ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1109

ਕਤਕਿ ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ॥ ਦੀਪਕੁ ਸਹਜਿ ਬਲੈ ਤਤਿ ਜਲਾਇਆ ॥ ਦੀਪਕ ਰਸ ਤੇਲੋ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲੋ ਧਨ ਓਮਾਹੈ ਸਰਸੀ ॥ ਅਵਗਣ ਮਾਰੀ ਮਰੈ ਨ ਸੀਝੈ ਗੁਣਿ ਮਾਰੀ ਤਾ ਮਰਸੀ ॥ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਠੇ ਅਜਹੁ ਤਿਨਾੜੀ ਆਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਮਿਲਹੁ ਕਪਟ ਦਰ ਖੋਲਹੁ ਏਕ ਘੜੀ ਖਟੁ ਮਾਸਾ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1109}

pdArQ:- kqik—k`qk (dy mhIny) ivc (jdoN ikswn muMjI mkeI Awidk swvxI dw &sl k`t ky Gr lY AwauNdw hY) [ ikrqu—kIqy krmW dy sMskwrW dw iek`T [ pieAw—iml jWdw hY [ jo—ijhVw jIv [ pRB BwieAw—pRBU ƒ cMgw l`g pYNdw hY [ dIpku—dIvw, (Awqmk jIvn dI sUJ dyx vwly cwnx dw) dIvw [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ blY—jg pYNdw hY [ qiq—q`q ny, pRBU nwl fUMGI jwx-pCwx ny [ jlwieAw—jgw id`qw [ dIpk rs qylo—Awqmk jIvn dI sUJ dy Awnµd dw qyl [ Dn—jIv-iesqRI [ EmwhY—aumwh ivc, auqSwh ivc [ srsI—s-rsI, Awnµd mwxdI hY [ mwrI—Awqmk mOqy mwr id`qw [ mrY—Awqmk mOqy mr jWdI hY [ sIJY—kwmXwb huMdI [ guix—gux ny, pRBU dI is&iq-swlwh ny [ mwrI—ivkwrW vloN mwr id`qI [ mrsI—ivkwrW vloN bcI rhygI [ dy—dyNdw hY [ Gir—Gr ivc [ inj Gir—Awpxy Gr ivc, Awpxy ihrdy-Gr ivc [ iqnwVI—auhnW dI [ nwnk—hy nwnk! kpt—ikvwV [ kpt dr—drvwzy dy ikvwV [ dr—drvwzw [ Ktu mwsw—Cy mhIny [12[

ArQ:- hy BweI! (ijvyN) k`qk (dy mhIny) ivc (ikswn ƒ muMjI mkeI Awidk swvxI dy &sl dI kIqI kmweI iml jWdI hY, iqvyN hryk jIv ƒ Awpxy) kIqy krmW dw Pl (mn ivc iek`Ty hoey sMskwrW dy rUp ivc) iml jWdw hY [

hy BweI! (Awpxy kIqy Bly krmW Anuswr) ijhVw mnu`K prmwqmw ƒ ipAwrw l`g pYNdw hY (aus dy ihrdy ivc) Awqmk Afolqw dy kwrn (Awqmk jIvn dI sUJ dyx vwly cwnx dw) dIvw jg pYNdw hY (ieh dIvw aus dy AMdr) pRBU nwl fUMGI jwx-pCwx ny jgwieAw huMdw hY [ ijs jIv-iesqRI dw pRBU-pqI nwl imlwp ho jWdw hY (aus dy AMdr) Awqmk jIvn dI sUJ dyx vwly cwnx dy Awnµd dw (mwno, dIvy ivc) qyl bl irhw hY, auh jIv-iesqRI auqSwh ivc Awqmk Awnµd mwxdI hY [

(hy BweI! ijs jIv-iesqRI dy jIvn ƒ) ivkwrW ny mwr mukwieAw auh Awqmk mOqy mr geI, auh (izMdgI ivc) kwmXwb nhIN huMdI, pr ijs jIv-iesqRI ƒ pRBU dI is&iq-swlwh ny ivkwrW vloN) mwirAw auh hI ivkwrW vloN bcI rhygI [

hy nwnk! ijnHW ƒ prmwqmw Awpxw nwm dyNdw hY AwpxI BgqI dyNdw hY auh (ivkwrW vl Btkx dy QW) Awpxy ihrdy-Gr ivc itky rihMdy hn, (auhnW dy AMdr) sdw hI (pRBU-imlwp dI) qWG bxI rihMdI hY (auh sdw Ardws krdy hn—hy pwiqSwh! swƒ) iml, (swfy AMdroN ivCoVw pwx vwly) ikvwV Kohl dyh, (qyry nwloN) iek GVI (dw ivCoVw) Cy mhIny (dw ivCoVw jwpdw) hY [12[

Bwv:- ijs mnu`K ƒ prmwqmw AwpxI is&iq-swlwh dI dwiq dyNdw hY, aus dy AMdr Awqmk jIvn dI sUJ vwly cwnx dw, mwn, dIvw jg pYNdw hY [ auh mnu`K prmwqmw dI Xwd qoN iek GVI-pl dw ivCoVw BI shwr nhIN skdw [

ਮੰਘਰ ਮਾਹੁ ਭਲਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ॥ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮੈ ਪਿਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਭਾਵਏ ॥ ਨਿਹਚਲੁ ਚਤੁਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਬਿਧਾਤਾ ਚੰਚਲੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਣ ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੇ ਤਾ ਭਾਇਆ ॥ ਗੀਤ ਨਾਦ ਕਵਿਤ ਕਵੇ ਸੁਣਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਦੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ਅਭ ਭਗਤੀ ਪਿਰ ਆਗੈ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1109}

pdArQ:- gux—guxW dy kwrn, is&iq-swlwh krn nwl [ AMik—ihrdy ivc [ hir smwvey—pRBU Aw v`sdw hY [ gux rvY—jo (jIv-iesqRI) pRBU dy gux cyqy krdI hY [ mY ipru—myrw pqI, ipAwrw pRBU-pqI [ inhclu—sdw kwiem rihx vwlw [ Bwvey—(aus ƒ) ipAwrw l`gdw hY [ ibDwqw—isrjxhwr [ cMclu—nwsvMq [ sbwieAw—swrw [ igAwnu—pRBU nwl jwx-pCwx [ iDAwnu—suriq dw itkwau [ gux—pRBU dI is&iq-swlwh [ pRB Bwxy—jdoN pRBU dI rzw hoeI [ qw—qdoN [ gIq nwd kivq kvy—pRBU dI is&iq-swlwh dy gIq bwxI kwiv [ suix—sux ky [ nwim—nwm ivc (juiVAW) [ nwh ipAwrI—Ksm-pRBU ƒ ipAwrI [ AB—ihrdw [ nwh—nwQ, ^sm [ AB BgqI—idlI ipAwr [

ArQ:- pRBU dI is&iq-swlwh dI brkiq nwl ijs jIv-iesqRI dy ihrdy ivc pRBU Aw v`sdw hY, aus ƒ m`Gr dw mhInw cMgw l`gdw hY [

hor swrw jgq qW nwsvMq hY, iek isrjxhwr hI jo cqur hY qy isAwxw hY, sdw kwiem rihx vwlw hY [ ieh sdw-iQr ipAwrw pRBU-pqI aus guxW vwlI jIv-iesqRI ƒ ipAwrw l`gdw hY jo aus dy gux cyqy krdI rihMdI hY [ aus ƒ pRBU nwl fUMGI sWJ pRwpq huMdI hY, aus dI suriq pRBU-crnW ivc itkdI hY, pRBU dy gux aus dy ihrdy ivc Aw v`sdy hn; pRBU dI rzw Anuswr ieh sB kuJ aus jIv-iesqRI ƒ cMgw l`gx l`g pYNdw hY [

pRBU dI is&iq-swlwh dy gIq bwxI kwiv sux sux ky pRBU dy nwm ivc (juV ky) aus dw hor swrw du`K dUr ho jWdw hY [

hy nwnk! auh jIv-iesqRI pRBU-pqI ƒ ipAwrI ho jWdI hY, auh Awpxw idlI ipAwr pRBU dy A`gy (Byt) pyS krdI hY [13[

Bwv:- ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc itikAw rihMdw hY, prmwqmw nwl aus dI p`kI ipAwr dI gMF b`J jWdI hY [ jgq dw koeI BI du`K aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdw [

ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਪੜੈ ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ॥ ਆਵਤ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਹਿ ਮੁਖੇ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਦਇਆਪਤਿ ਦਾਤੇ ਗਤਿ ਪਾਵਉ ਮਤਿ ਦੇਹੋ ॥ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਵੈ ਰਸਿ ਰਸੀਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਨੇਹੋ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1109}

pdArQ:- poiK—poh (dy mhIny) ivc [ quKwru—k`kr, korw [ rsu—nmI [ soKY—sukw dyNdw hY [ vsih—qUM v`sdw [ muKy—muiK, muK ivc [ jg jIvnu—jgq dw jIvn, jgq dw Awsrw [ mwxI—mwxY, mwxdw hY [ AMfj—AMfy qoN pYdw hox vwly jIv [ jyrj—ijEr qoN pYdw hox vwly [ syqj—muVHky qoN pYdw hox vwly [ auqBuj—DrqI ivcoN au~gx vwly [ Git Git—hryk Gt ivc [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ pwvau—pwvauN, mYN pw lvW, pRwpq kr lvW [ miq—Akl [ rMig—ipAwr ivc [ ris—rs nwl, Awnµd nwl [ rsIAw—pRymI [ snyho—ipAwr [

ArQ:- poh (dy mhIny) ivc k`kr pYNdw hY, auh vx ƒ Gwh ƒ (hryk Gwh-bUt dy) rs ƒ sukw dyNdw hY (pRBU dI Xwd BulwieAW ijs mnu`K dy AMdr korwpn zor pWdw hY, auh aus dy jIvn ivcoN pRym-rs sukw dyNdw hY) [ hy pRBU! qUM Aw ky myry mn ivc myry qn ivc myry mUMh ivc ikauN nhIN v`sdw? (qw ik myrw jIvn ru`Kw n ho jwey) [

ijs jIv dy mn ivc qn ivc swry jgq dw Awsrw pRBU Aw v`sdw hY, auh gurU dy Sbd ivc juV ky pRBU dy imlwp dw Awnµd mwxdw hY [ aus ƒ cOhW KwxIAW dy jIvW ivc hryk Gt ivc pRBU dI hI joiq smweI id`sdI hY [

hy idAwl dwqwr! mYƒ Awpxw drsn dyh, mYƒ (cMgI) Akl dyh, (ijs krky) mYN au~cI Awqmk AvsQw hwsl kr skW (qy qYƒ hr QW vyK skW) [

hy nwnk! ijs mnu`K dI pRIq ijs dw ipAwr prmwqmw nwl bx jWdw hY, auh pRymI pRBU dy ipAwr ivc (juV ky) aus dy gux Awnµd nwl Xwd krdw hY [14[

Bwv:- prmwqmw dI Xwd BulwieAW mnu`K dy AMdr korw-pn zor pw lYNdw hY, auh korw-pn aus dy jIvn ivcoN pRym-rs sukw dyNdw hY [ prmwqmw dI is&iq-swlwh hI mnu`K dy AMdr au~cI Awqmk AvsQw pYdw krdI hY qy kwiem r`KdI hY [

ਮਾਘਿ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥੁ ਅੰਤਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ਸਾਜਨ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਨਿਆ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਅੰਕੇ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਬੰਕੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ਸਰਿ ਨਾਵਾ ॥ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਤਹ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾ ॥ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਮਾਘਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1109}

pdArQ:- mwiG—mwG (mhIny) ivc [ punIq—pivqR [ qIrQu—pivqR AsQwn (^ws qOr qy auh) jo iksy ndI Awidk dy nyVy hovy [ AMqir—ihrdy ivc [ jwinAw—pCwx ilAw, l`B ilAw [ shij—shj ivc, Afol AvsQw ivc [ gih—gRihx kr ky [ AMky—AMk ivc, ihrdy ivc [ suix—(qyry gux) sux ky [ bMky—sohxy [ sir—srovr ivc, qIrQ auqy [ nwvw—nHwvW, ieSnwn kr lYNdw hW [ qh—aus Awqmk AvsQw ivc [ byxI sMgm—iqRbyxI, gMgw jmnw srsÍqI iqMnW pivqR ndIAW dw imlwp-AsQwn [ jip—jp ky [ jwqw—fUMGI sWJ pw leI [

ArQ:- mwG (mhIny) ivc (lok pRXwg Awidk auqy ieSnwn krn ivc pivqRqw mMndy hn pr) ijs jIv ny Awpxy ihrdy ivc hI qIrQ pCwx ilAw hY aus dI ijMd pivqR ho jWdI hY [ jo jIv prmwqmw dy gux Awpxy ihrdy ivc vsw ky aus dy crnW ivc lIn huMdw hY, auh Afol AvsQw ivc itk jWdw hY ijQy aus ƒ s`jx-pRBU iml pYNdw hY [

hy sohxy pRIqm pRBU! jy qyry gux mYN Awpxy ihrdy ivc vsw ky qyrI is&iq-swlwh sux ky qYƒ cMgw l`gx l`g pvW, qW mYN qIrQ auqy ieSnwn kr ilAw (smJdw hW) [ qyry crnW ivc lInqw vwlI AvsQw hI gMgw jmnw srsÍqI iqMnW ndIAW dw imlwp-QW hY iqRbyxI hY, auQy hI mYN s`qy smuMdr smwey mMndw hW [

ijs mnu`K ny hryk jug ivc ivAwpk prmysr nwl sWJ pw leI aus ny (qIrQ-ieSnwn Awidk) swry puMn krm dwn qy pUjw krm kr ley [

hy nwnk! mwG mhIny ivc (qIrQ-ieSnwn Awidk dy QW) ijs ny pRBU dw nwm ismr ky pRBU-nwm dw mhw rs pI ilAw, aus ny ATwhT hI qIrQW dw ieSnwn kr ilAw [15[

Bwv:- mwGI vwly idn lok pRXwg Awidk qIrQ auqy ieSnwn krn ivc piv`qRqw mMndy hn [ pr prmwqmw dI is&iq-swlwh ihrdy ivc vswxI hI ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY [

ਫਲਗੁਨਿ ਮਨਿ ਰਹਸੀ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਭਾਇਆ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਰਹਸੁ ਭਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਮਨ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਓ ॥ ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਪਿਰ ਬਾਝਹੁ ਮਹਲੀ ਲਹਾ ਨ ਥਾਓ ॥ ਹਾਰ ਡੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਿਰਿ ਲੋੜੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਲਈ ਗੁਰਿ ਅਪਣੈ ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ ॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 1109}

pdArQ:- min—mn ivc [ rhsI—^uS hoeI, iKV peI [ suBwieAw—cMgw l`gw [ Anidnu—hr roz [ rhsu—iKVwau, Awnµd [ Awpu—Awpw-Bwv [ mn mohu—mn dw moh, mn (ivc pYdw hoieAw mwieAw) dw moh  [ iqsu—aus (pRBU) ƒ [ AwE—Awgmn, invws [ Gir—ihrdy-Gr [ krI—krIN, mYN krdI hW [ mhlI—pRBU dy Gr ivc, pRBU dy crnW ivc [ lhw n—mYN nhIN l`B skdI [ QwE—Qwau, QW [ pwt ptMbr—pwt pt AMbr, rySm dy k`pVy [ ipir—ipr ny [ loVI—loV leI, psMd kr leI [ guir ApxY—Awpxy gurU dI rwhIN [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ vru—Ksm-pRBU [

ArQ:- (isAwlI ru`q dI krVI srdI ipCoN bhwr iPrn qy) P`gx dy mhIny ivc (lok holIAW dy rMg-qmwiSAW dI rwhIN ^uSIAW mnWdy hn, pr ijs jIv-iesqRI ƒ Awpxy mn ivc) pRBU dw ipAwr im`Tw l`gw, aus dy mn ivc Asl Awnµd pYdw hoieAw hY; ijs ny Awpw-Bwv gvwieAw hY, aus dy AMdr hr vyly hI iKVwau bixAw rihMdw hY [

(pr Awpw-Bwv gvwxw koeI sOKI Kyf nhIN hY) jdoN pRBU Awp hI imhr krdw hY, qW jIv Awpxy mn ivcoN mwieAw dw moh mukWdw hY, pRBU BI imhr kr ky aus dy ihrdy-Gr ivc Aw pRvyS krdw hY [

pRBU-imlwp qoN ibnw hI mYN bQyry (Dwrimk) isMgwr (bwhroN id`sdy Dwrimk kMm) kIqy, pr aus dy crnW ivc mYƒ itkwxw nwh hI imilAw [ hW, ijs ƒ pqI-pRBU ny psMd kr ilAw, auh swry hwr-isMgwrW rySmI k`piVAW nwl isMgwrI geI [

hy nwnk! ijs jIv-iesqRI ƒ pRBU-pqI ny Awpxy gurU dI rwhIN (Awpxy nwl) imlw ilAw, aus ƒ ihrdy-Gr ivc hI Ksm-pRBU iml ipAw [16[

Bwv:- ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky is&iq-swlwh dI rwhIN Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr krdw hY, aus ƒ Awpxy-AMdr-v`sdw prmwqmw iml pYNdw hY [ pr ieh Awpw-Bwv dUr krnw koeI sOKI Kyf nhIN, auh hI dUr krdw hY ijs auqy prmwqmw imhr kry [

ਬੇ ਦਸ ਮਾਹ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ ॥ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥ ਜਿਨਿ ਸੀਗਾਰੀ ਤਿਸਹਿ ਪਿਆਰੀ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥ ਘਰਿ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੋ ॥ ਨਾਨਕ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਾਵੈ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹਰਿ ਵਰੁ ਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ॥੧੭॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1109}

pdArQ:- by—do [ by ds—do qy ds, bwrW [ by ds mwh—bwrW hI mhIny [ ruqI—ru`qW [ iQqI—iQ`qW {cMdRmw dy vDx Gtx nwl eykm dUj qIj Awidk} [ vwr—idn [ Bly—sul`Kxy, BwgW vwly, cMgy [ mUrq—muhUrq [ swcy—sdw-iQr pRBU jI {Awdr vwsqy bhu-vcn} [ Awey—Awie, Aw ky [ shij—Afol AvsQw ivc, Afol hoey ihrdy ivc [ swry—isry cVH gey, sPl ho gey [ ibiD—FMg, jugiq [ ijin—ijs (pRBU) ny [ sIgwrI—sMvwr id`qI, mn pivqR kr id`qw [ iqsih—ausy (pRBU) ƒ [ rMgu—Awqmk Awnµd [ Gir—ihrdy ivc [ ipir—ipr ny [ rwvI—imlw leI [ msqik—m`Qy auqy [ Aih—idn [ inis—rwq [ iQru—sdw kwiem [ sohwgo—cMgw Bwg [

ArQ:- ijs jIv-iesqRI dy Afol hoey ihrdy ivc sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw Aw itkdw hY, aus ƒ bwrW hI mhIny, swrIAW ru`qW, swrIAW iQ`qW, swry idn, swrIAW GVIAW, swry muhUrq qy pl sul`Kxy jwpdy hn (aus ƒ iksy sMgRWd m`isAw Awidk dI hI pivqRqw dw Brm-BulyKw nhIN rihMdw) [

(auh jIv-iesqRI iksy kMm ƒ SurU krn vwsqy koeI ^ws muhUrq nhIN BwldI, aus ƒ ieh XkIn huMdw hY ik) jdoN ipAwrw pRBU iml pey (Bwv, prmwqmw dw Awsrw ilAW) sB kMm rws Aw jWdy hn, krqwr hI (jIv ƒ sPlqw dyx dIAW) swrIAW ibDIAW jwxdw hY [ (pr ieh isdk-srDw dw Awqmk sohj prmwqmw Awp hI dyNdw hY) pRBU ny Awp hI jIv-iesqRI dy Awqmw ƒ sMvwrnw hY, qy Awp hI aus ƒ ipAwrnw hY [ (aus dI imhr nwl hI) jIv-iesqRI dw pRBU-pqI nwl myl huMdw hY, qy auh Awqmk Awnµd mwxdI hY [

gurU dI rwhIN ijs jIv-iesqRI dy m`Qy dw lyK au~GiVAw, (aus Anuswr) jdoN pRBU-pqI ny aus ƒ Awpxy crnW nwl joiVAw, aus dI ihrdw-syj suMdr ho geI hY [ hy nwnk! aus suBwg jIv-iesqRI ƒ pRIqm-pRBU idn rwq imilAw rihMdw hY, pRBU-pqI aus dw sdw leI kwiem rihx vwlw suhwg bx jWdw hY [17[1[

Bwv:- ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh ƒ AwpxI izMdgI dw Awsrw bxWdw hY, aus ƒ iksy sMgRWd m`isAw Awidk dI ^ws piv`qRqw dw Brm-BulyKw nhIN rihMdw [ auh mnu`K iksy kMm ƒ SurU krn vwsqy koeI ^ws muhUrq nhIN Bwldw, aus ƒ XkIn huMdw hY ik prmwqmw dw Awsrw ilAW sB kMm rws Aw jWdy hn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh