ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1086

ਜਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਵਣਾ ॥੬॥ ਜਿਸ ਨੋ ਬਿਸਰੈ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਜਲਤਾ ਫਿਰੈ ਰਹੈ ਨਿਤ ਤਾਤਾ ॥ ਅਕਿਰਤਘਣੈ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਈ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਾਵਣਾ ॥੭॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ ॥ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਰਾਖਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ॥ ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਛਾਡਿ ਅਨ ਰਾਤਾ ਕਾਹੂ ਸਿਰੈ ਨ ਲਾਵਣਾ ॥੮॥ ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਸਹਿ ਸਭਨ ਕੈ ਨੇਰੇ ॥ ਹਾਥਿ ਹਮਾਰੈ ਕਛੂਐ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਜਣਾਇਹਿ ਤਿਸੈ ਜਣਾਵਣਾ ॥੯॥ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਤਿਸ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਦੂਸਰ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਣਾ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1086}

pdArQ:- ryiKAw—ryK, ichn-c`k® [ jwqI—jwiq [ pUrn—srb-ivAwpk [ soeI—auhI mnu`K [ vfBwgI—v`fy BwgW vwlw [ bhuiV—muV, iPr [6[

ijs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ ibDwqw—isrjxhwr [ purKu—srb-ivAwpk pRBU [ jlqw—sVdw [ qwqw—q`qw, kRoD ivc [ kau—ƒ [ Gor—iBAwnk [7[

jIau—ijMd [ ijin—ijs (prmwqmw) ny [ swijAw—bxwieAw [ mwq—mW [ rwiK—r`K ky, r`iKAw kr ky [ invwijAw—invwzS kIqI, imhrbwnI kIqI [ Cwif—C`f ky [ An—{ANX} hor hor (pdwrQW dy moh ivc) [ rwqw—r`qw, msq [ kwhU isrY—iksy (kMm dy) isry qy [ kwhU...lwvxw—iksy kMm ivc sPlqw nhIN huMdI [8[

AnugRhu—imhr, ikrpw {puilMg} [ suAwmI—hy suAwmI! Git Git—hryk Gt ivc [ vsih—qUM v`sdw hYN [ hwiQ—h`Q ivc, v`s ivc [ kCUAY—kuJ BI [ jxwieih—qUM smJ b^Sdw hYN [9[

msqik—m`Qy au~qy [ kY msqik—dy m`Qy au~qy [ Duir—Dur qoN, prmwqmw vloN hI [ iliK—ilK ky [ iqs hI—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ n ivAwpY—zor nhIN pw skdI [ nwnk—hy nwnk! dws—{bhu-vcn} prmwqmw dy Bgq [ lvY n lwvxw—brwbr nhIN smJdy [10[

ArQ:- hy BweI! ijs prmwqmw dw (kIh) rUp, ryK, kul Aqy jwiq (hY—ieh g`l) d`sI nhIN jw skdI, ijhVw prmwqmw idn rwq hr vyly sB QweIN mOjUd hY, aus prmwqmw dw nwm ijhVw ijhVw mnu`K jpdw hY auh v`fy BwgW vwlw bx jWdw hY, auh mnu`K muV muV jUnW ivc nhIN pYNdw [6[

hy BweI! ijs mnu`K ƒ srb-ivAwpk isrjxhwr ivsirAw rihMdw hY, auh sdw (ivkwrW ivc) sVdw iPrdw hY, auh sdw (kRoD nwl) siVAw Bu`ijAw rihMdw hY [ prmwqmw dy kIqy aupkwrW ƒ Bulwx vwly aus mnu`K ƒ (ies BYVI Awqmk dSw qoN) koeI bcw nhIN skdw [ auh mnu`K (sdw ies) iBAwnk nrk ivc ipAw rihMdw hY [7[

hy nwnk! ijs prmwqmw ny ijMd id`qI, pRwx id`qy, srIr bxwieAw, Dn id`qw, mW dy pyt ivc r`iKAw kr ky bVI dieAw kIqI, ijhVw mnu`K aus prmwqmw nwl ipAwr C`f ky hor hor pdwrQW dy moh ivc msq rihMdw hY, auh mnu`K iksy pwsy BI nypry nhIN cVHdw [8[

hy myry mwlk-pRBU! (AsW jIvW au~qy) dieAw krI r`K, qUM hryk srIr ivc v`sdw hYN, qUM sB jIvW dy nyVy v`sdw hYN [ AsW jIvW dy v`s ivc kuJ nhIN hY [ ijs mnu`K ƒ qUM (Awqmk jIvn dI) smJ b^Sdw hYN, auhI mnu`K ieh smJ hwsl krdw hY [9[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) Dur hzUrI ivcoN ijs mnu`K dy m`Qy auqy (pRBU ny cMgy BwgW dw lyK) ilK ky pwieAw huMdw hY, isr& aus mnu`K auqy hI mwieAw Awpxw zor nhIN pw skdI [ hy BweI! prmwqmw dy Bgq sdw prmwqmw dI srn pey rihMdy hn, auh iksy hor ƒ prmwqmw dy brwbr dw nhIN smJdy [10[

ਆਗਿਆ ਦੂਖ ਸੂਖ ਸਭਿ ਕੀਨੇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਬਿਰਲੈ ਹੀ ਚੀਨੇ ॥ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਜਤ ਕਤ ਓਹੀ ਸਮਾਵਣਾ ॥੧੧॥ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਸੋਈ ਵਡ ਦਾਤਾ ॥ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਬਾਲ ਸਹਾਈ ਸੋਈ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਣਾ ॥੧੨॥ ਮਿਰਤੁ ਦੂਖ ਸੂਖ ਲਿਖਿ ਪਾਏ ॥ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਬਧਹਿ ਘਟਹਿ ਨ ਘਟਾਏ ॥ ਸੋਈ ਹੋਇ ਜਿ ਕਰਤੇ ਭਾਵੈ ਕਹਿ ਕੈ ਆਪੁ ਵਞਾਵਣਾ ॥੧੩॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਸੇਈ ਕਾਢੇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਂਢੇ ॥ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਰਖੇ ਕਰਿ ਅਪੁਨੇ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦੁ ਧਿਆਵਣਾ ॥੧੪॥ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਭਗਤਿ ਦਾਨੁ ਮੰਗੈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਵਣਾ ॥੧੫॥੧॥੧੪॥੨੨॥੨੪॥੨॥੧੪॥੬੨॥ {ਪੰਨਾ 1086}

pdArQ:- AwigAw—hukm ivc [ siB—swry [ AMimRq nwmu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm [ ibrlY hI—iksy ivrly ny hI [ cIny—pCwixAw hY [ qw kI—aus (prmwqmw) dI [ jq kq—hr QW [ EhI—auh prmwqmw hI [11[

soeI—auh (prmwqmw Awp) hI [ Bgqu—BgqI krn vwlw [ ibDwqw—isrjxhwr [ bwl shweI—bwl aumr qoN hI swQI [ shweI—sKweI, im`qr, swQI [ qyrY min—(hy pRBU!) qyry mn ivc [ Bwvxw—cMgw l`gw hY [12[

imrqu—mOq (mãÄXu} [ iliK—(hryk jIv dy BwgW ivc) ilK ky [ iqlu—rqw Br BI [ bDih—vDdy {bhu-vcn} [ hoie—huMdw hY [ krqy BwvY—krqwr ƒ cMgw l`gdw hY [ kih kY—AwK ky [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ v\wvxw—gvwxw huMdw hY [13[

AMD kUp—(mwieAw dy moh dw) Gu`p hnyrw KUh [ qy—qoN [ syeI—auhI mnu`K {bhu-vcn} [ Dwir—Dwr ky, kr ky [ kir—bxw ky [ imil swDU—gurU ƒ iml ky [14[

dwnu—^Yr [ jnu—dws [ nwnk—hy nwnk! bil bil—sdky [15[

ArQ:- hy BweI! (jgq dy) swry du`K swry suK (prmwqmw ny Awpxy) hukm ivc (Awp hI) bxwey hn [ (iehnW du`KW qoN bcx leI) iksy ivrly mnu`K ny hI Awqmk jIvn dyx vwly hir-nwm nwl sWJ pweI hY [ hy BweI! aus prmwqmw dw mu`l nhIN d`isAw jw skdw (auh prmwqmw iksy dunIAwvI pdwrQ dy v`ty nhIN imldw, auN\) hr QW auh Awp hI smwieAw hoieAw hY [11[

hy BweI! auh prmwqmw Awp hI (Awpxy syvk ivc bYTw AwpxI) BgqI krn vwlw hY, auh Awp hI sB qoN v`fw dwqwr hY, auh Awp hI sB ivc ivAwpk isrjxhwr hY [ hy pRBU! ijhVw (qyrw Bgq) qyry mn ivc (qYƒ) ipAwrw l`gdw hY, auhI qyrw bwl-sKweI hY (auhI qYƒ ieauN ipAwrw hY ijvyN CotI aumr qoN iek`Ty rihx vwly bwlk iek dUjy ƒ swrI aumr ipAwr krn vwly huMdy hn) [12[

hy BweI! mOq du`K suK krqwr ny Awp hI (jIvW dy lyKW ivc) ilK ky r`K id`qy hn [ nwh ieh vDwieAW rqw BI vDdy hn, nwh ieh GtwieAW rqw Br Gtdy hn [ hy BweI! jo kuJ krqwr ƒ cMgw l`gdw hY auhI huMdw hY [ (ieh) AwK ky (ik AsI Awpxy Awp kuJ kr skdy hW) Awpxy Awp ƒ ^uAwr hI krnw huMdw hY [13[

hy BweI! prmwqmw ikrpw kr ky ijnHW mnu`KW ƒ Awpxy bxw lYNdw hY, ijhVy mnu`K gurU ƒ iml ky prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auhnW ƒ hI prmwqmw mwieAw dy moh dy Gu`p hnyry KUh ivcoN k`F lYNdw hY, qy, keI jnmW dy (Awpxy nwloN) tu`itAW hoieAW ƒ (muV Awpxy nwl) joV lYNdw hY [14[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) qyrw mu`l nhIN pwieAw jw skdw [ qyrw srUp hYrwn kr dyx vwlw hY, qy vifAweI v`fI hY [ qyrw syvk (qyry dr qoN) qyrI BgqI dw ^Yr mMgdw hY, qy qYQoN sdky jWdw hY kurbwn jWdw hY [15[1[14[22[24[2[14[62[

AMkW dw vyrvw:-

solhy m: 1 — 22

solhy m: 3 — 24

solhy m: 4 —  2

solhy m: 5 — 14

 . . . . . . . —:

 . ku`l joV . . . 62

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩    {ਪੰਨਾ 1086}

pauVI-vwr Bwv:

(1) gurU qoN imly igAwn nwl Brm moh loB AhMkwr dw gVH tu``t jWdw hY qy pRBU dw nwm ihrdy ivc v`s pYNdw hY [

(2) jo mnu`K gurU dy snmuK ho ky ‘nwm’ kmWdw hY, auh sMswr-swgr dIAW lihrW ivc pY ky duKI nhIN huMdw [

(3) BwvyN ieh sMswrk mwieAw, nwl nhIN inBdI, mnmuK ies ivc Bu`l jWdw hY [ bcdy auh hn jo gurU dI imhr nwl nwm-rs c`Kdy hn [

(4) jo gurU dI srn pY ky gur-Sbd dI rwhIN ‘nwm’ ivc juVdy hn, auh lok-prlok sMvwr lYNdy hn [

(5) ijnHW gur-Sbd dI rwhIN nwm-rs c`iKAw hY auhnW ƒ mwiek rs poh nhIN skdy, auhnW dI iqRSnw-Bu`K imt jWdI hY [

(6) dunIAw vwly BUpq rwjy iek qW du`K hI du`K shyVdy hn, dUjy, ieh rwj jWidAW icr nhIN l`gdw [  Asl rwjy auh hn ijnHW pRBU ƒ pCwixAw hY [

(7) auhnW pws ‘nwm’ iek AYsw pdwrQ hY ijs dw mu`l nhIN pY skdw; ies Amu`ly Dn dI brkiq nwl auhnW dw ihrdw sdw iKiVAw rihMdw hY [

(8) ijnHW gurU dI imhr nwl ‘nwm’ jp ky mn ƒ ij`iqAw hY auh Asl sUrmy hn, auhnW ny swry jgq ƒ ij`q ilAw hY [

(9) auh nhIN sUrmy, jo AhMkwrI ho ky mwieAw dI ^wqr lV mrdy hn [ auh qW jnm AjweIN gvw gey [ r`b ƒ AhMkwr cMgw nhIN l`gdw [

(10) mn nwl lVn vwly, qy, AhMkwrI ho ky mwieAw dI ^wqr dUijAW nwl lVn vwly—ieh dovyN pwsy pRBU ny Awp hI bxwey hn [ suKI auh hn jo gurU dy snmuK ho ky ‘nwm’ jpdy hn [

(11) Dn pdwrQ dy mwx ivc Aw ky ivkwr krn vwly duKI hn ikauNik jgq ivc Asl du`K ie`ko hI hY, auh hY mOq dw fr, qy ieh mOq dw fr DnIAW qy ivkwrIAW ƒ hr vyly sihm ivc pweI r`Kdw hY [

(12) mOq dw fr mnmuK ƒ hI dbWdw hY ikauNik auh mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY; frdw hY mqW mOq Aw ky ies mwieAw nwloN ivCoV n dyvy [

(13) jo mwieAw ƒ s`cw swQI jwx ky mwieAw dI ^wqr Btkdy rhy, aunHW dI swrI imhnq inhPl geI [ pr ijnHW ƒ gurU dy snmuK ho ky smJ pY geI, auhnW ‘nwm’ ismirAw, auhnW dy AMdr r`b dw ipAwr aupijAw [

(14) ijnHW ny gur-Sbd dI rwhIN Awpxy Awp ƒ KoijAw auh pRBU dy gux gwauNdy hn qy ‘nwm’ ivc lIn huMdy hn [

(15) jgq ivc pRBU dw ‘nwm’ hI AYsw ^zwnw hY jo nwl inBdw hY kdy mu`kdw nhIN, ies dI brkiq nwl mOq dw fr dUr ho jWdw hY, ies Dn vwly hI Asl Swh hn [

(16) pRBU dy ‘nwm’ qoN ibnw mnu`K kdy nhIN r`jdw BwvyN ies pws ikqnw hI Dn hovy, ies Dn dy huMidAW iPr BI kMgwl hI hY [

(17) ieh ‘nwm’-Dn mnu`K dy AMdr hI hY, gurU dy Sbd dI rwhIN ieh smJ pYNdI hY [ jdoN ‘nwm’ ismrdw hY ies dI haumY dUr huMdI hY qy nwm-rs nwl r`j jWdw hY [

(18) pRBU-pwqSwh mnu`K dy AMdr hI ihrdy-q^q qy bYTw hoieAw hY, pr aus dy mhl dw dr gurU qoN l`Bdw hY [ hryk dy AMdr bYTw hI Koty Kry dI prK krI jw irhw hY [

(19) pr mnmuK Awpxw AMdr nhIN Bwldw, iqRSnw dw mwirAw bwhr Btkdw hY [ gurU-dr qy ipAW ieh smJ AwauNdI hY ik ‘nwm’ jipAW ies iqRSnw qoN ^lwsI huMdI hY [

(20) pRBU dw ‘nwm’ hI pwpW dI mYl lwh ky AMdr TMF vrqWdw hY [ icMqw qy moh dUr ho jWdw hY [

(21) pRBU AwpxI rzw Anuswr hI imhr kr ky gurU imlWdw hY qy ismrn ivc joVdw hY [

(22) pRBU, mwlk qW sB jIvW dw hY; pr gurU-crnW ivc joV ky ijs ƒ ‘nwm’ ivc lWdw hY auhI l`gdw hY [ ausy dy ncwey swry jIv n`cdy hn [

sMKyp Bwv:

(1) mwieAw BwvyN nwl nhIN inBdI, iPr BI mnu`K ies ivc Bu`lw rihMdw hY, Brm moh AhMkwr Awidk dy iklHy ivc kYd rihMdw hY, iqRSnw Awidk dIAW lihrW ivc goqy KWdw rihMdw hY [ jdoN gurU dI is`iKAw qy qur ky ieh ‘nwm’ jpdw hY qW ieh iklHw tu`t jWdw hY, iqRSnw dIAW lihrW mu`k jWdIAW hn ikauNik iPr ies ƒ mwiek rs poh nhIN skdy [  (1 qoN 5)

(2) pRBU ny jgq do BWq dw ricAw hY; iek hn dunIAw dy BUpq rwjy qy sUrmy, dUjy hn ‘nwm’ dy DnI qy Awpxy mn ƒ ij`qx vwly [ dunIAw dI pwqSwhI cwr idn dI hY, qy jd qk hY qd qk BI du`K hI du`K; iPr, hr vyly sihm qy mOq dw fr ik ikqy CyqI ies Dn nwloN ivCoVw nwh ho jwey [

ijnHW pws nwm-Dn hY, ijnHW Awpxw mn ij`iqAw hY auh suKI hn, by-muQwj hn, sdw iKVy rihMdy hn [  (6 qoN 12)

(3) ‘nwm’ hI AYsw Dn hY jo sdw nwl inBdw hY, ies dI brkiq nwl mOq dw fr nhIN rihMdw, nwm-Dn vwly hI Asl Swh hn [

dunIAw vwlw Dn BwvyN ikqnw hI hovy, iPr BI mnu`K dw mn kMgwl hI kMgwl; so, inrI mwieAw dI ^wqr imhnq inhPl hI jWdI hY [  (13 qoN 16)

(4) ieh nwm-Dn hryk mnu`K dy AMdr hI hY; pRBU-pwiqSwh hryk dy ihrdy ivc bYTw hI vyK irhw hY ik Koty pwsy jw ky duKI kOx ho irhw hY qy Kry pwsy qur ky suKI kOx hY [ pr, mnmuK Awpxw AMdr nhIN Bwldw, bwhr hI Btkdw qy duKI huMdw hY [ jo mnu`K gurU dI srn pY ky ‘nwm’ jpdw hY aus dI haumY dUr huMdI hY aus dy pwp nws huMdy hn qy aus dy AMdr TMF vrqdI hY [  (17 qoN 20)

(5) pRBU Awp hI sB dw mwlk hY, ausy dy ncwey swry n`cdy hn [ gurU nwl myl BI ausy dI AwpxI imhr nwl hI huMdw hY [ ijs ƒ pRBU Awp gurU-crnW ivc joVdw hY auhI ‘nwm’ jpdw hY [    (21, 22)

vwr dI  bxqr:

‘vwr’ dIAW 22 pauVIAW hn, iehnW nwl 47 Slok hn [ SlokW dw vyrvw:-

m: 3 — 23

m: 1 — 18

m: 4 — 3

m: 5 — 2

m: 2 — 1

 . . . . —:

 . joV . . 47

isr& hyT-ilKIAW pauVIAW nwl swry Slok gurU Amrdws jI dy hn ijnHW dI ieh vwr hY—4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22=9 pauVIAW [

hyT-ilKIAW pauVIAW nwl isr& iek iek Slok mhly qIjy dw hY—1, 3, 6, 8, 19=5 pauVIAW [

19 pauVIAW nwl do do Slok hn qy hyT-ilKIAW do pauVIAW nwl iqMn iqMn Slok—2, 13, 14 [

hryk pauVI dIAW pMj pMj qukW hn, isr& A^IrlI pauVI dIAW 6 qukW hn [

swrI ‘vwr’ ivc 8 pauVIAW AYsIAW hn ijnHW dy nwl gurU Amrdws jI dw koeI Slok nhIN hY; pihlI hI pauVI dy nwl iehnW dw koeI Slok nhIN [

A^IrlI pauVI qoN Cut, swrIAW pauVIAW dIAW ieko ijqnIAW qukW, swrIAW pauVIAW dy mzmUn dI BI ieko hI lVI—ieh dovyN g`lW swbq krdIAW hn ik ‘vwr’ gurU Amrdws jI ny ie`k hI smy qy aucwrI hY [

isr& 9 pauVIAW dy nwl gurU Amrdws jI dy swry Slok; 5 pauVIAW nwl auhnW dw iek iek Slok; 8 pauVIAW nwl auhnW dw koeI BI Slok nhIN; pihlI hI pauVI nwl auhnW dw koeI BI Slok nwh hoxw—ieh swrIAW g`lW swbq krdIAW hn ik gurU Amrdws jI dy Slok iksy hor hor mOky dy hn, ‘vwr’ dy nwl auhnW Awp drj nhIN kIqy [ ‘vwr’ isr& ‘pauVIAW’ hI sI [ so, jo tIkwkwr pauVI nµ: 10 dI pihlI quk ‘dovY qrPw aupweIEnu’ qy ieh not ilKdw hY ‘gurmuKw vwlw qy mnmuKw vwlw rwh, ijnHW ƒ SlokW ivc kW Aqy hMs ikhw hY’ aukweI Kw irhw hY, ikauNik pauVIAW nwl ieh Slok qW gurU Arjn swihb ny drj kIqy sn [ iPr ieh ‘dovY qrPw’ kyhVIAW hn? ies dw au~qr l`Bx leI vyKo pauVI nµ: 6, 7, 8 Aqy 9:

nµ: 6—dunIAw dy ‘BUpiq rwjy’ [

nµ: 9—“sUry” jo “AhMkwr mrih” [

nµ: 7—ijnHW pws “hir kw nwmu Amolu hY” [

nµ: 8—“sy sUry prDwnw” jo “lUJih mnY isau” [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਵਿਣੁ ਗਾਹਕ ਗੁਣੁ ਵੇਚੀਐ ਤਉ ਗੁਣੁ ਸਹਘੋ ਜਾਇ ॥ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਉ ਗੁਣੁ ਲਾਖ ਵਿਕਾਇ ॥ ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ ਲਿ ਅਮਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਵਣਜਿ ਨ ਲੀਜੈ ਹਾਟਿ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਤੋਲੁ ਹੈ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1086-1087}

pdArQ:- shGo—ssqw (‘mihGw’ qy ‘shGw’) [ lwK—l`KIN rupeIN, Bwv, bVI kImq nwl [ gux qy—guxW qoN, pRBU dy gux gwaux nwl[ gux imil—guxW ivc iml ky, pRBU dy guxW ivc imilAW, pRBU dI is&iq-swlwh ivc mn joiVAW [ pweIAY—{ieh l&z ‘iek-vcn’ hY, ies dw ‘bhu-vcn’ hY ‘pweIAih’; l&z ‘gux’ BI ‘bhu-vcn’ hY, ies dw ‘iek-vcn’ hY ‘guxu’; so, ‘pweIAY’ dw ArQ ‘gux imldy hn’ Zlq hY [} pweIdw hY, imldw hY, (‘nwm’) imldw hY [ {not:- keI tIkwkwr ‘pauVI’ ivc l&z ‘igAwnu’ vyK ky ies Slok ivc BI ‘pweIAY’ dy nwl l&z ‘igAwnu’ joVdy hn, ieh BI Zlq hY [ ‘vwr’ dI ‘pauVI’ Awpxy QW hY qy ieh Slok Awpxy QW; iPr, ieh Slok hY BI gurU nwnk dyv dw qy ‘pauVI’ hY gurU Amrdws jI dI} [ mouil—{Asl pwT ‘muil’ hY, eyQy pVHnw hY ‘moil’} (iksy) mu`l nwl, iksy kImq nwl [ Amoulu—(Asl pwT ‘Amulu’, eyQy pVHnw ‘Amolu’} Amolk [ vxij—^rId ky [ hwit—h`t qoN [ qolu—(‘nwm’ dy) brwbr dI cIz [ pUrw—mukMml, kdy G`t vD nwh hox vwlw [

ArQ:- jy koeI gwhk nwh hovy qy (koeI) gux (Bwv, koeI kImqI pdwrQ) vycIey qW auh gux ssqy-Bw ivk jWdw hY, (Bwv, aus dI kdr nhIN pYNdI) [ pr jy gux dw gwhk iml pey qW auh bhuq kImq nwl ivkdw hY [

(pr jy koeI kdr jwxn vwlw mnu`K) gurU ivc ‘Awpw’ lIn kr dyvy, qW pRBU dy gux gWivAW, pRBU dI is&iq-swlwh ivc juiVAW (pRBU dw ‘nwm’-rUp kImqI pdwrQ) imldw hY [ ‘nwm’ bhu-mu`lw pdwrQ hY, iksy kImiq nwl nhIN iml skdw, iksy h`t qoN ^rId ky nhIN ilAw jw skdw [ hy nwnk! (‘nwm’ dy mu`l dw) qol qW b`JvW hY, auh kdy Gt nhIN skdw (Bwv, ‘Awpw gurU ivc lIn krnw’—ieh b`JvW mu`l hY, qy ies qoN Gt koeI hor au~dm ‘nwm’ dI pRwpqI leI kw&I nhIN hY) [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh