlwp nhIN ho skdw [ hy myry mn! ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµGxw bhuq AOKw hY, (Awpxy au~dm nwl) pwr nhIN lµG skIdw [ jmW dy fr nwl sihmy rhIdw hY [ hy mn! jmW vwly pwsy lY jwx vwlw rsqw bVw duKdweI hY [

hy myry mn! ijs mnu`K ny Awpxy mn ivc svyry Swm (iksy BI vyly) prmwqmw nwl sWJ nhIN pweI, auh (mwieAw dy moh dy) AOKy rwh ivc Ps jWdw hY (ies ivcoN inklx leI) auh kuJ BI nhIN kr skdw [ (pr hW, mwieAw dy moh dI) r`sI nwl b`Jw hoieAw auh ies qrIky nwl ^lwsI pw skdw hY ik gurU dI srn pY ky prmwqmw dw ismrn kry [1[

pdArQ:- Awl—{AwlX} Gr [ Awl jMjwlw—Gr dy jMjwl, Gr dIAW PwhIAW, Gr dy moh dIAW PwhIAW [ syvhu—ismro, ismrdw rhu [ purKu—srb-ivAwpk pRBU [ inrwlw—inrlyp [

eykMkwru—iek EAMkwr, jo iek Awp hI Awp Aqy srb-ivAwpk hY [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ ijMin—ijin, ijs ny {CMq dI cwl pUrI r`Kx leI iek mwqRw vDw ky ‘ijin’ ƒ ‘ijMin’ iliKAw hY} [ pauxu—hvw [ Agin—A`g [ bwDy—(mrXwdw ivc) bMnHy hoey hn [ guir idKwieAw—(ijs ƒ) gurU ny ivKwl id`qw hY [ jgiq—jgq ivc [ Kylu—(prmwqmw dw ricAw) qmwSw [

Awcwir—AwcwrI, krm-kWfI, imQI hoeI ^ws Dwrimk mrXwdw ivc qurn vwlw [ Awcwr—Dwrimk imQI hoeI mrXwdw [ vIcwir—vIcwrI, ivcwr-vwn, igAwnvwn [ Awpy—Awp hI [ sKw—im`qr [ sYnu—s`jx [ jpo—jpu, jpdw rhu [2[

ArQ:- hy myry mn! Gr dy moh dIAW PwhIAW C`f dy [ hy myry mn! aus prmwqmw ƒ ismrdw rhu, jo sBnW ivc ivAwpk BI hY qy inrlyp BI hY [

hy myry mn! aus iek srb-ivAwpk Aqy sdw-iQr prmwqmw (dw nwm) ismrdw rhu, ijs ny swrw jgq pYdw kIqw hY Aqy hvw pwxI A`g (Awidk q`qW) ƒ (mrXwdw ivc) bMinHAw hoieAw hY [ hy myry mn! (auhI mnu`K nwm ismrdw hY ijs ƒ) gurU ny jgq ivc (prmwqmw dw ieh) qmwSw ivKw id`qw hY (Aqy nwm ivc joiVAw hY) [

hy myry mn! prmwqmw dw nwm sdw jpdw rhu jpdw rhu, iehI hY im`qr iehI hY s`jx iehI hY ipAwrw pRIqm [ hy myry mn! prmwqmw dw nwm hI hY AnykW sMjm AnykW jp Aqy AnykW qp [ hy myry mn! nwm jipAW hI qUM Dwrimk mrXwdw ivc qurn vwlw hYN, nwm jipAW hI qUM au~cI Awqmk jIvn dI ivcwr dw mwlk hYN [2[

pdArQ:- iQru—(pRBU-crnW ivc) Afol [ n KwvhI—n Kwvih, {m`Dm purK, iek-vcn} qUM nhIN Kwihˆgw [ cot—(ivkwrW dI) s`t [ gux gwvih—(jy qUM prmwqmw dy) gux gWdw rhyN [ shij—shj ivc, Awqmk Afolqw ivc [ smwvhI—smwvih, qUM smw jwihˆgw [

gwie—gw ky [ gux rwm—rwm dy gux [ rswie—rsw ky, suAwd nwl [ rsIAih—qUM rs jwihˆgw, qyry AMdr rs jwxgy [ AMjnu—surmw [ gur igAwn AMjnu—gurU dy igAwn dw surmw, gurU dI b^SI Awqmk jIvn dI sUJ dw surmw [ igAwn—Awqmk jIvn dI sUJ [ swrhy—swrih, jy qUM pw leyN (A`KW ivc) [ dIpku—dIvw [ qRY lok—iqMn lok (DrqI, AwkwS, pwqwl) swrw jgq [ qRY lok dIpku—swry jgq dw dIvw, swry jgq ƒ cwnx dyx vwlw pRBU [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ dUq—vYrI [ pMc dUq—kwmwidk pMj vYrI [ sMGwrhy—sMGwrih, qUM mwr leyNgw [

BY—swry fr {bhu-vcn} [ kwit—k`t ky [ qrih—qUM pwr lµG jwihˆgw [ duqru—(auh sMswr-smuMdr) ijs qoN pwr lµGxw AOKw hY [ guir imilAY—jy gurU iml pey [ swrey—swr dyNdw hY, (pRBU) svwr dyNdw hY [ kwrj—swry kMm [ isau—nwl [ Dwrey—DwrY, Dwrdw hY [3[

ArQ:- hy myry mn! qUM (prmwqmw dy crnW ivc) Afol itikAw irhw kr, (ies qrHW) qUM (ivkwrW dI) s`t nhIN Kwihˆgw [ hy myry mn! (jy qUM prmwqmw dy) gux gWdw rhyN, qW qUM Awqmk Afolqw ivc lIn rhyNgw [

hy mn! pRym nwl prmwqmw dy gux gwieAW (gux) qyry AMdr rs jwxgy [ (hy myry mn!) jy qUM gurU dI b^SI hoeI Awqmk jIvn dI sUJ dw surmw (AwpxIAW Awqmk A`KW ivc) pw leyN, qW swry jgq ƒ cwnx dyx vwlw dIvw (-pRBU qyry AMdr jg peygw), gurU dy Sbd dI brkiq nwl (qyry AMdr Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx (ho jwiegw) [ qUM (kwmwidk) pMj vYrIAW ƒ (Awpxy AMdroN) mwr leyNgw [

hy myry mn! (jy qUM prmwqmw dy gux gWdw rhyNgw, qW Awpxy AMdroN dunIAw dy swry) fr k`t ky inrBau ho jwihˆgw, ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jwihˆgw ijs qoN pwr lµGxw AOKw hY [

hy mn! jy gurU iml pey qW prmwqmw jIv dy swry kMm sMvwr dyNdw hY [ hy mn! ijs mnu`K au~qy prmwqmw Awp ikrpw krdw hY aus dw (sohxw Awqmk) rUp ho jWdw hY (sohxw Awqmk) rMg ho jWdw hY, prmwqmw nwl aus dw ipAwr bx jWdw hY [3[

pdArQ:- ikAw lY AwieAw—(jMmx smy Awpxy nwl) kIh lY ky qUM AwieAw sI? lY—lY ky [ jwiesI—qUM jwihˆgw [ qw—qdoN [ CutsI—(mwieAw dy moh qoN) ^lwsI hwsl kryNgw [ jw—jdoN [ Brmu—(mwieAw dI ^wqr) Btkxw [ cukwiesI—qUM dUr kryNgw [

sMic—iek`Tw kr [ vKru—sOdw (ivhwJ) [ gur sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ Bwau—pRym, ipAwr [ pCwxhy—pCwxih, jy qUM pCwx leyN [ mYlu—ivkwrW dI mYl [ prhir—dUr kr ky [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ scu mhlu—sdw-iQr itkwxw [ scu Gru—sdw-iQr Gr [ jwxhy—jwxih, qUM jwx leyNgw, qUM l`B leyNgw [

piq—(lok prlok dI) ie`zq [ Gir—Gr ivc, (Asl) Gr ivc, pRBU dI hzUrI ivc [ isDwvih—qUM phuMc jwihˆgw [ Joil—ihlw ky, inqwr ky, pRym nwl [ AMimRq rso—AMimRq rsu, Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [ iDAweIAY—iDAwauxw cwhIdw hY [ rsu—suAwd [ pweIAY—iml skdw hY [ vfBwig—v`fI iksmq nwl [ jpIAY—jipAw jw skdw hY [ hir jso—hir-jsu [4[

ArQ:- hy myry mn! nwh qUM (jnm smy) Awpxy nwl kuJ lY ky AwieAw sI, nwh qUM (ieQoN qurn vyly) Awpxy nwl kuJ lY ky jwihˆgw (ivArQ hI mwieAw dy moh dIAW PwhIAW ivc Ps irhw hYN) [ hy mn! (mwieAw dy moh dIAW PwhIAW ivcoN) qdoN qyrI ^lwsI hovygI, jdoN qUM (mwieAw dI ^wqr) Btkxw C`f dyvyNgw [

hy myry mn! prmwqmw dy nwm dw Dn iek`Tw kirAw kr, nwm dw sOdw (ivhwiJAw kr) [ hy mn! jy qUM gurU dy Sbd dI rwhIN (Awpxy AMdr pRBU dw) ipAwr pCwx leyN, qW Sbd dI brkiq nwl (ivkwrW dI) mYl dUr kr ky qUM piv`qr ho jwihˆgw [ qUM sdw kwiem rihx vwlw Gr-mhl l`B leyNgw [

hy myry mn! Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pRym nwl pIAw kr, qUM (lok prlok dI) ie`zq (lok prlok dw) nwmxw K`t leyNgw, pRBU dI hzUrI ivc phuMc jwihˆgw [ hy mn! (sdw) prmwqmw dw nwm ismrnw cwhIdw hY, (nwm dw) suAwd gurU dy Sbd dI rwhIN (hI) pRwpq ho skdw hY [ hy mn! v`fI iksmq nwl (hI) prmwqmw dI is&iq-swlwh kIqI jw skdI hY [4[

pdArQ:- mMdir—mMdr au~qy, koTy au~qy [ ikau cVY—ikvyN (koeI) cVH skdw hY? (koeI) nhIN cVH skdw [ n AMbVY—nhIN A`pV skdw [ pwir—(drIAw dy) pwrly pwsy [

pwir—pwrly pwsy, (ivkwrW dIAW lihrW nwl BrpUr sMswr-smuMdr dy) pwrly pwsy [ Apwru—byAMq pRBU [ sbd suriq—Sbd dI suriq, Sbd dI soJI [ lµGwvey—lµGwvY, (pwr) lµGWdI hY [ imil—iml ky [ krih rlIAw—jy qUM Awqmk Awnµd mwxyN [ n pCoqwvey—n pCoqwvY, nhIN pCuqWdw {vrqmwn kwl, A`n purK, iek-vcn} [ dieAwl—hy dieAwl pRBU! swcw dwnu—sdw-iQr nwm dw dwn [ pwvE—pwvEN, mYN pRwpq krW [ nwm sMgiq—nwm dw swQ [ nwnku pieAMpY—nwnk bynqI krdw hY [ pRIqm—hy pRIqm! {l&z ‘pRIqmu’ Aqy ‘pRIqm’ dw ivAwkrixk &rk iDAwn nwl vyKx dI loV hY} [ smJwvE—smJwvEN, mYN smJwvW [5[

ArQ:- hy myry mn! (ijvyN) pOVIAW qoN ibnw (koeI BI mnu`K) koTy (dI C`q) auqy nhIN cVH skdw (iqvyN au~cy Awqmk itkwxy qy v`sdy prmwqmw qk ismrn dI pOVI qoN ibnw phuMc nhIN ho skdI) [ hy myry mn! byVI qoN ibnw mnu`K ndI dy pwrly pwsy nhIN A`pV skdw [

hy mn! s`jx pRBU! byAMq pRBU, pRIqm pRBU (ivkwrW dIAW lihrW nwl BrpUr sMswr-smuMdr dy) pwrly pwsy (v`sdw hY) [ gurU dy Sbd dI sUJ (hI ies smuMdr dy pwrly pwsy) lµGw skdI hY [ hy mn! jy qUM swD sMgiq ivc iml ky Awqmk Awnµd mwxdw rhyN (qW qUM BI ies sMswr-smuMdr dy pwrly pwsy phuMc jweyN [ ijhVw BI mnu`K swD sMgiq ivc iml ky nwm jpdw hY, aus ƒ) muV pCuqwxw nhIN pYNdw (ikauNik aus ƒ sMswr-smuMdr dIAW ivkwr-iT`lHW du`K nhIN dy skdIAW) [

nwnk bynqI krdw hY—hy dieAwl pRBU! (myry auqy) dieAw kr, mYƒ Awpxy sdw-iQr nwm dw dwn dyh, mYN qyry nwm dI sMgiq hwsl krI r`KW [ hy pRIqm! (myrI bynqI) sux (imhr kr) mYN gurU dy Sbd dI rwhIN Awpxy mn ƒ (Awqmk jIvn dI) sUJ dyNdw rhW [5[6[

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਅੰਤਰਿ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰੁ ਕਿਉ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਜੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ਕਿਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥ ਕਿਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੀਐ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਵੀਐ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਏ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ॥ ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਦ ਸਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਿਆ ਮੈ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1113}

pdArQ:- AMqir—AMdr, myry AMdr, myry ihrdy ivc [ iprI—ipr dw, pRBU-pqI dw [ ikau jIvIAY—ikvyN jIivAw jw skdw hY? Awqmk jIvn pRwpq nhIN ho skdw [ jb lgu—jdoN qk [ drsu—drsn [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ ikau pIvIAY—nhIN pIqw jw skdw [ hir ibnu jIvIAY—(ikau) hir ibnu jIvIAY, pRBU-imlwp qoN ibnw Awqmk jIvn nhIN iml skdw [ rhnu n jwie—irhw nhIN jw skdw, SWqI nhIN imldI [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ ipRau ipRau kry—ipAwry (pRBU) ƒ muV muV Xwd krdI hY [ ipAws—iqRSnw, mwieAw dI iqRSnw (ijvyN sÍWqI nC`qR dI vrKw-bUMd qoN ibnw ppIhy dI ipAws nhIN bu`JdI) [

krhu—krdy ho [ hir ipAwry—hy ipAwry hrI! sd—sdw [ swirAw—sMBwilAw hY, Xwd kIqw hY [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ mY—mYƒ [ hau—mYN [ ivthu—qoN [ vwirAw—kurbwn [1[

ArQ:- (hy sKIey!) myry ihrdy ivc pRBU-pqI dw ipAwr v`s irhw hY [ pRBU-pqI dy imlwp qoN ibnw Awqmk jIvn (kdy) nhIN iml skdw [ (hy sKI!) jdoN qk pRBU-pqI dw drSn nhIN huMdw, (qd qk) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pIqw nhIN jw skdw [

(hy sKI! pRBU-pqI dy drsn qoN ibnw) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl (kdy BI) pIqw nhIN jw skdw, pRBU-pqI dI Xwd qoN ibnw Awqmk jIvn nhIN iml skdw, pRBU-pqI dy imlwp qoN ibnw Awqmk SWqI nhIN iml skdI [ (hy sKI! ijs jIv-iesqRI dy ihrdy ivc pRBU-pqI dw ipAwr v`sdw hY, auh) hr vyly idn rwq pRBU-pqI ƒ muV muV Xwd krdI rihMdI hY [ (hy sKI!) pRBU-pqI dy imlwp qoN ibnw (mwieAw dI) iqRSnw dUr nhIN huMdI (ijvyN sÍWqI nC`qR dI vrKw-bUMd qoN ibnw ppIhy dI ipAws nhIN imtdI) [

hy ipAwry hrI! (ijs jIv au~qy) qUM AwpxI imhr krdw hYN, auh hr vyly hir-nwm ƒ (Awpxy ihrdy ivc) vsweI r`Kdw hY [

hy BweI! mYN (Awpxy) gurU qoN sdw sdky hW, (ikauNik) gurU dy Sbd dI brkiq nwl mYƒ (BI) pRBU-pRIqm iml ipAw hY [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh