ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1094

ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਦਾ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸਚਾ ॥ ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਈ ਨਰੁ ਕਚਾ ॥ ਜਿਤੁ ਭਾਵੈ ਤਿਤੁ ਲਾਇਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਚਾ ॥ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਚਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਜਚਾ ॥ ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਨਚਾਇਦਾ ਤਿਵ ਹੀ ਕੋ ਨਚਾ ॥੨੨॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ {ਪੰਨਾ 1094}

pdArQ:- Awpy—Awp hI [ sBu—hr QW [ scw—At`l [ kcw—folx vwlw [ hukmu—rzw [ gurmuiK—gurU dy snmuK mnu`K [ rcw—ricAw jw skdw hY, iml skIdw hY [ jcw—coj, qmwSy [

ArQ:- pRBU Awp hI (jIvW ƒ) pYdw kr ky Awp hI sMBwl krdw hY (ikauNik) auh sdw-iQr rihx vwlw pRBU hr QW Awp hI (mOjUd) hY [ pr jo mnu`K (pRBU dI ies hr QW mOjUd hox dI) rzw ƒ nhIN smJdw, auh mnu`K foldw rihMdw hY [ ijs pwsy pRBU dI rzw hovy ausy pwsy (hryk jIv ƒ) lWdw hY, ijs ƒ gurU dy snmuK krdw hY auh pRBU dw hI rUp ho jWdw hY [

(auN\ qW) sB jIvW dw mwlk iek prmwqmw hI hY, pr gurU dy Sbd dI rwhIN hI (aus ivc) juiVAw jw skdw hY; (so) gurU dy snmuK ho ky aus dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY [ (jgq dy ieh) swry kOqk aus mwlk dy hI hn; hy nwnk! ijvyN auh Awp jIv ƒ ncWdw hY iqvyN jIv n`cdw hY [22[1[suDu[

mwrU vwr mhlw 5 fKxy mÚ 5       < siqgur pRswid ] {pMnw 1094}

mwrU vwr mhlw 5 dw Bwv

pauVI-vwr:

1. prmwqmw ny ieh jgq Awp hI pYdw kIqw hY, qRY-guxI mwieAw BI aus ny Awp hI bxweI hY, swry jIv BI prmwqmw dy hI pYdw kIqy hoey hn [ aus dI rzw Anuswr hI jIv mwieAw dy moh ivc Psy rihMdy hn [ ieh inXm BI ausy ny bxwieAw hoieAw hY ik jIv gurU dy d`sy rsqy auqy qur ky mwieAw dy moh qoN bcx [

2. isrjxhwr ƒ Bulw ky jIv mwieAw dy moh ivc Ps jWdy hn, qy jnm mrn dy gyV ivc pY jWdy hn [ ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr krdw hY, auh gurU dI srn pYNdw hY [ gurU dy d`sy hoey rsqy auqy qur ky auh mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juVdw hY [ isr& iehI rsqw hY mwieAw dy moh ivcoN inklx dw [

3. mwieAw nwl qW mnu`K ƒ hr vyly vwh pYNdw hY, ies vwsqy aus dy moh ivc suBwivk hI Ps jWdw hY [ pr prmwqmw iehnW A`KW nwl id`sdw nhIN, aus nwl ipAwr bxnw bVI AOKI g`l hY [ so, ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY aus ƒ gurU imldw hY [ gurU dI srn pY ky mnu`K prmwqmw dy gux gWdw hY [

4. mwieAw rcx vwlw BI qy jIv pYdw krn vwlw BI prmwqmw Awp hI hY [ aus dI AwpxI hI rcI ieh Kyf hY ik jIv mwieAw dy moh ivc Ps ky jnm mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn [ jIvW dy v`s dI g`l nhIN [

5. prmwqmw hr QW ivAwpk huMdw hoieAw BI mnu`K ƒ iehnW A`KW nwl nhIN id`sdw [ mnu`K dy Bwxy auh ikqy dUr-duryfy QW v`s irhw hY [ iPr, mnu`K aus dI Xwd ivc ikvyN juVy? ijs auqy auh Awp imhr krdw hY, aus ƒ gurU imlWdw hY [ gurU ƒ iml ky mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juVdw hY [

6. mnu`K haumY dy kwrn kwmwidk ivkwrW dy Fhy ciVHAw rihMdw hY, qy, mnu`Kw jnm dI bwzI hwrI jWdw hY [ aus dI rzw ieauN hI hY [ ijs mnu`K ƒ AwpxI imhr nwl sqsMg ivc rihx dw Avsr b^Sdw hY, aus ƒ mwieAw dy pMjy ivcoN k`F ky AwpxI Xwd ivc joVI r`Kdw hY [

7. prmwqmw dI imhr nwl ijhVw mnu`K Awpw-Bwv dUr kr ky prmwqmw dI BgqI krdw hY aus dy AMdr iksy vwsqy vYr-Bwvnw nhIN rih jWdI [ gurU dI srn pY ky aus dy mn ivc sdw Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [ koeI ivkwr aus ƒ Awpxy vl iK`c nhIN pw skdw [

8. gurU dI srn pY ky ijhVw mnu`K prmwqmw nwl fUMGI sWJ pweI r`Kdw hY, koeI pwp-ivkwr aus dy nyVy nhIN Fukdw [ swrw jgq aus dI soBw krdw hY [ koeI du`K-klyS aus ƒ poh nhIN skdw [

9. prmwqmw dI imhr nwl ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc juVdw hY, aus dy  AMdroN mwieAw vwlI Bu`K mu`k jWdI hY [ ij`Qy mwieAw dI Bu`K nwh rhy, auQy hor du`K ikhVw?

10. jgq, mwno, iek AKwVw hY [ ies ivc kwmwidk T`g swry jIvW ƒ T`g rhy hn [ pr ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky prmwqmw dI Xwd ivc itkdw hY, aus dw mn ivkwrW vloN prq pYNdw hY [ kwmwidk aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdy [

11. prmwqmw dI imhr qoN ibnw mnu`K ƒ gurU dw imlwp hwsl nhIN huMdw [ qy, gurU dI sMgiq qoN ibnw mnu`K dy AMdroN AhMkwr dUr nhIN huMdw, haumY nhIN imtdI [ haumY Aqy pRBU-imlwp—ieh dovyN ieko ihrdy ivc nhIN itk skdy [ so, gurU dI srn pY ky swD sMgiq dI brkiq nwl prmwqmw dw ismrn ho skdw hY, qy Awqmk Awnµd imldw hY [

12. swD sMgiq ivcoN ieh sUJ imldI hY ik Awpxy AMdroN haumY-AhMkwr dUr kr ky ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY aus dI suriq pRBU-crnW ivc itkI rihMdI hY [

13. Dwrimk pihrwvy, vrq, Dwrimk pusqkW dy inry pwT, iqlk—iehnW dy Awsry prmwqmw nwl imlwp nhIN huMdw [ ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, aus ƒ jIvn dw shI rsqw l`Bdw hY [

14. bwhrly Dwrimk pihrwivAW dI rwhIN prmwqmw nhIN imldw, ikauNik auh qW hryk dy idl ƒ jwxdw hY [ dUjy pwsy, Dn Awidk dw mwx krnw BI mUrKqw hY, ieh qW jgq qoN qurn vyly ieQy hI rih jWdw hY [ ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr dw drvwzw KulHdw hY aus ƒ gurU imldw hY, qy gurU dI rwhIN auh mnu`K pRBU crnW ivc juVdw hY [

15. mwieAw dy moh ivc PisAw mnu`K prmwqmw dI Xwd qoN KuMiJAw rihMdw hY [ mwieAw dI ^wqr auh zbwn dw BI k`cw huMdw hY [ Aijhw mnu`K Awqmk mOqy mirAw rihMdw hY, lok prlok dovyN gvw lYNdw hY [

16. ijhVw mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qur ky nwm jpdw hY auh Awp ivkwr-lihrW Bry sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY, Awpxy swQIAW ƒ BI ivkwrW qoN bcw lYNdw hY [ aus dI iqRSnw imt jWdI hY, auh dunIAw dy lwlcW ivc nhIN Psdw [

17. ieh swrw id`sdw jgq nwsvMq hY [ pr ijhVw mnu`K prmwqmw dy nwm ivc juiVAw rihMdw hY aus dw jIvn sdw leI At`l ho jWdw hY, auh jnm mrn dy gyV ivc nhIN pYNdw [

18. qIrQ-ieSnwnI, Drm-pusqkW dy ivdvwn pwTI, Cy ByKW dy swDU, kvI, jqI sqI sMinAwsI—ieh swry ivArQ jIvn guzwr ky sMswr qoN kUc kr jWdy hn [ BwgW vwlw jIvn huMdw hY prmwqmw dI BgqI krn vwilAW dw [

19. swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI kIqI hoeI is&iq-swlwh hI iek AYsw ^zwnw hY jo sdw At`l rihMdw hY [ pUrbly jnm ivc kIqy Bly krmW dw lyK ijs dy m`Qy auqy au~GVdw hY, auh gurU dI srn pY ky ieh nwm-^zwnw iek`Tw krdw hY [

20. gurU ijs mnu`K ƒ prmwqmw dw nwm-Dn b^Sdw hY aus dw Awcrn piv`qr ho jWdw hY, aus dw mn ivkwrW vwly pwsy nhIN foldw, aus ƒ Awqmk mOq poh nhIN skdI [

21. ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr dI ingwh krdw hY aus ƒ gurU dI srn ivc r`K ky nwm ismrn dI dwiq b^Sdw hY [ aus dIAW mUMh-mMgIAW murwdW pUrIAW krdw hY [ swry suK aus dy dws bx jWdy hn [

22. prmwqmw ny ijs mnu`K ƒ gurU dI srn b^SI, aus ny ihrdy ivc nwm ismirAw [ auh prmwqmw dI imhr dw pwqr bx igAw  [ dunIAw vwly swry fr-sihm aus dy AMdroN mu`k gey [ gUrU-jhwz ivc bYT ky auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG igAw [

23. jIv dy Awpxy v`s dI g`l nhIN [ ijs mnu`K auqy prmwqmw Awp imhr krdw hY ausy ƒ AwpxI is&iq-swlwh ivc joVdw hY [

lVI-vwr Bwv:

(1 qoN 5) jgq, jgq dI qRY-guxI mwieAw, jgq dy swry jIv prmwqmw ny Awp hI rcy hn, qy, jgq ivc hr QW auh ivAwpk hY [ pr jIv ƒ auh ienHW A`KW nwl nhIN id`sdw [ prmwqmw ƒ Bulw ky jIv mwieAw dy moh ivc Psy rihMdy hn [ aus dI AwpxI hI imhr nwl ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky aus dw nwm jpdw hY auh ivkwrW dy Fhy cVHnoN bc jWdw hY [ ieh mrXwdw prmwqmw ny Awp hI bxweI hY [ iehI hY ieko iek rsqw mwieAw dy moh qoN bcx dw [

(6 qoN 10) ieh jgq iek AKwVw hY [ ies ivc kwmwidk T`g jIvW dy Awqmk jIvn ƒ lu`tI jw rhy hn [ mnu`K jIvn dI bwzI hwrdw jWdw hY [ prmwqmw dI imhr nwl ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky nwm jpdw hY, auh iehnW dy Fhy nhIN cVHdw [

(11 qoN 15) Dwrimk pihrwvy, vrq, iqlk-ieSnwn Awidk mnu`K ƒ ivkwrW dI mwr qoN bcw nhIN skdy [ ijs mnu`K auqy pRBU dI imhr dw drvwzw KulHdw hY auh gurU dI srn pY ky pRBU dw nwm ismrdw hY qy mwieAw dy h`ilAW qoN bicAw rihMdw hY [

(16 qoN 23) jgq nwsvMq hY [ jo ieQy AwieAw auh Aw^r kUc kr igAw [ ieQy kwmXwb jIvn vwlw isr& auhI bixAw ijs ny gurU dI srn pY ky hir-nwm jipAw [ pr ieh g`l mnu`K dy Awpxy v`s dI nhIN [ prmwqmw Awp hI imhr kr ky mnu`K ƒ gurU dI srn ivc r`K ky Awpxy nwm ivc joVdw hY [

mu`K-Bwv:

prmwqmw ieh jgq-rcnw kr ky ies ivc hr QW mOjUd hY [ pr jIvW ƒ iehnW A`KW nwl id`sdw nhIN [ aus dI Xwd Bulw ky jIv mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY, ivkwrW dy Fhy ciVHAw rihMdw hY [ jgq dw AKOqI iqAwg, qIrQ-ieSnwn, Dwrimk pihrwvy—Ajyhy koeI BI au~dm mnu`K ƒ mwieAw dI mwr qoN nhIN bcw skdy [ ijs auqy aus dI AwpxI hI imhr hovy, auh gurU dI srn pY ky aus dw nwm jpdw hY Awpxw jIvn kwmXwb bxWdw hY [

‘vwr dI bxqr’

ies ‘vwr’ ivc 23 pauVIAW hn [ hryk pauVI dIAW A`T A`T qukW hn [ hryk pauVI dy nwl iqMn iqMn Slok hn [ hryk Slok dIAW do do qukW hn [ isr& pauVI nµ: 21 Aqy 22 dy nwl qIjw Slok iqMn iqMn qukW vwlw hY [

iehnW pauVIAW ivc l&z ‘nwnk’ hyT-ilKIAW pauVIAW dy A^Ir ivc hY—nµ: 5, 10, 15, 22 Aqy 23 [ l&z ‘nwnk’ dI vrqoN ƒ swhmxy r`K ky swrI ‘vwr’ ƒ piVHAW ieh smJ pY jWdI hY ik ies ‘vwr’ dw lVI vwr Bwv cwr ih`isAW ivc vMifAw hoieAw hY [

hux vyKo pauVIAW dI Aqy SlokW dI bolI [ swry hI Slok lihMdI bolI dy hn [ isrlyK ‘slok  fKxy’ BI iehI d`sdw hY [ swry slok iDAwn nwl pVH vyKo [ Awpo ivc iehnW dy keI l&z imldy hn [ ieh sWJ ieh zwhr krdI hY ik Slok ieko vkq dy ilKy hoey hn [ pauVIAW dI bolI nwl iehnW SlokW dI bolI au~kw hI nhIN imldI [ swrI ‘vwr’ dIAW pauVIAW pihlW v`K ilKIAW geIAW hn [

jYqsrI kI vwr Aqy mwrU kI vwr dw twkrw

jYqsrI kI vwr BI gurU Arjn swihb dI hY ijvyN mwrU kI vwr [ aus ‘vwr’ ivc 20 pauVIAW hn [ pauVI nµ: 5, 10, 15 Aqy 20 dy A^Ir ivc l&z ‘nwnk’ vriqAw hoieAw hY [ ies dw Bwv ieh hY ik ies ‘vwr’ dw lVI-vwr Bwv cwr ih`isAW ivc vMifAw hoieAw hY [

hux vyKo SlokW Aqy pauVIAW dI bolI [ swry Slok shsik®qI bolI ivc hn, qy pauVIAW TyT pMjwbI ivc [ pr mwrU kI vwr vWg ieQy AsI ieh nhIN kih skdy ik pauVIAW v`K ilKIAW hn qy Slok v`K [ iDAwn nwl pVH ky vyKo [ jo l&z SlokW ivc vrqy hn, jo i^Awl SlokW ivc id`qy hn, auhI i^Awl pauVI ivc duhrwey hn, auhI l&z pauVI ivc Awey hn [ hW, bolI bdl geI hY [ so, ‘jYqsrI kI vwr’ bwry XkInI qOr qy ikhw jw skdw hY ik hryk Slok-ju`t Aqy auhnW dy nwl dI pauVI nwlo nwl hI ilKy gey hn [

‘jYqsrI kI vwr’ dI hryk pauVI ivc pMj pMj qukW hn [ hryk pauVI dy nwl do do Slok hn [ hryk Slok ivc do do qukW hn [ pr pauVI nµ: 11 dy pihly Slok dIAW iqMn qukW hn [

not:- pwTkW dI shUlq vwsqy ieQy jYqsrI dI vwr dw BI pauVI-vwr, lVI-vwr Aqy mu`K Bwv id`qw jWdw hY [ aus ‘vwr’ dy tIky nwl nhIN sI id`qw igAw [

jYqsrI kI vwr m: 5

pauVI-vwr Bwv:-

1. sB qwkqW dw mwlk prmwqmw ieh swrI jgq-rcnw rc ky Awp hI ies ivc hr QW mOjUd hY [ ieh sUJ prmwqmw Awp hI jIv ƒ b^Sdw hY [ aus prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI mnu`K dw jIvn-mnorQ hY [

2. prmwqmw dI is&iq-swlwh Bulw ky mnu`K dI izMdgI suKI nhIN ho skdI [ ies qrHW mnu`K jIvn-bwzI hwr ky ieQoN jWdw hY [

3. ijMd, pRwx, srIr, Dn, suAwdly pdwrQ, Gr, iesqRI, pu`qr—ieh sB kuJ dyx vwly prmwqmw ƒ mnoN kdy Bulwxw nhIN cwhIdw [ aus dw ismrn kIiqAW jIvn suKI guzrdw hY [

4. ieh sB kuJ dyx vwly prmwqmw ƒ Bulw dyxw AikrqGxW vwlw jIvn hY [ iehnW pdwrQW dw kIh mwx? ijMd inklidAW hI ieh srIr suAwh dI FyrI ho jWdw hY [ dunIAw vwly pdwrQ ieQy hI rih jWdy hn [

5. dunIAw dy pdwrQW dw moh qW sihm dw kwrn bxdw hY [ prmwqmw dw nwm hI du`KW sihmW dw nws krn vwlw hY, qy sdw dw swQI hY [ prmwqmw pwsoN aus dy nwm dI dwiq hI mMigAw kro [

6. dunIAw dy swry Bog-pdwrQ mnu`K ƒ imly hoey hox, pr jy auh ieh pdwrQ dyx vwly prmwqmw ƒ Bulw irhw hY, qW aus ƒ gMd dw kIVw hI smJo [ nwm qoN ibnw Awqmk suK nhIN hY [

7. pr dUjy pwsy, jy mnu`K tu`tI hoeI ku`lI ivc rihMdw hovy, aus dy k`pVy pwty hoey hox, p`ly Dn nwh hovy, koeI swk-sYx BI nwh hox, pr jy auh prmwqmw dy nwm ivc iB`jw hoieAw hY qW aus ƒ DrqI dw rwjw smJo [ aus dy crnW dI DUV nwl mn ivkwrW qoN bcdw hY [

8. dunIAw dy mOj-myilAW ivc prmwqmw ƒ Bulw dyx nwl swrI aumr AjweIN hI jWdI hY [

9. ieh sB pdwrQ nwsvMq hn [ iehnW ƒ sdw itky rihx vwly nwh smJo [ iehnW dI ^wqr kwmwidk ivkwrW ivc J`ly nwh hoey iPro [

10. ieh iek`TI kIqI hoeI mwieAw jgq qoN qurn vyly mnu`K dy nwl nhIN jWdI [ prmwqmw ƒ ivswirAW inrI mwieAw nwl mnu`K r`jdw BI nhIN [

11. prmwqmw dI BgqI krn vwly mnu`KW ƒ nwm dy twkry qy dunIAw dy swry pdwrQ by-suAwdy jwpdy hn [ gurU dI ikrpw nwl auhnW dy AMdroN Awqmk jIvn vloN hnyrw dUr ho jWdw hY [ auhnW dw mn pRBU-crnW ivc pRoqw rihMdw hY  [

12. ijvyN m`CI pwxI qoN ibnw, cwiqRk mINh dI bUMd qoN ibnw, BOrw Pu`l qoN ibnw nhIN rih skdw, iqvyN sMq jn pRBU dI Xwd qoN ibnw nhIN rih skdy [

13. prmwqmw dy Bgq sdw prmwqmw dy drsn vwsqy hI ArzoeIAW krdy hn [

14. BwgW vwly hn auh mnu`K jo prmwqmw dI is&iq-swlwh suxdy hn, ijnHW dy h`Q pRBU dI is&iq-swlwh ilKdy hn, ijnHW dy pYr swD-sMgiq vwly pwsy qurdy hn [

15. pRBU dI BgqI krn vwly bMidAW ƒ izMdgI dw auhI smw BwgW vwlw jwpdw hY jdoN auh pRBU dI Xwd ivc juVdy hn [ auh jwxdy hn ik cMgy BwgW nwl hI swD sMgiq dw imlwp huMdw hY ijQy prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc itk skIdw hY [

16. BgqI krn vwilAW nwl ipAwr krnw, qy ivkwrW ivc if`igAW ƒ bcwxw—prmwqmw dw ieh mu`F-kdImW dw suBwau hY [

17. prmwqmw dw nwm ismirAW mnu`K dw mn SWq rihMdw hY, mwieAw dI qpS qoN bicAw rihMdw hY [

18. prmwqmw dy ismrn dI brkiq nwl mnu`K auqy mwieAw zor nhIN pw skdI [

19. gurU dI srn ivc rih ky prmwqmw dI BgqI kIqI jw skdI hY [ gurU nIivAW qoN au~cy kr dyNdw hY [

20. ismrn dI dwiq vwsqy sdw prmwqmw dy dr qy Ardws krdy rho [

lVI-vwr Bwv:

1. (1 qoN 5) dunIAw dy swry pdwrQ dyx vwly prmwqmw dI Xwd BulwxI AikrqGxW vwlw jIvn hY [

2. (6 qoN 10) dunIAw dy mOj-myilAW ivc prmwqmw ƒ BulwieAW jIvn AjweIN clw jWdw hY [

3. (11 qoN 15) prmwqmw dy Bgq ƒ nwm dy twkry qy dunIAw dy pdwrQ by-suAwdy jwpdy hn [

4. (16 qoN 20) nwm ismirAW mn ivkwrW dy h`ilAW qoN bicAw rihMdw hY; pr ieh nwm gurU pwsoN hI imldw hY [

mu`K-Bwv:

prmwqmw dw nwm ismrnw hI mnu`Kw jIvn dw Asl mnorQ hY [ ieh nwm gurU dI srn ipAW imldw hY [

‘mwrU kI vwr’ bwry zrUrI not:

pwTk s`jx ieh cyqy r`Kx ik gurU Arjn swihb dI ieh ‘vwr’ mwrU rwg ivc drj ‘mwrU kI vwr’ hY ‘f`Kxy kI vwr’ nhIN hY [ ‘fKxy’ qW isr& Slok hn, ‘lihMdI’ bolI ivc Slok [

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਡਖਣੇ ਮਃ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਤੂ ਚਉ ਸਜਣ ਮੈਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸੁ ਉਤਾਰਿ ॥ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦਿ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1094}

pdArQ:- cau—khu, d`s [ sjx mYifAw—hy myry s`jx! fyeI—fyeIN, mYN idAW [ issu—sIs, isr [ mihMjy—myry [ psI—p`sIN, mYN vyKW [

ArQ:- hy myry s`jx! qUM AwK (Bwv, jy qUM AwKyN qW) mYN Awpxw isr BI lwh ky Byt kr idAW, myrIAW A`KW qrs rhIAW hn, mYN kdoN qyrw drsn krWgI [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਨੀਹੁ ਮਹਿੰਜਾ ਤਊ ਨਾਲਿ ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੂੜਾਵੇ ਡੇਖੁ ॥ ਕਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਚਰੁ ਪਿਰੀ ਨ ਡੇਖੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1094}

pdArQ:- nIh—pRym [ qaU nwil—qyry nwl [ ibAw—dUjy [ kUVwvy—JUTy [ fyKu—mYN vyK ley hn [ iprI—Ksm-pRBU [

ArQ:- hy pRBU! myrw ipAwr (hux isr&) qyry nwl hY, dUjy ipAwr mYN JUTy vyK ley hn (mYN vyK ilAw hY ik dUjy ipAwr JUTy hn) [ ijqnw icr mYƒ pqI dw drSn nhIN huMdw, dunIAw vwly Kwxy pihnxy mYƒ frwaux l`gdy hn [2[

ਮਃ ੫ ॥ ਉਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹਉ ਪਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥ ਕਾਜਲੁ ਹਾਰੁ ਤਮੋਲ ਰਸੁ ਬਿਨੁ ਪਸੇ ਹਭਿ ਰਸ ਛਾਰੁ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1094}

pdArQ:- auTI—au~TIN, mYN au~TW [ JwlU—JlWgy, svyry [ kMqVy—hy sohxy kMq! hau—mYN [ psI—p`sIN, vyKW [ kwjlu—k`jl, surmw [ qmol—pwn [ hiB—swry [ Cwru—suAwh [

ArQ:- hy sohxy kMq! svyry au~TW qy (pihlW) qyrw drsn krW [ qyrw drsn krn qoN ibnw k`jl hwr pwn dw rs—ieh swry hI rs suAwh smwn hn [3[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਧਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਤੋ ਥਾਟੁ ਸਿਰਜਿ ਸੰਸਾਰਿਆ ॥ ਹਰਿ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਬੇਦ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰਿਆ ॥ ਨਵ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਸਾਜਿ ਹਰਿ ਰੰਗ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਵੇਕੀ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਅੰਤਰਿ ਕਲ ਧਾਰਿਆ ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਸਚੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ॥ ਤੂ ਜਾਣਹਿ ਸਭ ਬਿਧਿ ਆਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1094}

pdArQ:- scw—sdw-iQr rihx vwlw [ DwirAw—itkwieAw hoieAw, pYdw kIqw [ gurmuiK—gurU dy snmuK [ gurmuiK Qwtu—gurU dy rwh qy qurn dw inXm [ isrij—pYdw kr ky [ nv—nO [ swij—swj ky [ vykI—rMgw rMg dy [ AMqir—(auh jIvW dy) AMdr [ kl—s`iqAw [

ArQ:- hy pRBU! qUM sdw kwiem rihx vwlw mwlk hYN, Aqy qUM Awpxw At`l inXm hI hr QW kwiem kIqw hoieAw hY [ jgq pYdw kr ky qUM ieh inXm BI bxw id`qw ik (jIvW ƒ) gurU dy d`sy rsqy auqy qurnw cwhIdw hY [

hy hrI! qyrI hI AwigAw Anuswr vyd (Awidk Drm-pusqkW prgt) hoey, ijnHW ny (jgq ivc) pwp qy puMn ƒ inKyiVAw hY, qUM hI bRhmw ivSƒ qy iSv ƒ pYdw kIqw, qUM hI mwieAw dy iqMn guxW dw iKlwrw-rUp jgq bxwieAw hY [ hy hrI! ieh nO ih`isAW vwlI DrqI swj ky qUM ies ivc AnykW rMg sjwey hn [ vK vK BWq dy jIv pYdw kr ky qUM (jIvW dy AMdr) AwpxI s`iqAw kwiem kIqI hY [

hy sdw-iQr isrjxhwr! koeI jIv (qyry guxW dw) AMq nhIN jwx skdw [ sB qrHW dy Byq qUM Awp hI jwxdw hYN, jIvW ƒ qUM gurU dy rsqy auqy qor ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGwauNdw hYN [1[

ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥ ਜੇ ਤੂ ਮਿਤ੍ਰੁ ਅਸਾਡੜਾ ਹਿਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵੇਛੋੜਿ ॥ ਜੀਉ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਮੋਹਿਆ ਕਦਿ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਤੋਹਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1094}

pdArQ:- ihk—ie`k [ BorI—rqw Br [ mihMjw—myrw [ jwnI—hy ipAwry! qoih—qYƒ [ psI—p`sIN, mYN vyKW [

ArQ:- jy qUM myrw imqR hYN, qW mYƒ rqw Br BI (Awpxy nwloN) nwh ivCoV [ myrI ijMd qUM (Awpxy ipAwr ivc) moh leI hY (hux hr vyly mYƒ qWG rihMdI hY ik) hy ipAwry! mYN kdoN qYƒ vyKW [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਦੁਰਜਨ ਤੂ ਜਲੁ ਭਾਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਮਰਿ ਜਾਹਿ ॥ ਕੰਤਾ ਤੂ ਸਉ ਸੇਜੜੀ ਮੈਡਾ ਹਭੋ ਦੁਖੁ ਉਲਾਹਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1094}

pdArQ:- jlu—sV jw [ BwhVI—A`g ivc [ mYfw—myrw [ aulwih—lwh dy, dUr kr dy [

ArQ:- hy durjn! qUM A`g ivc sV jw, hy ivCoVy! qUM mr jw [ hy (myry) kMq! qUM
(myrI ihrdw-) syj auqy (Aw ky) sON qy myrw swrw du`K dUr kr dy [2[

not:- Agly Slok ivc swihb ilKdy hn ik ‘durjn’ qy ‘ivCoVw’ kOx hn [

ਮਃ ੫ ॥ ਦੁਰਜਨੁ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਵੇਛੋੜਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥ ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿ ਕੀਚੈ ਭੋਗੁ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1094}

pdArQ:- dUjw Bwau—(pRBU qoN ibnw) iksy hor dw ipAwr [ ijsu imil—ijs ƒ iml ky [ kIcY—kr skIdw hY [ Bogu—Awnµd [ durjnu—duSmn [ scw—s`cw, sdw kwiem rihx vwlw [

ArQ:- (pRBU qoN ibnw) iksy hor nwl ipAwr (ijMd dw v`fw) vYrI hY, haumY dw rog (pRBU nwloN) ivCoVw (pwx vwlw) hY [ sdw kwiem rihx vwlw pRBU pwiqSwh (ijMd dw) imqR hY ijs ƒ iml ky (Awqmk) Awnµd mwixAw jw skdw hY [3[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਬੇਅੰਤੁ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੈ ਕਉਣੁ ॥ ਤੁਧੁ ਸਿਰਜਿਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੂ ਨਾਇਕੁ ਸਗਲ ਭਉਣ ॥ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਰਉਣ ॥ ਤੁਧੁ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਤੂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਗ ਉਧਰਣ ॥ ਤੁਧੁ ਥਾਪੇ ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਗਲ ਧਰਣ ॥ ਤੁਧੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਗੈ ਤ੍ਰਿਣ ॥ ਜਿਸੁ ਹੋਵਹਿ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਤਿਸੁ ਲਾਵਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ॥ ਤੂ ਹੋਰਤੁ ਉਪਾਇ ਨ ਲਭਹੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਣ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1094-1095}

pdArQ:- Agm—AphuMc [ isrijAw—pYdw kIqw [ nwieku—mwlk [ sgl Baux—swry BvnW dw [ sgl raux—hy srb ivAwpk! jg auDrx—jgq dw byVw pwr krn vwlw [ DrxI—DrqIAW [ Awvx jwxw—jMmxw mrnw [ lypu—Asr, pRBwv [ iqRx—qIly ijqnw BI [ horqu—hor dI rwhIN [ aupwie—aupwv dI rwhIN [ horqu aupwie—iksy hor aupwv dI rwhIN [

ArQ:- hy pRBU! qUM AphuMc hYN dieAwl qy byAMq hYN, koeI jIv qyrw mu`l nhIN pw skdw [ ieh swrw jgq qUM hI pYdw kIqw hY, qy swry BvnW dw qUM hI mwlk hYN [ hy myry srb-ivAwpk mwlk! koeI jIv qyrI qwkq dw AMdwzw nhIN lw skdw [ hy jgq au~Dwrx vwly AibnwsI pRBU! koeI jIv qyrI brwbrI nhIN kr skdw [

hy pRBU! swrIAW DrqIAW qUM hI bxweIAW hn ieh cwry ju`g qyry hI bxwey hoey hn (smw bxwx vwlw qy smy dI vMf krn vwlw qUM hI hYN) [ (jIvW vwsqy) jnm mrn dw gyV qUM hI bxwieAw hY, (jnm mrn dy gyV dw) rqw BI pRBwv qyry auqy nhINM pYNdw [

hy pRBU! ijs jIv auqy qUM idAwl huMdw hYN aus ƒ gurU dI crnIN lWdw hYN (ikauNik) hy isRStI-krqw AibnwSI pRBU! (gurU dI srn qoN ibnw) hor iksy BI aupwv nwl qUM iml nhIN skdw [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh