ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1106

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦਤੁ ਕੀਆ ॥ ਅਬਲ ਬਲੁ ਤੋੜਿਆ ਅਚਲ ਚਲੁ ਥਪਿਆ ਅਘੜੁ ਘੜਿਆ ਤਹਾ ਅਪਿਉ ਪੀਆ ॥੧॥ ਮਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆਦਿ ਵਖਾਣਿਆ ॥ ਤੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੰਮਾਨਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਰਧਿ ਕਉ ਅਰਧਿਆ ਸਰਧਿ ਕਉ ਸਰਧਿਆ ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲਿ ਸੰਮਾਨਿ ਆਇਆ ॥ ਬਦਤਿ ਜੈਦੇਉ ਜੈਦੇਵ ਕਉ ਰੰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਲਿਵ ਲੀਣੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1106}

pdArQ:- cMd—cMdRmw nwVI, “som sr”, K`bI nws dI nwVI [ sq—{Skt. sÄv, s`qÍ} pRwx [ ByidAw—ivMnH ilAw, cwVH ley (pRwx) [ nwd—suKmnw [ pUirAw—(pRwx) rok ley [ sUr—s`jI sur [ KoVsw—solW vwrI (EN AwK ky) [ dqu kIqw—(pRwx bwhr) k`Fy [ Abl blu—(ivkwrW ivc pYx krky) kmzor mn dw (ivSy ivkwrW qy duibDw idRStI vwlw) bl [ Acl—AmoV [ clu—cMcl suBwau [ Acl clu—AmoV mn dw suBwau [ QipAw—rok ilAw [ AGVu—A`lHV mn [ Aipau—AMimRq [1[

mn—hy mn! Awid gux—Awid pRBU dy gux, jgq dy mUl pRBU dy gux [ Awid—Awidk [ duibDw idRsit—myr-qyr vwlI nzr, ivqkry vwlw suBwau [ sMmwinAw—p`Drw ho jWdw hY [1[rhwau[

AriD—ArwDx-jog pRBU [ sriD—srDw r`Kx jog [ sll—pwxI [ bdiq—AwKdw hY [ jYdyv—prmwqmw, auh dyv ijs dI sdw jY huMdI hY [ rMimAw—ismirAW [ inrbwxu—vwSnw rihq [ ilvlIxu—Awpxy Awp ivc msq pRBU [2[

not:- ies Sbd nwl rlw ky hyT-iliKAw Sbd gurU nwnk dyv jI dw pVHo [ ieh BI mwrU rwg ivc hI hY:-

mwrU mhlw 1 ] sUr sru sois lY, som sru poiK lY, jugiq kir mrqu, su snbMDu kIjY ] mIn kI cpl isau jugiq mnu rwKIAY, aufY nh hMsu, nh kMDu CIjY ]1] mUVy kwiecy Brim Bulw ] nh cIinAw prmwnµdu bYrwgI ]1] rhwau ] Ajr ghu jwir lY, Amr ghu mwir lY, BRwiq qij Coif, qau Aipau pIjY ] mIn kI cpl isau jugiq mnu rwKIAY, aufY nh hMsu, nh kMDu CIjY ]2] Bxiq nwnku jno, rvY jy hir mno, mn pvn isau AMimRqu pIjY ] mIn kI cpl isau jugiq mnu rwKIAY, aufY nh hMsu, nh kMDu CIjY ]3]9] {pMnw 992}

dovyN Sbd mwrU rwg ivc hn; dohW dy CMd dI cwl ieko ijhI hY; keI l&z sWJy hn, ijvyN ‘sUr, cMd (som), Aipau’ [ “duibDw idRsit” dy twkry qy “mIn kI cpl isau mnu” hY [ jYdyv jI dy Sbd ivc is&iq-swlwh krn dy lwB d`sy hn, gurU nwnk dyv jI ny is&iq-swlwh krn dI ‘jugiq’ BI d`sI hY [ jYdyv jI mn ƒ sMboDn kr ky AwKdy hn ik jy qUM is&iq-swlwh kryN qW qyrI cMclqw dUr ho jwiegI, siqgurU jI jIv ƒ aupdyS krdy hn ik is&iq-swlwh dI ‘jugiq’ vriqAW mn dI cMclqw imt jWdI hY [

ijauN ijauN iehnW dohW SbdW ƒ ghu nwl rlw ky pVHIey, fUMGI sWJ id`sdI hY, qy, ies nqIjy auqy ApVnoN rih nhIN skIdw ik Awpxw ieh Sbd aucwrn vyly gurU nwnk dyv jI dy swhmxy Bgq jYdyv jI dw Sbd mOjUd sI [ ieh ieqnI fUMGI sWJ sbb nwl nhIN ho geI [ gurU nwnk dyv jI pihlI audwsI ivc ihMdU qIrQW qy huMdy hoey bMgwl ivc BI A`pVy sn [ Bgq jYdyv jI bMgwl dy rihx vwly sn [ aus dI soBw (jo zrUr aus dys ivc iKlrI hoeI hovygI) sux ky aus dI sMqwn pwsoN jW Bgq jI dy SrDwlUAW pwsoN ieh Sbd ilAw hovygw [

ArQ:- hy mn! jgq dy mUl-pRBU dI is&iq-swlwh kIiqAW qyrw ivqkry vwlw suBwau p`Drw ho igAw hY [1[rhwau[

(is&iq-swlwh dI brkiq nwl hI) K`bI sur ivc pRwx cVH BI gey hn, suKmnw ivc Atkwey BI gey hn, qy s`jI sur rsqy solW vwrI ‘EN’ AwK ky (auqr) BI Awey hn (Bwv, pRwxwXwm dw swrw au~dm is&iq-swlwh ivc hI Aw igAw hY, is&iq-swlwh dy twkry qy pRwx cwVHn, itkwx Aqy auqwrn vwly swDn pRwxwXwm dI loV hI nhIN rih geI) [ (ies is&iq-swlwh dw sdkw) (ivkwrW ivc pYx krky) kmzor (hoey) mn dw (‘duibDw idRsit’ vwlw) bl tu`t igAw hY, AmoV mn dw cMcl suBwau ruk igAw hY, ieh AlHV mn hux sohxI GwVq vwlw ho igAw hY, ieQy A`pV ky ies ny nwm-AMimRq pI ilAw hY [1[

jYdyau AwKdw hY—jy AwrwDx-jog pRBU dI AwrwDnw krIey, jy srDw-jog pRBU ivc isdk DwrIey, qW aus nwl iek-rUp ho jweIdw hY, ijvyN pwxI nwl pwxI [ jydYv-pRBU dw ismrn kIiqAW auh vwSnW-rihq by-prvwh pRBU iml pYNdw hY [2[1[

not:- Bgq-bwxI dw ivroDI vIr Bgq jYdyv jI bwry ieauN ilKdw hY—“Bgq jYdyv jI bMgwl ielwky AMdr ipMf kyNdrI (prgnw bIrbwn) dy rihx vwly jnm dy knOjIey bRwhmx sn [ sMsik®q dy cMgy ivdvwn qy kvISr sn [ vYsy igRhsqI sn, jo supqnI smyq swDU ibrqI AMdr rhy [ Awp jI dI hoNd igAwrvIN bwrHvIN sdI ibk®mI dy ivckwr hoxI d`sI jWdI hY [ Awp AMqm dmW qIkr gMgw dy pujwrI rhy, Aqy p`ky bRwhmx sn [ jgn nwQ dy mMdr ivc iehnW dy rcy gRMQ “gIq goibMd” dy Bjn gwey jWdy hn [

“mOjUdw Cwpy dI bIV ivc Awp jI dy nwm pr kyvl do Sbd hn, iek mwrU rwg AMdr, dUsrw gUjrI rwg ivc; pr iehnW dohW SbdW dw is`DWq gurmiq nwl iblkul nhIN imldw, dovyN Sbd ivSƒ BgqI Aqy jog-A`iBAws ƒ idRVwauNdy hn [”

ies qoN AgWh Bgq jI dw mwrU rwg vwlw aupr iliKAw Sbd dy ky swfw vIr ilKdw hY—“aukqu Sbd hT-Xog krmW dw aupdyS hY [ iesy gUjrI rwg AMdr “prmwid purK mnopmM” vwly Sbd AMdr ivSƒ-BgqI dw aupdyS hY [ dovyN Sbd gurmiq-is`DWq dy auky ault hn [... gurbwxI ivKy Bgq jYdyv jI dy isDWqW dw zordwr KMfx imldw hY [”

swfy vIr ny hT-jog Awidk dw KMfx krn vwsqy iek do Sbd pRmwx vjoN BI id`qy hn [

AwE, hux ivcwr krIey [

swfw vIr Bgq-bwxI bwry sdw ieh p`K lYNdw hY ik (1) Bgq-bwxI dw AwSw gurbwxI dy AwSy dy ault hY [ ies Sbd bwry BI iehI ikhw igAw hY ik ieh Sbd hT-jog idRVwauNdw hY qy gurmiq hT-jog dw KMfx krdI hY [ (2) BgqW dy keI SbdW ivc siqgurU jI dy keI SbdW nwl sWJy l&z qy i^Awl ies vwsqy imldy hn ik BgqW dy pMjwb-vwsI SrDwlUAW ny BgqW dy SbdW dw pMjwbI ivc aulQw krn vyly ieh l&z gurbwxI ivcoN suqy hI pw ley sn [

AsI jYdyv jI dy ies Sbd dy nwl iesy hI rwg ivcoN sRI gurU nwnk dyv jI dw BI iek Sbd pwTkW dy pyS kr cuky hW [ iehnW dohW SbdW ivc keI l&z qy i^Awl sWJy hn; ijvyN ik:

jYdyv jI    gurU nwnk dyv jI

1. cMd squ —  som sru

2. sUr squ —  sUr sru

3. clu —  cpl

4. Aipau pIAw —  Aipau pIjY

5. mn —  mnu

6. duibDw idRsit —   (rhwau dIAW qukW) — Brim Bulw

7. Acl clu QipAw — aufY nih hMsu

8. Awid gux Awid vKwixAw —   rvY jy hir mno

hux jy isr& iehnW ‘cMd, sUr, KoVsw’ Awidk l&zW qoN hI ieh imQ lYxw hY ik Bgq jI dw ieh Sbd hT-jog krmW dw aupdyS krdw hY, qW iehI i^Awl gurU nwnk swihb dy Sbd bwry BI imQxw peygw [ rqw iPr iDAwn nwl pVHo, “sUr sur sois lY, som sru poiK lY, jugiq kir mrqu” [ siqgurU jI ny qW sw& l&z “mrqu” BI vrq id`qw hY, ijs dw ArQ hY ‘pRwx, hvw’, ijs qoN AM\wx mnu`K ‘pRwxwXwm’ dw Bwv k`F leygw [ pr inry iehnW l&zW dy Awsry jy koeI is`K ieh smJ ley ik ies Sbd ivc siqgurU nwnk dyv jI ny pRwxwXwm dI vifAweI kIqI hY, qW aus dI ieh BwrI Bu`l hovygI [

swfy vIr ny Bgq jYdyv jI ƒ hT-jog dw aupdySk swbq krn leI Bgq jI dw isr& iehI Sbd pyS kIqw hY, ijs dy do cwr l&zW ƒ EprI ingwhy vyK ky AM\wx is`K tplw Kw sky [ jy auh vIr Bgq jI dw dUjw Sbd BI ghu nwl pVH lYNdw, qW Swied auh Awp BI ies tply qoN bc jWdw [ hT-jog dw pRcwrk hox dy QW aus Sbd ivc jYdyv jI qp Aqy jog ƒ sw& l&zW ivc ivArQ AwKdy hn [ vyKo ilKdy hn:-

“hir Bgq inj inhkyvlw, ird krmxw bcsw ]

jogyn ikM, jgyn ikM, dwnyn ikM, qpsw ]4]

Bwv:- prmwqmw dy ipAwry Bgq mn bcn Aqy krm vloN pUrn qOr qy pivqR huMdy hn (Bwv, BgqW dw mn pivqR, bol pivqR Aqy kMm BI pivqR huMdy hn) [ auhnW ƒ jog nwl kIh vwsqw? auhnW ƒ j`g nwl kIh pRXojn? auhnW ƒ dwn Aqy qp nwl kIh? (Bwv, Bgq jwxdy hn ik jog-swDn, j`g, dwn Aqy qp krn qoN koeI Awqmk lwB nhIN ho skdw, pRBU dI BgqI hI Asl krxI hY) [

swfw vIr jYdyv jI dy do cwr l&zW qoN tplw Kw igAw hY [ jy swry Sbd dy ArQ ƒ ghu nwl smJx dI koSS krdw, qW ieh aukweI nwh l`gdI [ pwTk s`jx ‘rhwau’ dI quk dy l&z ‘vKwixAw’ qoN SurU kr ky pihly ‘bMd’ dy l&z ‘ByidAw’ ‘pUrIAw’ Awidk qk A`pV ky ArQ krn—hy mn! Awid (pRBU) dy gux Awid vKwixAW (Bwv, pRBU dI is&iq-swlwh kIiqAW) K`bI sur ivc pRwx BI gey hn,... s`jI sur rsqy solW vwrI ‘EN’ AwK ky auqr BI Awey hn (Bwv, pRwxwXwm dw swrw hI au~dm is&iq-swlwh ivc hI Aw igAw hY, ArQwq, pRwxwXwm dw au~dm ivArQ hY) [

ieQy pwTkW dI shUlq vwsqy siqgurU nwnk dyv jI dy au~pr-ilKy Sbd dw ArQ dyxw BI zrUrI jwpdw hY [

sUr sru sois lY—sUrj (dI qpS) dy srovr ƒ sukw dyh, qmo-guxI suBwau ƒ sukw dyh, (sUrj dI nwVI ƒ sukw dyh, ieh hY s`jI sur dI rwhIN pRwx auqwrny) [

som sru poiK lY—cMdRmw dI (sIqlqw) dy srovr ƒ qkVw kr, SWq-suBwv, sIqlqw ƒ qkVw kr, (cMdRmw dI nwVI ƒ qkVw kr, ieh hY K`bI sur dI rwhIN pRwx cwVHny) [

jugiq kir mrqu—sohxI jIvn-jugiq ƒ pRwxW dw itkwauxw bxw (izMdgI ƒ sohxI jugiq ivc r`Kxw hI pRwxW ƒ suKmnw nwVI ivc itkwxw hY [

su snbMDu kIjY—swrw ieho ijhw hI myl imlwau [

mIn kI cpl isau jugiq mnu rwKIAY—ies jugiq nwl mIn dI cpl vwlw mn r`iKAw jw skdw hY, ies jugiq nwl m`CI dI cMclqw vwlw mn sWiBAw jw skdw hY [

aufY nh hMsu—mn (ivkwrW vl) dOVdw nhIN [

nh kMDu CIjY—srIr BI (ivkwrW ivc) Kicq nhIN huMdw [

Bgq jYdyv jI dy dUjy Sbd dw hvwlw dy ky swfw vIr AwKdw hY ik aus Sbd ivc ivSƒ-BgqI dw aupdyS hY [ ieQy aus Sbd dw swrw ArQ dyx nwl qW lyK bhuq hI lµmw ho jwiegw; isr& ‘rhwau’ dI quk pyS kIqI jWdI hY, ikauNik iehI quk swry Sbd dw kyNdr hoieAw krdI hY [ jYdyv jI ilKdy hn:-

“kyvl rwm nwm mnormM ] bid AMimRq qq mieAM ]

n dnoiq jsmrxyn, jnm jrwiD mrx BieAM ]1]rhwau]

Bwv:- (hy BweI!) kyvl prmwqmw dw suMdr nwm ismr, jo AMimRq-BrpUr hY, jo AslIAq-rUp hY, Aqy ijs dy ismrn nwl jnm-mrn, buFypw, icMqw-i&kr Aqy mOq dw fr du`K nhIN dyNdw [

pqw nhIN, swfy vIr ƒ ieQy iknHW l&zW ivc ivSƒ-BgqI id`s rhI hY [

ਕਬੀਰੁ ॥ ਮਾਰੂ ॥ ਰਾਮੁ ਸਿਮਰੁ ਪਛੁਤਾਹਿਗਾ ਮਨ ॥ ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹਿਗਾ ॥ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲਿ ਜਾਹਿਗਾ ॥੧॥ ਜਉ ਜਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ ਤਾ ਦਿਨ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਹਿਗਾ ॥ ਸਿਮਰਨੁ ਭਜਨੁ ਦਇਆ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਤਉ ਮੁਖਿ ਚੋਟਾ ਖਾਹਿਗਾ ॥੨॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖੁ ਲੈ ਕੈ ਜਾਹਿਗਾ ॥ ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਰਿ ਜਾਂਹਿਗਾ ॥੩॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1106}

pdArQ:- mn—hy mn! jIArw—kmzor ijMd [ Awju kwil—A`j-Blk, CyqI hI [1[rhwau[

grbu—mwx [ ijau—vWg [1[

gih—PV ky [ n bswihgw—pyS nhIN jwiegI [ muiK—mUMh auqy [2[

ikAw muKu lY ky—ikhVy mUMh nwl? [3[

ArQ:- hy mn! (hux hI vylw hY) pRBU dw ismrn kr, (nhIN qW smw ivhw jwx qy) A&sos kryNgw [ ivkwrW ivc PsI hoeI qyrI kmzor ijMd (Dn pdwrQ dw) loB kr rhI hY, pr qUM QoVy hI idnW ivc (ieh sB kuJ C`f ky ie`QoN) qur jweyNgw [1[rhwau[

hy mn! qUM lwlc ivc Ps ky jIvn AjweIN gvw irhw hYN, mwieAw dI Btkxw ivc KuMiJAw iPrdw hYN [ nwh kr ieh mwx Dn qy juAwnI dw, (mOq Awaux qy) kwZz vWg gl jweyNgw [1[

hy mn! jdoN jm ny Aw ky kysW qoN PV ky qYƒ BuM\y ptkwieAw, qdoN qyrI (aus A`gy) koeI pyS nhIN jwiegI [ qUM hux pRBU dw ismrn Bjn nhIN krdw, qUM dieAw nhIN pwldw, mrn vyly duKI hovyNgw [2[

hy mn! jdoN Drmrwj ny (qYQoN jIvn ivc kIqy kMmW dw) ihswb mMigAw, qW kIh mUMh lY ky aus dy swhmxy hovyNgw? kbIr AwKdw hY—hy sMq jno! suxo, swD-sMgq ivc rih ky hI (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGIdw hY [3[1[

not:- swDwrn qOr qy mOq dw izkr krdy hoey kbIr jI muhwvry dy qOr qy ilKdy hn “jau jm Awie kys gih ptkY”, Bwv, kysW dw izkr krdy hn [ ieh muhwvrw auhnW dI rozwnw bol-cwl dw ih`sw bx jwxw hI d`sdw hY ik kbIr jI dy isr au~qy swbq kys sn [ iesy hI rwg dy Sbd nµ: 6 ivc BI vyKo “jb jmu Awie kys qy pkrY” [

Sbd dw Bwv:- dunIAw dy kUVy mwx ivc Bu`l ky prmwqmw dI bMdgI vloN KuMJxw mUrKqw hY, pCqwxw pYNdw hY [

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ ॥ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੁ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤ੍ਰੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤਿ ਜਗਤ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤਾ ਪਰ ਤੁਹੀ ਢਰੈ ॥ ਨੀਚਹ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦੁ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨ ਡਰੈ ॥੧॥ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਤਰੈ ॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1106}

pdArQ:- lwl—hy sohxy pRBU! AYsI—AijhI (imhr) [ grIb invwju—grIbW ƒ mwx dyx vwlw [ guseIAw myrw—myrw mwlk [ mwQY—(grIb dy) isr au~qy [1[rhwau[

Coiq—iB`t [ qw pr—aus au~qy [ FrY—Fldw hYN, dRvdw hYN, qrs krdw hYN [ nIch—nIc bMidAW ƒ [ kwhU qy—iksy bMdy qoN [1[

sBY—swry kMMm [ srY—srdy hn, ho skdy hn, isry cVH skdy hn [2[

ArQ:- hy sohxy pRBU! qYQoN ibnw AijhI krnI hor kOx kr skdw hY? (hy BweI!) myrw pRBU ZrIbW ƒ mwx dyx vwlw hY, (ZrIb dy) isr au~qy BI C`qr Julw dyNdw hY (Bwv, ZrIb ƒ BI rwjw bxw dyNdw hY) [1[rhwau[

(ijs mnu`K ƒ ieqnw nIvW smiJAw jWdw hovy) ik aus dI iB`t swry sMswr ƒ l`g jwey (Bwv, ijs mnu`K dy Cohx nwl hor swry lok Awpxy Awp ƒ iB`itAw igAw smJx l`g pYx) aus mnu`K au~qy (hy pRBU!) qUM hI ikrpw krdw hYN [ (hy BweI!) myrw goibMd nIc bMidAW ƒ au~cy bxw dyNdw hY, auh iksy qoN frdw nhIN [1[

(pRBU dI ikrpw nwl hI) nwmdyv kbIr iqRlocn sDnw Aqy sYn (Awidk Bgq sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG gey [ rivdws AwKdw hY—hy sMq jno! suxo, pRBU sB kuJ krn dy smr`Q hY [2[1[

not:- l&z ‘nIch’ ƒ Awm qOr qy lok ‘nIchu’ pVHdy hn [ shI pwT ‘nIch’ hY [

not:- Bgq rivdws jI dI gvwhI Anuswr nwmdyv jI iksy bITul-mUrqI dI pUjw qoN nhIN, sgoN prmwqmw dI BgqI dI brkiq nwl qry sn [ nwmdyv, iqlocn, kbIr Aqy sDnw—iehnW chuMAW bwbq rivdws jI AwKdy hn ik ‘hir jIau qy sBY srY’ [

Sbd dw Bwv:- pRBU dI Srn hI nIivAW ƒ au~cw krdI hY [

ਮਾਰੂ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਿਤਰੁ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਕਾਮਧੇਨ ਬਸਿ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ॥ ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਕਰ ਤਲ ਤਾ ਕੈ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨ ਜਪਸਿ ਰਸਨਾ ॥ ਅਵਰ ਸਭ ਛਾਡਿ ਬਚਨ ਰਚਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੇਦ ਬਿਧਿ ਚਉਤੀਸ ਅਛਰ ਮਾਹੀ ॥ ਬਿਆਸ ਬੀਚਾਰਿ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਨਾਹੀ ॥੨॥ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਉਪਾਧਿ ਰਹਤ ਹੋਇ ਬਡੇ ਭਾਗਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ ॥੩॥੨॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1106}

not:- rivdws jI dw ieh Sbd QoVy ijhy &rk nwl soriT rwg ivc BI hY [ ies dw Bwv ieh hY ik ieh Sbd dohW rwgW ivc gwivAW jwxw cwhIdw hY [ ies Sbd dy pd ArQ vyKo soriT rwg ivc Sbd nµ: 4, rivdws jI dw [

ArQ:- (hy pMifq) jo pRBU suKW dw smuMdr hY, ijs pRBU dy v`s ivc surg dy pMj ru`K, icMqwmix Aqy kwmDyn hn; Drm ArQ kwm moK cwry pdwrQ, A`T v`fIAW Aqy nO inDIAW ieh sB ausy dy h`QW dIAW qlIAW auqy hn [1[

(hy pMifq!) qUM hor sB PokIAW g`lW C`f ky (AwpxI) jIB nwl sdw iek prmwqmw dw nwm ikauN nhIN jpdw? [1[rhwau[

(hy pMifq!) purwxW dy AnykW iksmW dy pRsMg, vydW dIAW d`sIAW hoeIAW ivDIAW ieh sB vwk-rcnw hI hn (AnuBvI igAwn nhIN hY jo pRBU dy crnW ivc juiVAW ihrdy ivc pYdw huMdw hY) [ (hy pMifq! vydW dy KojI) ivAws irSI ny soc ivcwr ky iehI prm q`q d`isAw hY ik iehnW pusqkW dy pwT Awidk) prmwqmw dy nwm dw ismrn krn dI brwbrI nhIN kr skdy [2[

rivdws AwKdw hY—(hy pMifq!) v`fI iksmiq nwl ijs mnu`K dI suriq pRBU-crnW ivc juVdI hY, aus dw mn Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY, koeI ivkwr aus ivc nhIN auTdw, aus syvk dI m`q (mwieAw vloN) inrmoh rihMdI hY, qy, jnm mrn (Bwv, swrI aumr) dy aus dy fr nws ho jWdy hn [3[2[15[

Sbd dw Bwv:- sB pdwrQW dw dwqw pRBU Awp hY [ aus dw ismrn kro, koeI Bu`K nhIN rih jwiegI [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh