ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1111

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ ਕਿਉ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ਰਾਮ ॥ ਸੇਵਕ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਲਿਆ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਲਿਆ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿਆ ਅਹਿਨਿਸਿ ਦੇਖਿ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਘਰੁ ਜਾਣਿਆ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਚੀਨੇ ਰਾਮ ਕਰੰਮਾ ॥ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਪਤੀਣੇ ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ ॥੧॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗਿ ਰਹੇ ਚੂਕੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਸਾਚਿ ਸਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥ ਸਾਚਿ ਸਮਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨਿ ਭਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਬਤੁ ਜਾਗੇ ॥ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਹਰਿ ਚਰਨੀ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਮਨਮੁਖਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਜਾਗਤ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੨॥ ਅਉਗਣ ਵੀਸਰਿਆ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਕੀਆ ਰਾਮ ॥ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ਰਾਮ ॥ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਜਿਨਿ ਜਲ ਥਲ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਘਟੁ ਘਟੁ ਥਾਪਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮੇਟਿ ਸਮਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਗੁਣਹ ਸਮਾਣੇ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲੇ ਸਾਚਾ ਚੋਲਾ ਰਾਮ ॥ ਹਉਮੈ ਗੁਰਿ ਖੋਈ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ਚੂਕੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੈ ॥ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਆਪੁ ਪਛਾਤਾ ਆਪੈ ॥ ਪੇਈਅੜੈ ਘਰਿ ਸਬਦਿ ਪਤੀਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਪਿਰ ਭਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ਚੂਕੀ ਕਾਣਿ ਲੋਕਾਣੀ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1110-1111}

pdArQ:- qwrw lµmw—bodI vwlw qwrw {not—jdoN bodI vwlw qwrw cVHdw hY, qW lok bVI qWG nwl vyKdy hn [ sUrj dy cwnx ivc qW id`sdw nhIN [ hnyrw pYNidAW hI lok AwkwS v`l q`kx l`g pYNdy hn}, srb-ivAwpk r`bI joiq [ ikau—ikauN? ikvyN? iks qrHW? inhwilAw—vyiKAw jwey [ syvk pUr krMmw—aus syvk dy pUry krm (jwg pYNdy hn) [ siqguir—gurU ny [ sbid—Sbd dI rwhIN [

scu—sdw-iQr hir-nwm [ smwilAw—ihrdy ivc vswieAw [ Aih—idn [ inis—rwq [ dyiK—vyK ky [ bIcwirAw—(aus dy guxW dI) ivcwr krdw hY [ pMc—pMj igAwn-ieMdRy [ Dwvq rhy—Btkx qoN ht gey [ ibKu—zhr, Awqmk mOq ilAwaux vwlw zhr [

AMqir—aus dy AMdr [ joiq—prmwqmw dw nUr [ gur swKI—gurU dI is`iKAw nwl [ cIny—vyKdw hY [ rwm krMmw—prmwqmw dy kOqkW ƒ [ nwnk—hy nwnk! mwir—mwr ky [ pqIxy—pqIj gey [1[

ArQ:- hy BweI! ivAwpk-srUp prmwqmw (swry jgq ivc Awpxw) prkwS kr irhw hY [ pr aus ƒ A`KW nwl vyiKAw ikvyN jwey?

hy BweI! gurU ny Awpxy Sbd dI rwhIN (ijs ƒ) drsn krw id`qw, aus syvk dy pUry Bwg jwg pey [ ijs mnu`K ƒ gurU dy Sbd ny (srb-ivAwpk prmwqmw) ivKwl id`qw, auh sdw-iQr hir-nwm ƒ Awpxy ihrdy ivc vsw lYNdw hY [ aus dw drsn kr ky auh mnu`K idn rwq aus dy guxW ƒ Awpxy ic`q ivc vsWdw hY [ auh mnu`K (Awpxy Asl) Gr ƒ jwx lYNdw hY, aus dy pMjy igAwn-ieMdRy (ivkwrW vl) Btkx qoN ht jWdy hn, auh mnu`K Awqmk mOq ilAwaux vwly kwm ƒ kRoD ƒ mwr mukWdw hY [

hy BweI! gurU dy aupdyS dI brkiq nwl aus mnu`K dy AMdr r`bI joiq prgt ho jWdI hY (jo kuJ jgq ivc ho irhw hY, aus ƒ) auh prmwqmw dy kOqk (jwx ky) vyKdw hY [

hy nwnk! (ijnHW mnu`KW dy AMdr) srb-ivAwpk pRBU dI joiq jg pYNdI hY, auh (Awpxy AMdroN) haumY ƒ mwr ky (prmwqmw dy crnW ivc) sdw itky rihMdy hn [1[

pdArQ:- gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K [ jwig rhy—(mwieAw dy h`ilAW vloN) sucyq rihMdy hn [ cUkI—mu`k jWdI hY [ AiBmwnI—AhMkwr vwlI dSw [ Anidnu—hr roz, hr vyly {Anuidnˆ} [ Boru—idn, Awqmk jIvn dI sUJ dw cwnx [ swic—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc [ smwnI—(suriq) itkI rihMdI hY [ min—mn ivc [ BwnI—Bw jWdI hY, ipAwrI l`gdI hY [ swbqu—sMpUrn, aukweI-hIx [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw [ swcu nwmu—sdw-iQr hir-nwm [ guir—gurU ny [

joiq—hryk joiq ivc, hryk jIv ivc [ jwqw—(prmwqmw ƒ v`sdw) pCwx ilAw [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI [ Brim—Btkxw dy kwrn [ BulwxI—kurwhy peI rihMdI hY [ nwnk—hy nwnk! mwinAw—pqIijAw rihMdw hY [ rYix—izMdgI dI rwiq [2[

ArQ:- hy BweI! gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K (mwieAw dy h`ilAW v`loN) sucyq rihMdy hn, (auhnW dy AMdroN) AhMkwr vwlI dSw mu`k jWdI hY [ (auhnW dy AMdr) hr vyly Awqmk jIvn dI sUJ dw cwnx hoieAw rihMdw hY, (auhnW dI suriq) sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc itkI rihMdI hY [

hy BweI! gurU dy snmuK rihx vwly mnu`KW dI suriq sdw-iQr pRBU ivc lIn rihMdI hY, (auhnW ƒ ieh dSw Awpxy) mn ivc ipAwrI l`gdI hY [ hy BweI! gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K sdw hI sucyq rihMdy hn [ gurU ny auhnW ƒ Awqmk jIvn dyx vwlw sdw-iQr hir-nwm b^iSAw huMdw hY, auhnW dI ilv prmwqmw dy crnW ivc l`gI rihMdI hY [

hy BweI! gurmuKW dy AMdr prmwqmw dI joiq dw cwnx ho jWdw hY, auh hryk jIv ivc ausy r`bI joiq ƒ v`sdI smJdy hn [ pr Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI Btkxw dy kwrn kurwhy peI rihMdI hY [ hy nwnk! gurU dy snmuK rihx vwly mnu`KW dy AMdr Awqmk jIvn dI sUJ dw cwnx hoieAw rihMdw hY, auhnW dw mn (aus cwnx ivc) pricAw rihMdw hY [ (mwieAw dy h`ilAW v`loN) sucyq rihMidAW hI auhnW dI jIvn-rwq bIqdI hY [2[

pdArQ:- guxI—guxW ny [ Gru kIAw—itkwxw bxw ilAw [ eyko—iek (prmwqmw) hI [ riv rihAw—sB QweIN mOjUd id`sdw hY [ bIAw—dUjw [ qy—qoN [ mn hI qy—mn qoN hI, AMqr Awqmy hI [ mwinAw—pqIijAw rihMdw hY, pricAw rihMdw hY [

ijin—ijs (prmwqmw) ny [ Gtu Gtu QwipAw—hryk srIr bxwieAw hY [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ krx kwrx—(swry) jgq dw mUl [ smrQ—sB qwkqW dw mwlk [ Apwrw—byAMq [ iqRibiD—iqMn iksmW vwlI, iqRguxI mwieAw [ myit—imtw ky [ guxh—guxW ivc [3[

ArQ:- hy BweI! (ijs mnu`K dy ihrdy-AwkwS ivc ‘qwrw ciVAw lµmw’, aus dy AMdroN) swry AOgux mu`k jWdy hn, (aus dy AMdr) gux Awpxw itkwxw Aw bxWdy hn [ aus mnu`K ƒ iek prmwqmw hI hr QW mOjUd id`sdw hY, aus qoN ibnw koeI hor dUjw nhIN id`sdw [

hy BweI! (ijs mnu`K dy AMdr ‘qwrw ciVAw lµmw’, aus ƒ) hr QW iek prmwqmw hI v`sdw  id`sdw hY, aus qoN ibnw koeI hor aus ƒ nhIN id`sdw, aus mnu`K dw mn AMqr-Awqmy (hir-nwm ivc) pricAw rihMdw hY [ ijs (prmwqmw) ny jl Ql iqMny Bvn hryk srIr bxwieAw hY, auh mnu`K aus prmwqmw nwl gurU dI rwhIN fUMGI sWJ bxweI r`Kdw hY [

hy nwnk! (ijs mnu`K dy ihrdy-AwkwS ivc ‘qwrw ciVAw lµmw’, auh Awpxy AMdroN) iqRguxI mwieAw dw pRBwv imtw ky aus prmwqmw ivc smwieAw rihMdw hY jo swry jgq dw mUl hY jo swrIAW qwkqW dw mwlk hY Aqy jo byAMq hY [ hy nwnk! gurU pwsoN auh mnu`K AijhI miq hwsl kr lYNdw hY ik aus dy swry AOgux guxW ivc smw jWdy hn [3[

pdArQ:- Awvx jwx—{bhu-vcn} jnm mrn dy gyV [ rhy—mu`k gey [ cUkw—mu`k igAw [ Bolw—Bolwvw, BYVI jIvn-cwl [ mwir—mwr ky [ swcw—sdw-iQr, Afol, ivkwrW dy h`ilAW qoN Afol, piv`qr [ colw—srIr-colw [

guir—gurU ny [ KoeI—nws kr id`qI [ prgtu—pRis`D, soBw vwlI [ cUky—mu`k gey [ sog—Zm [ sMqwpY—du`K-klyS [ smwxI—lIn ho geI [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ AwpY—Awpxy Awp ƒ [

pyeIAVY—pyky (Gr) ivc [ pyeIAVY Gir—pyky Gr ivc, ies lok ivc [ sbid—gurU dy Sbd ivc [ pqIxI—pqIjI rhI [ swhurVY—prlok ivc [ ipr BwxI—ipr ƒ Bw geI, pRBU-pqI ƒ cMgI l`gI [ siqguir—gurU ny [ myil—myl ky [ kwix—muQwjI [ lokwxI—jgq dI [4[

ArQ:- hy BweI! (ijnHW dy ihrdy-AwkwS ivc ‘qwrw ciVAw lµmw’, auhnW dy) jnm mrn dy gyV mu`k gey, auhnW dI koJI jIvn-cwl ^qm ho geI [ auh (Awpxy AMdroN) haumY dUr kr ky (pRBU-crnW ivc) juV gey, auhnW dw srIr (ivkwrW dy h`ilAW dy twkry qy) Afol ho igAw [

hy BweI! gurU ny ijs jIv-iesqRI dI haumY dUr kr id`qI, auh (lok prlok ivc) soBw vwlI ho geI, aus dy swry Zm swry du`K-klyS mu`k gey [ aus dI ijMd prmwqmw dI joiq ivc imlI rihMdI hY, auh Awpxy Awqmk jIvn dI sdw pVqwl krdI rihMdI hY [

hy BweI! ijhVI jIv-iesqRI ies lok ivc gurU dy Sbd ivc prcI rihMdI hY, auh prlok ivc (jw ky) pRBU-pqI ƒ Bw jWdI hY [ hy nwnk! ijs jIv-iesqRI ƒ gurU ny (Awpxy Sbd ivc) joV ky pRBU nwl imlw id`qw, aus ƒ dunIAw dI muQwjI nhIN rih jWdI [4[3[

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਭੋਲਾਵੜੈ ਭੁਲੀ ਭੁਲਿ ਭੁਲਿ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥ ਪਿਰਿ ਛੋਡਿਅੜੀ ਸੁਤੀ ਪਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਪਿਰਿ ਛੋਡੀ ਸੁਤੀ ਅਵਗਣਿ ਮੁਤੀ ਤਿਸੁ ਧਨ ਵਿਧਣ ਰਾਤੇ ॥ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਵਿਗੁਤੀ ਹਉਮੈ ਲਗੀ ਤਾਤੇ ॥ ਉਡਰਿ ਹੰਸੁ ਚਲਿਆ ਫੁਰਮਾਇਆ ਭਸਮੈ ਭਸਮ ਸਮਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਭੁਲਿ ਭੁਲਿ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥੧॥ ਸੁਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ ਇਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ॥ ਤੂ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਅੜਾ ਹਉ ਰੁਲਿ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥ ਬਿਨੁ ਅਪਨੇ ਨਾਹੈ ਕੋਇ ਨ ਚਾਹੈ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਸਨ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਗਿ ਨ ਸਾਥੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ਘਨੇਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਮਤਿ ਤੇਰੀ ॥੨॥ ਸਾਜਨ ਦੇਸਿ ਵਿਦੇਸੀਅੜੇ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਦੀ ॥ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੇ ਤਿਨ ਸਜਣਾ ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਦੀ ॥ ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਦੀ ਕਿਉ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ॥ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਨ ਜਾਣਉ ਵਿਖੜਾ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਪਿਰੁ ਪਾਰੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਿਲੈ ਵਿਛੁੰਨੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖੁ ਮਹਾ ਰਸ ਫਲਿਆ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥੩॥ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਬਿਲਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਰਤੜੀਏ ਸਹਜਿ ਮਿਲੀਜੈ ॥ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਮਿਲੀਜੈ ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਸਾਚੈ ਰਾਤੀ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਮਨਮੁਖਿ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥ ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੂਘਟੁ ਕੈਸਾ ਮਟੁਕੀ ਫੋੜਿ ਨਿਰਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1111-1112}

pdArQ:- BolwvVY—koJy Bolwvy ivc, koJy BulyKy ivc [ BulI—kurwhy pY geI [ Buil—ZlqI kr ky [ pCoqwxI—A&sos krdI rhI, h`Q mldI rhI [ ipir—ipr ny, pRBU-pqI ny [ CoifAVI—iqAwg id`qI, ipAwr krnw C`f id`qw [ suqI—mwieAw dy moh dI nINd ivc peI rhI [ swr—kdr [

Avgix—Avgx dy kwrn, (ies) Bu`l dy kwrn, (mwieAw dy moh dI nINd ivc su`qI rihx dI) Bu`l dy kwrn [ muqI—(ipr ny) iqAwg id`qI [ iqsu Dn rwqy—aus (jIv-) iesqRI dI (jIvn) rwq [ ivDx—du`K-BrI [ kwim—kwm ivc [ kRoD ivc [ ivguqI—^uAwr huMdI rhI [ qwqy—qwiq, eIrKw [

aufir—au~f ky [ aufir cilAw—au~f quirAw [ hMsu—jIvwqmw [ Bsm—im`tI [ ivhUxI—s`KxI [1[

ArQ:- hy BweI! (ijhVI jIv-iesqRI prmwqmw dy nwm qoN vWjI rihMdI hY, auh) koJy BulyKy ivc pY ky jIvn-rwh qoN KuMJ jWdI hY, muV muV ZlqIAW kr ky pCuqWdI rihMdI hY [ (AijhI jIv-iesqRI) pRBU-pqI dI kdr nhIN smJdI [ (mwieAw dy moh dI nINd ivc) Zwi&l ho rhI (AijhI jIv-iesqRI) ƒ pRBU-pqI ny BI mnoN lwh id`qw huMdw hY [

hy BweI! mwieAw dy moh dI nINd ivc su`qI hoeI ijs jIv-iesqRI ƒ pRBU-pqI ny ipAwr krnw C`f id`qw, (mwieAw dy moh dI nINd ivc su`qI rihx dy ies) AOgux dy kwrn iqAwg id`qw, aus jIv-iesqRI dI izMdgI dI rwq du`KdweI ho jWdI hY (aus dI swrI aumr du`KW ivc bIqdI hY) [ auh iesqRI kwm ivc kRoD ivc AhMkwr ivc (sdw) ^uAwr huMdI rihMdI hY, aus ƒ haumY cMbVI rihMdI hY aus ƒ eIrKw cMbVI rihMdI hY [

hy BweI! prmwqmw dy hukm Anuswr jIvwqmw (qW Awi^r srIr ƒ C`f ky) qur pYNdw hY, qy, srIr im`tI dI FyrI ho ky im`tI nwl iml jWdw hY [ pr, hy nwnk! prmwqmw dy nwm qoN Bu`lI hoeI jIv-iesqRI swrI aumr Bu`lW kr kr ky (AnykW du`K shyV ky) pCuqWdI rihMdI hY [1[

pdArQ:- nwh—hy nwh! hy nwQ! hy Ksm! inj Gir—Awpxy Gr ivc [ hau—hauN, mYN [ ruil—rul ky, (ivkwrW ivc), ^uAwr ho ky [ ibnu nwhY—Ksm qoN ibnw [ n cwhY—psMd nhIN krdw [ ikAw khIAY—kIh AwKxw cwhIdw hY? ikAw kIjY—kIh krnw cwhIdw hY? AMimRq nwmu—Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm [ rsn rsu—swry rsW qoN sRySt rs [ rsnw—jIB nwl [ gur sbdI—gurU dy Sbd ivc juV ky [ pIjY—pIxw cwhIdw hY [

sMig—sMgI [ AwvY jwie—jMmdI mrdI hY, jnm mrn dy gyV ivc peI rihMdI hY [ GnyrI—bhuq lokweI [ nwnk—hy nwnk! lwhw—lwB [ Gir—Gr ivc, pRBU-crnW ivc [ jweIAY—jwxw cwhIdw hY [ swcI miq—piv`qr miq [ scu—sdw-iQr hir-nwm (ƒ ismirAW) [2[

ArQ:- hy ipAwry (pRBU-) pqI! myrI iek bynqI sux—qUM Awpxy Gr ivc v`s irhw hYN, pr mYN (qYQoN ivCuV ky ivkwrW ivc) ^uAwr ho ky suAwh dI FyrI ho rhI hW [

Awpxy (pRBU-) pqI qoN ibnw (pRBU-pqI qoN ivCuVI jIv-iesqRI ƒ) koeI ipAwr nhIN krdw [ (ies hwlq ivc iPr) kIh AwKxw cwhIdw hY? kIh krnw cwhIdw hY? (hy jIv-iesqRI!) prmwqmw dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm (dunIAw dy) sB rsW qoN sRySt rs hY; gurU dy Sbd dI rwhIN ieh nwm-rs jIB nwl pINdy rihxw cwhIdw hY [

hy BweI! prmwqmw dy nwm qoN ibnw (ijMd dw hor) koeI sMgI nhIN koeI swQI nhIN [ (nwm qoN KuMJ ky) bhuq lokweI jnm mrn dy gyV ivc peI rihMdI hY [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw dw nwm-lwB K`t ky pRBU dI hzUrI ivc A`pV jweIdw hY [ (hy BweI!) prmwqmw dw sdw-iQr nwm (jipAw kr [ ies dI brkq nwl) qyrI miq (ivkwrW dy h`ilAW qoN) Afol ho jwiegI [2[

pdArQ:- swjn—s`jx pRBU jI! dyis—dys ivc, (jIv-iesqRI dy) ihrdy-dys ivc [ ivdys—prdys [ ivdysI—prdysI, prdys ivc rihx vwlw [ dydI—dyNdI [ swir—cyqy kr ky, Xwd kr ky [ smwly—(ihrdy ivc) sWBdI hY [ iqn sjxw—auhnW s`jxW ƒ, pRBU s`jx jI ƒ [ muMD—{muÀDw} AM\wx jIv-iesqRI [ swrydI—swryNdI, Xwd krdI hY [ ikau pRB imlw—ikauN pRB imlW, mYN ikvyN pRBU ƒ imlW? mwrgu—rsqw [ pMQu—rsqw [ n jwxau—n jwxauN, mYN nhIN jwxdI [ ivKVw—AOKw, AOkVW-BirAw [ pwry—(ivKVy rsqy qoN) pwrly pwsy [ sbdI—Sbd dI rwhIN [ ivCuMnI—ivCuVI hoeI jIv-iesqRI [ AwgY rwKY—(pRBU-pqI dy) A`gy r`K dyNdI hY, Bytw kr dyNdI hY [ AMimRq ibrKu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-ru`K [ mhwrs PilAw—bVy im`Ty PlW vwlw, ijs ƒ au~cy Awqmk guxW dy bVy im`Ty Pl l`gy hoey hn [ imil pRIqm—pRIqm-pRBU ƒ iml ky [ rsu—suAwd [ cwKY—c`KdI hY {iek-vcn} [3[

ArQ:- hy BweI! s`jx-pRBU jI (hryk jIv-iesqRI dy) ihrdy-dys ivc v`s rhy hn, (pr nwm-hIx jIv-iesqRI du`KW ivc iGr ky aus ƒ) prdys ivc v`sdw jwx ky (du`KW qoN bcx leI) qrly-Bry snyhy ByjdI hY [ (nwm qoN vWjI hoeI) AM\wx jIv-iesqRI (shyVy hoey du`KW dy kwrn) roNdI hY, ivrlwp krdI hY qy aus s`jx-pRBU jI ƒ muV muV Xwd krdI hY [

(nwm qoN vWjI hoeI) AM\wx jIv-iesqRI (shyVy du`KW dy kwrn) ivrlwp krdI hY, pRBU-pqI dy gux cyqy krdI hY, (qy, qrly lYNdI hY ik) ipAwry pRBU ƒ ikvyN imlW [ (ijs dys ivc auh v`sdw hY, aus dw) rsqw (AnykW ivkwrW dIAW) AOkVW nwl BirAw hoieAw hY, mYN auh rsqw jwxdI BI nhIN hW, mYN aus pqI ƒ ikvyN imlW, auh qW (iehnW ivkwrW dIAW rukwvtW qoN) pwrly pwsy rihMdw hY [

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) ijhVI ivCuVI hoeI jIv-iesqRI gurU dy Sbd dI rwhIN Awpxw qn Awpxw mn aus dy hvwly kr dyNdI hY, auh aus ƒ iml pYNdI hY [ hy BweI! prmwqmw dw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw iek AYsw ru`K hY ijs ƒ au~cy Awqmk guxW dy Pl l`gy rihMdy hn, (gurU dy Sbd dI rwhIN Awpxw qn mn Bytw krn vwlI jIv-iesqRI) pRIqm-pRBU ƒ iml ky (aus ru`K dy PlW dw) suAwd c`KdI rihMdI hY [3[

pdArQ:- mhil—mhl ivc, pRBU dI hzUrI ivc [ bulwieVIey—hy s`dIey hoeIey! iblmu—{ivlMb} dyr, iF`l [ n kIjY—nhIN krnI cwhIdI [ Anuidnu—{Anuidnˆ} hr roz, hr vyly [ shij—shj ivc, Awqmk Afolqw ivc [ imlIjY—imly rihxw cwhIdw hY, itky rihxw cwhIdw hY [

suiK—suK ivc, Awnµd ivc [ rosu—iglw [ rosu n kIjY—rosw nhIN krnw cwhIdw, iglw nhIN krnw cwhIdw [ grbu—AhMkwr [ invwir—dUr kr ky [ swcY—sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc [ rwqI—r`qI hoeI, pRym-rMg ivc rMgI hoeI [ imlweI—(gurU dI) imlweI hoeI [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jIv-iesqRI [ Awvx jwxI—jnm mrn dy gyV ivc [

nwcI—n`cx l`g peI [ GUGtu—GuMf [ mtukI PoiV—srIr dy moh ƒ qoV ky [ inrwrI—inrwlI, inrlyp, v`KrI [ AwpY Awpu—Awpxy Awp ƒ, Awpxy Awqmk jIvn ƒ [ pCwxY—pCwxdw hY, pVqwldw hY [ qqu—AslIAq, Asl jIvn-Byq [ bIcwrI—ivcwrn vwlw [4[

ArQ:- hy pRBU dI hzUrI ivc s`dI hoeIey! iF`l nhIN krnI cwhIdI [ hy hr vyly pRym-rMg ivc rMgI hoeIey! Awqmk Afolqw ivc itky rihxw cwhIdw hY (Bwv, hy BweI! ijhVI jIv-iesqRI hr vyly prmwqmw dy ipAwr-rMg ivc rMgI rihMdI hY, ijhVI pRBU dI Xwd v`loN kdy BI iF`l nhIN krdI, ijhVI hr vyly Awqmk Afolqw ivc itkI rihMdI hY, aus jIv-iesqRI ƒ prmwqmw Awpxy crnW ivc joVdw hY) [

hy BweI! Awqmk Anµd ivc Awqmk Afolqw ivc itky rihxw cwhIdw hY, (iksy Awpxy au~dm qy mwx kr ky ies g`l dw) iglw nhIN krnw cwhIdw (ik myrw au~dm CyqI sPl ikauN nhIN huMdw [ ijhVI BI jIv-iesqRI pRBU dw imlwp hwsl krdI hY) AhMkwr dUr kr ky (hI pRBU ivc) lIn huMdI hY [ ijs ƒ gurU imlWdw hY auhI imldI hY, auh sdw kwiem rihx vwly pRBU dy pRym rMg ivc rMgI rihMdI hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlI jnm mrn dy gyV ivc peI rihMdI hY [

hy BweI! (ijvyN) jdoN koeI iesqRI n`cx l`g pey qW auh GuMf nhIN k`FdI, (iqvyN ijhVI jIv-iesqRI pRBU-ipAwr dy rwh qy qurdI hY auh) srIr dw moh C`f ky (mwieAw qoN) inrlyp ho jWdI hY [ hy nwnk! gurU dy d`sy rwh au~qy qurn vwlw mnu`K sdw Awpxy jIvn ƒ pVqwldw rihMdw hY, auh Asl jIvn-rwh ƒ Awpxy ivcwr-mMfl ivc itkweI r`Kdw hY [4[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh