ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1105

ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰੈ ਆਵੈ ॥ ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਓਹੁ ਗਰੀਬੁ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਸਤੀ ਦੇਖਿ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥ ਤੁਮਰੋ ਦੂਧੁ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨ੍ਹ੍ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਕਰਿ ਮੈ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥ ਖੀਰ ਸਮਾਨਿ ਸਾਗੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਨੀ ॥ ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜਾਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ ॥੨॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1105}

not:- ik®Sn jI iek vwrI hsqnw pur gey [ rwj kOrvW dw sI [ kOrv rwj-md ivc ieh i^Awl krdy rhy ik ik®Sn jI swfy pws Awauxgy [ pr auh Awpxy ZrIb Bgq ibdr dy Gr cly gey [ rwjy durjoDn ny ieh iglw kIqw [ ik®Sn jI ny au~qr id`qw ik quhwƒ Awpxy rwj dw mwx hY, ibdr BwvyN grIbVw hY, aus dy pws irhW smw Bjn-BgqI ivc guzwirAw hY [ ies Sbd ivc kbIr jI ik®Sn jI dy durjoDn ƒ id`qy au~qr dw hvwlw dy ky AwKdy hn ik pRBU ƒ iksy dw au~cw mrwqbw jW au~cI jwq kbUl nhIN, aus ƒ pRym hI cMgw l`gdw hY [

pdArQ:- rwjn—hy rwjw durjoDn! qumwrY—qyry vl [ Bwau—ipAwr [ moih—mYƒ [ BwvY—cMgw l`gdw hY [1[rhwau[

hsqI—hwQI [ Brm qy—BulyKy nwl [ BUlw—r`b ƒ Bulw bYTw hYN [ pwn@o—pwxI (not—A`Kr ‘n’ dy hyT A`Dw ‘h’ hY) [1[

rYin—rwq [ ibnodI—coj qmwSy krn vwlw, mOj dw mwlk [ n mwnI—nhIN mMndw, prvwh nhIN krdw [2[

ArQ:- hy rwjw (durjoDn)! qyry Gr kOx Awvy? (mYƒ qyry Gr Awaux dI iK`c nhIN ho skdI) [ mYN ibdr dw ieqnw pRym vyiKAw hY ik auh ZrIb (BI) mYƒ ipAwrw l`gdw hY [1[rhwau[

qUM hwQI (Awidk) vyK ky mwx ivc Aw ky KuMJ igAw hYN, prmwqmw ƒ Bulw bYTw hYN [ iek pwsy qyrw du`D hY, dUjy pwsy ibdr dw pwxI hY; ieh pwxI mYƒ AMimRq id`sdw hY [1[

(ibdr dy Gr dw ir`Jw hoieAw) swg (qyrI rsoeI dI p`kI) KIr vrgw mYƒ (im`Tw) l`gdw hY,  (ikauNik ibdr dy kol rih ky myrI) rwq pRBU dy gux gWidAW bIqI hY [ kbIr dw mwlk pRBU Awnµd qy mOj dw mwlk hY (ijvyN aus ny ik®Sn-rUp ivc Aw ky iksy dy au~cy mrwqby dI prvwh nhIN kIqI, iqvyN) auh iksy dI au~cI jwq dI prvwh nhIN krdw [2[9[

Sbd dw Bwv:- prmwqmw ipAwr dw Bu`Kw hY [ iksy dy au~cy mrwqby jW au~cI jwq dI aus ƒ iK`c nhIN pY skdI [

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ॥ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਉ ॥ ਖੇਤੁ ਜੁ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਉ ॥੧॥ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ ॥੨॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1105}

pdArQ:- ggn—AkwS, dsvW-duAwrw, idmwZ [ dmwmw—DONsw [ pirE Gwau—cot peI hY,  s`t peI hY [ nIswnY—inSwn au~qy, TIk itkwxy au~qy, ihrdy ivc [ pirE nIswnY Gwau—ihrdy ivc iK`c peI hY pRBU-crnW vl [ Kyqu—lVweI dw mYdwn, rx-BUmI [ ju—jo mnu`K [ mWifE—m`l bYTw hY [ Kyqu ju mWifE—jo mnu`K mYdwin-jMg m`l bYTw hY, jo mnu`K ies jgq-rUp rx-BUmI ivc dlyr ho ky ivkwrW dy twkry qy Klo igAw hY [ Ab—hux dw smw, mnu`Kw-jnm [ jUJn ko dwau—(kwmwidkW nwl) lVn dw mOkw hY [1[

not:- dunIAw dy lok sUrmw mrd aus ƒ AwKdy hn ijs dy mh`lW dy swhmxy dmwmy v`jdy hn, qy jo mYdwin-jMg ivc vYrIAW dw mukwblw krdw hY [ pr swrw jgq hI iek rx-BUmI hY, ie`Qy hryk mnu`K ƒ ivkwr-vYrIAW nwl t`krnw pYNdw hY [ Asl sUrmw auh hY jo iehnW vYrIAW dy twkry qy AV Kloqw hY, qy smJdw hY ik ieh mnu`Kw jIvn hI mOkw hY jdoN ieh jMg ij`iqAw jw skdw hY [

ArQ:- jo mnu`K ies jgq-rUp rx-BUmI ivc dlyr ho ky ivkwrW dy twkry qy AV Kloqw hY, qy ieh smJdw hY ik ieh mnu`Kw-jIvn hI mOkw hY jdoN iehnW nwl liVAw jw skdw hY, auh hY Asl sUrmw [ aus dy dsm-duAwr ivc DONsw v`jdw hY, aus dy inSwny qy cot pYNdI hY (Bwv, aus dw mn pRBU-crnW ivc au~cIAW aufwrIAW lWdw hY, ij`Qy iksy ivkwr dI suxweI hI nhIN ho skdI, aus dy ihrdy ivc pRBU-crnW ivc juVy rihx dI DR¨h pYNdI hY) [1[

(hW, iek hor BI sUrmw hY) aus mnu`K ƒ BI sUrmw hI smJxw cwhIdw hY jo ZrIbW dI ^wqr lVdw hY, (ZrIbW vwsqy lVdw lVdw) toty toty ho mrdw hY, pr lVweI dw mYdwn kdy nhIN C`fdw (pr ipCWh pYr nhIN htWdw, AwpxI ijMd bcwx dI ^wqr ZrIb dI PVI hoeI bWh nhIN C`fdw) [2[2[

not:- ijs mnu`K dw DrqI au~qy rwj hovy, ijs dw Cqr ‘bwrh jojn’ Juldw hovy, aus dy iglw krn qy aus ƒ dlyr ho ky Krw au~qr dyxw ik qyry nwloN mYƒ auh ZrIb cMgw hY, ijs dy AMdr r`b dw ipAwr hY—ieh kMm iksy ivrly sUrmy dw hY, hryk ƒ ieh ihMmq nhIN pY skdI [ pr auh sUrmw auhI ho skdw hY ijs ny kwmwidk ƒ v`s kr ky dunIAw dI koeI muQwjI nhIN r`KI [

‘rwjn kaunu qumwrY AwvY’ Sbd dy Bwv nwl iehnW auprly SlokW dw Bwv ^Ub imldw sI, ies vwsqy kbIr jI dy ieh dovyN Slok bwkI SlokW nwloN v`Kry ie`Qy drj kIqy gey hn [ iehnW SlokW dI igxqI SbdW nwloN v`KrI nhIN mMnI geI, A^Irly Sbd dw dUjw ih`sw hI mMinAw igAw hY, qy dohW SlokW dy A^Ir qy AMk 2 vriqAw igAw hY [

{iehnW SlokW bwry hor ivcwr pVHn leI myrI pusqk ‘srb`q dw Blw’ ivc vyKo myrw mzmUn ‘Ehu grIbu moih BwvY’ [ ‘isMG bRdrz’ bwzwr mweI syvW, AMimRqsr qoN imldI hY} [

ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਚਾਰਿ ਮੁਕਤਿ ਚਾਰੈ ਸਿਧਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ॥ ਮੁਕਤਿ ਭਇਓ ਚਉਹੂੰ ਜੁਗ ਜਾਨਿਓ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਮਾਥੈ ਛਤ੍ਰੁ ਧਰਿਓ ॥੧॥ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਰਿਓ ॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਖ ਚਕ੍ਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਬਿਰਾਜਿਤ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਜਮੁ ਡਰਿਓ ॥ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਜਿਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ॥੨॥ ਅੰਬਰੀਕ ਕਉ ਦੀਓ ਅਭੈ ਪਦੁ ਰਾਜੁ ਭਭੀਖਨ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਠਾਕੁਰਿ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ ਧ੍ਰੂਅ ਅਟਲੁ ਅਜਹੂ ਨ ਟਰਿਓ ॥੩॥ ਭਗਤ ਹੇਤਿ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਇ ਦੇਹ ਧਰਿਓ ॥ ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤਿ ਬਸਿ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂੰ ਬਲਿ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖਰੋ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1105}

pdArQ:- cwir mukiq—cwr iksm dIAW mukqIAW (swlokÎ, swmIpÎ, swrUpÎ Aqy swXujÎ [  swlokΗAwpxy ieSt nwl ie`ko hI lok dys ivc v`sxw [ swmIpΗieSt dy smIp nyVy ho jwxw [ srUpΗieSt dy nwl iek-rUp ho jwxw [ swXujΗAwpxy ieSt dy nwl juV jwxw, aus ivc lIn ho jwxw [ cwrY—ieh cwry hI mukqIAW [ isiD iml kY—(cwr mukqIAW ATwrW) is`DIAW nwl iml ky [ dUlh kI—Ksm dI [ jwinE—au~Gw ho igAw hY [ jsu—soBw [1[

ko ko n—kOx nhIN? aupdyis—aupdyS dI rwhIN [1[rhwau[

dyiK pRqwpu—(Bgq dw) prqwp vyK ky [ ihirE—dUr ho jWdw hY [2[

AMbrIk—sUrj bMsI iek rwjw; pRBU dw Bgq sI [ durbwsw irSI iek vwr ies dy pws AwieAw, qdoN rwjy ny vrq r`iKAw hoieAw sI, irSI dI syvw cMgI qrHW nw kr sikAw [ durbwsw srwp dyx l`gw [ ivSnU ny Awpxy Bgq dI r`iKAw leI Awpxw sudrSn c`kr C`ifAw; irSI jwn bcwaux leI n`Tw, pr koeI aus dI shwieqw nw kr sikAw, Awi^r AMbrIk ny hI bcwieAw [ AiDk—v`fw [ Twkuir—Twkur ny [3[

Bgq hyiq—Bgq dI ^wqr [ dyh DirE—srIr DwirAw [ bis—v`s ivc [ kysv—lµmy kysW vwlw [ bil—iek Bgq rwjw sI; ies ƒ Clx leI ivSnU ny vwmn Avqwr DwirAw [ vwmn-rUp ivc Aw ky rwjy pwsoN FweI krU QW mMigAw, kutIAw bxwx leI  [ pr imxn l`igAW do krUAW nwl swrI DrqI hI imx leI Aqy A`Dy krU nwl rwjy dw Awpxw srIr [ rwjy ƒ pqwl jw ApVwieAw [ jwx l`gw qW rwjy AwiKAw ik kutIAw bxwx dw bcn hux pwlo [ so, hux qk aus dy bUhy A`gy kutIAw pweI bYTw hY [4[

not:- ies Sbd ivc nwmdyv jI bMdgI krn vwly dI vifAweI ibAwn krdy hn [ ‘rhwau’ dI quk ivc iehI kyNdrI i^Awl hY [ nwmdyv jI ihMdU jwqI ivc jMmy-ply sn; ihMdUAW ivc iek pRBU dI BgqI dw prcwr krn l`igAW prcwr dw pRBwv pwx leI auhnW ihMdU BgqW dw hI izkr kr skdy sn ijnHW dIAW swKIAW purwxW ivc AweIAW, qy jo Awm lokW ivc pris`D sn [ AMbrIk, sudwmw, pRihlwd, dropqI, Ah`ilAw, BBIKx, bil, DR¨, gj—Awm qOr qy iehnW bwry hI swKIAW pris`D sn qy hYn [ gurU qyg bhwdr swihb pUrb dys ivc jw ky ihMdU jnqw ƒ muZl-rwj dy zulmW dy sihm qoN Fwrs dyx vyly BI iehnW swKIAW dw hI hvwlw dyNdy rhy [ vyrvw ivc igAW—ieh swKIAW is`K Drm dy Anuswr hn jW nhIN—ies g`l dy CyVn dI loV nhIN sI [ muZl-rwj dy zulmW qoN sihmy hoey bMidAW ƒ auhnW dy Awpxy Gr ivcoN pris`D BgqW dy nwm suxw ky hI mnu`Kqw dI pRyrnw kIqI jw skdI sI [ jy gurU Arjn dyv jI ny iksy jogI ƒ ieh AwiKAw ik:

“cwir pukwrih nw qU mwnih ] Ktu BI eykw bwq vKwnih ]

ds AstI imil eyko kihAw ] qw BI jogI Bydu n lihAw ]”

ies dw Bwv ieh nhIN ik siqgurU jI Awp BI vydW SwsqrW qy purwxW dy SrDwlU sn [ jy auh iek muslmwn ƒ AwKdy hn ik:

“dojik paudw ikau rhY jw iciq n hoie rsUil ]”

qW ieQoN ieh mqlb nhIN inkldw ik siqgurU jI muslmwn sn [

Bgq jI ny l&z ‘sMq ck® gdw’ Awidk BI iesy vwsqy hI vrqy hn ik ihMdU lok ivSnU dw iehI srUp mMndy hn [ A`j jo auqSwh iksy is`K ƒ ‘klgI’ qy ‘bwj’ l&z vrq ky id`qw jw skdw hY, hor iksy aupdyS nwl nhIN [

gurU nwnk dyv jI ny BI qW prmwqmw dw iesy qrHW dw srUp iek vwr ivKwieAw sI; vyKo, vfhMs mhlw 1 CMq:

qyry bMky loiex dMq rIswlw ] sohxy nk ijn lµmVy vwlw ] kMcn kwieAw suieny kI Fwlw ] sovMn Fwlw ik®sn mwlw jphu qusI shylIho ] jmduAwir n hohu KVIAw, isK suxhu mhylIho ]7]2]

so, ies Sbd dy l&z sMK, ck®, mwlw, iqlk Awidk qoN ieh Bwv nhIN ilAw jw skdw ik Bgq nwmdyv jI iksy Avqwr dI iksy mUrqI au~qy rIJy hoey sn [

ArQ:- prkwS-rUp prmwqmw dw nwm ismr ky byAMq jIv qry hn [ ijs ijs mnu`K ny Awpxy gurU dI is`iKAw au~qy qur ky swD sMgq kIqI, aus dw nwm Bgq pY igAw [1[rhwau[

(jgq ivc) cwr iksm dIAW mukqIAW (im`QIAW geIAW hn), ieh cwry mukqIAW (ATwrW) is`DIAW nwl iml ky Ksm (-pRBU) dI SrnI peIAW hoeIAW hn, (jo mnu`K aus pRBU dw nwm ismrdw hY, aus ƒ ieh hryk iksm dI) mukqI iml jWdI hY, auh mnu`K chuMAW jugW ivc au~Gw ho jWdw hY, aus dI (hr QW) soBw huMdI hY, vifAweI huMdI hY, aus dy isr au~qy Cqr Juldw hY [1[

(pRBU dw) sMK, c`k®, mwlw, iqlk Awidk cmkdw vyK ky, prqwp vyK ky, jmrwj BI sihm jWdw hY (ijnHW ny aus pRBU ƒ ismirAw hY) auhnW ƒ koeI fr nhIN rih jWdw (ikauNik auhnW pwsoN qW jm BI frdw hY), pRBU dw prqwp auhnW dy AMdr auCwly mwrdw hY, auhnW dy jnm mrn dy klyS nws ho jWdy hn [2[

(AMbrIk ny nwm ismirAw, pRBU ny) AMbrIk ƒ inrBYqw dw au~cw drjw b^iSAw (qy durbwsw aus dw kuJ ivgwV nw sikAw), pRBU ny BBIKx ƒ rwj dy ky v`fw bxw id`qw; sudwmy (ZrIb) ƒ Twkur ny nO inDIAW dy id`qIAW, DR¨ ƒ At`l pdvI b^SI jo Ajy qk kwiem hY [3[

pRBU ny Awpxy Bgq (pRihlwd) dI ^wqr nrisMG dw rUp DwirAw, qy hrnwKS ƒ mwirAw [ nwmdyv AwKdw hY—prmwqmw BgqI dy ADIn hY, (vyKo!) Ajy qk auh (Awpxy Bgq rwjw) bil dy bUhy A`gy Kloqw hY [4[1[

Bwv:- ismrn BgqI dI mihmw—BgqI krn vwly dI jgq ivc soBw huMdI hY, aus ƒ koeI fr nhIN ivAwpdw, pRBU Awp hr vyly aus dw shweI huMdw hY [

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ ਦੀਨੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦਿਵਾਨੇ ਦੀਨੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ॥ ਪੇਟੁ ਭਰਿਓ ਪਸੂਆ ਜਿਉ ਸੋਇਓ ਮਨੁਖੁ ਜਨਮੁ ਹੈ ਹਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਰਚਿਓ ਧੰਧੈ ਝੂਠ ॥ ਸੁਆਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੈ ਭਟਕਤੁ ਚਾਲਿਓ ਊਠਿ ॥੧॥ ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘੁ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅਉਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ ॥ ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੈ ਦੇਖੇ ਦੋਜਕ ਜਾਤ ॥੨॥ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ ਬਾਜੀਗਰ ਬੇਕਾਮ ॥ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨ ਸਿਮਰਿਓ ਰਾਮੁ ॥੩॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥ ਰਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਾਨਿਓ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1105}

pdArQ:- dInu—Drmu, mzhb [ ry idvwny—hy kmilAw! ijau—vWg [ hwirE—gMvw ilAw hY [1[rhwau[

ricE—ru`Jw ipAw hYN [ suAwn—ku`qw [ sUkr—sUr [ bwies—kW [ Btkqu—Btkdw hI, ^uAwr huMdw hI [1[

dIrGu—v`fw, v`fI aumr vwlw, lµmw [ lg mwq—mwqRw ijqnw, in`kw ijhw, qu`C [ mnsw—{Skt. mnsw Instrumental singular from mns` by means of mind} mn dI rwhIN [ bwcw—{Skt. vwcw Instrumental singular from vwc` by means of word} bcn duAwrw [ krmnw—{Skt. kmLxw Instrumental singular from kmLn` Through action} kMm dI rwhIN [2[

cwqurI—cqr, clwk [ bwjIgr—T`gI krn vwly [ bykwm—inkMmy, nkwry [ isrwno—guzr igAw [3[

ArQ:- hy kmly mnu`K! qUM Drm (mnu`Kw-jIvn dw &rz) ivswr id`qw hY [ qUM pSUAW vWg iF`f Br ky su`qw rihMdw hYN; qUM mnu`K jIvn AYvyN hI gMvw ilAw hY [1[rhwau[

qUM kdy sqsMg ivc nhIN igAw, jgq dy JUTy DMiDAW ivc hI msq hYN; kW, ku`qy, sUr vWg Btkdw hI (jgq qoN) qur jweyNgw [1[

jo mnu`K mn, bcn jW krm duAwrw hornW ƒ qu`C jwxdy hn qy Awpxy Awp ƒ v`fy smJdy hn, AYsy bMdy mYN dozk jWdy vyKy hn (Bwv, in`q ieh vyKx ivc AwauNdw hY ik Aijhy hMkwrI mnu`K haumY ivc ieauN duKI huMdy hn ijvyN dozk dI A`g ivc sV rhy hn) [2[

kwm-v`s ho ky, kRoD-ADIn ho ky, cqrweIAw T`gIAW nkwry-pn ivc, dUijAW dI inMidAw kr ky, (hy kmilAw!) qUM jIvn guzwr id`qw hY, kdy pRBU ƒ Xwd nhIN kIqw [3[

kbIr AwKdw hY—mUrK mUVH gMvwr mnu`K prmwqmw ƒ nhIN ismrdw, pRBU dy nwm nwl sWJ nhIN pWdw [ (sMswr-smuMdr ivcoN) ikvyN pwr lµGygw? [4[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh