ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1107

quKwrI CMq mhlw 1 bwrhmwhw {pMnw 1107}

pauVI vwr Bwv:-

1. ipCly kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr mnu`K ies jnm ivc BI mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY, qy, duKI jIvn guzwrdw hY [ prmwqmw dI imhr nwl ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, auh aus dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pI pI ky Awqmq Awnµd mwxdw hY [ iehI hY jnm mnorQ [

2. nwm dI brkiq nwl, is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K Awpxy swry igAwn-ieMidRAW ƒ mrXwdw ivc r`K ky mwiek pdwrQW dy moh qoN au~cw itikAw rihMdw hY [ gurU dy Sbd dI rwhIN aus dw jIvn piv`qr ho jWdw hY [

3. is&iq-swlwh kridAW kridAW mnu`K dy AMdr au~cw Awqmk jIvn pYdw ho jWdw hY [ mnu`K ƒ XkIn bx jWdw hY ik iek prmwqmw hI jIv dy nwl sdw inBx vwlw swQI hY [

4. is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dw mn ivkwrW vloN Afol rihMdw hY [ aus dy AMdr hr vyly prmwqmw dy imlwp dI iK`c bxI rihMdI hY [

5. bsMq dw mOsm suhwvxw huMdw hY [ hr pwsy Pu`l iKVy huMdy hn, koiel AMb auqy bYTI im`Ty bol boldI hY [ pr pqI qoN iv`CuVI nwt ƒ ieh sB kuJ coBvW l`gdw hY [ ijs mnu`K dw mn AMdrly ihrdy-kOl ƒ C`f ky dunIAw dy rMg-qmwiSAW ivc Btkdw iPrdw hY, aus dw ieh jIaUx Asl ivc Awqmk mOq hY [ Awqmk Awnµd qdoN hI hY jdoN prmwqmw ihrdy ivc Aw v`sy [

6. ijs mnu`K dw mn prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc ig`J jWdw hY, aus ƒ kudriq dI suMdrqw BI prmwqmw dy crnW ivc hI joVn leI shwieqw krdI hY [

7. kwmwidk ivkwrW dI A`g nwl sMswrI jIvW dy ihrdy qpdy rihMdy hn [ ijhVw mnu`K prmwqmw  dI is&iq-swlwh ƒ ihrdy ivc vsw ky prmwqmw nwl fUMGI sWJ pweI r`Kdw hY, aus dw ihrdw sdw SWq rihMdw hY, auh mnu`K ivkwrW dI qpS-lo qoN bicAw rihMdw hY [

8. ijhVw mnu`K prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY, aus ƒ ies jIvn-s&r ivc hwV dI khr dI qpS vrgw ivkwrW dw syk poh nhIN skdw [

9. is&iq-swlwh dI brkiq nwl ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw ipAwr pYdw ho jWdw hY, ies ipAwr dy twkry qy srIrk suKW dy koeI BI swDn aus dy mn ƒ DUh nhIN pw skdy [

10. gurU dy d`sy hoey rsqy auqy qur ky ijs mnu`K dw mn prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc ig`J jWdw hY, prmwqmw dI Xwd qoN ibnw hor iksy vI rMg-qmwSy ivc aus ƒ Awqmk Awnµd nhIN imldw [

11. ijhVw mnu`K dunIAw dy JUTy moh ivc Ps jWdw hY, auh prmwqmw dy crnW qoN iv`CuiVAw rihMdw hY [ pr ijhVw mnu`K prmwqmw dI imhr nwl gurU dI srn pYNdw hY, auh mwieAw dy moh dy h`ilAW vloN Afol ho jWdw hY, qy aus ƒ pRBU-imlwp dw Awnµd pRwpq huMdw hY [

12. ijs mnu`K ƒ prmwqmw AwpxI is&iq-swlwh dI dwiq dyNdw hY, aus dy AMdr Awqmk jIvn dI sUJ dyx vwly cwnx dw, mwno, dIvw jg pYNdw hY [ auh mnu`K prmwqmw dI Xwd qoN iek GVI-plk dw ivCoVw BI shwr nhIN skdw [

13. ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc itikAw rihMdw hY, prmwqmw nwl aus dI p`kI ipAwr dI gMF b`J jWdI hY [ jgq dw koeI BI du`K aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdw  [

14. prmwqmw dI Xwd BulwieAW mnu`K dy AMdr korw-pn zor pw lYNdw hY, auh korw-pn aus dy jIvn ivcoN pRym-rs sukw dyNdw hY [ prmwqmw dI is&iq-swlwh hI mnu`K dy AMdr au~cI Awqmk AvsQw pYdw krdI hY qy kwiem r`KdI hY [

15. mwGI vwly idn lok pRXwg Awidk qIrQ auqy ieSnwn krn ivc piv`qRqw mMndy hn [ pr prmwqmw dI is&iq-swlwh ihrdy ivc vswxI hI ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY [

16. ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky is&iq-swlwh dI rwhIN Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr krdw hY, aus ƒ Awpxy AMdr v`sdw prmwqmw iml pYNdw hY [ pr ieh Awpw-Bwv dUr krnw koeI sOKI Kyf nhIN, auh hI dUr krdw hY ijs auqy prmwqmw imhr kry [

not:- ies swrI bwxI dw incoV A^IrlI pauVI nµ: 17 ivc hY [

17. ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh ƒ AwpxI izMdgI dw Awsrw bxWdw hY, aus ƒ iksy sMgRWd m`isAw Awidk dI ^ws piv`qRqw dw Brm-BulyKw nhIN rihMdw [ auh mnu`K iksy kMm ƒ SurU krn vwsqy koeI ^ws muhUrq nhIN Bwldw; aus ƒ XkIn huMdw hY ik prmwqmw dw Awsrw ilAW sB kMm rws Aw jWdy hn [

iek hor bwrhmwh:

ieh bwrhmwhw quKwrI rwg ivc gurU nwnk dyv jI dw iliKAw hoieAw hY [ sRI gurU gRMQ swihb ivc iek hor bwrhmwhw BI hY [ auh hY gurU Arjn swihb jI dw iliKAw hoieAw, Aqy auh rwg mwJ ivc hY [ swih`qk idRStI-kox qoN dohW bwxIAW dw prspr twkrw pwTkW vwsqy idlcsp hovygw [

dohW bwxIAW dw prspr twkrw:

(1.)  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 1

ikrq krMmw purib kmwieAw ] isir isir suK shMmw...] ...

ipRA bwJu duhylI, koie n bylI...]   {pMnw 1107}

pauVI nµ: 3

nw koeI myrw, hau iksu kyrw...]

pauVI nµ: 4

auniv Gn Cwey, brsu suBwey...]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 1

ikrq krm ky vICuVy... ] hir nwh n imlIAY swjnY, kq pweIAY ibsrwm ]...
pRB suAwmI kMq ivhUxIAw, mIq sjx siB jwm ]

nwnk kI bynµqIAw, kir ikrpw dIjY nwmu ]   {pMnw 133}

2.  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 5

ipru Gir nhI AwvY, Dn ikau suKu pwvY...]...

cyiq shij suKu pwvY, jy hir vru Gir Dn pwey ]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 2

ieku iKnu iqsu ibnu jIvxw, ibrQw jnmu jxw ] cyiq goivMdu ArwDIAY, hovY Anµdu Gxw ]

{pMnw 133}

3.  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 6

vYswKu Blw, swKw vys kry ] Dn dyKY hir duAwir, Awvhu dieAw kry ]    {pMnw 1108}

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 3

vYswiK DIrin ikau vwFIAw, ijnw pRym ibCohu ]...

vYswKu suhwvw qW lgY, jw sMqu BYty hir soie ]   {pMnw 133}

4.  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 7

mwhu jyTu Blw, pRIqmu ikau ibsrY ]   {pMnw 1108}

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 4

swDU sMgu prwpqy, nwnk rMg mwxMin ] hir jyTu rMgIlw iqsu DxI, ijs kY Bwgu mQMin ]4]  {pMnw 134}

5.  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 8

...sUrju ggin qpY ]...Avgx bwiD clI, duKu AwgY, suKu iqsu swcu smwly ]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 5

AwswVu qpMdw...]...duXY Bwie ivgucIAY...] rYix ivhwxI pCuqwxI...]

AwswVu suhMdw iqsu lgY, ijsu   min hir crx invwsu ]   {pMnw 134}

6.   (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 9

swvix srs mnw...] hir ibnu nId BUK khu kYsI...]

nwnk sw sohwgix kMqI ipr kY AMik smwvey ]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 6

swvix srsI kwmxI...] hir imlxY no mnu locdw...]

swvxu iqnw suhwgxI, ijn rwm nwmu auir hwru ]   {pMnw 134}

7. (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 10

Bwdau Brim BulI...]...nwnk pUiC clau gur Apuny, jh pRB qh hI jweIAY ]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 7

Bwduie Brim BulwxIAw...] sy Bwduie nrik n pweIAih, guru rKx vwlw hyqu ]

{pMnw 134}

8.  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 11

Asuin Awau iprw, swDn JUir mueI ]...imlhu ipAwry siqgur Bey bsITw ]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 8

Asuin pRym aumwhVw, ikau imlIAY hir jwie ]...sMq shweI pRym ky...]       {pMnw 134}

9.  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 12

kqik ikrqu pieAw...Avgx mwrI mrY...

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 9

kiqik krm kmwvxy, dosu n kwhU jogu ]

prmysr qy BuilAW, ivAwpin sBy rog ]       {pMnw 135}

10. (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 13

mMGr mwhu Blw, hir gux AMik smwvey ]

guxvMqI gux rvY, mY ipru inhclu Bwvey ]...rwm nwim duKu BwgY ]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 10

mMiGir mwih suhMdIAw, hir ipr sMig bYTVIAwh ]...

qnu mnu mauilAw rwm isau...] mMiGir pRBuAwrwDxw, bhuiV n jnmVIAwh ] {pMnw 134}

11.  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 14

poiK quKwru pVY, vxu iqxu rsu soKY ]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 11

poiK quKwru n ivAwpeI, kMiT imilAw hir nwhu ]

12.  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 15

mwiG  punIq   BeI, qIrQu AMqir jwinAw ]...

quDu Bwvw sir nwvw ]...hir jip ATsiT qIrQ nwqw ]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 12

mwiG mjnu sMig swDUAw, DUVI kir iesnwnu ]

hir kw nwmu iDAwie suix..., ATsiT qIrQ sgl puMn...]   {pMnw 136}

13.  (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 16

Plguin min rhsI...] Anidnu rhsu BieAw...]...

nwnk  myil leI guir ApxY Gir vru pwieAw nwrI ]

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 13

Plguix Anµd auprjnw...sMq shweI rwm ky, kir ikrpw dIAw imlwie ]...

vru pwieAw hir rwie ]  {pMnw 136}

14. (a) quKwrI m: 1, pauVI nµ: 17

by-ds mwh ruqI iQqI vwr Bly ] GVI mUrq pl...] pRB imly ipAwry kwrj swry...]

{pMnw 1109}

(A) mwJ m: 5, pauVI nµ: 14

...iqn ky kwj sry ]...mwh idvs mUrq Bly, ijs kau ndir kry ]

not:- pwTk s`jx ghu nwl pVH ky vyK lYxgy, ik gurU nwnk dyv jI ny quKwrI rwg dy bwrhmwh ivc ijhVy idl-qrMg AOKI bolI ivc ilKy hn, auhI idl-qrMg gurU Arjn swihb ny mwJ rwg dy bwrhmwh ivc sOKI bolI vrq ky ilK id`qy hn [ dohIN pwsIN pauVIAW ivc keI keI l&z BI sWJy vrqy hoey hn [ bVw sw& pRq`K id`s irhw hY ik gurU nwnk dyv jI dy bwrhmwh qoN pRyirq ho ky gurU Arjn swihb ny mwJ rwg ivc sOKI bolI vrq ky Awpxw bwrhmwh iliKAw [

pwTkW dI shUlq vwsqy ieQy mwJ rwg dy bwrhmwh dw BI pauVI-vwr Bwv id`qw jWdw hY [

< siqgur pRsid ]

bwrhmwhw mwJ mhlw 5 Gru 4

pauVI-vwr Bwv:-

1. kIqy krmW dy sMskwrW dy Asr hyT mnu`K prmwqmw dI Xwd Bulw dyNdw hY, qy, kwmwidk ivkwrW dI qpS nwl aus dw ihrdw bldI B`TI smwn bixAw rihMdw hY [ ies qrHW mnu`K AwpxI swrI aumr AjweIN gvw lYNdw hY [

2. prmwqmw dy nwm dI brkiq nwl mnu`K dy AMdr Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [ auhI mnu`K jIaUNdw jwxo jo prmwqmw dw nwm ismrdw hY [ pr nwm dI dwiq swD sMgiq ivcoN imldI hY [

3. prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw hor ijqny BI krm ieQy krIdy hn auh au~cy Awqmk jIvn dw AMg nhIN bx skdy [ pRBU dI Xwd qoN s`Kxw mnu`K duKI jIvn hI guzwrdw hY [ cuPyry dI suhwvxI kudriq BI aus ƒ, sgoN v`F v`F KWdI hY [

4. prmwqmw dw nwm-Dn sdw mnu`K dy nwl inBdw hY [ nwm ismrn vwlw mnu`K lok prlok ivc soBw K`tdw hY [ nwm dI dwiq prmwqmw dI imhr nwl gurU dI srn ipAW hI imldI hY [

5. ijhVw mnu`K prmwqmw dI Xwd Bulw ky prmwqmw dw Awsrw ivswr ky dunIAw dy lokW dy Awsry Bwldw iPrdw hY auh swrI aumr ^uAwr huMdw rihMdw hY [ aus dIAW dunIAw vwlIAW AwsW BI isry nhIN cVHdIAW [ ijs dy ihrdy ivc sdw prmwqmw dI Xwd itkI rihMdI hY aus dI swrI izMdgI suhwvxI bIqdI hY [

6. ijs mnu`K dy AMdr prmwqmw dw ipAwr itikAw rihMdw hY ijhVw mnu`K prmwqmw dy nwm ƒ Awpxy jIvn dw shwrw bxweI r`Kdw hY, auh dunIAw dy rMg-qmwiSAW ƒ ies dy twkry qy hoCy smJdw hY [ ijs mnu`K auqy prmwqmw Awp imhr krdw hY aus ƒ gurU dI srn ivc r`K ky ieh dwiq b^Sdw hY [

7. ijvyN pYlI ivc jo kuJ bIjIey auhI &sl v`F skIdw hY, iqvyN ies srIr dI rwhIN ijho ijhy krm mnu`K krdw hY auho ijhy sMskwr aus dy mn ivc iek`Ty huMdy jWdy hn [ so, dunIAw dy nwsvMq pdwrQW nwl pwieAw hoieAw ipAwr mnu`K ƒ swrI aumr kurwhy pweI r`Kdw hY, qy, iehnW pdwrQW vwlw swQ BI Aw^r mu`k jWdw hY [ gurU dI srn pY ky K`itAw hoieAw pRBU-crnW dw ipAwr hI Asl swQI hY qy suKdweI hY [

8. prmwqmw dI Xwd qoN ibnw suK nhIN iml skdw, suK hwsl krn leI hor koeI QW hI nhIN [ pr ieh dwiq imldI hY gurU dI srn ipAW swD sMgiq ivcoN [ gurU dI srn swD sMgiq dw myl prmwqmw dI AwpxI imhr nwl hI nsIb huMdw hY [ sdw aus dy dr qy Ardws krdy rihxw cwhIdw hY—hy pwiqSwh! swƒ Awpxy lV lweI r`K [

9. prmwqmw dI Xwd qoN KuMiJAW dunIAw dy swry du`K-klyS zor pw lYNdy hn, prmwqmw nwloN lµmy ivCoVy pY jWdy hn [ ijnHW rMg-qmwiSAW dI ^wqr prmwqmw dI Xwd BulwiedI hY auh BI Aw^r duKdweI ho jWdy hn [ qdoN duKI jIv dI AwpxI koeI pyS nhIN jWdI [ prmwqmw Awp imhr kr ky ijs mnu`K ƒ gurU dI sMgiq ivc imlWdw hY aus ƒ mwieAw dy bMDnW qoN Cfw lYNdw hY [

10. ijhVw mnu`K gurU dI sMgiq ivc rih ky prmwqmw dI Xwd ivc juVdw hY, aus dw qn mn sdw iKiVAw rihMdw hY, auh mnu`K lok prlok ivc soBw K`tdw hY, auh ivkwrW dy h`ilAW vloN sdw sucyq rihMdw hY [ pr ijhVw mnu`K prmwqmw dI Xwd BulweI r`Kdw hY aus dI aumr du`KW ivc bIqdI hY, kwmwidk keI vYrI aus ƒ sdw GyrI r`Kdy hn [

11. ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr dI ingwh krdw hY, auh gurU dI srn pY ky prmwqmw dI is&iq-swlwh krn ƒ AwpxI izMdgI dI Asl kmweI smJdw hY, is&iq-swlwh dI brkq nwl aus dy AMdroN suAwrQ vwlw jIvn ^qm ho jWdw hY, aus dy AMdr hr vyly prmwqmw dy drsn dI qWG bxI rihMdI hY [ dr qy Aw if`gy dI iPr prmwqmw BI lwj r`Kdw hY, qy, aus auqy mwieAw Awpxw zor nhIN pw skdI [

12. ijhVw mnu`K gurU dI sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY, aus dw jIvn piv`qr ho jWdw hY; smJo ik aus ny ATwhT qIrQW dw ieSnwn kr ilAw hY; kwm kRoD loB Awidk iksy BI ivkwr dw auh dbyl nhIN bxdw [ izMdgI dy ies rwhy qur ky auh jgq ivc soBw K`t lYNdw hY [

13. swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh kIiqAW mnu`K dw jIvn ieqnw au~cw ho jWdw hY ik prmwqmw nwloN aus dI iv`Q imt jWdI hY, aus dy AMdr hr vyly Awnµd bixAw rihMdw hY, du`K-klyS aus auqy Awpxy zor nhIN pw skdy [ aus dw ieh lok BI Aqy prlok BI dovyN hI sMvr jWdy hn, sMswr-smuMdr dIAW ivkwrW dIAW lihrW ivcoN auh sOKw hI pwr lµG jWdw hY [

14. ijhVw BI mnu`K prmwqmw dw nwm jpdw hY aus dy dunIAw vwly kMm BI isry cVH jWdy hn, qy, auh prmwqmw dI hzUrI ivc BI sur^rU ho jWdw hY [ aus mnu`K dy Bwxy swry hI mhIny BwgW vwly hn, swry hI idn BwgW vwly hn, sMgRWd Awidk dI aucycI piv`qRqw dw aus ƒ BulyKw nhIN rihMdw [ koeI kMm krn vyly aus ƒ koeI ^ws muhUrq Bwlx dI BI loV nhIN rih jWdI [ auh mnu`K hr vyly, hr kMm-kwr vyly, prmwqmw dy dr qy hI Ardws krdw hY [

not:- swrw bwrhmwh ilK ky A^Ir qy gurU Arjn swihb jI gurU nwnk dyv jI vWg hI ieh cyqwvnI krWdy hn ik ijhVw mnu`K prmwqmw dw Awsrw lYNdw hY aus dy vwsqy swry idn ieko ijhy hn [ sMgRWd m`isAw Awidk vwly idn koeI ^ws aucycy piv`qr nhIN hn [

< siqgurU pRswid ]

sMgRWd

BYVIAW rUhW:-

mnu`K-jwqI dy jIvn ivc iek auh smw BI AwieAw sI jdoN mnu`K ieh smJdw sI ik kudriq dy hryk AMg ivc, DrqI hvw pwxI ivc, ru`KW qy prbqW ivc, hnyrI J`KVW ivc, kVkdI ibjlI qy BucwlW ivc, pSU pMCIAW qy m`CIAW ivc, sUrj cMdRmw qy qwirAW ivc, hr QW ‘rUhW’ hn jo mnu`K dIAW ivroDI hn [ mnu`K dw ieh v`fw &rz smiJAw igAw sI ik mnu`K iehnW ‘rUhW’ ƒ ^uS r`Kx dy jqn krdw rhy qW jo auh ies ƒ sqwxoN rukIAW rihx [

BlIAW rUhW:-

smw pYx qy ‘BYVIAW rUhW’ dy nwl dyvqy BI Swml kIqy gey, iehnW dy Awpo ivc dy jMgW dI crcw BI c`l peI [ XUnwn, cIn, eIrwn, ihMdusqwn purwxI s`iBAqw vwly swry dysW ivc iehI i^Awl prclq sI ik swrI rcnw ivc hr QW ikqy dyviqAW qy ikqy dYNqW dw rwj hY, qy hr vyly mnu`K dy suK du`K iehnW dy hI v`s ivc hn [ BlIAW rUhW (dyviqAW) qoN koeI suK hwsl krn leI, qy, BYVIAW rUhW dI BYVI nzr qoN bcx leI iehnW dyviqAW qy dYNqW dI pUjw dy ^ws ^ws idn imQy gey [

ieko hI srb-ivAwpk isrjxhwr:-

sihjy sihjy mnu`K ƒ ieh smJ Aw geI ik vKo-vK rUhW nhIN, sgoN ies swrI kudriq ƒ bxwx vwlw ieko hI isrjxhwr prmwqmw hY jo Awp hI sB dI pwlxw krn vwlw hY [ ijauN ijauN ieh inscw vDdw igAw, iqauN iqauN mnu`K hor hor pUjw C`f ky prmwqmw dI pRymw-BgqI krn l`g ipAw, dyvqy dYNq Awidk ivsrdy gey, qy auhnW dI pUjw vwsqy ^ws imQy hoey idn BI Bu`ldy gey [ pr ieauN jwpdw hY ik hor swrI rcnw nwloN sUrj qy cMdRmw ny mnu`K dy mn au~qy vDIk fUMGw Asr pwieAw hoieAw sI [ iehnW dI pUjw leI imQy hoey idhwVy Ajy qk Awpxw pRBwv pweI Aw rhy hn [

ds purb:-

sUrj cMdRmw nwl sMbMD r`Kx vwly hyT-ilKy ds idn piv`qr smJy jw rhy hn—sUrj-gRihx, cMd-gRihx, m`isAw, puMinAw, cwnxw AYqvwr, sMgRWd, do iekwdSIAW, qy do AStpdIAW [ iehnW ds idnW ƒ ‘purb’ {pvLn`} (piv`qr idn) mMinAw jWdw hY [ sUrj-dyvqy nwl sMbMD r`Kx vwly iehnW ivcoN isr& do idn hn—sUrj-gRihx Aqy sMgRWd [ bwkI dy idn cMdRmw dy hn [ ‘cwnxw AYqvwr’ sUrj qy cMd dohW dw hY [ vKo-vK dyviqAW dy QW iek prmwqmw dI BgqI dw irvwj vDx qy BI iehnW ds purbW dI rwhIN iehnW dyviqAW dI pUjw qy ipAwr Ajy qk jobn qy hY [

ies pRBwv dI fUMGweI dw AMdwzw ies g`l qoN lwieAw jw skdw hY ik gurU nwnk gurU goibMd isMG dI qwlIm dI brkiq nwl jo lok ‘A`n pUjw’ C`f ky iek Akwl purK ƒ mMnx vwly ho cuky sn auh BI Ajy sUrj dI Xwd mnwxI nhIN C`f sky [

sMgRWd kIh hY?

l&z ‘sMgRWd’ sMsik®q dy l&z ‘sWk®Wiq (swz>>ziNq) dw pRwik®q Aqy pMjwbI rUp hY [ ies dw ArQ hY ‘sUrj dw iek rwis qoN dUjI rwis ivc lµGxw’ [ ‘sWk®Wiq’ auh idn hY jdoN sUrj nvIN rwiS ivc dw^l huMdw hY [ ibk®mwjIqI swl dy iehnW bwrW mhIinAW dw sMbMD sUrj dI cwl dy nwl hY [ hr dysI mhIny dI pihlI qwrI^ ƒ sUrj iek ‘rwis’ ƒ C`f ky dUjI ‘rwis’ ivc pYr Drdw hY [ bwrW mhIny hn qy bwrW hI rwsW hn [ jo lok sUrj dyvqy dy aupwsk hn, auhnW leI hryk ‘sMgRWd’ dw idn piv`qR hY ikauNik aus idn sUrj-dyvqw iek ‘rwis’ ƒ C`f ky dUjI ivc AwauNdw hY [ aus idn ^ws aucycw pUjw-pwT kIqw jWdw hY, qW jo sUrj-dyvqw aus nvIN ‘rwis’ ivc rih ky aupwsk leI swrw mhInw cMgw lµGwey [

lok-gIq:-

Awpxy dys dy ‘lok-gIqW’ ƒ ghu nwl vyKo, jIvn-pMD dI hryk JwkI nwl sMbMD r`Kdy hn—GoVIAW, suhwg, kwmx, is`TxIAW, CMd, ig`Dw, lwvW qy AlwhxIAW Awidk hryk iksm dy ‘gIq’ imldy hn [ ru`qW dy bdlx qy BI nvIAW-nvIAW ru`qW dy nvyN nvyN ‘lok-gIq’, holIAW sWivAW Awidk dy gIq [ iesy qrHW kvIAW ny dys-vwsIAW dy jIvn ivc nvyN nvyN hulwry pYdw krn leI ‘vwrW’, is-hr&IAW qy ‘bwrhmwh’ pVHn suxn dw irvwj pYdw kr id`qw [

gurU nwnk dyv jI ny BI:-

gurU nwnk dyv jI ny dys ivc iek nvW jIvn pYdw krnw sI [ vwrqk nwloN kivqw vDIk iK`c pWdI hY [ kivqw dy jo CMd pMjwb ivc vDIk prclq sn, siqgurU jI ny auhI vrqy [ siqgurU jI ny iek ‘bwrhmwh’ BI iliKAw jo quKwrI rwg ivc drj hY [ gurU Arjn swihb ny BI iek ‘bwrhmwh’ ilK ky sRI gurU gRMQ swihb dy mwJ rwg ivc drj kIqw [ pr iehnW dohW ‘bwrhmwhW’ dw sUrj dI ‘sMgRWd’ nwl koeI sMbMD nhIN sI r`iKAw igAw [ ieh qW dys ivc prclq ‘kwiv CMdW’ ivcoN iek iksm sI [ swrI bwxI ivc ikqy koeI AYsw bcn nhIN imldw, ijQy siqgurU jI ny swDwrn idnW ivcoN iksy ie`k ^ws idn dy cMgw jW mMdw hox dw ivqkrw d`isAw hovy [

iek BulyKw:-

keI mnu`K ieh i^Awl krdy hn ik ‘sMgRWd’ Awidk idn aucycy mnwey jwxy cwhIdy hn, qW jo iesy bhwny hI auh lok BI Awpxy Drm-AsQwnW qy Aw ky kuJ smW sqsMg ivc guzwr skx jo A`gy-ip`Cy kdy ivhl nhIN k`F skdy [ pr, ieh i^Awl bhuq h`d q`k kurwhy pw dyNdw hY, mnu`K dw ‘Aslw’ aus dy inry bwhrly kMmW qoN jwicAw nhIN jw skdw [ iek mnu`K iksy dIvwn Awidk dy smy iksy Dwrimk pMQk kwrj leI rupieAw dwn krdw hY; pr inry ies dwn qoN ieh AMdwzw lwxw Zlq hY ik ieh mnu`K mnu`Kqw dy mwp ivc pUrw auqr ipAw hY [ ho skdw hY ik auh DnwF mnu`K lokW ivc isr& soBw K`tx dI ^wqr qy cODrI bxn dI ^wqr ieh dwn krdw hovy, qy ies qrHW ieh dwn aus dI haumY ƒ vDweI jWdw hovy, qy ienswnIAq qoN aus ƒ igrweI jWdw hovy [ ‘dwn’ Awidk Dwrimk kMm dw Asr mnu`K dy jIvn auqy auho ijhw hI pY skdw hY jYsI aus kMm dy krn vyly aus dI nIAq hovy [

aucycw BwgW vwlw idhwVw:-

jdoN mnu`K iksy ‘sMgRWd’ Awidk ƒ iek aucycw BwgW vwlw SuB idhwVw smJdw hY, qy Drm-AsQwn qy jWdw hY, auh aus idn ieh BI qWG r`Kdw hY ik ‘vrHy idn dy idn’ iksy Bly dy m`Qy l`gW [ so, auh iksy ^ws mnu`K dy mUMhoN ‘mhInw’ suxdw hY [ jy aus swry mhIny ivc koeI kSt-qklI& Aw pey qW sihj-suBwie AwKdw hY ik AYqkI ‘vrHy idn dy idn’ Plwxw cMdrw bMdw m`Qy l`gw sI [ ijs vihm-pRsqI ƒ htwx leI, jo ivqkry dUr krn leI, is`K ny gurduAwry ivc jwxw hY, ies ‘sMgRWd’ dy mnwx nwl auh vihm-pRsqI qy ivqkry sgoN vDdy hn [

rozwnw Ardws:-

Asl g`l qW ieh hY ik hryk mnu`K ivc r`b dI joiq hY, qy hryk idn ieko ijhw hY [ BwgW vwlw smw isr& auhI hY jdoN mnu`K ƒ prmwqmw cyqy AwauNdw hY [ iksy ^wS idhwVy nhIN, sgoN hr roz svyry au~T ky ies dI Ardws ieauN hoxI cwhIdI hY, ‘syeI ipAwry myl, ijnHW imilAW qyrw nwm ic`q Awvy’ [

prq`K ƒ pRmwx dI kIh loV?

iehI inrI &rzI g`l nhIN ik ‘sMgRWd’ dy prcy krky vihm-pRsqI vD rhI hY [ sMgRWd vwly idn jw ky gurduAwry vyKo, ies dy srDwlUAW dI aus idn ieh qWG huMdI hY ik A`j ‘mhIny’ vwlw Sbd suxwieAw jwey, hwlW ik swrI bwxI prmwqmw dI is&iq-swlwh vwlI hox krky, izMdgI dI rihbrI vwlI hox krky, ieko drjw r`KdI hY [ ‘sMgRWd’ dy vihm ivc ‘bwxI’ ‘bwxI’ ivc &rk smiJAw jWdw hY, ikauNik Asl nIAq ‘bwxI’ suxn dI nhIN huMdI, isr& ‘mhInw’ suxn dI huMdI hY [ inrw iehI nhIN, sRI drbwr swihb ivc ‘sMgRWd’ vwly idn jw ky vyKo, auQy hor Acrj Kyf vrqdI hY [ ‘Awsw dI vwr’ dy kIrqn dI smwpqI qy jdoN ‘bwrhmwh’ ivc ‘mhInw’ suxwxw SurU kIqw jWdw hY, qW SurU ivc hI l&z ‘jyT’ ‘hwV’ Awidk sux ky swrI pauVI ƒ suxn dI loV hI nhIN smJI jWdI [ ‘mhInw’ sux ky hI ‘vwihgurU, vwihgurU’ AwKdIAW bhuq sMgqW cwly pw dyNdIAW hn [

dukwndwrI:-

keI dukwndwrW ny ies vihm-pRsqI qoN AjIb lwB auTwx dI koiSS kIqI jwpdI hY [ AwpxIAW CwpIAW ‘bIVW’ ƒ Swied hr-mn-ipAwrw krn leI ies ‘bwrhmwh’ ƒ BI auho ijhI aucycI rMg-brMgI QW id`qI geI hY jo hryk ‘rwg’ dy ‘AwrMB’ ƒ id`qI geI hY [

sUrj-pRsqI dw prcwr by-mlUmy ijhy:-

so hr pwisEN sMgRWd dI rwhIN ieh vihm vD irhw hY ik sUrj dy nvIN ‘rwis’ ivc Awaux vwlw pihlw idhwVw ^ws qOr qy BwgW vwlw hY, qy, ies qrHW by-mlUmy ijhy is`KW ivc sUrj-pRsqI dw prcwr kIqw jw irhw hY [ ies ‘sMgRWd’ dy Brm qoN hI, ies ‘vrHy idn dy idn’ dy vihm qoN hI AgWh hor Brm vDdy jw rhy hn ik A`j ‘vrHy idn dy idn’ prdys nhIN jwxw, svyry svyry h`QoN mwieAw nhIN ^rcxI, ieiqAwidk [

BweI gurdws jI:-

Aijhy BrmW ƒ hI BweI gurdws jI ny mnmiq d`s ky is`KW ƒ iehnW vloN sucyq krn dI koiSS kIqI sI, pr AsI iPr EDry prqdy jwpdy hW [ Awp ilKdy hn:-

“saux sgn bIcwrny, nauN gRh ‘bwrh rwis’ vIcwrw ] kwmx tUxy AONsIAW, kxsoeI pwswr pswrw ] g`dhuM ku`qy ib`lIAW, ie`l mlwlI Cwrw ] nwir purK pwxI Agin, iC`k p`d ihfkI vrqwrw ] iQiq ‘vwr’ B`dRw Brm, idSw sUl shsw sMswrw ] vl-Cl kir ivSvws l`K, bhu cu`KIN ikauN rvY Bqwrw ] gurmuiK suK Plu pwr-auqwrw ]8]5]

{kIrqn, AMimRq, krwmwiq Awidk mzbUnW bwry myry ivcwrW vwsqy pVHo myrI pusqk ‘burweI dw twkrw’ [ ‘isMG bRdrz’ bwzwr mweI syvW AMimRqsr qoN imlygI} [

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਤੂ ਸੁਣਿ ਕਿਰਤ ਕਰੰਮਾ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਇਆ ॥ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਸੁਖ ਸਹੰਮਾ ਦੇਹਿ ਸੁ ਤੂ ਭਲਾ ॥ ਹਰਿ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਾ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਬਾਝੁ ਦੁਹੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਾਂ ॥ ਰਚਨਾ ਰਾਚਿ ਰਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨਿ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾ ਧਨ ਤੂ ਸੁਣਿ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1107}

pdArQ:- qU suix—hy hrI! qUM (myrI bynqI) sux [ ikrq—kIqy hoey [ krMmw—krm, kMm [ pUrib—pUrbly smy ivc, pihly jnmW ivc [ kmwieAw—kmweI [ isir—isr auqy [ isir isir—hryk jIv dy isr auqy [ shMmw—sihm, du`K [ qU dyih—(jo) qUM dyNdw hYN [ su Blw—auh (hryk jIv vwsqy) Blw hY [ giq—hwlq [ duhylI—du`KI [ bylI—mdd krn vwlw [ gurmuiK—gurU dI rwhIN, gurU dI srn pY ky [ inrMkwrI rcnw—inrMkwr dI rcnw ivc [ su krmw—sRySt kMm [ pMQu—rsqw [ inhwly—q`k rhI hY [ swDn—jIv-iesqRI [ Awqm rwmw—hy srb-ivAwpk prmwqmw! AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [

ArQ:- hy hrI! (myrI bynqI) sux [ pUrbly kmwey kIqy krmW Anuswr hryk jIv dy isr auqy jo suK qy du`K (J`lx leI) qUM dyNdw hYN auhI TIk hY [

hy hrI! mYN qyrI rcI mwieAw ivc (ru`Jw ipAw) hW [ myrw kIh hwl hovygw? qYQoN ibnw (qyrI Xwd qoN ibnw) iek GVI BI jIaUxw ieh kyhI izMdgI hY? hy ipAwry! qyry ibnw mYN du`KI hW, (ies du`K ivcoN k`Fx vwsqy) koeI mddgwr nhIN hY [ (myhr kr ik) gurU dI srn pY ky mYN qyrw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pINdw rhW [

AsI jIv inrMkwr dI rcI mwieAw ivc hI Psy pey hW (ieh kwhdw jIvn hY?), pRBU ƒ mn ivc vswxw hI sB kMmW qoN sRySt kMm hY (iehI hY mnu`K vwsqy jIvn-mnorQ) [

hy nwnk! (AwK—) hy srb ivAwpk prmwqmw! qUM (jIv-iesqRI dI ArzoeI) sux (qy aus ƒ Awpxw drsn dyh), jIv-iesqRI qyrw rwh q`k rhI hY [1[

Bwv:- ipCly kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr mnu`K ies jnm ivc BI mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY, qy, duKI jIvn guzwrdw hY [ prmwqmw dI imhr nwl ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, auh aus dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pI pI ky Awqmk Awnµd mwxdw hY [ iehI hY jnm-mnorQ [

ਬਾਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਬੋਲੇ ਕੋਕਿਲ ਬਾਣੀਆ ॥ ਸਾ ਧਨ ਸਭਿ ਰਸ ਚੋਲੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥ ਹਰਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਰੇ ॥ ਨਵ ਘਰ ਥਾਪਿ ਮਹਲ ਘਰੁ ਊਚਉ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਰੰਗਿ ਰਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਕੋਕਿਲ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1107}

pdArQ:- bwbIhw—ppIhw, cwiqRk [ bwxIAw—im`Tw bol [ swDn—jIv-iesqRI [ siB—swry [ colY—KWdI hY, mwxdI hY [ AMik—AMk ivc, AMg nwl [ pRB BwxI—pRBU ƒ ipAwrI l`gdI hY [ sohwgix—cMgy BwgW vwlI [ nwry—nwir, jIv-iesqRI [ nv Gr—nO golkW, nO ieMdRIAW vwly srIr ƒ [ Qwip—itkw ky, jugiq ivc r`K ky [ aUcau—au~cw [ mhl Gru—pRBU dw invws-QW, pRBU dy crn [ inj Gir murwry—pRBU dy sÍY-srUp ivc, pRBU dy Awpxy Gr ivc [ inis—rwq [ bwsur—idn [ rMig—ipAwr ivc [ rwvY—mwxdI hY, ismrdI hY [ sbid—Sbd nwl [ suhwvY—sohxI l`gdI hY [

ArQ:- (ijvyN) ppIhw ‘ipRau ipRau’ boldw hY ijvyN koiel (‘kU kU’ dI im`TI) bolI boldI hY (iqvyN jyhVI jIv-iesqRI vYrwg ivc Aw ky im`TI sur nwl pRBU-pqI ƒ Xwd krdI hY, auh) jIv-iesqRI (pRBU-imlwp dy) swry Awnµd mwxdI hY, qy aus dy crnW ivc itkI rihMdI hY [ jdoN auh pRBU ƒ cMgI l`g pYNdI hY, (qW aus dI imhr nwl) aus dy crnW ivc juVI rihMdI hY, auhI jIv-iesqRI cMgy BwgW vwlI hY [ auh Awpxy srIr ƒ (srIrk ieMidRAW ƒ) jugqI ivc r`K ky pRBU dy Awpxy srUp ivc itk jWdI hY, qy (mwiek pdwrQW dy moh qoN au~T ky) pRBU dw au~cw itkwxw m`l lYNdI hY [

hy nwnk! auh jIv-iesqRI pRBU dy ipAwr ivc rMgIj ky idn rwq aus ƒ ismrdI hY, qy AwKdI hY—ieh swrI isRStI qyrI rcI hoeI hY, qUM hI myrw ipAwrw Ksm-sweIN hYN [ ijvyN ppIhw ipRau ipRau boldw hY ijvyN koiel im`Tw bol boldI hY, iqvyN auh jIv-iesqRI gur-Sbd dI rwhIN (pRBU dI is&iq-swlwh kr ky) sohxI l`gdI hY [2[

Bwv:- nwm dI brkq nwl, is&iq-swlwh dI brkq nwl mnu`K Awpxy swry igAwn-ieMidRAW ƒ mrXwdw ivc r`K ky mwiek pdwrQW dy moh qoN au~cw itikAw rihMdw hY [ gurU dy Sbd dI rwhIN aus dw jIvn piv`qr ho jWdw hY [

ਤੂ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਤ ਰਵੰਨੇ ਘੜੀ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥ ਕਿਉ ਘੜੀ ਬਿਸਾਰੀ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥ ਓਟ ਗਹੀ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੇ ਭਏ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਰੀਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦੀਰਘ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1107}

pdArQ:- hir rs iBMny—hy rs-iBMny hrI! pRIqm Awpxy—hy myry pRIqm! min—(myry) mn ivc [ qin—(myry) srIr ivc [ rvq rvMny—hy rmy hoey! n bIsrY—(myrw mn) nhIN BulWdw [ ibswrI—ibswrIN, mYN ivswr skW [ hau—mYN [ gwey—gwie, gw ky [ kyrw—dw [ rhxu n jwey—mn DIrj nhIN PVdw [ ghI—PVI [ idRsit—nzr [ dIrG—lµmI [ dIrG idRsit—lµmI nzr vwlw, lµmy ijgry vwlw [ DIrw—DIrj vwlw [

ArQ:- hy myry pRIqm! hy rs-iBMny hrI! hy myry mn qn ivc rmy hoey! qUM (myrI ArzoeI) sux, (myrw mn qYƒ) iek GVI vwsqy BI Bulw nhIN skdw [

mYN iek GVI Br BI qYƒ ivswr nhIN skdw, mYN qYQoN (sdw) sdky hW, qyrI is&iq-swlwh kr kr ky myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [ (prmwqmw qoN ibnw qoV inBx vwlw) nw koeI myrw (sdw dw) swQI hY nwh hI mYN iksy dw (sdw dw) swQI hW, prmwqmw dI Xwd qoN ibnw myrw mn DIrj nhIN PVdw [

ijs mnu`K ny prmwqmw dw Awsrw ilAw hY, ijs dy ihrdy ivc pRBU dy crn v`s pey hn, aus dw srIr piv`qR ho jWdw hY [ hy nwnk! auh mnu`K lµmy ijgry vwlw ho jWdw hY, auh Awqmk Awnµd mwxdw hY, gurU dy Sbd dI rwhIN aus dw mn DIrj vwlw bx jWdw hY [3[

Bwv:- is&iq-swlwh kridAW kridAW mnu`K dy AMdr au~cw Awqmk jIvn pYdw ho jWdw hY [ mnu`K ƒ XkIn bx jWdw hY ik iek prmwqmw hI jIv dy nwl sdw inBx vwlw swQI hY [

ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥ ਸਾਜਨ ਮਿਲੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣੀ ॥ ਹਰਿ ਮੰਦਰਿ ਆਵੈ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਧਨ ਊਭੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ॥ ਘਰਿ ਘਰਿ ਕੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਹਉ ਕਿਉ ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰੀ ॥ ਉਨਵਿ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸੁ ਸੁਭਾਏ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਖਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1107}

pdArQ:- brsY—vrHdI hY [ AMimRq Dwr bUMd—Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dIAW bUMdW dI Dwr [ shij—shj AvsQw ivc (itky hoey ƒ), Awqmk Afolqw ivc (itky hoey ƒ) [ suBwie—pRym ivc (itky hoey ƒ) [ isau—nwl [ mMdir—mMdr ivc [ jw—jdoN [ pRB BwvY—pRBU ƒ cMgw l`gdw hY [ Dn—jIv-iesqRI [ aUBI—au~cI (ho ho ky), auqwvlI [ swrI—sMBwldI hY [ Gir Gir—hryk ihrdy-Gr ivc [ kMqu—pRBU-pqI [ rwvY—rMg mwxdw hY [ hau—mYƒ [ kMiq—kMq ny, pRBU-pqI ny [ auniv—inv ky, il& ky, hyTW Aw ky, qrs kr ky [ Gn—hy Gn! hy b`dl! brsu—vrH, vrKw kr [ suBwey—pRym nwl [ suKwvY—suKWdw hY, suK dyNdw hY [ Gir—Gr ivc [

ArQ:- (ijs jIv-iesqRI dy ihrdy-Gr ivc), pRBU dI is&iq-swlwh dIAW suhwvxIAW bUMdW dI Dwr vrHdI hY, aus Afol AvsQw ivc itkI hoeI ƒ pRym ivc itkI hoeI ƒ s`jx pRBU Aw imldw hY, pRBU nwl aus dI pRIq bx jWdI hY [ (aus jIv-iesqRI dw ihrdw pRBU-dyv dy itkx leI mMdr bx jWdw hY) jdoN pRBU ƒ cMgw l`gdw hY, auh aus jIv-iesqRI dy ihrdy-mMdr ivc Aw itkdw hY, auh jIv-iesqRI auqwvlI ho ho ky aus dy gux gWdI hY, (qy AwKdI hY—) hryk BwgW vwlI dy ihrdy-Gr ivc pRBU-pqI rlIAW mwxdw hY, pRBU-pqI ny mYƒ ikauN Bulw id`qw hY? (auh qrly lY lY ky gurU A`gy ieauN Ardws krdI hY—) hy il& ky Gt bMnH ky Awey b`dl! pRym nwl vrH (hy qrs kr ky Awey gurU pwiqSwh! pRym nwl myry AMdr is&iq-swlwh dI vrKw kr), pRBU dw ipAwr myry mn ivc, myry qn ivc Awnµd pYdw krdw hY [

hy nwnk! ijs (suBwg) ihrdy-Gr ivc is&iq-swlwh dI bwxI dI vrKw huMdI hY, pRBU ikrpw Dwr ky Awp auQy Aw itkdw hY [4[

Bwv:- is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dw mn ivkwrW vloN Afol rihMdw hY, aus dy AMdr hr vyly prmwqmw dy imlwp dI iK`c bxI rihMdI hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh