ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1076

ਇਕੁ ਜਾਚਿਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਦੁਆਰੈ ॥ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਜਿਤੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਮਨੁ ਠਹਰਾਇਦਾ ॥੯॥ ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕਿਤੈ ਵਸਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਜਿ ਹਰਿ ਕਿਆ ਸੰਤਾ ਭਾਵੈ ॥ ਕੀਤਾ ਲੋੜਨਿ ਸੋਈ ਕਰਾਇਨਿ ਦਰਿ ਫੇਰੁ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾ ॥੧੦॥ ਜਿਥੈ ਅਉਘਟੁ ਆਇ ਬਨਤੁ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਤਿਥੈ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥ ਜਿਥੈ ਪੁਤ੍ਰੁ ਕਲਤ੍ਰੁ ਨ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਤਿਥੈ ਹਰਿ ਆਪਿ ਛਡਾਇਦਾ ॥੧੧॥ ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ ਕਾਟਿ ਸਿਲਕ ਜਿਸੁ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ਸੋ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1076}

pdArQ:- jwicku—mMgqw {iek-vcn} [ duAwrY—dr qy (KVw) [ jw—jW, jdoN [ pRB BwvY—pRBU ƒ cMgw l`gy [ ijqu—ijs (drsn) dI rwhIN [ iqRpqwsY—r`j jWdw hY [ kIrqin—kIrqn ivc [9[

rUVo—suMdr [ ikqY—iksy qrIky nwl [ vis—v`s ivc [ ij—jo kuJ [ kIqw loVin—krnw cwhuMdy hn [ khwiein—krw lYNdy hn [ dir—dr qy [ Pyru—rukwvt [10[

AauGtu—AOiKAweI [ iDAweIAY—ismrnw cwhIdw hY [ swirMgpwxI—DnuK-DwrI pRBU {swirMg—DnuK [ pwxI—h`Q} [ klqRü—iesqRI [11[

Agm—AphuMc [ AQwhw—fUMGw [ vyprvwh—by-muQwj [ kwit—k`t ky [ islk—PwhI [ mwrig—(shI) rsqy auqy [12[

ArQ:- (pRBU dw dws) iek mMgqw (bx ky aus dy) dr qy (KVw aus dy drsn dw) ^Yr mMgdw hY [ jdoN pRBU dI rzw huMdI hY qdoN auh ikrpw krdw hY [ (mMgqw ieauN mMgI jWdw hY—hy pRBU!) Awpxw drSn dyh, ijs dI brkiq nwl mn (mwieAw vloN) r`j jWdw hY qy is&iq-swlwh ivc itk jWdw hY [9[

hy BweI! sohxw pRBU iksy qrIky nwl v`s ivc nhIN AwauNdw pr jo kuJ aus dy sMq cwhuMdy hn auh kuJ kr dyNdw hY [ (pRBU dy sMq jn jo kuJ) krnw cwhuMdy hn auhI kuJ pRBU pwsoN krw lYNdy hn [ pRBU dy dr qy auhnW dy rsqy ivc koeI rukwvt nhIN pw skdw [10[

hy pRwxI! (jIvn-s&r ivc) ijQy BI koeI AOiKAweI Aw bxdI hY, au~Qy hI DnuK-DwrI pRBU dw nwm ismrnw cwhIdw hY [ ij`Qy nwh pu`qr nwh iesqRI koeI BI swQI nhIN bx skdw, auQy pRBU Awp (AOiKAweI qoN) Cufw lYNdw hY [11[

hy BweI! prmwqmw AphuMc hY, AQwh hY, v`fw mwlk hY [ aus by-muQwj ƒ jIv Awpxy au~dm nwl nhIN iml skdw [ auh pRBU Awp hI ijs mnu`K ƒ (mwieAw dy moh dI) PwhI k`t ky shI jIvn-rwh qy pWdw hY, auh mnu`K swD sMgiq ivc Aw itkdw hY [12[

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੀਐ ॥ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੁਇ ਸਮਸਰਿ ਸਹੀਐ ॥ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਤ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੩॥ ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਅਤੀਤ ਉਦਾਸੀ ॥ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਪੂਤੁ ਲਾਡਾਇਦਾ ॥੧੪॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਮਿਲਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਭਇਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇਦਾ ॥੧੫॥ ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਣਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਹਰਿ ਦੁਆਰੈ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਲਾਜ ਰਖਾਇਦਾ ॥੧੬॥੧॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1076}

pdArQ:- bUJY—(ijhVw mnu`K) smJ lYNdw hY [ khIAY—AwiKAw jWdw hY [ duie—dovyN [ smsir—brwbr, ieko ijhy [ shIAY—shwrnw cwhIdw hY [ jwie—jWdI hY [ q—qdoN [ eyko bUJY—iek prmwqmw ƒ hI sB kuJ krn krwx vwlw smJdw hY [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw [ shij—Awqmk Afolqw ivc [13[

suK vwsI—Awqmk Awnµd ivc itky rihx vwly [ bwl suBwie—bwlk vwly suBwau ivc, vYr-ivroD qoN pry rih ky [ AqIq—ivrkq [ krih—krdy hn [ lwfwiedw—lwf krWdw hY [14[

Agocru—{A-go-cru [ go—igAwn-ieMdRy} [ igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry [ jw—jW, jdoN [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ ijn msqik—ijnHW dy m`Qy auqy [ Duir—DuroN, pRBU dy hukm Anuswr [ lyKu—kIqy krmW Anuswr BwgW ivc iliKAw lyK [15[

krqw—pYdw krn vwlw [ krxw—krx, jgq [ kwrx—mUl [ DrI—Awsrw id`qw hoieAw hY [ Drxw—DrqI [ hir duAwrY—hrI dy dr qy [ hir BwvY—jy hrI ƒ cMgw l`gy [ lwj—ie`zq [16[

ArQ:- hy BweI! auh mnu`K prmwqmw dw Bgq AwiKAw jWdw hY, ijhVw (hryk ho rhI kwr ƒ prmwqmw dI) smJdw hY (qy, ieh inScw r`Kdw hY ik) duK (Awvy cwhy) suK, dohW ƒ ieko ijhw shwrnw cwhIdw hY [ pr mnu`K qdoN hI isr& prmwqmw ƒ hI sB kuJ krn krwx vwlw smJdw hY jdoN aus dy AMdroN haumY dUr huMdI hY [ auh mnu`K gurU dy snmuK rih ky Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY [13[

hy BweI! prmwqmw dy Bgq sdw Awqmk Awnµd mwxdy hn [ auh sdw vYr-ivroD qoN pry rihMdy hn, ivrkq Aqy mwieAw dy moh qoN auqWh rihMdy hn [ ijvyN ipau Awpxy pu`qr ƒ keI lwf lfWdw hY, (iqvyN Bgq pRBU-ipqw dI god ivc rih ky) keI qrHW dy AnykW Awqmk rMg mwxdy hn [14[

hy BweI! prmwqmw AphuMc hY, igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY [ auh iksy BI dunIAwvI pdwrQ dy v`ty nhIN iml skdw [ aus ƒ qdoN hI iml skIdw hY, jdoN auh Awp hI imlWdw hY [ gurU dI rwhIN auhnW mnu`KW dy ihrdy ivc prgt huMdw hY ijnHW dy m`Qy auqy (pUrbly sMskwrW Anuswr) DuroN hI imlwp dw lyK iliKAw huMdw hY [15[

hy pRBU! qUM Awp hI pYdw krn vwlw hYN, qUM Awp hI jgq dw mUl hYN [ qUM Awp hI isRStI pYdw kr ky swrI DrqI ƒ shwrw id`qw hoieAw hY [

hy BweI! dws nwnk ausy pRBU dy dr qy (if`gw hoieAw hY, ausy dI) srn ipAw hoieAw hY [ aus dI AwpxI rzw huMdI hY qW (lok prlok ivc jIv dI) ie`zq r`K lYNdw hY [16[1[5[

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਏਕੋ ਤੂਹੈ ॥ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਵਣਿ ਸੁਣੀਐ ॥ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਨ ਜਾਪਸਿ ਕਾਈ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਣਾ ॥੧॥ ਆਪਿ ਚਿਤਾਰੇ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਥੀਆ ॥ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਰਚਿਓਨੁ ਪਸਾਰਾ ਆਪੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਰਣਾ ॥੨॥ ਇਕਿ ਉਪਾਏ ਵਡ ਦਰਵਾਰੀ ॥ ਇਕਿ ਉਦਾਸੀ ਇਕਿ ਘਰ ਬਾਰੀ ॥ ਇਕਿ ਭੂਖੇ ਇਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ਸਭਸੈ ਤੇਰਾ ਪਾਰਣਾ ॥੩॥ ਆਪੇ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਾਚਾ ॥ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਭਗਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚਾ ॥ ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਆਪੇ ਹੈ ਪਰਗਟੁ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਪਸਾਰਣਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1076}

pdArQ:- dIsY—id`s irhw hY [ eyko qU hY—isr& qUM hI qUM hYN [ bwxI—Awvwz [ sRvix—kMn nwl [ suxIAY—suxI jw rhI hY [ Avr—hor [ kweI—{l&z ‘koeI’ puilMg hY, Aqy ‘kweI’ iesqRI-ilMg hY} [ sgl—swrI isRStI [ Dwrxw—Awsrw id`qw hoieAw hY [1[

icqwry—sMBwl krdw hY, i^Awl r`Kdw hY [ kIAw—pYdw kIqw hoieAw (jgq) [ Awpy—Awp hI [ QIAw—(hr QW mOjUd) hY [ aupwie—pYdw kr ky [ ricEnu—aus (pRBU) ny ricAw hY [ pswrw—jgq-iKlwrw [ Git Git—hryk Gt ivc [ swrxw—swr lYNdw hY [2[

ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} keI [ drvwrI—drbwr vwly [ audwsI—ivrkq [ GrbwrI—igRhsqI [ BUKy—Bu`Ky, iqRSnw dy ADIn [ iqRpiq AGwey—pUrn qOr qy r`jy hoey [ sBsY—hryk jIv ƒ [ pwrxw—prxw, Awsrw [3[

siq—{sÄX} sdw kwiem rihx vwlw [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ Eiq poiq—qwxy pyty ivc {Eq—auixAw hoieAw [ poq—pRoq, pRoqw hoieAw} [ sMig—nwl [ rwcw—ricAw-imicAw, imilAw hoieAw [ gupqu—luikAw hoieAw [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ pswrxw—iKlwirAw hoieAw hY [4[

ArQ:- hy pRBU! (jgq ivc) jo kuJ id`s irhw hY, ieh sB kuJ isr& qUM hI qUM hYN [ (sB jIvW ivc qUM hI bol irhw hYN) qyrw hI bol kMnIN suixAw jw irhw hY [ swrI isRStI qyrI hI rcI hoeI hY, koeI BI SY qYQoN v`KrI nhIN id`s rhI [1[

hy BweI! Awpxy pYdw kIqy jgq dI pRBU Awp hI sMBwl kr irhw hY, hr QW pRBU Awp hI Awp hY [ pRBU ny Awp hI Awpxy Awp qoN pYdw kr ky ieh jgq-pswrw ricAw hY [ hryk srIr ivc Awp hI (ivAwpk ho ky sB dI) swr lYNdw hY [2[

hy pRBU! qUM keI v`fy drbwrW vwly pYdw kIqy hn, keI iqAwgI qy keI igRhsqI bxw id`qy hn [ qUM keI qW Aijhy pYdw kIqy hn jo sdw iqRSnw dy ADIn rihMdy hn, qy keI pUrn qOr qy r`jy hoey hn [ hryk jIv ƒ qyrw hI shwrw hY [3[

hy BweI! prmwqmw isr& Awp hI sdw kwiem rihx vwlw hY [ qwxy pyty vWg Awpxy BgqW nwl ricAw-imicAw rihMdw hY [ (jIvwqmw dy rUp ivc hryk jIv dy AMdr) Awp hI luikAw hoieAw hY, ieh id`sdw pswrw BI auh Awp hI hY [ (jgq-rUp ivc) aus ny Awpxy Awp ƒ Awp hI iKlwirAw hoieAw hY [4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh