ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1108

ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ॥ ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰਿ ਮੈ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਬਾਹੁੜੈ ॥ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਧਨ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਬਿਰਹਿ ਬਿਰੋਧ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥ ਕੋਕਿਲ ਅੰਬਿ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੈ ਕਿਉ ਦੁਖੁ ਅੰਕਿ ਸਹੀਜੈ ॥ ਭਵਰੁ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮਰੁ ਮਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿ ਸਹਜਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜੇ ਹਰਿ ਵਰੁ ਘਰਿ ਧਨ ਪਾਏ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1108}

pdArQ:- suhwvVy—suhwvxy, sohxy [ bn—jMgl, bnspqI, ru`K-ibrK, byl-bUty [ mMJ—ivc [ bwir—jUh, KulHI zmIn [ mY ipru—myrw pqI-pRBU [ bwhuVY—Aw jwey [ Dn—iesqRI [ ibrih—ivCoVy ivc [ CIjY—iC`jdw hY, tu`tdw hY, duKI huMdw hY [ AMib—AMb (dy ru`K) auqy [ AMik—ihrdy ivc [ mru—mOq, Awqmk mOq [ mwey—hy mW! vru—Ksm, pqI [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ Dn—jIv-iesqRI [ pwey—l`B ley [

ArQ:- cyq (dw mhInw) cMgw l`gdw hY, (cyq ivc) bsMq (dw mOsm BI) ipAwrw l`gdw hY, (ies mhIny) KulHI jUh ivc bnspqI ƒ Pu`l l`g pYNdy hn, qy (Pu`lW auqy bYTy hoey) Bvr sohxy l`gdy hn [ (myry ihrdy dw kOl-Pu`l BI iKV pey, jy) myrw pqI-pRBU ihrdy-Gr ivc Aw v`sy [

ijs jIv-iesqRI dw pRBU-pqI ihrdy-Gr ivc nwh Aw v`sy, aus jIv-iesqRI ƒ Awqmk Awnµd nhIN Aw skdw, aus dw srIr (pRBU qoN) ivCoVy dy kwrn (kwmwidk vYrIAW dy) h`ilAW nwl kmzor ho jWdw hY [ (cyqr dy mhIny) koiel AMb dy ru`K auqy im`Ty bol boldI hY (ivjogx ƒ ieh bol im`Ty nhIN l`gdy, coBvyN duKdweI l`gdy hn, qy ivCoVy dw) du`K aus pwsoN ihrdy ivc shwirAw nhIN jWdw [

hy mW! myrw mn-BOrw (AMdrly iKVy hoey ihrdy-kml ƒ C`f ky dunIAw dy rMg-qmwiSAW dy) Pu`lW qy fwlIAW auqy Btkdw iPrdw hY [ ieh Awqmk jIvn nhIN hY, ieh qW Awqmk mOq hY [

hy nwnk! cyqr dy mhIny ivc (bsMq dy mOsm ivc) jIv-iesqRI Afol AvsQw ivc itk ky Awqmk Awnµd mwxdI hY, jy jIv-iesqRI (Awpxy ihrdy-) Gr ivc pRBU-pqI ƒ l`B ley [

Bwv:- bsMq dw mOsm suhwvxw huMdw hY [ hr pwsy Pu`l iKVy huMdy hn, koiel AMb auqy bYTI im`Ty bol boldI hY [ pr pqI qoN ivCuVI nwr ƒ ieh sB kuJ coBvW l`gdw hY [ ijs mnu`K dw mn AMdrly ihrdy-kOl-Pu`l ƒ C`f ky dunIAw dy rMg qmwiSAW ivc Btkdw iPrdw hY, aus dw ieh jIaUx Asl ivc Awqmk mOq hY [ Awqmk Awnµd qdoN hI hY jdoN prmwqmw ihrdy ivc Aw v`sy [

ਵੈਸਾਖੁ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ ॥ ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰਿ ਦੁਆਰਿ ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ॥ ਘਰਿ ਆਉ ਪਿਆਰੇ ਦੁਤਰ ਤਾਰੇ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਢੁ ਨ ਮੋਲੋ ॥ ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਕਰੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾਂ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਵੈ ਢੋਲੋ ॥ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਨਾ ਅੰਤਰਿ ਮਾਨਾ ਹਰਿ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਛਾਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀਂ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਵੈ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1108}

pdArQ:- swKw—swKW, nvIAW-Pu`tIAW twhxIAW, lgrW [ vys kry—sohxy k`pVy pwey hoey hn, nrm nrm kUly kUly p`qy inkly hoey hn [ Dn—iesqRI [ dyKY—vyKdI hY, aufIkdI hY [ duAwir—bUhy  ivc (KloqI) [ kry—kir, kr ky [ Gir—Gr ivc [ duqr—ijs ivcoN qr ky lµGxw AOKw hovy [ qwry—qwir, pwr lµGw [ AFu—A`DI kOfI [ molo—mu`l [ quDu BwvW—jy qYƒ cMgI l`gx l`g pvW [ dyiK—vyK ky, drsn kr ky [ idKwvY—(mYƒ BI) drsn krw dyvy [ Folo—Foly dw, ipAwry pqI dw [ jwnw—jwxdI  hW [ mwnw—mMndI hW [ mhlu—itkwxw [ pCwnw—pCwx lYNdI hW [ vYswKIN—vYswK ivc [ sbid—Sbd ivc [ mwnw—pqIj igAw, ig`J igAw [

ArQ:- vYswK (dw mhInw kyhw) cMgw l`gdw hY! (ru`KW dIAW) lgrW (s`j-ivAwhIAW muitAwrW vWg kUly kUly p`qrW dw) hwr-isMgwr krdIAW hn [ (iehnW lgrW dw hwr-isMgwr vyK ky pqI qoN ivCuVI nwr dy AMdr BI pqI ƒ imlx leI DR¨h pYNdI hY, qy auh Awpxy Gr dy bUhy ivc KloqI rwh q`kdI hY [ iesy qrHW kudriq-rwxI dw sohj-isMgwr vyK ky aumwh-BrI) jIv-iesqRI Awpxy (ihrdy-) dr qy pRBU-pqI dI aufIk krdI hY (qy AwKdI hY—hy pRBU-pqI!) imhr kr ky (myry ihrdy-Gr ivc) AwE [ hy ipAwry! (myry) Gr ivc AwE, mYƒ ies ibKm sMswr-smuMdr ivcoN pwr lµGw, qYQoN ibnw myrI kdr A`DI kOfI ijqnI BI nhIN hY [ pr, hy imqR-pRBU! jy gurU qyrw drsn kr ky mYƒ BI drsn krw dyvy, qy jy mYN qYƒ cMgI l`g pvW, qW kOx myrw mu`l pw skdw hY? iPr qUM mYƒ ikqy dUr nhIN jwpyNgw, mYƒ XkIn hovygw ik qUM myry AMdr v`s irhw hYN, aus itkwxy dI mYƒ pCwx ho jwiegI ijQy qUM v`sdw hYN [

hy nwnk! vYswK ivc (kudriq-rwxI dw sohj-isMgwr vyK ky auh jIv-iesqRI) pRBU-pqI (dw imlwp) hwsl kr lYNdI hY ijs dI suriq gurU dy Sbd ivc juVI rihMdI hY, ijs dw mn (is&iq-swlwh ivc hI) ig`J jWdw hY [6[

Bwv:- ijs mnu`K dw mn prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc ig`J jWdw hY, aus ƒ kudriq dI suMdrqw BI prmwqmw dy crnW ivc hI joVn leI shwieqw krdI hY [

ਮਾਹੁ ਜੇਠੁ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ॥ ਥਲ ਤਾਪਹਿ ਸਰ ਭਾਰ ਸਾ ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੈ ॥ ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ ॥ ਸਾਚੈ ਮਹਲਿ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣ ਦੇਹਿ ਤ ਆਵਾ ॥ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ॥ ਨਾਨਕ ਜੇਠਿ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਜੈਸੀ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1108}

pdArQ:- ikau ibsrY—ikvyN iv`sry? nhIN iv`srdw [ qwpih—qpdy hn, BKdy hn [ sr—vWg [ Bwr—B`T [ swDn—jIv-iesqRI [ ibnau—bynqI [ swrydI—sMBwldI hY, Xwd krdI hY [ swrI—mYN Xwd krdI hW [ pRB Bwvw—pRBU ƒ cMgI l`g pvW [ mhil—mhl ivc [ bYrwgI—ivrkq, mwieAw qoN inrlyp [ Awvx dyih—jy qUM Awaux dI AwigAw dyvyN [ Awvw—mYN (qyry pws) Aw skdI hW [ mhlI—mhlW ivc [ krim—b^SS nwl [ gihlI—gRhx krn vwlI [ jwxY—jwx ley, jwx-pCwx pw ley, sWJ pw ley [ gux gihlI—pRBU dy gux gRhx krn vwlI [

ArQ:- jyT mhInw (auhnW ƒ hI) cMgw l`gdw hY ijnHW ƒ pRIqm-kdy nhIN iv`srdw [ (jyT ivc loAW pYx nwl) B`T vWg Ql qpx l`g pYNdy hn (iesy qrHW kwmwidk ivkwrW dI A`g nwl sMswrI jIvW dy ihrdy qpdy hn, auhnW dI qpS AnuBv kr ky) gurmuiK jIv-iesqRI (pRBU-crnW ivc) Ardws krdI hY, aus pRBU dy gux (ihrdy ivc) sMBwldI hY, jo ies qpS qoN inrwlw Awpxy sdw-iQr mhl ivc itikAw rihMdw hY, aus A`gy jIv-iesqRI bynqI krdI hY—hy pRBU! mYN qyrI is&iq-swlwh krdI hW, qw ik qYƒ cMgI l`g pvW, qUM mYƒ AwigAw dyvyN mYN BI qyry mhl ivc Aw jwvW (qy bwhrlI qpS qoN bc skW) [

ijqnw icr jIv-iesqRI pRBU qoN v`K rih ky (ivkwrW dI qpS nwl) inFwl qy kmzor hY, auqnw icr (qpSoN bcy hoey pRBU dy) mhl dw Awnµd nhIN mwx skdI [

hy nwnk! jyT (dI swVdI lo) ivc pRBU dI is&iq-swlwh ƒ ihrdy ivc vsw lYx vwlI jyhVI jIv-iesqRI pRBU nwl jwx-pCwx pw lYNdI hY, auh aus (SWq-ic`q pRBU) vrgI ho jWdI hY, aus dI imhr nwl aus ivc iek-rUp ho jWdI hY (qy ivkwrW dI qpS-lo qoN bcI rihMdI hY) [7[

Bwv:- kwmwidk ivkwrW dI A`g nwl sMswrI jIvW dy ihrdy qpdy rihMdy hn [ ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh ƒ ihrdy ivc vsw ky prmwqmw nwl fUMGI sWJ pweI r`Kdw hY, aus dw ihrdw sdw SWq rihMdw hY, auh mnu`K ivkwrW dI qpS-lo qoN bicAw rihMdw hY [

ਆਸਾੜੁ ਭਲਾ ਸੂਰਜੁ ਗਗਨਿ ਤਪੈ ॥ ਧਰਤੀ ਦੂਖ ਸਹੈ ਸੋਖੈ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ॥ ਅਗਨਿ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ ਭੀ ਸੋ ਕਿਰਤੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥ ਰਥੁ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ ਟੀਡੁ ਲਵੈ ਮੰਝਿ ਬਾਰੇ ॥ ਅਵਗਣ ਬਾਧਿ ਚਲੀ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1108}

pdArQ:- AwswVu—hwV mhInw [ ggin—AwkwS ivc [ Blw—cMgw, jobn ivc [ shY—shwrdI   hY [ BKY—qpdI hY [ rsu—jl [ mrIAY—mrIdw hY, duKI hovIdw hY [ DoKY—DuK DuK ky, k®wh k®wh ky [ so—auh sUrj [ ikrqu n hwry—krq`b nhIN C`fdw [ iPrY—c`kr lWdw hY [ Dn—kmzor ijMd [ qwkY—q`kdI hY, BwldI hY [ tIfu—bINfw [ lvY—lONdw hY, tIN tIN krdw hY [ bwir—jUh [ mMiJ bwry—KulHI jUh ivc [ bwiD—bMnH ky [ clI—qurdI hY [ AwgY—AgWh swhmxy, izMdgI dy s&r ivc [ swcu—sdw-iQr pRBU [ smwly—ihrdy ivc sMBwldI hY [ iehu mnu—s`c sMBwlx vwlw mn [ mrxu jIvxu—hr vyly dw swQ [

ArQ:- (jdoN) hwV mhInw cMgw jobn ivc huMdw hY, AwkwS ivc sUrj qpdw hY [ (ijauN ijauN sUrj DrqI dI nmI ƒ) sukWdw hY, DrqI du`K shwrdI hY (DrqI dy jIA-jMq AOKy huMdy hn), DrqI A`g (vWg) BKdI hY [ (sUrj) A`g (vWg) pwxI ƒ sukWdw hY, (hryk dI ijMd) k®wh k®wh ky duKI huMdI hY, iPr BI sUrj Awpxw krq`b nhIN C`fdw (krI jWdw hY) [ (sUrj dw) rQ c`kr lWdw hY, kmzor ijMd ikqy CW dw Awsrw lYNdI hY, bINfw BI bwhr jUh ivc (ru`K dI CwvyN) tIN tIN ipAw krdw hY (hryk jIv qpS qoN jwn lukWdw id`sdw hY) [

(AjyhI mwnsk qpS dw) du`K aus jIv-iesqRI dy swhmxy (Bwv, jIvn-s&r ivc) mOjUd rihMdw hY, jo mMdy krmW (dI pMf isry auqy) bMnH ky qurdI hY [ Awqmk Awnµd isr& aus ƒ hY jo sdw-iQr pRBU ƒ Awpxy ihrdy ivc itkw r`KdI hY [ hy nwnk! ijs jIv-iesqRI ƒ pRBU ny hrI-nwm ismrn vwlw mn id`qw hY, pRBU nwl aus dw sdIvI swQ bx jWdw hY (aus ƒ hwV dI khr dI qpS vrgw ivkwrW dw syk poh nhIN skdw) [8[

Bwv:- ijhVw mnu`K prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY, aus ƒ ies jIvn-s&r ivc hwV dI khr dI qpS vrgw ivkwrW dw syk poh nhIN skdw [

ਸਾਵਣਿ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਹਿ ਰੁਤਿ ਆਏ ॥ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਹੁ ਭਾਵੈ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਧਾਏ ॥ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਨਿ ਚਮਕਿ ਡਰਾਏ ॥ ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਭੂਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਨ ਸੁਖਾਵਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਕੰਤੀ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1108}

pdArQ:- swvix—swvx ivc [ srs—rs vwlw ho, hrw ho [ Gx—b`dl [ Awey—AweI hY [ mY BwvY—mYƒ ipAwrw l`gdw hY [ ipr—pqI jI [ isDwey—cly gey hn [ hwvY—hwhuky ivc [ dwmin—ibjlI [ cmik—cmk ky [ KrI—bhuq [ duhylI—duKdweI [ mwey—hy mW! khu—d`so [ qin—qn auqy [ suKwvey—suKwvY, suKWdw hY [ kMqI—kMq vwlI, ijs ƒ kMq ipAwr krdw hY [ AMik—glv`kVI ivc [ smwvey—smwvY, lIn ho jWdI hY [

ArQ:- (hwV dI A`q drjy dI qpS ivc Gwh Awidk su`k jWdy hn [ aus qpS dy ipCoN swvn mhIny ivc GtW cVHdIAW hn [ pSU pMCI mnu`K qW ikqy rhy, su`kw hoieAw Gwh BI hrw ho jWdw hY [ aus dI hirAwvl vyK ky hryk pRwxI bol auTdw hY—) hy myry mn! swvx mhIny ivc (vrKw dI) ru`q Aw geI hY, b`dl vrH rhy hn, hux qUM BI hrw ho (qUM BI aumwh ivc Aw) [

(prdys gey pqI dI nwr dw ihrdw kwlIAW GtW ƒ vyK ky qVp auTdw hY [ aumwh pYdw krn vwly ieh swmwn ivCoVy ivc aus ƒ duKdweI pRqIq huMdy hn [ ibrhoN ivc auh ieauN AwKdI hY—) hy mW! (ieh b`dl vyK vyK ky) mYƒ Awpxw pqI mn ivc rom rom ivc ipAwrw l`g irhw hY, pr myry pqI jI qW prdys gey hoey hn [ (ijqnw icr) pqI Gr ivc nhIN AwauNdw, mYN hwhuikAW nwl mr rhI hW, ibjlI cmk ky (sgoN) mYƒ frw nhIN hY [ (pqI dy ivCoVy ivc) myrI s`KxI syj mYƒ bhuq duKdweI ho rhI hY, (pqI qoN ivCoVy dw) du`K mYƒ mOq (brwbr) ho igAw hY [

(ijs jIv-iesqRI dy AMdr pRBU-pqI dw ipAwr hY, ibrhxI nwr vWg) aus ƒ pRBU dy imlwp qoN ibnw nwh nINd, nwh Bu`K [ aus ƒ qW k`pVw BI srIr auqy nhIN suKWdw (srIrk suKW dy koeI BI swDn aus dy mn ƒ DR¨h nhIN pw skdy) [

hy nwnk! auhI BwgW vwlI jIv-iesqRI pRBU-pqI dy ipAwr dI h`kdwr ho skdI hY, jo sdw pRBU dI Xwd ivc lIn rihMdI hY [9[

Bwv:- is&iq-swlwh dI brkiq nwl ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw ipAwr pYdw ho jWdw hY, ies ipAwr dy twkry qy srIrk suKW dy koeI BI swDn aus dy mn ƒ DR¨h nhIN pw skdy [

ਭਾਦਉ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥ ਬਰਸੈ ਨਿਸਿ ਕਾਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਬਾਲੀ ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ ॥ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਭੁਇਅੰਗਮ ਫਿਰਹਿ ਡਸੰਤੇ ॥ ਮਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਛਿ ਚਲਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜਹ ਪ੍ਰਭੁ ਤਹ ਹੀ ਜਾਈਐ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1108}

pdArQ:- Brim—Btkxw ivc [ BulI—kurwhy pY geI [ Bir jobin—pUry jobn ivc, pUry jobn smy [ nIir—pwxI nwl [ brs ruqy—vrKw dI ru`qy [ rMgu mwxI—rMg mwxdI [ inis—rwq vyly [ dwdr—f`fU [ lvMqy—boldy hn [ cvY—boldw hY [ BuieAMgm—s`p [ fsMqy—fMg mwrdy [ swier—smuMdr, srovr, qlwb [ Br suBr—nkw-nk Bry hoey [ clau—mYN c`lW [ jh—ijQy [ qh—iqQY [

ArQ:- BwdroN (dw mhInw) Aw igAw hY [ vrKw ru`q ivc toey it`by pwxI nwl Bry hoey hn,  (ies nzwry dw) rMg mwixAw jw skdw hY [

(pr) jyhVI iesqRI Br-jobn ivc (jobn dy mwx dy) BulyKy ivc ZlqI Kw geI, aus ƒ (pqI dy ivCoVy ivc) pCqwxw hI ipAw (aus ƒ nIr-Bry QW cMgy nwh l`gy) [

kwlI rwq ƒ mINh vrHdw hY, f`fU guVYN guVYN krdy hn, mor kuhkdy hn, ppIhw BI ‘ipRau ipRau’ krdw hY, (pr pqI qoN ivCuVI) nwr ƒ (ies suhwvxy rMg qoN) Awnµd nhIN imldw [ aus ƒ qW (BwdroN ivc iehI id`sdw hY ik) s`p fMgdy iPrdy hn, m`Cr fMg mwrdy hn [ cuPyry C`pV-qlwb (mINh dy pwxI nwl) nkw-nk Bry hoey hn (ibrhxI nwr ƒ ies ivc koeI suhj-suAwd nhIN id`sdw) [

(iesy qrHW ijs jIv-iesqRI ƒ pRBU-pqI qoN ivCoVy dw Aihsws ho jWdw hY, aus ƒ) pRBU dI Xwd qoN ibnw (hor iksy rMg-qmwSy ivc) Awqmk Awnµd nhIN imldw [

hy nwnk! (AwK—) mYN qW Awpxy gurU dI is`iKAw auqy qur ky (aus dy d`sy rwh auqy) qurWgI, ijQy pRBU-pqI iml skdw hovy, auQy hI jwvWgI [10[

Bwv:- gurU dy d`sy hoey rsqy auqy qur ky ijs mnu`K dw mn prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc ig`J jWdw hY, prmwqmw dI Xwd qoN ibnw iksy BI rMg-qmwSy ivc aus ƒ Awqmk Awnµd nhIN imldw [

ਅਸੁਨਿ ਆਉ ਪਿਰਾ ਸਾ ਧਨ ਝੂਰਿ ਮੁਈ ॥ ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਈ ॥ ਝੂਠਿ ਵਿਗੁਤੀ ਤਾ ਪਿਰ ਮੁਤੀ ਕੁਕਹ ਕਾਹ ਸਿ ਫੁਲੇ ॥ ਆਗੈ ਘਾਮ ਪਿਛੈ ਰੁਤਿ ਜਾਡਾ ਦੇਖਿ ਚਲਤ ਮਨੁ ਡੋਲੇ ॥ ਦਹ ਦਿਸਿ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰੀਆਵਲ ਸਹਜਿ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਠਾ ॥ ਨਾਨਕ ਅਸੁਨਿ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1108-1109}

pdArQ:- Asuin—A`sU mhIny ivc [ iprw—hy pqI! swDn—iesqRI [ JUir—JUr ky, hwhuky lY lY ky [ qw—qdoN hI [ pRB—hy pRBU! myly—mylyN, jy qUM Awp imlweyN [ dUjY Bwie—pRBU qoN ibnw iksy hor dy ipAwr ivc [ KueI—KuMJ geI, jIvn dy shI rsqy qoN kurwhy pY geI [ ivguqI—^uAwr hoeI [ muqI—C`fI hoeI, Cu`tV [ ipr—hy pqI! kukh kwh—iplCI qy kwhI {not—A`sU dI ru`qy dirAwvW kMFy au~gI hoeI iplCI qy kwhI ƒ bUr pYNdw hY [ iplCI qy kwhI dw Pu`lxw buFypy ƒ A`KW A`gy ilAw ky audwsI pYdw krdw hY} [ AwgY—A`gy lµG geI hY [ Gwm—qpS, GuMmw, grmI (Bwv, srIrk in`G, qwkq) [ ipCY—aus Gwm dy ipCy ipCy [ jwfw—isAwl (Bwv, kmzorI) [ shij—Afolqw ivc [ bsITw—vkIl, ivcolw [

ArQ:- (BwdroN dy GuMmy qy qRwtky lµGx qy) A`sU (dI im`TI ru`q) ivc (iesqRI dy idl ivc pqI ƒ imlx dI qWG pYdw huMdI hY [ iqvyN ijs jIv-iesqRI ny pRBU-pqI dy ivCoVy ivc kwmwidk vYrIAW dy h`ilAW dy du`K vyK ley hn, auh Ardws krdI hY—) hy pRBU-pqI! (myry ihrdy ivc) Aw v`s (qYQoN ivCuV ky) mYN hwhuky lY lY ky Awqmk mOqy mr rhI hW, mwiek pdwrQW dy moh ivc Ps ky mYN AOJVy peI hoeI hW [ hy pRBU! qYƒ qdoN hI iml skIdw hY jy qUM Awp imlweyN [

(jdoN qoN) dunIAw dy JUTy moh ivc Ps ky mYN ^uAwr ho rhI hW, qdoN qoN, hy pqI! qYQoN ivCuVI hoeI hW [ iplCI qy kwhI (dy su&Yd bUr vWg myry kys) ic`ty ho gey hn, (myry srIr dw) in`G AgWh lµG igAw hY (Gt igAw hY), aus dy ipCy ipCy srIrk kmzorI Aw rhI hY, ieh qmwSw vyK ky myrw mn Gbrw irhw hY (ikauNik Ajy qk qyrw dIdwr nhIN ho sikAw) [ (kwhI iplCI dw hwl vyK ky qW mn foldw hY, pr) hr pwsy (bnspqI dIAW) hrIAW swKW dI hirAwvl vyK ky (ieh DIrj AwauNdI hY ik) Afol AvsQw ivc (jyhVw jIv) idRVH rihMdw hY, ausy ƒ pRBU-imlwp dI imTws (^uSI) imldI hY [

hy nwnk! A`sU (dI im`TI ru`q) ivc (qUM BI Ardws kr qy AwK—) hy ipAwry pRBU! (myhr kr) gurU dI rwhIN mYƒ iml [11[

Bwv:- ijhVw mnu`K dunIAw dy JUTy moh ivc Ps jWdw hY, auh prmwqmw dy crnW qoN ivCuiVAw rihMdw hY [ pr ijhVw mnu`K prmwqmw dI imhr nwl gurU dI srn pYNdw hY auh mwieAw dy moh dy h`ilAW vloN Afol ho jWdw hY qy aus ƒ pRBU-imlwp dw Awnµd pRwpq huMdw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh