ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1078

ਪਾਰਜਾਤੁ ਲੋੜਹਿ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ॥ ਕਾਮਧੇਨੁ ਸੋਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ਰਸਾਇਣਾ ॥੬॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਪੰਚ ਧਾਤੂ ॥ ਭੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵਹਿ ਨਿਰਮਲਾ ਤੂ ॥ ਪਾਰਸੁ ਜਬ ਭੇਟੈ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਾ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਦਿਖਾਇਣਾ ॥੭॥ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੈ ਲਾਗੇ ॥ ਮੁਕਤਿ ਬਪੁੜੀ ਭੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ ॥ ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣਾ ॥੮॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸੋਈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਵਡਭਾਗ ਮਥਾਇਣਾ ॥੯॥ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਣਹਿ ॥ ਤੁਛ ਮਾਤ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਵਖਾਣਹਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਣਾ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1078}

pdArQ:- pwrjwqu—mnokwmnw pUrI krn vwlw ru`K {ihMdU Drm-pusqkW Anuswr surg ivc pMj Aijhy ru`K mMny gey hn} [ mn—hy mn! loVih—(jy qUM hwsl krnw) cwhuMdw hYN [ kwmDynu—{Dynu—gW} mn dI kwmnw pUrI krn vwlI gW {ieh BI surg ivc hI rihMdI mMnI geI hY} [ sohI—soBw dyvy [ drbwry—(qyry) dr qy [ iqRpiq—rjyvW [ rswiexw—{rs-AXn—rsW dw Gr} sB rsW dw somw [6[

kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ mrih—mr jWdy hn [ pMc DwqU—(kwmwidk) pMj ivSy [ BY pwrbRhm—prmwqmw dy fr-Adb ivc (rih ky) [ hovih qU—qUM ho jwieˆgw [ inrml—piv`qr jIvn vwlw [ pwrsu—hor DwqW ƒ sonw bxw dyx vwlI p`QrI [ BytY—imldw hY [ pris—Cuh ky [ idKwiexw—(prmwqmw) id`s pYNdw hY [7[

lvY lwgy—brwbrI kr skdy [ bpuVI—inmwxI, ivcwrI [ igAwnI—prmwqmw nwl fUMGI sWJ r`Kx vwlw [ qy—qoN, dI rwhIN [ hau—mYN [ bil bil—sdw sdky [8[

Agocru—{A-go-cru} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ ijs no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ mQwiexw—m`Qy au~qy [9[

mihmw—vifAweI, au~c-Awqmkqw [ n jwxih—nhIN jwxdy {bhu-vcn} [ quC mwq—qu`C mwqR, bhuq hI QoVw [ suix—sux ky [ AprMpr—pry qoN pry [10[

ArQ:- hy ipAwry mn! jy qUM (surg dw) pwrjwq (ru`K) hwsl krnw cwhuMdw hYN, jy qUM cwhuMdw hYN ik kwmDyn qyry bUhy auqy soB rhI hovy, qW pUry gurU dI srn ipAw rhu, gurU pwsoN pUrn sMqoK pRwpq kr, (gurU dy rwhy qur ky) nwm-ismrn dI kmweI kr, hir-nwm hI swry rsW dw somw hY [6[

hy ipAwry mn! gurU dy Sbd dI brkiq nwl kwmwidk pMjy ivSy mr jWdy hn, (gurU dy Sbd dI rwhIN) prmwqmw dy fr-Adb ivc rih ky qUM piv`qr ho jwieˆgw [ (hy mn! gurU hI) pwrs hY [ jdoN pUrw gurU-pwrs iml pYNdw hY, qW aus pwrs ƒ CuihAW (prmwqmw hr QW) id`s pYNdw hY [7[

hy BweI! AnykW bYkuMT (gurU dy drsn dI) brwbrI nhIN kr skdy [ ijhVw mnu`K (gurU dI rwhIN) prmwqmw nwl sWJ pWdw hY, auh mukqI ƒ BI iek inmwxI ijhI cIz smJ ky (ies dI lwlsw) Cf dyNdw hY [ hy BweI! gurU dI rwhIN hI prmwqmw nwl imlwp huMdw hY [ mYN qW gurU dy drsn qoN sdw sdky hW sdw sdky hW [8[

hy BweI! gurU dI srn (pYx dw kIh mhwqm hY?—ieh Byq inry idmwZI qOr qy) koeI mnu`K smJ nhIN skdw (srn ipAW hI smJ pYNdI hY) [ gurU (Awqmk jIvn ivc) auhI prmwqmw hY jo igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY [ ijs mnu`K dy m`Qy dy Bwg jwg pYx, ijs ƒ (prmwqmw Awp gurU dI crnIN) lWdw hY auh gurU dw syvk bxdw hY [9[

hy BweI! gurU dI au~c-Awqmkqw vyd (BI) nhIN jwxdy, auh (hornW pwsoN) sux sux ky rqw-mwqR hI ibAwn kr sky hn [ hy BweI! gurU (au~c-Awqmkqw ivc) auh prmwqmw hI hY jo pry qoN pry hY Aqy ijs dw nwm ismridAW mn sIql ho jWdw hY [10[

ਜਾ ਕੀ ਸੋਇ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ॥ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਤਾ ਠੰਢਾ ਥੀਵੈ ॥ ਗੁਰੁ ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਏ ਤਾ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਤਿਸੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ਪਾਇਣਾ ॥੧੧॥ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਪੜਿਆ ॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰਿਆ ॥ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਨ ਜਾਣਾ ਕਾਈ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਕਿਰਮਾਇਣਾ ॥੧੨॥ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਸੰਗਿ ਲੇਹੁ ਰਲਾਏ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਟਹਲੈ ਲਾਏ ॥ ਪਖਾ ਫੇਰਉ ਪੀਸਉ ਸੰਤ ਆਗੈ ਚਰਣ ਧੋਇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਣਾ ॥੧੩॥ ਬਹੁਤੁ ਦੁਆਰੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਆਇਆ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤੁਮ ਸਰਣਾਇਆ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਰਾਖਹੁ ਏਹੁ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਦੇਵਾਇਣਾ ॥੧੪॥ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ॥ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਦਾ ਆਨੰਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣਾ ॥੧੫॥੨॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1078}

pdArQ:- jw kI—ijs (gurU) dI [ soie—soBw [ suxI—suix, sux ky [ jIvY—Awqmk jIvn hwsl kr lYNdw hY [ irdY—ihrdy ivc [ QIvY—ho jWdw hY [ gurmuKhu—gurU dy mUMhoN, gurU dy rwh qy qur ky [ Alwey—(nwm) aucwry [ iqsu—aus (mnu`K) ƒ [ jm kY pMiQ—jmrwj dy rwh auqy [ n pwiexw—nhIN pWdw [11[

piVAw—(mYN BI) ipAw hW [ jIau—ijMd [ AwgY—gurU dy A`gy [ suriq—sUJ [ jwxw—jwxW, mYN jwxdW [ kweI—{iesqRI-ilMg hY [ puilMg hY ‘koeI’} [ ikrmwiexw—ikrm au~qy, kIVy auqy [12[

inrgux—gux-hIn [ kau—ƒ [ sMig—gurU dI sMgiq ivc [ moih—mYƒ [ thlY—gurU dI thl ivc [ Pyrau—PyrauN, mYN PyrW [ pIsau—pIsauN, mYN pIhW [ sMq—gurU [ Doie—Do ky [13[

BRim—Btk ky [ qy—qoN, nwl [ qum srxwieAw—qyrI srn [ sMig—nwl [14[

gusweI—mwlk [ shj—Awqmk Afolqw [ nwnk—hy nwnk! dws dswiexw—dwsW dw dws [15[

ArQ:- hy BweI! ijs (gurU) dI soBw sux ky mn Awqmk jIvn pRwpq krdw hY, jy gurU (mnu`K dy) ihrdy ivc Aw v`sy, qW ihrdw SWq ho jWdw hY [ jy mnu`K gurU dy rsqy au~qy qur ky hir-nwm ismry, qW mnu`K (lok prlok ivc) soBw K`tdw hY, gurU aus mnu`K ƒ jmrwj dy rsqy nhIN pYx dyNdw [11[

hy pRBU! mYN BI qyry sMq jnW dI srn Aw ipAw hW, mYN AwpxI ijMd Awpxy pRwx Awpxw Dn sMq jnW dy A`gy ilAw r`iKAw hY [ mYN syvw-BgqI krn dI koeI sUJ nhIN jwxdw [ mYN inmwxy au~qy qUM Awp hI ikrpw kr [12[

hy pRBU! mYƒ gux-hIx ƒ gurU dI sMgiq ivc rlweI r`K [ mYƒ gurU dI syvw-thl ivc joVI r`K [ mYN gurU dy dr qy p`Kw J`ldw rhW, (c`kI) pINhdw rhW, qy gurU dy crn Do ky Awnµd mwxdw rhW [13[

hy pRBU! mYN drvwizAW qy Btk Btk ky AwieAw hW [ qyrI hI ikrpw nwl (hux) qyrI srn AwieAw hW [ mYƒ sdw hI Awpxy sMq jnW dI sMgiq ivc r`K, Aqy auhnW pwsoN Awpxy nwm dw ^Yr pvw [14[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) jdoN (hux) myrw mwlk-pRBU dieAwvwn hoieAw, qW mYƒ pUry gurU dw drsn hoieAw [ hux myry AMdr sdw Awqmk Afolqw qy suK-Awnµd bxy rihMdy hn [ mYN aus dy dwsW dw dws bixAw rihMdw hW [15[2[7[

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਿਮਰੈ ਧਰਤੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸਾ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿਮਰੈ ਸਗਲ ਉਪਾਰਜਨਾ ॥੧॥ ਸਿਮਰਹਿ ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਭਿ ਲੋਆ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆ ਸਚੁ ਸੋਆ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਖਾਣੀ ਸਿਮਰਹਿ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਹਿ ਸਗਲੇ ਹਰਿ ਜਨਾ ॥੨॥ ਸਿਮਰਹਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸਾ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵਤੇ ਕੋੜਿ ਤੇਤੀਸਾ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਜਖ੍ਯ੍ਯਿ ਦੈਤ ਸਭਿ ਸਿਮਰਹਿ ਅਗਨਤੁ ਨ ਜਾਈ ਜਸੁ ਗਨਾ ॥੩॥ ਸਿਮਰਹਿ ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਸਭਿ ਭੂਤਾ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਬਨ ਪਰਬਤ ਅਉਧੂਤਾ ॥ ਲਤਾ ਬਲੀ ਸਾਖ ਸਭ ਸਿਮਰਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਮਨਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1078-1079}

pdArQ:- ismrY—ismrdw hY, hr vyly cyqy r`Kdw hY, rzw ivc qurdw hY [ Aru—Aqy [ ismrih—ismrdy hn {bhu-vcn} [ guxqwsw—guxW dw ^zwnw prmwqmw [ paux—hvw [ bYsMqr—A`g [ sgl—swrI [ aupwrjnw—isRStI [1[

dIp—dÍIp, twpU [ siB—swry [ loAw—mMfl {lok} [ scu—sdw-iQr pRBU [ scu soAw—aus sdw-iQr pRBU ƒ [ KwxI—{AMfj jyrj syqj auqBuj Awidk) KwxIAW [ bwxI—sB bolIAW (dy bolx vwly) [2[

bRhmy—{bhu-vcn} AnykW bRhmy [ ibsn—{bhu-vcn} [ mhysw—iSv [ koiV qyqIsw—qyqI kRoV [ jiK´—j`K (dyviqAW dI iek SRyxI) [ Agnqu—auh prmwqmw ijs dy gux igxy nhIN jw skdy [ jsu—is&iq-swlwh [ n jweI gnw—igixAw nhIN jw skdw [3[

siB BUqw—swry jIv [ prbq AauDUqw—nWgy swDUAW vWg Afol itky hoey prbq [ lqw—vyl [ blI—{vÑlI} vyl [ swK—Sw^W [ riv rihAw—ivAwpk hY [ sB mnw—swry mnW ivc [4[

ArQ:- hy BweI! DrqI prmwqmw dI rzw ivc qur rhI hY AwkwS aus dI rzw ivc hY [ cMd Aqy sUrj aus guxW dy ^zwny pRBU dI rzw ivc qur rhy hn [ hvw pwxI A`g (Awidk q`q) pRBU dI rzw ivc kMm kr rhy hn [ swrI isRStI aus dI rzw ivc kMm kr rhI hY [1[

hy BweI! swry KMf dIp mMfl, pwqwl Aqy swrIAW purIAW, swrIAW KwxIAW Aqy bwxIAW (dy jIv), swry pRBU dy syvk sdw-iQr pRBU dI rzw ivc vrq rhy hn [2[

hy BweI! AnykW bRhmy ivSnU Aqy iSv, qyqI kRoV dyvqy, swry j`K´ Aqy dYNq aus Agxq pRBU ƒ hr vyly Xwd kr rhy hn [ aus dI is&iq-swlwh dw AMq nhIN pwieAw jw skdw [3[

hy BweI! swry pSU pMCI Awidk jIv, jMgl Aqy Afol itky hoey phwV, vylW ru`KW dIAW SwKW, sB prmwqmw dI rzw ivc kMm kr rhy hn [ hy BweI! mwlk-pRBU sB jIvW dy mnW ivc v`s irhw hY [4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh