ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1079

ਸਿਮਰਹਿ ਥੂਲ ਸੂਖਮ ਸਭਿ ਜੰਤਾ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਹਰਿ ਮੰਤਾ ॥ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਮਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨਾ ॥੫॥ ਸਿਮਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਸਰਮਾ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਜਾਤਿ ਜੋਤਿ ਸਭਿ ਵਰਨਾ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਗੁਣੀ ਚਤੁਰ ਸਭਿ ਬੇਤੇ ਸਿਮਰਹਿ ਰੈਣੀ ਅਰੁ ਦਿਨਾ ॥੬॥ ਸਿਮਰਹਿ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਨਿਮਖਾ ॥ ਸਿਮਰੈ ਕਾਲੁ ਅਕਾਲੁ ਸੁਚਿ ਸੋਚਾ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਸਉਣ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸੰਜੋਗਾ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਇਕੁ ਖਿਨਾ ॥੭॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸੋ ਜਿਨਾ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1079}

pdArQ:- QUl—sQUl, v`fy Awkwr vwly [ sUKm—bhuq hI in`ky srIr vwly [ siB—swry [ isD—is`D, jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ swiDk—jog-swDn krn vwly [ mMqw—mMqR, jwp [ gupq pRgt—id`sdy Axid`sdy jIv [ pRB—hy pRBU! Dnw—DnI, mwlk [5[

Awsrmw—{bRhmcrj, igRhsq, vwnpRsQ, sMinAws) cOhW AwSRmW dy pRwxI [ vrnw—(bRwhmx, K`qRI, vYS, SUdr) cwr vrnW dy pRwxI [ siB—swry [ gunI—guxvwn [ byqy—ivdvwn [ rYxI—rwq [6[

mUrq—muhUrq [ inmKw—{inmy_} A`K Jmkx ijqnw smw [ kwlu—mOq [ Akwlu—jnm [ suic—srIrk piv`qRqw [ socw—SOc, srIrk ik®Aw swDxI [ saux swsqR—joiqS Awidk dy SwsqR [ AlKu—ijs dw shI srUp ibAwn nwh ho sky [7[

krwvnhwr—(jIvW pwsoN) krw skx vwlw [ Gt—ihrdw [ kir—kr ky [ ijnw—ijxw, ij`qdw hY [8[

ArQ:- hy myry pRBU! bhuq v`fy srIrW qoN lY ky bhuq hI in`ky srIrW vwly swry jIv, is`D Aqy swiDk, id`sdy Axid`sdy swry jIv qYƒ hI ismrdy hn [ hy pRBU! qUM swry BvnW dw mwlk hYN [1[

hy BweI! cOhW AwSRmW dy nr qy nwrIAW, sB jwqW qy vrnW dy swry pRwxI, guxvwn cqur isAwxy swry jIv prmwqmw ƒ hI ismrdy hn [ (swry jIv) rwq Aqy idn hr vyly ausy pRBU ƒ ismrdy hn [6[

hy BweI! GVI muhUrq, pl, inmK (Awidk smy dIAW vMfW) pRBU dy hukm-inXm ivc lµGdy jw rhy hn [ mOq pRBU dy hukm ivc qur rhI hY, jnm pRBU dy hukm ivc qur irhw hY [ su`c Aqy srIrk ik®Aw—ieh BI hukm ivc hI kwr c`l rhI hY [ sMjog Awidk d`sx vwly joiqS Aqy hor SwsqR aus dy hukm ivc hI c`l pey hn [ pr pRBU Awp AYsw hY ik aus dw shI srUp d`isAw nhIN jw skdw, rqw Br BI ibAwn nhIN kIqw jw skdw [7[

hy sB kuJ Awp kr skx vwly Aqy jIvW pwsoN krw skx vwly suAwmI! hy sB dy idlW dI jwxn vwly pRBU! qUM imhr kr ky ijs mnu`K ƒ AwpxI BgqI ivc lWdw hYN, auh ies kImqI mnu`Kw jnm dI bwzI ij`q jWdw hY [8[

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ॥ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿ ਰੁਨਾ ॥੯॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਜਾ ਕੈ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸੁ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਹਜ ਧੁਨਾ ॥੧੦॥ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਜਿਨਿ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ਸੋ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਨਾ ਛਿਨਾ ॥੧੧॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੁਆਮੀ ਸੋਈ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਕਹੀਐ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨਿ ਕਾਟਿਓ ਭ੍ਰਮੁ ਸਗਲਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਏਕ ਬਿਨਾ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1079}

pdArQ:- jw kY min—ijs (mnu`K) dy mn ivc [ vUTw—Aw v`isAw [ krim—b^SS dI rwhIN [ srb inrMqir—sBnW dy AMdr [ jwqw—jwx ilAw [ bhuiV—muV, iPr [ Brim—Btk ky [ runw—ruMnw, roieAw, duKI hoieAw [9[

BRmu—Btkxw [ qw kw—aus (mnu`K) dw [ BwgY—B`j jWdw hY {iek-vcn} [ shj—Awqmk Afolqw [ Anhd—iek-rs, lgwqwr [ Dunw—rO [10[

ijin—ijs (mnu`K) ny [ piqvMqw—ie`zq vwlw [ sMgu—swQ [ swD sMgu—gurU dw swQ [ pUr krMmw—pUry BwgW vwlw [ iCnw—gupq, luikAw hoieAw [ nw iCnw—au~Gw [11[

jil—jl ivc [ Qil—DrqI ivc [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql au~qy, pulwV ivc, AwkwS ivc [ khIAY—d`isAw jw skdw [ gur igAwn AMjin—gurU dy igAwn dy surmy ny [ sglw—swrw [ dIsY—id`sdw [12[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dy mn ivc ipAwrw pRBU Aw v`sdw hY, auh (pRBU dI) pUrI imhr nwl gurU dw (d`isAw) nwm-jwp jpdw hY [ auh mnu`K aus pRBU ƒ sBnW dy AMdr v`sdw pCwx lYNdw hY, auh mnu`K muV jUnW dI Btkxw ivc duKI nhIN huMdw [9[

hy BweI! ijs mnu`K dy mn ivc gurU dw Sbd itk jWdw hY, aus dw du`K aus dw drd dUr ho jWdw hY, aus dI Btkxw mu`k jWdI hY [ aus dy AMdr Awqmk Afolqw dy suK-Awnµd bxy rihMdy hn, aus ƒ prmwqmw dy nwm dw suAwd Awaux l`g pYNdw hY, gurbwxI dI brkiq nwl aus dy AMdr iek-rs Awqmk Afolqw dI rO c`lI rihMdI hY [10[

hy BweI! ijs mnu`K ny pRBU dw iDAwn DirAw auh nwm-^zwny dw mwlk bx igAw, ijs mnu`K ny gurU dw swQ hwsl kr ilAw auh (lok prlok ivc) ie`zq vwlw ho igAw [ hy BweI! ijs mnu`K dy mn ivc prmwqmw Aw v`isAw, auh v`fI iksmq vwlw ho igAw auh (jgq ivc) au~Gw ho igAw [11[

hy BweI! auhI mwlk-pRBU jl ivc DrqI ivc AwkwS ivc v`sdw hY, aus qoN ibnw koeI dUjw d`isAw hI nhIN jw skdw [ hy BweI! gurU dy igAwn dy surmy ny (ijs mnu`K dIAW A`KW dw) swrw Brm (-jwlw) k`t id`qw, aus ƒ iek prmwqmw qoN ibnw (ikqy koeI) hor nhIN id`sdw [12[

ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾ ॥ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹ ਸੁਆਮੀ ਅਤੁਲੁ ਨ ਜਾਈ ਕਿਆ ਮਿਨਾ ॥੧੩॥ ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੀਆ ॥ ਤੁਝੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬੀਆ ॥ ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੂਹੈ ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ ਤੁਮ ਤਨਾ ॥੧੪॥ ਜਮਦੂਤੁ ਤਿਸੁ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵੈ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਜੋ ਸ੍ਰਵਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜਸੁ ਸੁਨਾ ॥੧੫॥ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ॥ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਊਤਮ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਮਨਾ ॥੧੬॥੧॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1079}

pdArQ:- qy—qoN [ aUcy qy aUcw—sB qoN au~cw [ pwrw—pwrlw bMnw [ gihr—fMUMGw [ gMBIr—v`fy ijgry vwlw [ ikAw imnw—mYN kIh imx skdw hW? mYN imx-qol nhIN skdw [13[

sBu—swrw jgq [ bIAw—dUjw [ Awid miD AMiq—jgq-rcnw dy SurU ivc, ivckwr Aqy A^Ir ivc [ qum qnw—qyry srIr dw, qyry Awpy dw [14[

inkit—nyVy [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ qw ky—aus mnu`K dy [ sRvxI—kMnW nwl [15[

sBu ko—hryk jIv [ swihb—hy swihb! swcy—hy sdw kwiem rihx vwly! nwnk—hy nwnk! syeI jn—auhI mnu`K {bhu-vcn} [ suAwmI—hy suAwmI! [16[

ArQ:- hy pRBU! qyrw drbwr sB (drbwrW) nwloN au~cw hY, aus dw A^Ir aus dw pwrlw bMnw d`isAw nhIN jw skdw [ hy fUMGy qy AQwh (smuMdr)! hy v`fy ijgry vwly! hy mwlk! qUM Aqu`l hYN, qYƒ qoilAw nhIN jw skdw, qYƒ imixAw nhIN jw skdw [13[

hy pRBU! qUM pYdw krn vwlw hYN, swrw jgq qyrw pYdw kIqw hoieAw hY [ qYQoN ibnw (qyry vrgw) koeI hor dUjw nhIN hY [ jgq dy SurU qoN A^Ir qk qUM sdw kwiem rihx vwlw hYN [ ieh swrw jgq-iKlwrw qyry hI Awpxy Awp dw hY [14[

hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dI sMgiq ivc rih ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gWdw hY, jmdUq aus dy nyVy nhIN Aw skdw (mOq aus ƒ frw nhIN skdI [ Awqmk mOq aus dy nyVy nhIN Aw skdI) [ ijhVw mnu`K Awpxy kMnW nwl pRBU dw js suxdw rihMdw hY, aus dIAW swrIAW loVW pUrIAW ho jWdIAW hn [15[

hy pRBU! qUM swry jIvW dw (Ksm) hYN [ hryk jIv qyrw (pYdw kIqw hoieAw) hY [ hy nwnk! AwK—(hy sdw kwiem rihx vwly mwlk! hy fUMGy qy v`fy ijgry vwly pRBU!) auhI mnu`K sRySt hn ijhVy qyry mn ƒ cMgy l`gdy hn [16[1[8[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh